Om CBS

Censorinformation

På denne side kan du finde alle de informationer, som er relevante i dit virke som censor på CBS. 

Brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS

CBS tillader fra 17. november 2023 studerende og vejledere nogen brug af GenAI i afsluttende projekter.
Det gælder for bachelorprojekter, afsluttende projekter/afgangsprojekter (HD/efteruddannelse) og kandidatafhandlinger på CBS.
 
Se retningslinjerne under fanen Eksamen.

Beskikkelse
CBS bruger følgende to censorkorps:

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps
Tuborgvej 164, C-004
2400 København NV
T: +45 8716 3279
E: sekretariat@censorerne.dk

Censorsekretariatet for Erhvervskommunikation og -sprog
Aarhus Universitet
Fuglesangs alle 4, S 529
8210 Aarhus V
T: 8715 2492
E: pers@au.dk

Hvis du ønsker at blive censor, skal beskikkelsen ske via en af de ovenstående censorkorps. Hvis ansøgningen skal vedlægges en faglig motiveret indstilling, kan du finde en oversigt over CBS’ institutter.
Eksamen
Digital Eksamen (DE)
CBS har i efteråret 2015 indført en digital eksamensportal, Digital Exam (DE). Her foregår alle eksamenstyper med få undtagelser pr. forår 2016. Du finder vejledninger og yderligere information om Digital Eksamen på CBS via vores hjemmeside om support til Digital Eksamen.

Ved skriftlige hjemmeopgaver
-    skal du logge på med NemID via browseren Chrome eller Safari. Hvis du ikke kan logge på Digital Eksamen, skyldes det problemer med NemID. Du skal derfor rette henvendelse til NemID.
-    skal du finde og læse eksamensbesvarelserne på platformen 3 timer efter afleveringstidspunktet, hvilket traditionelt er kl. 12:00. Denne venteperiode skyldes, at CBS har fokus på at forhindre plagiering, og at anti-plagiatsystemet Urkund derfor er integreret i Digital Eksamen.

Når du arbejder i Digital Eksamen, kan du læse eksamensbesvarelserne, kommentere, tegne og indsætte digitale gule sedler. Du har også mulighed for at skrive egne noter til eksamensbesvarelsen. Noterne kan du dele med andre bedømmere, og du har ligeledes mulighed for at dele den annoterede version af eksamensbesvarelsen med medbedømmere. Derudover kan du give de studerende feedback direkte via Digital Eksamen, både til enkeltpersoner og til hele holdet ved at dele den annoterede version af eksamensbesvarelsen med de studerende.
  
Foretrækker du at anvende et andet program til læsning, kommentering osv., kan eksamensbesvarelserne downloades til egen computer, og efter kommentering kan pdf-filen uploades til Digital Eksamen igen. Dette er ligeledes en mulighed, hvis der skal arbejdes med eksamensbesvarelserne uden adgang til internettet.

Mundtlige stedprøver
Hvis du medbringer en PC/iPad skal du huske flg.:
- opret en adgang til CBS’s gæstenetværk. Du skal anføre eksamensadministrators email i feltet ”hvem besøger du”
- logge på med NemID via browseren Chrome eller Safari.

Hvis du ikke har NemID, skal du bestille et via https://www.nemid.nu

For hjælp til login kan du kontakte IT-supporten på enten 3815 3715 eller helpdesk.it@cbs.dk

Slut med grønne duge
Campus Services og Studieadministrationen har i fællesskab besluttet, at man ikke længere får lagt grønne duge på eksamensbordene.

Hvis man som bedømmer og censor alligevel foretrækker en grøn eksamensdug, er de altid til rådighed i den mundtlige eksamenshal (Solbjerg Vej 3) og det vil derudover være muligt at hente en dug i Campus Desken på Solbjerg Plads eller i Dalgas Have.

Udlån af PC
Hvis du ikke medbringer en PC/iPad, vil der være begrænset mulighed for at låne en bærbar PC på CBS. Udlån gælder kun for en dag ad gangen. PC’en må ikke forlade CBS. Den er på forhånd tilkoblet gæste-netværket.

Derudover skal du huske at: 
- oplyse til din eksamensadministrator senest tre dage før eksamen, at du ønsker at låne en PC, så den kan reserveres til dig. Eksamensadministrator mailer info til campus desk.
- møde op i Campus Desk på enten Dalgas Have eller Solbjerg Plads tidligst kl. 7.45. (Ved eksaminer på Solbjergvej afhentes låne PC på Solbjerg Plads)
- logge på Digital Eksamen med NemID via browseren Chrome eller Safari
- taste og indberette karakterer

Efter eksamen afleveres PC’en i Campus Desk på Solbjerg Plads hhv. Dalgas Have senest kl. 20.00 (samme sted som afhentet). Hvis eksamen er over flere dage gentages ovenstående procedure.

Plagiering/snyd
Er der mistanke om plagiering/snyd, skal du informere eksaminator, som herefter skal indberette til CBS Legal.

Allokering/Kontakt til/fra eksamensadministrator
Når du er blevet allokeret til en eksamen, vil du blive kontaktet af den ansvarlige eksamensadministrator. Du vil modtage en mail med de relevante oplysninger omkring den pågældende eksamen, tid/ sted, eksamensplan, vejledning til DE (Digital Exam) deadlines, forplejning, honorar, opbevaring af noter. Du er altid velkommen til at kontakte eksamensadministrator med spørgsmål.

Censors rolle er bl.a. flg. at:
- sikre kravene ved uddannelsernes prøver, herunder de skriftlige opgaver, er i overensstemmelse med de mål, som er fastlagt i bekendtgørelser og studieordninger.
- sikre prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler.
- sikre de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og andre regler.

Under afsnittet "Beskikkelse" kan du finde links til censorsekretariaternes hjemmesider.

Afvikling af eksamen
Når du censurerer på en mundtlig eksamen, skal du være opmærksom på flg.:
- eksamen oftest kun har et starttidspunkt og at de studerende skal møde i god tid, så der ikke kommer unødige pauser i afviklingen
- det er tilladt at forlade eksamen efter at have ventet på den sidste studerende i et rimeligt tidsrum.

Når du censurerer på en skriftlig eksamen, skal du være opmærksom på om der er plagiering/snyd. Hvis det er tilfældet se afsnittet "Plagiering/snyd" ovenfor.


Brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS
CBS tillader fra 17. november 2023 studerende og vejledere nogen brug af GenAI. Det kan have betydning for, hvordan du skal læse et afsluttende projekt, fx i forhold til eventuel plagiering/snyd.

PDF icon Retningslinjer for brug af GenAI i forbindelse med afsluttende projekter på CBS, november 2023

Aflysning
Hvis du bliver syg/forhindret skal du give besked hurtigst muligt til din eksamensadministrator.

Karaktergivning
Digital Eksamen (DE) Se link til vejledning Digital Eksamen i venstre side.

Hvis eksamen afvikles på DE betyder det, at:
-    karaktergivning sker elektronisk /online.
-    ved mundtlige eksaminer kan karakteren indberettes lige efter eksaminationen, eller efterfølgende. Se deadline på Digital Eksamen.
-    ved skriftlige eksaminer kan karaktererne indberettes løbende. Karaktererne bliver først synlige for de studerende, når eksaminator og censor har tastet og indberettet den samme karakter.Det betyder også, at der ikke skal udfyldes en protokol i papirform.

Papirprotokol
Hvis eksamen afvikles på ”gammeldags” måde betyder det flg.:
- du skal udfylde protokollen med kuglepen med blåt blæk
- du skal underskrive og returnere pr mail til din eksamensadministrator.

Papirprotokoller vil forholdsvist hurtigt forsvinde i takt med at alle eksaminer snart afvikles via Digital Eksamen.

Håndtering af skriftlige opgaver og opbevaring af bedømmelsesnotater
Sikkerhedsmæssig håndtering af skriftlige opgaver skal ske som anført i anbefalingerne om håndtering af skriftlige opgaver.
Det er vigtigt, at notaterne opbevares i mindst 1 år, pga. klagemulighed og omprøver. Noter med personfølsomme data skal herefter makuleres.

Print af opgavebesvarelser
Se mere detaljeret information på Digital Eksamen/Hjælp.

Censorindberetning
Det er vigtigt, at du laver en elektronisk indberetning, så vi hele tiden kan forbedre forholdene omkring eksamen. Til orientering vil du blive evalueret af eksaminator.

Forplejning
Når du er censor på en mundtlig eksamen, vil der være forplejning (drikke/spise) som angivet nedenfor.

Der vil fra marts 2024 gælde
 • at det alene er censorerne, der virker på CBS, som bespises
 • at CBS’ eksaminatorer i tilfælde, hvor de virker sammen med en censor, får adgang til hvad der svarer til en kande kaffe.
   

Mundtlige eksaminer på bachelor- og kandidatniveau
Inden eksamen vil din eksamensadministrator bestille en rekvisition fra Jespers Torvekøkken (CBS’ kantiner).
Du modtager en mail direkte fra Jespers Torvekøkken med en rekvisition per dag, du skal være censor. Denne sendes ud senest dagen inden eksamen.

Rekvisitionen bruges som betaling i kantinen. Ved eksaminer på Solbjergvej hentes forplejning på Solbjerg Plads. Du kan vælge at printe den eller have den gemt på din mobiltelefon.
Værdien på rekvisitionen kan variere afhængigt af længden på eksamensdagene.
Det er dig frit for hvad, du vælger at købe for beløbet, og om du vælger at bruge hele beløbet.


Specialeforsvar
Du og eksaminator vil hver få en rekvisition til kaffe. Hvis du har flere end 2 forsvar på en dag, bliver en frokostrekvisition sendt direkte til din mail fra Jespers Torvekøkken (CBS’ kantiner), som kan bruges (også fra telefonen) i kantinen.
Andre udgifter end transport/hotel refunderes ikke.
 

Honorar/Befordringsgodtgørelse
Aflønning af eksamensaktiviteter
Med indførelsen af det nye aflønningssystem (LONCEN) i januar 2022 vil du efter endt eksamen modtage en mail (fra systemet) om
-    At afregning er sendt direkte til lønudbetaling (hvis ingen rejseudgifter) og du skal ikke foretage dig noget eller
-    At afregning afventer din udfyldelse og godkendelse inden lønudbetaling (hvis rejseudgifter)

Der udbetales løn på baggrund af de eksaminer, du har haft i eksamensperioden. Der anvises ikke honorar for opgavebesvarelser, der er helt blanke, hvor besvarelse ikke er forsøgt eller ved udeblivelse. De mest benyttede normer finder du i fanen Normoversigt.


Minimumshonorering på en time ved mundtlige prøver (excl. Afsluttende prøver)
Der vil fra januar 2024 blive honoreret for minimum en time.  Dvs. hvis det er en tyve minutters mundtlig prøve, så skal der honoreres for tre eksaminander, uagtet at kun én studerende fremmøder. Hvis det er en tredive minutters mundtlig prøve, så skal der honoreres for to eksaminander, uagtet at kun én studerende fremmøder. Der er alene tale om almindelige mundtlige prøver og ikke afsluttende som fx bachelorprojekter eller kandidatafhandlinger etc.

Afregning af rejseudgifter
Der udbetales ikke time-/dagpenge ved rejser under 24 timers varighed.
Offentlige transportmidler afregnes ifølge uploadede bilag. Der ydes ikke godtgørelse for de timer, som indgår i rejsetiden.

Hvis censorarbejdet betyder, at rejsen strækker sig over mere end 24 timer, udbetales time-/dagpenge efter gældende regler.
Rejseudgifter anføres i systemet LONCEN og bilag uploades som angivet.
Udfyldelse og godkendelse skal ske senest 14 dage efter eksamen.

Se cirkulære om Censorvederlag

PDF icon Vejledning til LONCEN-systemet (Censor)

Normoversigt
Herunder finder du en oversigt over de mest benyttede normer på CBS. Listen er langt fra udtømmende. Du er velkommen til at kontakte os, hvis den norm du søger mangler i oversigten. Du kan selv finde eksamensbestemmelserne for den pågældende udprøvning via kursuskataloget.

Skriftlige stedprøver:
2 timers skriftlig stedprøve    0,25
3 timers skriftlig stedprøve    0,29
4 timers skriftlig stedprøve    0,33
    
Mundtlige stedprøver, individuelle:
20 min mundtlig stedprøve    0,33
30 min mundtlig stedprøve    0,50


Ved mundtlige stedprøver i grupper kan den samlede varighed variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren, og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.

    
Læsning af skriftlige hjemmeopgaver, herunder essays, synopser, rapporter mv:
Standardnorm pr. læste side:    0,064
Fx skriftlig opgave á 5 sider    0,32
Fx skriftlig opgave á 10 sider    0,64
Fx skriftlig opgave á 15 sider    0,96

    
Læsning af Bachelorprojekter:
1 studerende, 40 sider    2,56
2 studerende, 60 sider    3,84
3 studerende, 70 sider    4,48
4+ studerende, 80 sider    5,12

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved bachelorprojektet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra eksamensadministratoren og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.


Kandidatspeciale, læsning og forsvar:
1 studerende, 1 opgave    5,85
2 studerende, 1 opgave    8,9
3 studerende, 1 opgave    11,74
    

Varigheden af den mundtlige stedprøve ved kandidatspecialet kan variere fra studie til studie – du vil modtage information direkte fra kandidatspecialekontoret og du kan tjekke selv via CBS’ kursuskatalog.

Overnatning
Generelt
Du har mulighed for en overnatning, hvis:
•    din transportafstand gør, at du ikke vil kunne censurere fra om morgenen
•    din eksamen er planlagt over flere dage
•    dit hotel er med en CBS-aftale eller SKI-aftale
•    dit værelse er et almindeligt standardværelse (økonomiklasse)

Du skal have accept fra din eksamensadministrator om overnatning, inden du kan reservere et værelse. For eventuel refusion og time-/dagpenge se under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”. 

Hoteldispositionsbeløb kan findes her

Hotel på CBS-aftale - betales via EAN nummer
Du skal selv reservere værelse efter ovenstående krav. Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen:

 • bestillingen er på en CBS-aftale
 • at du er censor
 • dit navn
 • periode/dato
 • hvilken uddannelse det vedrører
 • hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer)


Hotellet vil herefter bede CBS referencen om at bekræfte reservationen, hvilket eksamensadministratoren efterfølgende svarer på mail til hotellet. Fakturaen vil herefter blive sendt direkte til CBS. Du får derfor intet udlæg for selve hotelværelset/overnatningen.

CBS har indgået en aftale med disse hoteller med betaling via EAN nr.:

​Hotel

Aftale​

​Be​stilling

​Rabatkode

​Comfort Hotel Vesterbro

CBS aftale

​​​Online bestilling

​CH60237416

​Comwell

CBS aftale

Online bestilling

​Brøchner Hotels

​CB​S aftale

Online bestilling

​Skodsborg

​CBS aftale

Online bestilling

​CBS​

​Skt. Petri

CBS af​tale​

​Online bestilling

​Fuglsang Herregaard​

​CBS aft​ale

Online bestilling

​Bautahøj

Online bestilling

​Scandic Hotels Falkoner

CBS aftale​

Online bestilling​

​D000032679

Cabinn Hotels CBS aftale scandinavia​@cabinn.com  CBS EAN nr.

Hvis der ikke er plads på de hoteller, som CBS har aftaler med, kan du bestille et andet hotel, dog indenfor den normale prisramme (standardværelse/økonomiklasse).

Hoteller med SKI aftale - hvor censor lægger ud for betaling
Fil Liste over mulige hoteller i København (SKI aftale) 

Når du bestiller hotelværelse, skal du oplyse følgende til hotelfakturaen:

 • bestillingen er på en CBS SKI aftale
 • censor
 • dit navn
 • periode/dato
 • hvilken uddannelse det vedrører
 • hvem der er din reference (eksamensadministrator) på CBS (navn og telefonnummer)

Privat indkvartering
Du kan også vælge at overnatte hos familie/venner. Der vil ikke blive refunderet noget i denne forbindelse. Se mere om afregning af rejseudgifter under afsnittet ”Honorar og befordringsgodtgørelse”.

Parkering og offentlig transport
Campusinformation generelt
Overblik over CBS' forskellige lokationer, samt bygningernes etageplaner 

Kommer du i bil
Hvis du ønsker at parkere din bil gratis på CBS’ parkeringspladser, kræver dette en parkeringstilladelse. For at få en gæsteparkeringstilladelse skal du sende en mail til Information Services på mail: information@cbs.dk med følgende oplysninger:

•    Censor
•    Dit navn
•    Reg.nr./nummerplade på den bil du ønsker at kunne parkere med
•    Dit mobilnummer
•    Periode/dato
•    Den CBS uddannelse hvor du skal agere som censor
•    Administrativ eksamenskontaktperson

Herefter vil du modtage tilladelsen pr. SMS på din mobil. Det er dit eget ansvar at tjekke, om det er de korrekte oplysninger, der står i denne besked.

Det er vigtigt, at du checker om der er fejl i tilladelsen. I så fald kontakt Information Services på mail: information@cbs.dk eller via CBS’ hovednummer tlf.: 38 15 38 15.

OBS! Censorer/gæster på CBS kan kun parkere på gadeplan. Vær opmærksom på at CBS ikke har parkeringspladser på gadeplan ved Porcelænshaven og den nærmeste CBS parkeringsplads er derfor ved Solbjerg Plads 3.

Kommer du med offentlig transport
CBS ligger meget centralt og tæt på offentlige transportmidler. Der er metro og bus lige til døren.

Planlæg din rejse via Rejseplanen

Transportrefusion
Se under afsnittet "Honorar og befordringsgodtgørelse".

 

Sidst opdateret: Communications // 22/04/2024