Dispensation og specialpædagogisk støtte

Læs mere om dispensationer og specialpædagogisk støtte og find ud af hvordan du søger det.

Dispensationer

Det er muligt at søge om dispensation, hvis du mener, at særlige forhold gør sig gældende for dig. En dispensation bliver altid behandlet individuelt og danner ikke præcedens, dvs. at en dispensation kun gælder for den person, som dispensationen er givet til.

Du skal søge dispensation inden d. 15 marts. Svar på dispensationsansøgning gives senest d. 28. juli.

Adgangskrav
For at blive optaget på en bacheloruddannelse, skal du opfylde alle adgangskrav til uddannelsen, herunder de specifikke adgangskrav og karakterkrav.

Du kan søge om anerkendelse, hvis du har opnået tilsvarende faglige kvalifikationer gennem en uddannelse, et kursus eller lignende. Her søger du om, at vi anerkender, at dine kvalifikationer svarer til det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende fag i det almene gymnasiesystem. Vi giver anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer på baggrund af konkrete aktiviteter, du kan dokumentere.

Det er ikke nok med gode karakterer i samme fag på lavere niveau, eller relevante fag på højt niveau, som ikke er en del af adgangskravene. Har du været forhindret i at tage et eller flere fag pga usædvanlige forhold, har vi desværre ikke mulighed for at dispensere fra adgangskravene.

Får du anerkendt tilsvarende faglige kvalifikationer, skal du være opmærksom på at dette kun gælder på CBS, og kun i 2023.

CBS Admission benytter ikke andre universiteters anerkendelse af faglige kvalifikationer i vores vurdering.

Fristen for at ansøge om anerkendelse af faglige kvalifikationer, er d. 15. marts kl. 12:00.

Vær opmærksom på at du ikke vil få et individuelt svar på din ansøgning om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer. Hvis ansøgningen ikke kan imødekommes, vil du senest d. 28. juli modtage et brev om manglende opfyldelse af adgangskrav.

 Blanket til anerkendelse af faglige kvalifikationer
Ansøgnings- og dokumentationsfrister
Ikke overholdte ansøgningsfrister
Hvis din ansøgning ikke er færdiggjort på www.optagelse.dk senest kl. 12.00 (dansk tid) på dagen for ansøgningsfristen, er konsekvensen, at din ansøgning IKKE tages i betragtning. Det er ekstremt sjældent, at der gives dispensation for ansøgningsfristen.

Ikke overholdte dokumentationsfrister
Din ansøgning vil ikke blive behandlet, før al korrekt dokumentation er uploadet inden for den givne dokumentationsfrist. Søger du om at aflevere dokumentation senere end d. 5. juli, skal der forekomme særlige omstændigheder, der bevirker, at du ikke har mulighed for at uploade dokumentation rettidigt. Det er sjældent, at denne dispensation gives.

Du kan søge denne dispensation indtil d. 5 juli, kl. 12:00.

Kandidatreglen
Hvis du allerede har en 2-årig dansk eller international kandidatgrad, kan du kun optages på en bachelor uddannelse, hvis der er ledige pladser. Da CBS har mange flere ansøgere, end der er studiepladser, er der normalt ikke ledige pladser.
 
Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, der gør, at du skal behandles på lige fod med almindelige ansøgere, kan du søge dispensation for denne regel. Du skal kunne dokumentere, at du ikke har mulighed for at anvende din tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet. Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du læse følgende afsnit 'Sådan søger du dispensation'. Dispensation gives yderst sjældent.

Du kan læse nærmere om reglerne i Adgangsbekendtgørelsen 3.

Andre former for dispensationer

Hvis du ønsker at søge dispensation for andre forhold end ovenstående nævnte, skal du senest søge den 15. marts kl. 12.00 (dansk tid) sammen med din ansøgning om optagelse.

Andre former for dispensation kan f.eks. være dispensation for karakterkrav o.l.

Sådan søger du dispensation
Hvis du vil søge om dispensation, skal du gøre følgende:
  • Udfylde denne dispensationsansøgning  Dispensationsblanket.
  • Uploade din ansøgning samt evt. dokumentation til din ansøgning på Optagelse.dk. Kald den Dispensationsansøgning.
  • Send også en mail til bacheloradmission@cbs.dk og gør os opmærksom på din dispensationsansøgning.

Det er vigtigt, at din dispensationsansøgning er uddybende, således at ansøgningen kan afgøres på baggrund af alle relevante oplysninger. Sagsbehandlerne er underlagt tavshedspligt

Svar på dispensationsansøgning gives senest den 28. juli. Hvis der er brug for at indhente supplerende oplysninger pga. mangelfuld ansøgning og/eller dokumentation, kan sagsbehandlingstiden blive længere.

Fristen for at søge dispensation er den 15 marts, kl. 12.00.

 

Specialpædagogisk Støtte (SPS)

Har du en funktionsnedsættelse fx ordblindhed, angst, autisme, ADHD, senfølger efter hjernerystelse eller en anden fysisk, psykisk eller neurologisk funktionsnedsættelse? Så har du som studerende på CBS mulighed for at søge SPS, som er særlig støtte og hjælpemidler til studerende. 

Søg om tidlig optagelse
I nogle tilfælde er det muligt for os at forhåndsoptage dig, så du får besked på, om du kan optages, lidt før den normale frist. Det giver os bedre tid til at få bevilget de hjælpemidler eller den støtte, du kan få brug for.

Læs mere om tidlig optagelse

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 13/03/2024