Om CBS

Akademisk råd


 

Akademisk råd udtaler sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger, om forslag til den strategiske rammekontrakt, og om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for videnudveksling. Akademisk råd indstiller til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger og tildeler ph.d.- og doktorgrader. Akademisk råd kan i øvrigt udtale sig om alle akademiske forhold af væsentlig betydning for handelshøjskolens virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske forhold, som rektor forelægger.

Sammensætning af Akademisk Råd

Akademisk råd består af 13 medlemmer: rektor er født medlem, 9 medlemmer er valgt af og blandt det videnskabelige personale, herunder ansatte ph.d.-studerende, 3 medlemmer er valgt af og blandt de studerende. Derudover vælges af og blandt det teknisk-administrative personale 2 observatører, der deltager i rådets møder med taleret men uden stemmeret.

Derudover deltager den øvrige direktion i rådets møder.

Akademisk råd vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

Medlemmer valgt af VIP (valgperiode 2019-2021):

Kristian Miltersen (formand), Bent Meier Sørensen (næstformand), Anne Reff Pedersen, Fane Naja Groes, Morten Knudsen, Stefano Ponte, Thomas Rønde, Peter Skærbæk, Torsten Ringberg.

Medlemmer valgt af studerende (valgpeiode 2021):

Tomas Vemola, Helene Bredmose Schulz, Emma Christine Krogsgaard Thorbjørnsen.

Observatører valgt af TAP (valgperiode 2019-2021):

Henrik Hermansen, Lise Balslev.

Sidst opdateret: Communications // 11/08/2021