Om CBS

Organisation

CBS ledes af rektor. Rektor refererer til CBS’ bestyrelse, der igen er ansvarlig over for uddannelsesministeren. Ud over rektor indgår prorektor, de to dekaner og universitetsdirektøren i den daglige ledelse af CBS og udgør tilsammen CBS’ direktion.

CBS organisationsdiagram

Den daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor.

Rektor, prorektor, uddannelsesdekan, forskningsdekan og universitetsdirektør udgør CBS' direktion. Tilsammen har direktionen ansvar for den daglige og strategiske ledelse af CBS.

CBS’ kerneaktiviteter (uddannelse og forskning) er organiseret under uddannelsesdekanen, prorektor og forskningsdekanen. Uddannelsesdekanen har ansvaret for alle uddannelser: bachelor- og kandidat samt MBA, master- og HD-uddannelser, samt den tilhørende studieadministration. Studienævn og studieledere refererer til uddannelsesdekanen. Prorektor har det direkte ledelsesansvar for CBS’ institutledere og institutter, og dermed alle fastansatte og deltidsansatte videnskabelige medarbejdere. Prorektor er ligeledes stedfortræder for rektor. Forskningsdekanen har ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling af CBS' forskning, herunder tiltrækning af ekstern forskningsfinansiering, samt ph.d.-uddannelsen.

Universitetsdirektøren er hovedansvarlig for styringen af CBS’ samlede økonomi, og har det ledelsesmæssige ansvar for tværgående administrative enheder i Fællesadministrationen.

CBS har ét samlet Akademisk Råd. Akademisk Råd udtaler sig til rektor (rådgiver) og skal medvirke til at sikre kvaliteten og legitimiteten i beslutninger af akademisk betydning samt bidrage til kommunikationen mellem ledelse, medarbejdere og studerende. Hovedsamarbejdsudvalget udtaler sig til rektor (rådgiver) om opgaver, som hører ind under rektors ledelsesret. Hovedsamarbejdsudvalgets formål er: at involvere medarbejderne i arbejdet med CBS’ mål og strategi, at fastlægge personalepolitiske rammer, som fremmer kompetenceudvikling, og som skaber lyst og motivation til at opfylde CBS’ målsætning, og at medvirke til at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår samt et godt arbejdsmiljø. CDI rådgiver rektor om tiltag og politikker, der skal skabe større diversitet og inklusion blandt medarbejdere og studerende på CBS.

 

Vores kerneaktiviteter understøttes af en række administrative funktioner på forskellige niveauer:

Fællesadministrationen

Fællesadministrationen varetager tværgående og koordinerende opgaver for universitetet og servicerer vores forskellige interessenter. Fællesadministrationen ledes af universitetsdirektøren.

Studieadministrationen

Studieadministrationen varetager drift og administrativ udvikling af uddannelser og betjener studier samt studerende. Studieadministrationen ledes af uddannelsesdekanen.

Institutter

Forskningen på CBS er organiseret ved institutter. Institutter ledes af en institutleder, der refererer til prorektor. Uddannelser er ikke placeret ved institutter, men institutterne leverer undervisning til CBS’ uddannelser inden for deres fagområde.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/06/2024