Flere veje til ph.d.-studiet

Der findes flere forskellige veje ind til et ph.d-studium. CBS tilbyder fire forskellige måder: stipendiat, 4+4 ph.d studerende, privatist, erhvervs-ph.d eller gæste-ph.d.

Ph.d.-studiet er en forskeruddannelse, hvor de studerende trænes i at bedrive forskning dels gennem arbejdet med deres projekt og dels gennem kursusdeltagelse. Disse to elementer er - sammen med et krav om formidling af forskningen - kernen i enhver ph.d uddannelse. En godkendt afhandling og en række gennemførte kurser er den formelle betingelse for tildeling af ph.d.-graden. Men der findes flere forskellige “veje”ind til et ph.d.-studium. CBS tilbyder fire forskellige måder at være ph.d. studerende: Man kan være stipendiat, 4+4 ph.d. studerende, privatist, erhvervs-ph.d. eller gæste-ph.d. Her følger en kort beskrivelse af hver ordning:

Stipendiat
For at blive stipendiat skal man søge et opslået stipendium . Et ph.d.-stipendium er en officiel stillingsbetegnelse med en overenskomstfastsat løn, svarende til andre, offentligt ansatte akademikere. Sådanne stillinger opslås af CBS, enten finansieret af CBS’ egne forskningsmidler eller af eksterne midler (eller en kombination heraf). Alle sådanne stillinger annonceres på Jobs på CBS og typisk også i andre medier, såsom DJØF-bladet, Magisterbladet eller lignende. De allerfleste stipendier opslås inden for konkrete fagområder, nogle inde for relativt snævre faglige rammer.

Som stipendiat bliver man således ansat i en stilling på CBS, men man bliver tillige studerende på CBS, idet man bliver indskrevet på ph.d.-studiet. Som ansat få man tilbudt arbejdsplads, og som studerende bliver man tilbudt undervisning og vejledning. Et stipendium indebærer typisk en forpligtelse til at bidrage til undervisningen på CBS. Ansættelsen er treårig, idet uddannelsen er fastsat til at vare tre år.

4+4 ph.d. studerende

4+4-ordningen er en 4-årig ph.d.-uddannelse. I de første to år er den ph.d.-studerende indskrevet som både kandidatstuderende og ph.d.-studerende. I de sidste to år er den studerende udelukkende indskrevet som ph.d.-studerende.

For at blive optaget som ph.d.-studerende på 4+4-ordningen skal du søge en ledig ph.d.-stilling hvor 4+4-ordningen er angivet som en mulighed. Indskrivningen på 4+4-ordningen afhænger også af indskrivning på en relevant kandidatuddannelse på CBS. CBS vil vurdere hvilken kandidatuddannelse du kan indskrives på. Hvis der ikke kan findes en egnet kandidatuddannelse eller indskrivning som kandidatstuderende ikke kan ske, er det ikke muligt at blive indskrevet på 4+4-ordningen.

For at blive indskrevet skal ansøger have afsluttet en akademisk relevant bacheloreksamen (180 ECTS) og et år på en kandidatuddannelse (60 ECTS). Karakterkravet er minimum 8,2 i gennemsnit på den danske 7-trin skala for bachelor- og kandidatuddannelsen samlet (dvs. hele bachelorgraden og et års kandidatuddannelse tilsammen), og som minimum karakteren 10 for bachelorprojektet eller tilsvarende afsluttende eksamensprojekt.

Tilsvarende kvalifikationer, inklusivt særligt udenlandske uddannelser, kan vurderes at være på niveau med de fastsatte adgangskrav. Udenlandske uddannelser kan sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet med henblik på vurdering af om uddannelsen svarer til en dansk uddannelse på samme niveau.

 For yderligere information, se venligst 4+4 guidelines Dec 2023.pdf

 Privatist
Da antallet af stipendier er begrænset, har CBS åbnet for muligheden for at blive ph.d studerende som såkaldt “privatist”. Det indebærer ingen ansættelse - og dermed ingen løn fra CBS. Den ph.d-studerende vil udelukkende være tilknyttet CBS som studerende og skal betale en studieafgift. Studieafgiften indeholder overhead til CBS' indirekte omkostninger og udgør for en 3-årig periode 354.000 kr. ph.d.-studiet som privatist kan være et deltidsstudie og i dette tilfælde strække sig over fire eller fem år. Hvis dette er tilfældet er studieafgiften på 364.000 kr. for 4 år og 374.000 kr. for 5 år. Hvis studiet som privatist strækker sig udover de henholdsvis 3, 4 eller 5 år som ved forløbets start er aftalt, skal der betales yderligere afgift på 10.000 kr. for hvert af de efterfølgende år.

Finansieringen af studieafgiften kan enten være personlig eller stamme fra en arbejdsgiver eller anden ekstern bevillingsgiver. Som privatist har man ingen undervisningsforpligtelse.

Kravene til indskrivning som privatist er de samme som for stipendiater, men man skal naturligvis ikke forholde sig til et konkret opslag med en beskrivelse af forskningsområdet. Der er derfor frit valg af forskningsemne inden for CBS’ samlede forskningsfelt.
Erhvervs-ph.d.
Som erhvervs-ph.d. bliver man indskrevet på CBS som ph.d.-studerende, men er ansat i en virksomhed eller organisation. Man får således sin løn fra en anden organisation, og vil typisk også have arbejdsplads i denne organisation. Det forventes, at man opholder sig i virksomheden ca. 50% af sin tid. Man vil typisk opholde sig på CBS i længere perioder, ikke mindst under kurser og i intense skriveperioder. Uden ansættelse på CBS har man ingen undervisningsforpligtelse på CBS, men man har en generel formidlingsforpligtelse.

For at blive erhvervs ph.d. skal man både have kontakt til en virksomhed og til CBS PhD School. Der ansøges derefter om finansiering af lønnen (50% kan dækkes) og af studieafgiften hos Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Ordningen er grundigt beskrevet her.


 

Gæste-ph.d.
Ph.d. studerende fra andre danske eller udenlandske institutioner som ønsker et ophold ved et institut på CBS, skal kontakte pågældende institut. Der kan indgås individuelle aftaler om vejledning, kursusdeltagelse og arbejdsplads mellem den studerende og instituttet

CBS PhD

Sidst opdateret: PhD Support // 01/03/2024