Om CBS

Persondatapolitik – potentielle studerende på CBS  

Vores persondatapolitik giver dig som registreret et indblik i hvilke personoplysninger der indsamles om dig og hvorfor og hvad de anvendes til.   

1.    Dataansvarlig 
  Copenhagen Business School  
  Solbjerg Plads 3
  2000 Frederiksberg  
  Tlf.: 38 15 38 15  
  E-mail: cbs@cbs.dk  
  Cvr-nr.: 19596915  
 
2.     Udøvelse af rettigheder  
Ønsker du at udøve dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, kan du kontakte den enhed på CBS, som behandler dine oplysninger eller CBS’ databeskyttelsesrådgiver Jesper Smedegaard Madsen (se kontaktoplysninger nedenfor).
 
Du kan læse om dine rettigheder nedenfor.
  
3.    CBS’ databeskyttelsesrådgiver (DPO) 
Dataansvarlig: Jesper Smedegaard Madsen  
Afdeling: CBS Legal  
Telefon: + 45 38 15 21 17  
Mobil: + 45 41 85 24 85  
Mail: dpo@cbs .dk 

4.    Grundlag for behandling
Ansøgere til bachelor eller kandidatuddannelser:
CBS behandler dine personoplysninger for at kunne leve op til de retlige forpligtelser, som CBS har som offentlig uddannelsesinstitution og offentlig myndighed.  

Ansøgere til CBS’ efteruddannelser:
CBS behandler dine personoplysninger for at kunne indgå og opfylde den kontrakt, som indgås mellem dig og CBS vedrørende den enkelte efteruddannelse.

CBS behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, når du anmoder om at modtage information om en eller flere af efteruddannelserne på CBS.

5.    Formålet med behandlingen af dine personoplysninger 
Studieadministration:
Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at danne grundlag for de studieadministrative opgaver, som CBS skal udføre i henhold til lov og som offentlig uddannelsesinstitution.

Hvis du har givet samtykke til at modtage information om en eller flere af efteruddannelserne på CBS, er formålet med behandlingen at sende dig information vedrørende efteruddannelserne, events samt nyhedsbreve.

6.    Tidsrummet for behandling af personoplysninger 
Studieadministration:
De personoplysninger som indhentes af CBS i forbindelse med dit studie på CBS opbevares i op til 5 år efter færdiggjort studie. Dette gælder dog ikke personoplysninger, som er nødvendige for at kunne udskrive et eksamensbevis eller dokumentere gennemførte eksamener, der opbevares i 30 år efter færdiggjort studie.

Hvis du har givet samtykke til at modtage information om en eller flere af efteruddannelserne på CBS, opbevarer CBS dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage.

7.    Kategorier af personoplysninger  
Ansøgere til bachelor-, kandidat- og efteruddannelser:
Almindelige personoplysninger
-    Identifikationsoplysninger, fx navn, adresse
-    Oplysninger til bedømmelse af ansøgning, fx karaktergennemsnit, beståede eksamener på andre videregående uddannelser, organisations- og foreningsarbejde samt højskole- og udlandsophold

Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
-    Oplysninger om helbredsmæssige forhold vil kunne blive behandlet i forbindelse med dispensationer fra optagelsesreglerne

CPR – nr.

8.    Modtagere af dine personoplysninger  
CBS kan i visse tilfælde videregive oplysninger til følgende eksterne institutioner og videregivelse vil enten ske, fordi CBS er forpligtet til det ved lov eller hvor du har givet dit forudgående samtykke:

-    Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
-    Danmarks Statistik
-    Politiet
-    Styrelsen for International Rekruttering og Integration

9.    Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen  
9.1. Ret til indsigt  
Som registreret har du ret til, at få indsigt i de oplysninger som CBS opbevarer om dig. 
Retten til indsigt indebærer, at du har ret til at få nogle generelle oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger på CBS.  
 
Du har derudover ret til én gratis kopi af de personoplysninger vi behandler om dig. For yderligere kopier har CBS ret til at opkræve et rimeligt gebyr i forhold til de administrative omkostninger.  
 
9.2. Ret til berigtigelse 
Som registreret har du ret til at få berigtiget de oplysninger, som CBS behandler om dig. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger indebærer, at du kan få dine personoplysninger ændret, såfremt disse ikke længere er korrekte.  

9.3. Ret til sletning  
Som registreret har du ret til sletning af de oplysninger som CBS behandler om dig.
Retten til at få dine personoplysninger slettet indebærer, at du kan få slettet personoplysninger såfremt disse ikke længere er nødvendige for CBS' virksomhed, hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis oplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller hvis CBS efter lovgivningen skal slette oplysningerne.  
 
9.4. Ret til begrænsning af behandling  
Som registreret har du ret til, at få begrænset behandlingen af de personoplysninger som CBS behandler om dig.  
 
Hvis du ikke mener at de oplysninger som CBS behandler om dig er korrekte, har du ret til at få behandlingen begrænset indtil CBS har fastlagt om de behandlede personoplysninger er korrekte.  

Endvidere har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis CBS' behandling af dine personoplysninger er ulovlig, fordi oplysningerne ikke længere er nødvendige, men derimod er nødvendige for, at du senere kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende.  
 
9.5. Retten til at kunne flytte personoplysninger (dataportabilitet)    
Retten til dataportabilitet indebærer at du kan få dine personoplysninger flyttet såfremt du selv har givet dine personoplysninger til CBS, hvis dine personoplysninger bliver behandlet elektronisk, og hvis oplysningerne behandles på baggrund af samtykke fra dig eller på baggrund af en kontrakt mellem dig og CBS

9.6. Indsigelse mod behandling til direkte markedsføring
Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger behandles til direkte markedsføring.  
 
9.7. Retten til at gøre indsigelse mod offentlig myndighedsudøvelse  
Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod CBS’ behandling af dine personoplysninger, når CBS udøver sine beføjelser som offentlig myndighed.
        
9.8 Retten til at trække dit samtykke tilbage
Hvis du har samtykket til CBS’ behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og CBS vil derefter ikke kunne behandle dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. At trække samtykket tilbage påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der allerede har fundet sted.
  
9.9. Ret til at klage til Datatilsynet  
Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at CBS ikke lever op til sine forpligtelser i databeskyttelsesforordningen.
 
Datatilsynet  
Borgergade 28, 5 1300 København K  
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18  
E-mail: dt@datatilsynet.dk  
 

Sidst opdateret: Communications // 12/07/2018