Om CBS

Censorinformation

På denne side kan du finde alle de informationer, som er relevante i dit virke som censor på CBS. 

Brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS

CBS tillader fra 17. november 2023 studerende og vejledere nogen brug af GenAI i afsluttende projekter.
Det gælder for bachelorprojekter, afsluttende projekter/afgangsprojekter (HD/efteruddannelse) og kandidatafhandlinger på CBS.
 
Se retningslinjerne under fanen Eksamen.

Beskikkelse
CBS bruger følgende to censorkorps:

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
Tuborgvej 164, C-004
2400 København NV
T: +45 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk

Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V
T: 8715 2492
E: pers@au.dk

Hvis du ønsker at blive censor, skal beskikkelsen ske via en af de ovenstående censorkorps. Hvis ansøgningen skal vedlægges en faglig motiveret indstilling, kan du finde en oversigt over CBS’ institutter.
Eksamen

 

Efter allokering 
Efter allokering bliver du koblet til Digital Eksamen. Her kan du se dine eksamener og hvem der er din eksamensadministrator. Du er altid velkommen til at kontakte din eksamensadministrator hvis du har spørgsmål. 
 

Digital Eksamen (DE)
CBS bruger digital eksamensportalen, Digital Exam (DE). Du finder vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen på CBS via vores hjemmeside om support til Digital Eksamen. Browseren skal være Chrome eller Safari. 

Mundtlige stedprøver

Du kan få adgang til CBS’s gæste-wifi. Du er velkommen til at henvende dig i Campus Desk, hvis du har brug for hjælp. For hjælp til IT kontakt IT-supporten på enten 3815 3715 eller helpdesk.it@cbs.dk 

Hvis du bliver syg/forhindret skal du give besked hurtigst muligt til din eksamensadministrator og gerne også eksaminator. 

Eksamensplan i Digital Eksamen 
Du finder eksamensplanen til din mundtlige eksamen i Digital Eksamen. Det er også her du finder dato, tidspunkt og lokale for din eksamen.  
Sådan gør du! 
 
Når du logger på Digital Eksamen står du på siden ”Mine prøver”. På denne side kan du få en samlet liste over alle dine prøver når du klikker på ”Eksamensplan”  
 
For at se den enkelte eksamensplan for et fag skal du først klikke ind på selve prøven og derfra skal du klikke på Eksamensplan ude i højre side af skærmen.  
 
Ved mundtlige stedprøver bliver de studerende bedt om at møde ved eksamensstart, hvis de har en tid om formiddagen eller kl 11, hvis de har en tid om eftermiddagen.  
 
Ved mundtlige eksamen på baggrund af skriftligt produkt, skal de studerende møde 2 timer før deres eksamenstid. 

Udlån af PC 
Hvis du ikke medbringer en PC/iPad, vil der være begrænset mulighed for at låne en bærbar PC på CBS. Udlån gælder kun for en dag ad gangen. PC’en må ikke forlade CBS. Den er på forhånd tilkoblet gæste-netværket. 
 
Din eksamensadministrator skal have besked senest tre dage før eksamen, at du ønsker at låne en PC, så den kan reserveres til dig. Eksamensadministrator mailer info til campus desk. Du skal møde op i Campus Desk på enten Dalgas Have eller Solbjerg Plads tidligst kl. 7.45. (Ved eksaminer på Solbjergvej afhentes låne PC på Solbjerg Plads) 
 
Efter eksamen afleveres PC’en i Campus Desk på Solbjerg Plads hhv. Dalgas Have senest kl. 20.00 (samme sted som afhentet). Hvis eksamen er over flere dage gentages ovenstående procedure. 

Plagiering/snyd
Er der mistanke om plagiering/snyd, skal du informere eksaminator, som herefter skal indberette til CBS Legal.

Brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS 
CBS tillader fra 17. november 2023 studerende og vejledere nogen brug af GenAI. Det kan have betydning for, hvordan du skal læse et afsluttende projekt, fx i forhold til eventuel plagiering/snyd. 
Retningslinjer for brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS, november 2023 
 

Karaktergivning 
Karaktergivning skal ske i Digital Eksamen (DE) Se link til vejledning Digital Eksamen i venstre side. 
 
Ved mundtlige eksaminer skal karakteren indberettes lige efter eksaminationen.  
Ved skriftlige eksaminer kan karaktererne indberettes løbende. Karaktererne bliver først synlige for de studerende, når eksaminator og censor har tastet og indberettet den samme karakter.  
 
Håndtering af skriftlige opgaver og opbevaring af bedømmelsesnotater 
Sikkerhedsmæssig håndtering af skriftlige opgaver skal ske som anført i anbefalingerne om håndtering af skriftlige opgaver
Det er vigtigt, at notaterne opbevares i mindst 1 år, pga. klagemulighed og omprøver. Noter med personfølsomme data skal herefter makuleres. 
 
Print af opgavebesvarelser 
Se mere detaljeret information på  Digital Eksamen/Hjælp
 
Censorindberetning 
Det er vigtigt, at du laver en elektronisk indberetning, så vi hele tiden kan forbedre forholdene omkring eksamen. Til orientering vil du blive evalueret af eksaminator. 
Forplejning
Når du er censor på en mundtlig eksamen, vil der være forplejning (drikke/spise) som angivet nedenfor.

Der vil fra marts 2024 gælde
 • at det alene er censorerne, der virker på CBS, som bespises
 • at CBS’ eksaminatorer i tilfælde, hvor de virker sammen med en censor, får adgang til hvad der svarer til en kande kaffe.
   

Mundtlige eksaminer på bachelor- og kandidatniveau
Inden eksamen vil din eksamensadministrator bestille en rekvisition fra Jespers Torvekøkken (CBS’ kantiner).
Du modtager en mail direkte fra Jespers Torvekøkken med en rekvisition per dag, du skal være censor. Denne sendes ud senest dagen inden eksamen.

Rekvisitionen bruges som betaling i kantinen. Ved eksaminer på Solbjergvej hentes forplejning på Solbjerg Plads. Du kan vælge at printe den eller have den gemt på din mobiltelefon.
Værdien på rekvisitionen kan variere afhængigt af længden på eksamensdagene.
Det er dig frit for hvad, du vælger at købe for beløbet, og om du vælger at bruge hele beløbet.


Specialeforsvar
Du og eksaminator vil hver få en rekvisition til kaffe. Hvis du har flere end 2 forsvar på en dag, bliver en frokostrekvisition sendt direkte til din mail fra Jespers Torvekøkken (CBS’ kantiner), som kan bruges (også fra telefonen) i kantinen.
Andre udgifter end transport/hotel refunderes ikke.
 

Honorar og rejseudgifter

Aflønning af eksamensaktiviteter
Du vil efter endt eksamen modtage en mail fra CBS’s aflønningssystem LONCEN om

 • At afregning enten er sendt direkte til lønudbetaling (ved skriftlige eksamener) og at du skal ikke foretage dig noget eller
 • At afregning afventer din udfyldelse og godkendelse inden lønudbetaling (ved mundtlige eksamener)

Der udbetales løn på baggrund af de eksaminer, du har haft i eksamensperioden. Der anvises ikke honorar for opgavebesvarelser, der er helt blanke, hvor besvarelse ikke er forsøgt eller ved udeblivelse. De mest benyttede normer finder du i fanen Normoversigt.

Minimumshonorering på en time ved mundtlige prøver (excl. Afsluttende prøver)
Der vil fra januar 2024 blive honoreret for minimum en time. Dvs. hvis det er en tyve minutters mundtlig prøve, så skal der honoreres for tre eksaminander, uagtet at kun én studerende fremmøder. Hvis det er en tredive minutters mundtlig prøve, så skal der honoreres for to eksaminander, uagtet at kun én studerende fremmøder. Der er alene tale om almindelige mundtlige prøver og ikke afsluttende som fx bachelorprojekter eller kandidatafhandlinger etc.

Afregning af rejseudgifter
Rejser under 24 timer

Der udbetales ikke time-/dagpenge ved rejser under 24 timers varighed. Transport- og rimelige udgifter til måltider og lignende refunderes kun mod dokumentation. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.

Rejser over 24 timer
Hvis censoropgaven (inklusiv transport) strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler.

Hvad dækker time-/dagpenge?

 • Dagpenge udbetales for hver fulde 24 timer en tjenesterejse varer. For timer herudover udbetales timepenge pr. påbegyndt time.
 • Dagpengenes størrelse fremgår af det til enhver tid gældende satsreguleringscirkulære
 • Hvis censor får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen, reduceres time- og dagpengene. Morgenmåltid beregnes herved til 15%, frokost til 30% og middag til 30% af dagpengesatsen.
 • Hvis der modtages godtgørelse i form af time- og dagpenge gælder, at hvis morgenmåltidet er obligatorisk på overnatningshotellet, anses morgenmaden for indtaget dér, og der foretages fradrag i time- og dagpengene med 15% af dagpengesatsen.

Rejseudgifter anføres i systemet LONCEN og bilag uploades som angivet. Udfyldelse og godkendelse skal ske senest 14 dage efter eksamen.

Se cirkulære om Censorvederlag

PDF icon Vejledning til LONCEN-systemet (Censor)

Normoversigt
Herunder finder du en oversigt over de mest benyttede normer på CBS. Listen er langt fra udtømmende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis den norm du søger mangler i oversigten. Du kan selv finde eksamensbestemmelserne for den pågældende udprøvning via kursuskataloget.

Skriftlige stedprøver:
2 timers skriftlig stedprøve    0,25
3 timers skriftlig stedprøve    0,29
4 timers skriftlig stedprøve    0,33
    
Mundtlige stedprøver, individuelle:
20 min mundtlig stedprøve    0,33
30 min mundtlig stedprøve    0,50


Ved mundtlige stedprøver i grupper kan den samlede varighed variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren, og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.

    
Læsning af skriftlige hjemmeopgaver, herunder essays, synopser, rapporter mv:
Standardnorm pr. læste side:    0,064
Fx skriftlig opgave á 5 sider    0,32
Fx skriftlig opgave á 10 sider    0,64
Fx skriftlig opgave á 15 sider    0,96

    
Læsning af Bachelorprojekter:
1 studerende, 40 sider    2,56
2 studerende, 60 sider    3,84
3 studerende, 70 sider    4,48
4+ studerende, 80 sider    5,12

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved bachelorprojektet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.


Kandidatspeciale, læsning og forsvar:
1 studerende, 1 opgave    5,85
2 studerende, 1 opgave    8,9
3 studerende, 1 opgave    11,74
    

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved kandidatspecialet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra kandidatspecialekontoret og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.

Overnatning

Du har mulighed for en overnatning, hvis:
•    din transportafstand gør, at du ikke vil kunne censurere fra om morgenen
•    din eksamen er planlagt over flere dage
•    dit hotel er med en CBS-aftale eller SKI-aftale
•    dit værelse er et almindeligt standardværelse (økonomiklasse)

Du skal have accept fra din eksamensadministrator om overnatning, inden du kan reservere et værelse. For eventuel refusion og time-/dagpenge se under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”. 

  
Hvad skal du vide når du booker rejser med overnatning (over 24 timer): 

 • På rejser hvor overnatning er nødvendig, udbetales time-/dagpenge, der skal dække bl.a. udgifter til måltider og lokal transport. 
 • Eventuelle måltider betalt af CBS eller inkluderet i hotelovernatningen skal oplyses og bliver fratrukket time-/dagpengene efter statens gældende satser. 
 • Udgifter til overnatning (hotel) refunderes indenfor hoteldispositionsbeløbet og mod dokumentation. 


Hotel på CBS-aftale - betales via EAN nummer
Du skal selv reservere værelse efter ovenstående krav. Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen:

 • bestillingen er på en CBS-aftale
 • at du er censor
 • dit navn
 • periode/dato
 • hvilken uddannelse det vedrører
 • hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer)

Hoteldispositionsbeløbet pr 1. januar 2024 er 1.844,00 kr. 

Link til Statsregulering for tjenesterejser 

Sådan booker du: 
 

Hotel på CBS-aftale - betales via EAN nummer  
 
Du skal selv reservere værelse efter ovenstående krav. Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen: 

 • bestillingen er på en CBS-aftale 
 • at du er censor 
 • dit navn 
 • periode/dato 
 • hvilken uddannelse det vedrører 
 • hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer) 

 
Hotellet vil herefter bede CBS referencen om at bekræfte reservationen, hvilket eksamensadministratoren efterfølgende svarer på mail til hotellet. Fakturaen vil herefter blive sendt direkte til CBS. Du får derfor intet udlæg for selve hotelværelset/overnatningen. 
 
CBS har indgået en aftale med disse hoteller med betaling via EAN nr.: 

​Hotel

Aftale​

​Be​stilling

​Rabatkode

​Comfort Hotel Vesterbro

CBS aftale

​​​Online bestilling

​CH60237416

​Comwell

CBS aftale

Online bestilling

​Brøchner Hotels

​CB​S aftale

Online bestilling

​Skodsborg

​CBS aftale

Online bestilling

​CBS​

​Skt. Petri

CBS af​tale​

​Online bestilling

​Fuglsang Herregaard​

​CBS aft​ale

Online bestilling

​Bautahøj

Online bestilling

​Scandic Hotels Falkoner

CBS aftale​

Online bestilling​

​D000032679

Cabinn Hotels CBS aftale scandinavia​@cabinn.com  CBS EAN nr.

Hvis der ikke er plads på de hoteller, som CBS har aftaler med, kan du bestille et andet hotel, dog indenfor den normale prisramme (standardværelse/økonomiklasse). 
 
Hoteller med SKI aftale - hvor censor lægger ud for betaling 
 
Liste over mulige hoteller i København (SKI aftale)  

 • Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen: 
 • bestillingen er på en CBS SKI aftale 
 • censor 
 • dit navn 
 • periode/dato 
 • hvilken uddannelse det vedrører 
 • hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer) 

 
Privat indkvartering 
Du kan også vælge at overnatte hos familie/venner. Der vil ikke blive refunderet noget i denne forbindelse. Se mere om afregning af rejseudgifter under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”. 
 

Transport

Overvej din transport 
Du er forpligtet til at følge Statens regler for rejseudgifter. I forhold til transport skal du så vidt mulig vælge offentlig transport (tog, bus, metro). Transport refunderes kun mod dokumentation. 
 
Transportudgifter, der kan refunderes er: 
 • Tog og anden offentlig transportform 
 • Færge 
 • Fly (godkendes af eksamensadministrator inden billetkøb foretages)
 • Kørsel med egen bil / Broafgift  (vurdering af censor pba. Statens regler for rejseudgifter)
 • Taxakørsel accepteres kun i meget begrænset omfang. Hvis særlige forhold begrunder benyttelse af taxa, skal der vedlægges redegørelse herfor. 
 
Planlæg din rejse via Rejseplanen 
 
Kørsel med egen bil 
 • Egen bil må benyttes, hvis det ud fra en samlet betragtning er det mest hensigtsmæssige og økonomiske. 
 • For kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter statens lave sats. 
 
Parkering 
Hvis du ønsker at parkere din bil gratis på CBS’ parkeringspladser, kræver dette en parkeringstilladelse. For at få en gæsteparkeringstilladelse skal du sende en mail til Information Services på mail: information@cbs.dk  med følgende oplysninger: 
 
•    Censor 
•    Dit navn 
•    Reg.nr./nummerplade på den bil du ønsker at kunne parkere med 
•    Dit mobilnummer 
•    Periode/dato 
•    Den CBS-uddannelse hvor du skal agere som censor 
•    Administrativ eksamenskontaktperson 
 
Herefter vil du modtage tilladelsen pr. SMS på din mobil. Det er dit eget ansvar at tjekke, om det er de korrekte oplysninger, der står i denne besked. 
 
Det er vigtigt, at du tjekker om der er fejl i tilladelsen. I så fald kontakt Information Services på mail: information@cbs.dk  eller via CBS’ hovednummer tlf.: 38 15 38 15. 
 
OBS! Censorer/gæster på CBS kan kun parkere på gadeplan. Vær opmærksom på at CBS ikke har parkeringspladser på gadeplan ved Porcelænshaven og den nærmeste CBS parkeringsplads er derfor ved Solbjerg Plads 3. 
 
Transportrefusion 
Se under afsnittet "Honorar og rejseudgifter". 
Når vi modtager rejseafregninger, vil vi forholde os til de valgte transportformer. Ønske om flyrejse skal godkendes af eksamensadministrator INDEN du køber billetten.  
Kontakt din eksamensadministrator, hvis du har spørgsmål til ovenstående. 
Sidst opdateret: Communications // 10/06/2024