Optagelse - kandidat

Her finder du generel information om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser, herunder hvad du skal gøre for at blive optaget på en kandidatuddannelse, hvordan du søger, og hvad der sker i løbet af ansøgningsprocessen.

Generelle principper om optagelse på CBS

For at være kvalificeret til at blive optaget på en af CBS’ kandidatuddannelser, skal du opfylde alle de følgende adgangskrav:

  1. Uddannelsens specifikke adgangskrav
  2. Uddannelsens sprogkrav (dansk eller engelsk på et bestemt niveau)
  3. Uddannelsens generelle adgangskrav (en bachelorgrad)

Alle CBS’ kandidatuddannelser har et begrænset antal studiepladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, skal disse ansøgere gennemgå en udvælgelsesproces, hvor der bliver brugt udvælgelseskriterier specifikke for den valgte uddannelse.

Læs mere om CBS' kandidatuddannelsers specifikke adgangskrav og udvælgelseskriterier

Hvordan vurderer I mine kvalifikationer?
De specifikke adgangskrav skal være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau. Fag på kandidatniveau kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Fagene skal have et specifikt indhold og være på et analytisk niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav. Vurderingen bliver foretaget ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger.

Antallet af ECTS-point der kræves i de ovenstående specifikke adgangskrav skal være opfyldt (det er f. eks. ikke nok med 6 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 7,5 ECTS-point).

Hvis dit eksamensbevis ikke viser fagenes omfang i ECTS-point, omregner CBS Admissions til ECTS-point - se yderligere information nedenfor.
Mine credits er ikke ECTS-point
ECTS står for European Credit Transfer System.
ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Uddannelsesinstitutionerne kan med disse normer give point til de enkelte kursusforløb ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er.

Beregning af point
I ECTS-systemet svarer 60 ECTS-points til en studerendes fuldtidsarbejde i et år, dvs. et studenterårsværk. Ifølge de danske Undervisnings- og Videnskabsministerier svarer det til ca. 1650 arbejdstimer.
Studenterårsværket omfatter hele den studerendes uddannelsesindsats, herunder forberedelse til og deltagelse i undervisning, opgaveskrivning og eksamensdeltagelse samt evt. praktik. 1 ECTS-point svarer derfor i Danmark til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende på ca. 28 timer.

Omregning til ECTS-points
En fuld bachelorgrad svarer i Danmark til 180 ECTS-points og består tilsammen af seks semestre af hver 30 ECTS-points. Hvis man skal omregne andre pointsystemer til ECTS-systemet, f.eks. credits, points, cats, antal timer eller lign., kræver det, at man kan identificere, hvor mange credits, points, cats, antal timer eller lign. et fuldt studieforløb udgør, og ydermere at man kender den normerede studietid for en fuld bacheloruddannelse.
I mange lande findes der ikke kun ét system, hvori man opgør arbejdsbelastningen på en uddannelse; du kan derfor ikke tage det for givet, at alle bachelorgrader i det pågældende land omregnes ens. Vi foretager altid en vurdering af den enkelte ansøger for at afgøre, hvordan der omregnes til ECTS-points.
 
Jeg har ikke en bachelorgrad (og får ikke en)
Adgangen til kandidatuddannelser på universiteter i Danmark er reguleret af Kandidatadgangsbekendtgørelsen. I Kandidatadgangsbekendtgørelsens §2 fremgår det at: "Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse(...), eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau".

Ansøgere som ikke har en relevant bacheloruddannelse, eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, vurderes som dispensater jf. §5.

Du kan finde bekendtgørelsen ved at søge på "Adgang kandidatuddannelser" i søgefeltet "Titel" på www.retsinformation.dk.

BEMÆRK: Foruden kravet om en bachelorgrad, har uddannelserne en række specifikke adgangskrav, som vedrører særlige adgangskrav inden for bestemte fagområder. Alle typer ansøgere skal altid opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvad lægger vi vægt på ved vurderingen?
Ved vurderingen af din dispensationsansøgning bliver der lagt vægt på:
*Bredde i fagområderne inden for de specifikke adgangskrav
*Antal ECTS-points inden for de specifikke adgangskrav
*Motiveret ansøgning (relevant livs- og erhvervserfaring kan inddrages)
*Dokumenteret interesse for og erfaring med det relevante område
*Akademisk indhold i din uddannelsesbaggrund
*Karakterer generelt

Hvad er en motiveret ansøgning?
En motiveret ansøgning skal være personlig og specifik, og den skal afspejle, at du er velinformeret og afklaret omkring dit valg, og ydermere hvad formålet og motivationen er med denne uddannelse. Du skal besvare spørgsmål såsom:
*Hvad kan du bidrage med?
*Hvorfor mener du, at din uddannelse er relevant?
*Hvorfor mener du, at din erhvervs-/livserfaring er relevant?
*Hvordan vil du kompensere for ikke at opfylde det generelle adgangskrav?
Det uddannelsesmæssige indhold vejer absolut tungest, men erhvervs- og livserfaring kan eventuelt også indgå, hvis det er relevant i forhold til uddannelsen.
Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider.

 

Adgang for CBS bachelorer

Alle CBS bachelorgrader har en naturlig overbygning. Du opfylder automatisk de specifikke adgangskrav til din naturlige overbygning og har retskrav (er garanteret en plads) på at blive optaget på din naturlige overbygning hvis du søger samme år, som du færdiggør din bachelorgrad.

Se hvilke regler der gælder, hvis du har retskrav til en kandidatuddannelse på cbs.

Hvis din bachelorgrad er fra CBS, og du er interesseret i en anden kandidatuddannelse end din naturlige overbygning, skal du tjekke under den kandidatuddannelse, du er interesseret i, om du eventuelt opfylder adgangskravene til den pågældende uddannelse, og hvilke udvælgelseskriterier der er for uddannelsen.

Din naturlige overbygning

Husk, at du altid skal opfylde eventuelle sprogkrav, og ikke er sikret optagelse på en bestemt linje, selvom du har retskrav til uddannelsen. Du kan læse mere om dette på uddannelsens optagelsesside hvis du vælger at søge en uddannelse med flere linje, for eksempel cand.merc.
Se hvilke regler der gælder, hvis du har retskrav til en kandidatuddannelse på cbs.

BACHELORGRAD FRA CBS NATURLIG OVERBYGNING
BA EB m. engelsk MA in International Business Communication
BA EB m. fransk/spansk/tysk Optaget på EB i 2013: cand.merc.(kom.);  studerende, der består min. 7½ ECTS-points inden for "economics" (fx mikro- eller makroøkonomi), får retskravslignende status på MSc BLC, dvs. at man er sikret optag på uddannelsen (men ikke en bestemt linje)
Optaget på EB i 2014: MSc BLC (et valgfag a 7½ ECTS-points udskiftes med et obligatorisk fag i mikroøkonomi)
Optaget på EB i 2015: MSc BLC (uddannelsens opbygning ændres)
BA IVK m. engelsk MA in International Business Communication
BA IVK m. fransk/spansk/tysk cand.merc.(kom.)
BA EOK MA in International Business Communication
BA IMK cand.merc.(kom.)
HA Almen cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA i projektledelse cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
HA(fil.) cand.merc.(fil.)
HA(it.) MSc in Business Administration and Information Systems
HA(jur.) cand.merc.(jur.)
HA(kom.) cand.merc.(kom.)
HA(mat.) cand.merc.(mat.)
HA(psyk.) cand.merc.(psyk.)
BA IM

MSc in Business Administration and Information Systems

BSc ASP MSc in Business, Language and Culture
BSc BLC MSc in Business, Language and Culture
BSc IB MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc IBP MSc in International Business and Politics
Bsc SEM MSc in Economics and Business Administration / cand.merc.
BSc SOC MSc in International Business and Politics
HA pro. cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration
BSc in International Shipping and Trade cand.merc. / MSc in Economics and Business Administration

Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2017, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2018 eller 2019 eller 2020.

Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.

Studerende, der færdiggør BSc in International Shipping and Trade sommeren 2018, kan vælge at udskyde retskravet på optagelse på cand.merc. til 2019 eller 2020 eller 2021.

Bemærk, at man kun kan anvende sit retskrav én gang, dvs. at første gang, man søger ind, vil det tælle som brug af retskrav på optagelse på cand.merc. – det gælder uanset om man søger cand.merc. eller en anden uddannelse, og uanset om man fx har fået afslag på sin 1. prioritet og er blevet optaget på en lavere prioritet.
 
HA i Europæisk Business cand. merc. / MSc in Economics and Business Administration

 

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder alle adgangskravene.

Hvis du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, er du dog ikke være garanteret en plads, da alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

  • Du kan tjekke, om der allerede findes en standardvurdering af din bachelorgrad.
  • Du kan forsøge at lave en egenvurdering.

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag inden du søger.

Standardvurdering

En standardvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i en given bacheloruddannelse. Den tager stilling til om de obligatoriske fag opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget.

En standardvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

En standardvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. Du finder standardvurderingerne på de enkelte uddannelsers optagelsesside. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en standardvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Vi opfordrer dig til selv at forsøge at vurdere om du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge denne blanket:

Download egenvurdering blanket (PDF)

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens specifikke adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Jeg vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS-valgfag eller ISUP-fag inden for de enkelte fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan uploade din egenvurdering i Ansøgningsportalen, når du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.


Hvordan bliver du kvalificeret - suppleringsfag og valgfag

Læs mere her om dine muligheder, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Vælg den kategori der beskriver din situation:

Jeg har afsluttet min bachelor inden årets ansøgningsfrist

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret.

Hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, når du søger:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Læs grundigt følgende oplysning om hvor og hvornår du kan tage suppleringsfag.

Hvornår kan jeg tage suppleringsfag?

Hvis du planlægger at tage suppleringsfag, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Se hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag


Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

supplering_ii.png


Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:


supplering_i.png

 

Hvis du er HDR eller HDF og skal tage det særlige suppleringskursus til cand.merc.aud, gælder disse regler ikke. Det særlige suppleringskursus for HDR og HDF skal du først tage efter du er optaget og det skal bestås inden du kan begynde på 2. år af studiet.

Hvor kan jeg tage suppleringsfag?
Du kan tage suppleringsfag på CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de er på bachelorniveau og falder inden for de fagområder, hvor du mangler ECTS-point. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Hvor længe kan jeg bruge mine suppleringsfag?
Hvis du har tilmeldt dig suppleringsfag om sommeren, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering.

Suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du modtog et tilbud om betinget optagelse (for det specifikke optagelsesår).

Hvis du allerede har afsluttet din bachelor inden ansøgningsfristen, kan du ikke genbruge sommerfag senere, hvis du søger ind igen (det gælder uanset om du er blevet betinget optaget eller afvist). Suppleringsfag kan kun bruges, hvis de er taget efter du er blevet betinget optaget og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:
Du har afsluttet din bachelor i januar 2018 og har søgt om optagelse i 2018. Du har tilmeldt dit et fag på CBS Summer University (ISUP) for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager ISUP-faget, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Læs hvordan du afmelder et ISUP-fag

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel"

Jeg afslutter min bachelor i sommeren 2018

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, er der følgende muligheder for at blive kvalificeret:

  1. Du kan tage valgfag (eller fag på udveksling)
     
  2. Du kan tage suppleringsfag. Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Hvis du afslutter din bachelor i sommeren 2018:
•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.


Hvornår kan jeg tage supperingsfag?

Hvis du er i gang med at tage suppleringsfag, eller planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Se hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag

Følgende fag kan tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:


supplering_iii.png
 

Hvis du er HDR eller HDF og skal tage det særlige suppleringskursus til cand.merc.aud, gælder disse regler ikke. Det særlige suppleringskursus for HDR og HDF skal du først tage efter du er optaget og det skal bestås inden du kan begynde på 2. år af studiet.

Hvor kan jeg tage suppleringsfag?
Du kan tage valgfag og suppleringsfag på CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de er på bachelorniveau og falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Du kan læse nærmere om reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel".

Jeg vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS, er der følgende muligheder:

Bemærk at der er forskel på suppleringsfag og ekstra fag:

Suppleringsfag er fag du tager ud over din bachelor for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. Der er regler for hvornår du må tage suppleringsfag og hvor mange fag du må tage, så læs reglerne ovenfor grundigt. Suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart.

Ekstra fag er fag du kan tage, hvis du allerede opfylder de specifikke adgangskrav til en uddannelse, men gerne vil udvide dine kvalifikationer inden for de områder er nævnt i udvælgelseskriterierne. På den måde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget. Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen.

På siderne ovenfor kan du se, hvilke fag der bliver udbudt og hvilke fagområdet de dækker i forhold til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

Hvordan forbedrer du dine chancer?

Selvom du opfylder adgangskravene og er kvalificeret, betyder det ikke, at du er garanteret en plads, da alle kandidatuddannelser på CBS har et begrænset antal pladser.

I en del tilfælde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget på en kandidatuddannelse eller en linje ved at vælge valgfag eller tage ekstra fag, der udvider dine kvalifikationer inden for de fagområder, der er nævnt i udvælgelseskriterierne.

Læs mere om udvælgelseskriterierne på enkelte uddannelsers optagelsesside

Du kan tage ekstra fag på CBS eller på et hvilket som helst universitet, så længe fagene tages på akademisk bachelor niveau og ligger inden for de fagområder, der er relevante for uddannelsens/linjens udvælgelseskriterier. Husk, at det er helt op til CBS Admissions at vurdere, om et fag er relevant i forhold til udvælgelseskriterierne.

Bemærk: Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen.

Hvis du planlægger at tage ekstra fag på CBS, kan du læse mere ovenfor.

Nyheder - optag 2018

Fra og med optaget i 2018, kan det på alle CBS uddannelser være en ulempe i udvælgelsesprocessen, hvis ansøgeren allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse.
Det er kun tilladt at tage en anden kandidatuddannelse under specifikke omstændigheder (se Your application, ”regler og undtagelser”). Selvom du er indbefattet af disse specifikke omstændigheder kan det alligevel være ufordelagtigt at have en afsluttet kandidatuddannelse. 

Sidst opdateret: CBS Admissions Office // 06/07/2018