Ansøgning

Nedenfor kan du læse om proceduren for indskrivning i CBS PhD School

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til indskrivning som stipendiat eller 4+4 ph.d.-studerende uploades online via de opslåede ph.d.-stillinger. Ansøgning til indskrivning som erhvervs-ph.d. eller privatist indsendes direkte til det relevante institut. Vær opmærksom på, at ansøgere til erhvervs-ph.d.-programmet skal være forhåndsgodkendt til indskrivning i CBS PhD School før ansøgningen til Innovationsfonden indsendes. Du kan læse mere om de forskellige ph.d.-typer her.

 

Ansøgning

Alle ansøgninger skal indeholde følgende:

• Kopi af eksamensbeviser og karakterudskrifter (både bachelor- og kandidatgrad, inklusiv eventuelle karakterer opnået på ansøgningstidspunktet, hvis en uddannelse ikke er gennemført)

• Dokumentation for at være i top 40% af klassen (kun hvis karakterkravene ikke er opfyldt)

• Curriculum vitae (CV)

• Liste over skriftlige værker (hvis relevant)

• Eksempel på et skriftligt arbejde (f.eks. kandidatafhandling)

• Kort projektbeskrivelse (maks. fem sider)

Sammen med eksamensbeviser, karakterudskrifter og CV’et er projektbeskrivelsen det vigtigste grundlag for at vurdere ansøgningen. Projektbeskrivelsen beskriver det forskningsprojekt, der vil udgøre kernen i ph.d.-uddannelsen.

Projektbeskrivelsen skal give et overblik over ansøgerens foreslåede ph.d.-projekt og motivation for at vælge emnet. Den skal indeholde klare forskningsspørgsmål og give et klart indtryk af, hvordan ansøgeren har tænkt sig at gribe dem an. Endelig skal projektbeskrivelsen overbevise læseren om projektets originalitet og demonstrere på hvilken måde det bidrager til den eksisterende litteratur og forskning inden for det eller de respektive felter.

Projektbeskrivelsen må ikke fylde mere end fem sider og bør indeholde følgende:

• en kort forklaring af formålet med projektet

• en redegørelse for problemstillingen og de hypoteser eller problemstillinger, som den ph.d.-studerende vil arbejde med

• en placering af projektet i instituttets forskningsfelt

• en beskrivelse af ”state-of-the-art” forskning inden for projektets forskningsområde

• en redegørelse for de teorier, som projektet bygger på

• en redegørelse for de metoder, der skal anvendes

• en indikation af projektets potentielle bidrag til den videnskabelige udvikling

• en arbejdsplan (kort), som beskriver hovedfaserne i projektet, herunder planlægning af elementerne i ph.d.-uddannelsen


Projektbeskrivelsen skal ikke være en populær redegørelse, men skrives på en måde, så den er informativ for en forsker inden for det relevante forskningsområde. Projektbeskrivelsen skal ikke forudsætte, at ansøgeren allerede kender alle svarene på de stillede spørgsmål, men netop afspejle, at den beskriver et projekt, der kræver yderligere forskning. Projektbeskrivelsen skal vise, at det er sandsynligt, at kandidaten er i stand til at bidrage væsentligt til besvarelsen eller en afklaring af de stillede forskningsspørgsmål inden for ph.d.-uddannelsens rammer. Projektbeskrivelsen skal vise, at projektet har et klart fokus og være affattet i et præcist fagsprog på engelsk eller dansk. Både projektbeskrivelsens indhold og form bliver taget i betragtning ved vurderingen af ​​det foreslåede forskningsprojekt og af ansøgeren selv.

Bedømmelsesproceduren

Bedømmelsen af ​​ansøgningerne foregår på det relevante institut. Ansøgningerne kontrolleres for at sikre, at alle formaliteter er i orden og dermed kan sendes videre til bedømmelse. Ansøgningerne kan shortlistes. Ansøgninger, der sendes til bedømmelse, vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af mindst to medlemmer af det videnskabelige personale ansat på minimum lektorniveau. Bedømmelsesudvalget vurderer, om projektet har forskningsmæssig kvalitet, og om ansøgeren synes i stand til at gennemføre projektet. I forbindelse hermed vil CV, eksamensbeviser og karakterudskrifter samt øvrige dokumenter blive gennemgået. Bedømmerne udarbejder en skriftlig vurdering for hver ansøgning, som også sendes til ansøgeren til orientering.

Beslutningen om hvorvidt der skal tilbydes indskrivning afhænger ikke kun af ansøgerens individuelle kompetencer, men også af, om der er de nødvendige økonomiske ressourcer og den nødvendige vejledningskapacitet til rådighed til den ph.d.-studerende og forskningsprojektet.

Institutterne sender ansøgninger og bedømmelser af egnede ansøgere til ph.d.-udvalget for godkendelse til indskrivning i CBS PhD School. Ansøgerne orienteres om resultatet af institutterne.

Uddannelseskrav

Indskrivning på den 3-årige ph.d.-uddannelse (Stipendiat, Privatist og Erhvervs-ph.d.)

Ved indskrivningen skal ansøgeren have gennemført en akademisk relevant kandidatuddannelse i henhold til Bologna-processen (3-årig bachelorgrad (180 ECTS-point) og 2-årig kandidatgrad (120 ECTS-point)) eller tilsvarende kvalifikationer, f.eks. andre studieaktiviteter på kandidatniveau. Tilsvarende kvalifikationer, herunder især udenlandske uddannelser, kan vurderes at svare til de angivne krav. Udenlandske uddannelser kan sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at blive vurderet om graden svarer til en dansk grad på samme niveau.

Ansøgeren skal desuden opfylde minimumskarakterkravene. Minimumskarakterkravene er et vægtet karaktergennemsnit på mindst 8,2 på den danske 7-trinsskala for hele uddannelsen (dvs. for både bachelor- og kandidatuddannelsen tilsammen) eller alternativt et karaktergennemsnit på 9,5 for kandidatuddannelsen. For begge muligheder skal der som minimum opnås karakteren 10 på den danske 7-trinsskala for det afsluttende speciale eller tilsvarende eksamensprojekt.

Hvis ansøgeren ikke opfylder minimumskarakterkravene, er det muligt at søge om indskrivning, hvis ansøgeren ligger inden for de bedste 40% af sin klasse. Dokumentation for at være i top 40% af klassen skal vedlægges ansøgningen.

I sjældne tilfælde kan ph.d.-skolelederen dispensere fra reglerne, hvis bedømmelsesudvalget på instituttet giver tilstrækkelig begrundelse for, at ansøgeren alligevel har de nødvendige faglige forudsætninger til at gennemføre ph.d.-uddannelsen på tilfredsstillende vis.

Ansøgere kan søge om indskrivning inden kandidatuddannelsen er afsluttet. I dette tilfælde vil beslutningen om indskrivning være betinget af, at kandidatuddannelsen er gennemført tilfredsstillende på tidspunktet for indskrivningen.

Indskrivning på 4+4-ordningen

På indskrivningstidspunktet skal ansøgeren have gennemført en akademisk relevant 3-årig bacheloruddannelse (180 ECTS-point) og et år af en kandidatuddannelse (60 ECTS-point). Minimumskarakterkravene er et vægtet karaktergennemsnit på mindst 8,2 på den danske 7-trinsskala for hele uddannelsen (dvs. for den fulde bacheloruddannelse og et år af kandidatuddannelsen tilsammen), og som minimum karakteren 10 for den afsluttende bacheloropgave eller tilsvarende afsluttende eksamensprojekt.

Tilsvarende kvalifikationer, herunder især udenlandske uddannelser, kan vurderes at svare til de angivne krav. Udenlandske uddannelser kan sendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet for at blive vurderet om graden svarer til en dansk grad på samme niveau.

Hvis ansøgeren ikke opfylder minimumskarakterkravene, er det muligt at søge om indskrivning, hvis ansøgeren er inden for de bedste 40% af sin klasse. Dokumentation for at være i top 40% af klassen skal vedlægges ansøgningen.

I sjældne tilfælde kan ph.d.-skolelederen dispensere fra reglerne, hvis bedømmelsesudvalget på instituttet giver tilstrækkelig begrundelse for, at ansøgeren alligevel har de nødvendige faglige forudsætninger til at gennemføre ph.d.-uddannelsen på tilfredsstillende vis.

 

CBS PhD

Sidst opdateret: PhD Support // 01/03/2024