HA(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik

På HA(mat.) arbejder du med virksomheders økonomiske problemer ud fra en matematisk tilgang. Matematik, statistik og datalogi giver dig tankegangen og redskaberne til at beregne og vurdere usikkerheder, som kan hjælpe virksomheder med at træffe bedre beslutninger.

Om uddannelsen

En verden af modeller
Virksomheder træffer ofte omkostningstunge beslutninger, som rækker langt ind i fremtiden. Samtidig er verden i konstant forandring, og jo længere ind i fremtiden, vi prøver at se, jo større usikkerhed er der. Et afgørende spørgsmål for beslutningstagere i virksomheder er derfor, hvordan de kan reducere usikkerhed og risici for at kunne træffe de rigtige langsigtede beslutninger. Hvilke centrale forhold afgør udfaldet, og hvordan hænger de sammen?

På HA(mat.) anvender du matematik, statistisk samt kvantitativ erhvervsøkonomi til præcist at beskrive, analysere, beregne og løse virksomheders udfordringer. Fx kan du bruge algoritmer til at optimere virksomheders logistik. Du kan også vha. matematiske og statistiske modeller vurdere risici på finansielle markeder eller effekten af en markedsføringsindsats. For der er matematik i alt – lige fra egnede måder at behandle data på, til hvordan man kan strukturere arbejdsgange eller forudsige adfærd. Fokus på HA(mat.) er at forstå den matematiske verdens logik og anvende den til at gennemskue de mønstre og systemer, der gemmer sig bag virksomheders problemer.

Matematisk vinkel på virksomheder
Erhvervsøkonomien på HA(mat.) ser på virksomhedsforhold fra en kvantitativ vinkel. Du får en grundlæggende forståelse for erhvervsøkonomi samt forretningsmæssige sammenhænge og dynamikker, så du med hjælp fra matematikken fx kan lave strategier for virksomheders produktion eller finansiering. En virksomhed vil altid være påvirket af sin omverden. Derfor vil du samtidig beskæftige dig med samfundsøkonomiske forhold som eksempelvis konjunkturer og konkurrenceforhold. Det kunne fx være, hvordan renteniveauet både kort- og langsigtet påvirker den generelle vækst i samfundet – og i sidste ende virksomheders investeringer.

Statistik og sandsynlighedsregning er vigtige redskaber til at vurdere og håndtere risici, tilfældigheder og chancer, når man skal træffe økonomiske beslutninger. Eksempelvis indsamler virksomheder i dag store datamængder om deres markeder og kunder. Her kan statistik og sandsynlighedsregning hjælpe med at identificere mønstre og sammenhænge i efterspørgslen. Det kan hjælpe virksomheder til at målrette markedsføringskampagner på forskellige medier og i bestemte perioder, og i sidste ende bruges til at tiltrække eller fastholde kunder. Et andet eksempel kunne være at sammensætte den optimale portefølje af aktier og obligationer, som giver det højest mulige afkast ved et givent risikoniveau. Programmering bliver her et vigtigt værktøj, der letter dit arbejde med beregningerne.

Når det skal være noget med matematik
HA(mat.) består af lige dele erhvervsøkonomi og matematik. I starten er de to fag overvejende opdelte, og du vil have fag, hvor du beskæftiger dig enten med det ene eller det andet. De matematiske fag bygger oven på hinanden, så du løbende lærer mere og mere avanceret matematik. Samtidig giver det en matematisk tilgang til de statistiske og økonomiske fag. I løbet af studiet bliver de forskellige fag mere integreret med hinanden, så du lærer at løse problemer ved at kombinere forskellige redskaber og tilgange. Det er derfor vigtigt, at du interesserer dig for matematik og kan lide at arbejde med det i forskellige sammenhænge – både teoretisk og i praksis.

Du vil lære at løse problemer med stor nøjagtighed og at formulere økonomiske problemer i formler og modeller, som beskriver verden i præcise, kvantitative termer. Når du lærer at identificere de væsentligste forhold i en situation ved hjælp af matematik og logik, bliver din logiske tilgang til andre problemer styrket. Du lærer derfor også at se, hvilke forudsætninger en problemstilling bygger på, hvad du kan udlede af det, og hvilke sammenhænge der er, ud fra en matematisk modeltankegang.

Hør studerende fortælle om HA(mat.)

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA(mat.)

Hvad skal du interessere dig for?

For at klare sig godt på HA(mat.) og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

 • at arbejde med matematik og bruge den til at løse økonomiske problemstillinger i virksomheder
 • at arbejde med matematiske teori, også uden nødvendigvis at kunne se, hvordan den skal bruges i konkrete sammenhænge
 • at forholde sig til problemstillinger ud fra en matematisk og erhvervsøkonomisk tilgang, og at se problemers sammenhænge.

Studiets fokus er virksomheder og deres økonomiske virkelighed. Derfor er det er en klar fordel, hvis du også interesserer dig for erhvervslivet, virksomheders økonomiske problemstillinger og det samfund, de indgår i.

Derfor valgte andre HA(mat.)
Hør studerende på HA(mat.) fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte.

Udfordringer og overvejelser

HA(mat.) har nogle særlige udfordringer, som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Faglig progression
Der er en høj grad af progression på HA(mat.), hvilket betyder, at der hele tiden bygges oven på det, du tidligere har lært i tidligere fag. Studiet kræver, at du yder en konstant indsats og prioriterer at følge godt med lige fra starten – særligt med den matematiske del. Det kan være fristende at springe forberedelse og opgaver over, men så risikerer du at blive sat af, og det kan være svært at springe på igen. Ligesom et håndværk kræver det tid og øvelse at lære og forstå pensum og at få matematikken ind under huden. Det er langt de færreste, som kan nøjes med at læse op inden eksamen og samtidig forstå matematikken og dens logik.

Matematik
Matematik fylder meget på studiet, og du skal virkelig være interesseret i og kunne lide at arbejde med matematik. Du lærer matematik ud fra både en teoretisk og en praktisk tilgang, så du kan løse konkrete økonomiske problemstillinger. Nogle gange vil du dog også arbejde med matematik udelukkende på et teoretisk plan, hvor du ikke nødvendigvis anvender det på et konkret problem.

Matematikken starter dér, hvor du slap ved gymnasieniveau A. Men det kræver, at du følger godt med hele tiden, for ellers kan du nemt opleve, at nogle af mellemregningerne mangler, og at du mangler værktøjer til at løse konkrete opgaver.

Datalogi og sandsynlighedsregning
Datalogi og statistik fylder en del på studiet. Nogle studerende oplever, at fag som datalogi, hvor du lærer at programmere, og sandsynlighedsregning og statistik er svære, fordi de fagligt ligger langt fra, hvad du måske før har arbejdet med. Du skal derfor være forberedt på, at du måske skal gøre en ekstra indsats i de fag. Senere på studiet vil du højst sandsynlig opleve, at det er meget nyttige redskaber.

Tidsforbrug
Der er forholdsvis mange undervisningstimer på HA(mat), nemlig 20-25 timer om ugen, hvilket dog er normal for universitetsuddannelser indenfor matematik. Udover de 20-25 timer kommer forberedelse, hvor mange studerende bruger tiden før og efter undervisningen til at forberede sig sammen med andre studerende i en studiegruppe. Det kan være svært at få tid og overskud til fx at have et studiejob ved siden af studiet – særligt de første år. Du skal særligt være forberedt på at bruge meget tid på dit studie i perioderne op til eksamen.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA(mat.)

Studiemiljøet

Hvordan er det at studere HA(mat.)?
Hør studerende fortælle om det sociale liv på HA(mat.), og hvor meget det har hjulpet dem at have studiegrupper.

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA(mat.)
HA(mat.) giver dig:
 
 • en forståelse for, hvordan du anvender matematiske og statistiske modeller indenfor erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger
 • en forståelse for og evnen til at identificere og analysere problemers sammenhænge ved at integrere økonomi og matematik

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i kompetenceprofil for HA(mat.).

Kandidatuddannelse efter HA(mat.)
Størstedelen af studerende fra HA(mat.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA(mat.) færdiguddannede arbejder indenfor mange forskellige brancher som fx:

 • konsulentbranchen
 • forsikringsbranchen
 • den finansielle sektor fx risikostyring eller investeringer
 • mediebranchen.

Arbejdsopgaverne varierer meget, men konkrete eksempler kan være:

 • at behandle store datamængder
 • at lave risikoanalyser
 • at undersøge hvorfor prisen på produkter som fx forsikringer eller flybilletter, er som den er
 • at analysere markedets efterspørgsel efter specifikke produkter

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA(mat.), samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig.

Adgangskrav

 

Dansk A
Engelsk B
Matematik A med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Nej

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Optagelsestal
Adgangskvotient 8,3
Antal optagne 100
Kvote 1 / Kvote 2 80% / 20%
Ansøgere (kvote 2) 359 (146)
Udenlandske studerende under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 71% / 29%
Aldersgennemsnit 21 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 08/11/2023