Om biblioteket

CBS Bibliotek er universitetsbibliotek for CBS, åbent for alle - alle ugens dage.

Fortælling

CBS er over 100 år. På godt og ondt.

CBS Bibliotek blev først 100 år i 2022, men indgår alligevel som en væsentlig del af den fælles CBS-historie.

CBS Bibliotek er etableret sideløbende og sammen med en handelshøjskole, som vi senere er vokset helt ind i. Samtidig har vi altid været en integreret del af det danske biblioteksvæsen.

Vores mission og berettigelse som bibliotek har været og er stadigvæk at skabe adgang til information, oprindeligt kun ved trykte kataloger og materialer. Som sådan bygger CBS Biblioteks fundament grundlæggende på et gammelt, men stadigt eksisterende ordentlighedsprincip. Orden på hylderne, orden i katalogen og ordentlig behandling af brugere og medarbejdere. 

Vores nuværende DNA er også skabt af en klar holdning til relevant service og forandring.  Vi har til stadighed haft fokus på efterspørgsel, nye produkter og nye servicetilbud. Vi har altid justeret, reguleret og lavet om. 

Størst har rykket været fra trykte til digitale materialer, men vi gør det hele tiden. Måske små skridt til daglig, men store skridt set over tid.

Vi har villigt påtaget os nye opgaver.  Tidligere i kraft af klog vækst, siden primært ved at lade andre opgaver falde bort eller ved at fokusere, kalibrere og arbejde effektivt. Det betyder, at vi har kunnet løfte store opgaver som forskerstøtte, formidling, undervisning og fysiske faciliteter med nye studiemiljøer.

Identitet og værdier

I dag opfattes vi af CBS og omverdenen som en veldrevet og relevant enhed.  Men der er altid plads til forbedring.

I en ressourceknap og konkurrencepræget situation med fokus på administrativ værdiskabelse har vi et fælles ansvar for at blive endnu bedre til at lede, samtale, løfte og agere. Og ikke mindst præstere, servicere og tage individuelt ansvar inden for vores eget område og kontekst.

Vores kultur er præget af fællesskab, erfaring og en over-middel jobtilfredshed.  Men vi er også præget af indgroede vaner og specialisering med fare for silotænkning. Ikke kun internt på biblioteket, men også i vores forhold til andre enheder på og uden for CBS. 

Udover ordentlighed, service, effektivitet og relevans skal CBS Bibliotek altså dyrke en række andre værdier. Fagligheden er altid fundamentet. De professionelle og personlige egenskaber er samtidig ikke hinandens modsætninger, men forudsætninger.  Men respekt, tillid, arbejdsomhed og mod er andre kerneværdier, som fortjener øget fokus og anerkendelse.

Strategi

CBS Biblioteks eksisterende strategi har haft succes, og et internt strategiforløb (2016) har ikke afdækket et stort behov for en større ændring af arbejds- og indsatsområder. 

Som sådan bør strategien alene justeres ift. CBS’ ”Transformational Initiatives” og strategiprocessens primære resultater. Sidstnævnte peger på forbedring af kultur, præstationer og samarbejde samt et særligt fokus på biblioteksrummet som drivende kraft for en fortsat udvikling af bibliotekets leverancer og relevans.

Strategien, der sammen med indsats I-VII offentliggøres eksternt, fremstår således som en tilrettet version af 2012-strategien:

Vision
CBS Bibliotek skaber mest mulig værdi for CBS’ studerende, undervisere og forsker. CBS Bibliotek understøtter uddannelse, forskning og formidling på den bedst mulige måde. CBS Bibliotek bidrager med leverancer til samfund og erhvervsliv – både direkte og indirekte.

Mission
CBS Biblioteks kerneopgave er at stille information, viden og services til rådighed på en struktureret og overskuelig måde. Vi er en integreret del af CBS og varetager informations-, lærings- og formidlingsopgaver for CBS’ studerende, forskere og undervisere.
Vi er desuden et offentligt bibliotek og stiller information, services og studiefaciliteter til rådighed for andre end CBS.

Fokus
CBS Bibliotek udfører alle opgaver med størst mulig kvalitet. Vi sikrer kvaliteten ved at fokusere på at udvikle vores kultur, præstationer og samspil.
Vi skaber størst mulig værdi for interessenter og brugere. Vi understøtter værdiskabelsen ved at arbejde vedvarende for at effektivisere processer, udnytte vores ressourcer optimalt og evaluere vores services.

Indsatser og vækst

Fortsatte indsatser (2012-)
I.  CBS Bibliotek skal udvikle og forbedre brugernes adgang til lokale, nationale og globale e-arkiver og -ressourcer.
II. Vi skal løfte informationskompetencen på CBS ved at vejlede og undervise studerende, undervisere og forskere i at navigere i en videntung verden.
III. Vi skal øge kendskabet til CBS’ forskning ved at registrere, analysere og formidle den publicerede forskning.

Nye indsatsområder (2017-)
IV. CBS Bibliotek skal understøtte CBS’ strategiske fokus på entreprenørskab og innovation, udvikling af uddannelsesporteføljen og samarbejde med erhvervsliv/samfund.
V.  Vi skal fastholde biblioteksrummet og bruge det som innovativt omdrejningspunkt for udvikling af bibliotekets leverancer og fortsatte relevans.

Ambition
CBS Bibliotek har ambition om at flytte virksomheden væsentligt på de 3 følgende punkter:

VI. Struktur med smartere processer

 • Organiseringen skal være effektiv.
 • Opgaver skal løses med kvalitet.
 • Ledelses- og gensidig kommunikation skal være god, tydelig og relevant.
 • Arbejds- og beslutningsprocesser skal være smidige og effektive.

VII. Medarbejdere skal kunne præstere

 • Medarbejderne skal have de rette kompetencer.
 • Medarbejderne skal have mest muligt ansvar.
 • Medarbejdere skal være tilfredse.

VIII. Samspil med en forandret verden

 • Biblioteket skal levere øget værdi for andre.
 • Biblioteket skal forstå vores brugere, partnere og interessenter.
 • Biblioteket skal udvikle relevante samarbejder og sikre udbytte herfra.
 • Biblioteket skal være åbent for forandring og sikre et udviklingspotentiale.

Strategien er skrevet i 2017.
Hent PDF icon Strategi for CBS Bibliotek (PDF)
Spørgsmål: Biblioteksdirektør René Steffensen.

 

CBS Biblioteks historie

I 2022 fejrede vi 100-års jubilæum. I den forbindelse dykkede vi ned i vores historie og skrev nogle artikler, som fortæller vores historie årti for årti.

Handelshøjskolens Bibliotek blev grundlagt i 1922 og var i de første år en del af Købmandsskolens Bibliotek. I 1927 fik vi egne lokaler på Julius Thomsens Plads sammen med Handelshøjskolen. Her opbyggede ildsjælen Knud Larsen en samling, som studerende ved den nyligt oprettede Handelshøjskole (1917), skulle bruge i deres studier. Samlingen var til brug på stedet og mange af bøgerne og tidsskrifterne var donationer.

I 30’erne voksede samlingen markant, da Christopher Hage donerede sin private bogsamling og læsesalen blev smukt indrettet. Dengang var det meget anderledes at søge efter litteratur og i 1940’erne blev undervisningen sat i system med bogudgivelsen ”Biblioteksorientering for handelshøjskolens studerende”. Litteraturen havde hidtil rettet sig mod Tyskland, men det ændrede sig efter krigen, hvor ikke bare biblioteket, men hele Handelshøjskolen orienterede sig mod USA.

I slutningen af 50’erne var der ca. 2500 studerende på Handelshøjskolen og bibliotekets samlinger voksede fortsat. Vi begyndte at samle på virksomheders årsberetninger, så de studerende kunne benytte dem i deres opgaver. Se i øvrigt udstillingen ”Old School”, som viser gamle undervisningsmaterialer – den kan ses i biblioteket 1. sal ved elevatoren.

Sprogbibliotek blev oprettet i 1960’erne. Sprog havde altid været en del af Handelshøjskolens uddannelser og fik sit eget bibliotek. EDB dukkede så småt op og på biblioteket betød det, at hulkort-teknologien blev benyttet til bl.a. at lave lister over bøger efter emner.

I slutningen 1970’erne havde biblioteket 29 ansatte, som var organiseret i selvstyrende grupper. EDB-udviklingen fortsatte og i 80’erne fik Handelshøjskolens Bibliotek sin egen online katalog (bibliotekssystem), hvor brugerne selv kunne søge efter materialer på en computer - systemet kom til at hedde Hermes og var i brug frem til 2004.

Internet og webgrænseflader prægede udviklingen i 1990’erne ligesom elementer fra new public management bølgen så som procesoptimering og evaluering fyldte i dagligdagen. Og i 1999 flyttede biblioteket ind i det flotte biblioteksrum på Solbjerg Plads, vi har i dag og er meget glade for.

Flere studiepladser og døgnåbent kom til i 00’erne ligesom flere services til forskere og registrering af alt forskning til den danske forskningsdatabase. Den digitale udvikling brølede af sted og online databaser og e-bøger blev en vigtigere del af bibliotekets samling.

Siden begyndelsen i 1922 har biblioteket haft fokus på at levere relevant indhold og faciliteter til studerende, undervisere og forskere på CBS. Og vi glæder os dagligt over den store benyttelse af både de fysiske og elektroniske faciliteter og services.

CBS Bibliotek i 1920'erne
I 2022 er det 100 år siden, CBS fik sit eget bibliotek. Dengang var samlingen lille og kun til brug på stedet modsat i dag, hvor langt de fleste materialer er online og kan tilgås uanset, hvor man befinder sig i verden.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1930'erne
Mod slutningen af 20’erne begyndte man at systematisere samlingen og det fortsatte i 30'erne. I undervisningsmateriale fra Handelshøjskolens Bibliotek fik studerende forklaringer på, hvordan de skulle bruge det alfabetiske katalog til at finde bøger, de kendte titlen eller forfatteren på, og det systematiske katalog, hvis de var på udkig efter noget om et emne.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1940'erne
Første halvdel af 1940'erne var præget af 2. Verdeskrig. Det har uden tvivl også kunnet mærkes på Handelshøjskolens Bibliotek. Rygtet siger, at bibliotekar Per Boesen skjulte flygtninge på biblioteket.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1950'erne
Biblioteket har altid haft lange åbningstider og det var også tilfældet i 50’erne. Her kunne man komme og bruge biblioteket mandag-fredag 10-21 og lørdag 10-18. Samlingen udviklede sig i løbet af 50’erne og steg fra knap 25.000 bind til knap 35.000 på det årti. Udlånstallene steg, mens læsesalsbenyttelsen faldt.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1960'erne
I 1965 anbringes alle bøger på åbne hylder, så de studerende selv kan finde bøgerne på hylden eller ”græsse” efter interessante bøger. Samtidig indføres der EDB-fremstillede kataloger over bøgerne på de åbne hylder. Da man nu skal bruge pladsen i læsesalen til bøger, flyttes læsesalen til et lokale med samme kapacitet. Der er også god brug for plads til bøgerne, da reklamebiblioteket flettes ind i samlingerne.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1970'erne
På CBS er 70’erne præget af den nye styrelseslov, som betyder en ny organisering, kollektive ledelsesorganer og medarbejderindflydelse i Konsistorium, Fagrådene, Institutrådene og for bibliotekets vedkommende i Biblioteksudvalget. 
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1980'erne
I 1980’erne arbejder biblioteket blandt andet med strategi og planlægning, serviceforbedringer, som skal gøre det nemmere at være låner, samt en ny edb-løsning til søgning.
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 1990'erne
Udlånstallene stiger helt vildt, vi rejser ud i verden og tager erfaringer med hjem, det virtuelle bibliotek vinder indpas og evalueringsundersøgelser præger årtiet. Og så er det i 1990'erne at vores nuværende bibliotek bliver bygget. 
Læs hele artiklen
CBS Bibliotek i 2000'erne
CBS Bibliotek har spritnye lokaler, da det nye årtusinde skydes i gang. Bygningen på Solbjerg Plads blev færdig sidst i ‘99 og alt er nyt og lækkert til årtiet, som byder på store forandringer for bibliotekets services.
Læs hele artiklen

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/06/2024

EAN & CVR

Alle fakturaer til CBS Bibliotek skal sendes elektronisk.

EAN-nummer:
5798009814821 - husk at tilføje e-mailadresse som reference til modtager samt navn på rekvirent.

CVR-nr. /Se-nr./ VAT no.:
19 59 69 15