Ansøgning

Her kan du læse om proceduren for at ansøge et opslået stipendium. Alle ansøgninger skal sendes online.

Indskrivning ved ph.d-studiet ved CBS sker gennem forskerskolerne. Men procedurerne for indskrivning er fælles på tværs af forskerskolerne. Indskrivningsprocedurerne er derimod forskellige for de tre ordninger: stipendiat, privatist og erhvervs-ph.d. Privatister følger i store træk nedenstående, efter at der er indgået en aftale om finansiering.

Procedure for ansøgning

Ansøgning sendes online som angivet i opslaget til forskerskolen/instituttet, og skal indeholde følgende:

 • Kopi af eksamensbevis
 • Curriculum vitae (CV)
 • Liste over skriftlige værker
 • Et eksempel på et skriftligt værk (fx kandidatafhandlingen)
 • En kort projektbeskrivelse (ca. 5 sider)

Sammen med eksamensbevis og CV er projektbeskrivelsen det vigtigste grundlag for vurderingen af ansøgningen. Projektbeskrivelsen skal beskrive det forskningsprojekt, som bliver kernen i ph.d-studiet.

Projektbeskrivelsen må ikke fylde mere end 5 sider og bør indeholde følgende:

 • en kort redegørelse for projektets formål
 • en redegørelse for den problemstilling og de hypoteser, der ønskes arbejdet med.
 • en indplacering af projektet i forskerskolens faglige område
 • en redegørelse for den forskningsmæssige "state-of-the-art" for projektets forskningsfelt
 • en redegørelse for de teorier, der ønskes inddraget
 • en redegørelse for de metoder, der ønskes anvendt
 • en angivelse af projektets potentielle bidrag til den videnskabelige udvikling
 • en arbejdsplan (kort), der beskriver hovedfaserne i projektet

Projektbeskrivelsen skal skrives så den vil være informativ for en forsker inden for det område, projektet hører under. Der skal altså ikke være tale om en populær redegørelse. Projektbeskrivelsen skal selvfølgelig ikke forudsætte, at man kender svarene på stillede spørgsmål, men netop afspejle, at der er tale om et forskningsprojekt. Men det skal sandsynliggøres, at det er muligt inden for rammerne af et ph.d-studium at bidrage til en løsning eller en afklaring. Projektet skal derfor have et klart fokus, og dette bør afspejles i projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen skal være affattet i et præcist fagsprog - den må gerne være på engelsk - og både dens indhold og form vil indgå som et led i vurderingen af projektet og ansøgeren.

Bedømmelsesproceduren

Ansøgningerne bliver gennemgået mhp at undersøge om formaliteterne er i orden. Derefter bedømmes ansøgerne af et udvalg bestående af 2 lektorer/professorer som laver en skriftlig bedømmelse. Bedømmelsen sendes til ansøgerne til orientering. På baggrund af udvalgets bedømmelse træffer Dekanen for Forskning beslutning, om hvem der skal tilbydes det opslåede ph.d-stipendium.

Bedømmelseskriterier

Bedømmerne vil vurdere om projektet har forskningsmæssig lødighed, og om ansøgeren synes at være i stand til at gennemføre projektet. I den forbindelse vil der blive set på CV og eksamensbevis, og at ansøgere har karakter 10 (eller tilsvarende) i kandidatafhandlingen. Ansøgere skal have minimum 8,2 i gennemsnittet på den danske 7-trin skalaen for deres bachelor- og kandidatgrad.
Det skal bemærkes, at denne procedure fraviges, hvis der fra et forskningsråd er bevilget et stipendium til en navngiven person. Denne person skal ikke bedømmes igen ved indskrivningen.

CBS PhD

Sidst opdateret: PhD Support // 17/07/2020