Erhvervskandidat

En erhvervskandidat er en deltidsuddannelse for studerende, der samtidig med uddannelsen er i relevant arbejde på min. 25 timer pr. uge.

Hvad er en erhvervskandidat?

En erhvervskandidatuddannelse er en fuldtidsuddannelse udbudt på deltid. Det betyder, at du tager en kandidatuddannelse på 4 år i stedet for 2 år. Det giver dig fleksibilitet til at kombinere en kandidatuddannelse med et relevant arbejde på min. 25 timer om ugen. 

Erhvervskandidaten bygger bro mellem teori og praksis, fordi du får mulighed for at koble det, du lærer på CBS, direkte med relevante arbejdsopgaver. Du bidrager med den nyeste akademiske viden til din arbejdsplads, mens dit arbejde giver dig erfaring med at anvende din viden i praksis.

Erhvervskandidatuddannelser på CBS

CBS udbyder 5 kandidatuddannelser, som du kan læse på deltid:


Indhold og opbygning 

Erhvervskandidatuddannelsen har det samme faglige indhold og niveau som fuldtidsuddannelsen. Du vil derfor opnå de samme kompetencer og viden som på fuldtidsuddannelsen. 

Som deltidsstuderende vil det tage dig 4 år at gennemføre uddannelsen, fordelt på 8 semestre med 15 ECTS på hvert semester. Du kan herunder læse mere om uddannelsens opbygning:

Opbygning
 • De første 4 semestre har du obligatoriske fag. 
   
 • På dit 5. og 6. semester kan du vælge valgfag, der matcher dine specifikke interesser. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

  Se en liste over alle valgfag, der lige nu udbydes på CBS på Fag på kandidatniveau
   
 • Du afslutter dit 7. og 8. semester med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Oversigt over deltidsuddannelsen:

1. år 2. år 3. år 4. år
1. sem 2. sem 3. sem 4. sem 5. sem 6. sem 7. sem 8. sem
Fag Fag Fag Fag Valgfag Valgfag

Speciale

 

Fag Fag Fag Fag Valgfag Valgfag

 
Undervisning og forberedelse

Undervisning i dagtimerne 
Som deltidsstuderende har du undervisning sammen med fuldtidsstuderende på uddannelsen. Undervisningen ligger typisk i dagtimerne mandag - fredag kl. 8.00-17.00. Du skal forvente at have undervisning ca. 6-9 lektioner om ugen fordelt på 2-4 undervisningsgange. De vil være spredt over ugens dage, så du kan fx have undervisning mandag og onsdag formiddag og torsdag eftermiddag. 

Vær opmærksom på, at undervisningen ikke bliver optaget eller lagt uden for arbejdstid, som den fx gør på HD- og masteruddannelserne. 

Deltag aktivt i undervisningen
Vi forventer, at du møder op og deltager aktivt i undervisningen. I nogle fag skal du arbejde i studiegrupper, hvor I fx skal forberede en fremlæggelse eller aflevere en opgave. Din studiegruppe kan bestå af både deltids- og fuldtidsstuderende.

Du kan også have fag, hvor du skal bestå forskellige obligatoriske aktiviteter i løbet af undervisningen som en forudsætning for, at du kan gå til eksamen. Det kan fx være en multiple choice test, en fremlæggelse eller en opgave, du skal aflevere. Det er derfor vigtigt, at du har forventningsafstemt med din arbejdsplads, så du har fleksibilitet til at forberede dig og deltage aktivt i din undervisning. 

Forberedelse til undervisningen
Din underviser forventer, at du har forberedt dig til undervisningen ved fx at have læst pensum til dagens forelæsning eller forberedt en case. Undervisningen er nemlig tilrettelagt efter, at studerende selv har forberedt sig på det emne eller teori, der skal arbejdes med. Derfor får du mest ud af dit studie, når du er godt forberedt. 

Du skal forvente at afsætte 10 timer om ugen i gennemsnit på at forberede dig til undervisningen. Det kan både være individuelt og i grupper. Du vil måske bruge lidt mindre tid om ugen på at forberede dig i starten af semestret, mens du vil bruge mere tid op mod eksamen. 

Optagelse på en erhvervskandidat

Optagelse og adgangskrav er de samme for erhvervskandidatuddannelsen som for fuldtidsuddannelsen. Der er ikke reserveret et særligt antal pladser til erhvervskandidaten, og det er derfor ikke nemmere at blive optaget på erhvervskandidaten frem for fuldtidsuddannelsen.

Når du søger om optagelse på kandidatuddannelsen skal du angive, om du ønsker at læse på fuldtid eller deltid. Du skal også dokumentere din ansættelse sammen med din ansøgning. 

Læs mere om adgangskrav, og hvordan du søger på:

Krav til ansættelse

For at blive optaget på en erhvervskandidat skal du være i relevant arbejde minimum 25 timer om ugen.

Kravene for hvilket arbejde der er relevant, afhænger af, hvilken uddannelse du vil læse. Du kan finde mere information i beskrivelsen af den enkelte uddannelse/under den enkelte uddannelses adgangskrav. 

Ændringer i din ansættelse eller arbejdsopgaver
Du skal to gange om året dokumentere, at du er i relevant arbejde minimum 25 timer om ugen. 

Du skal give CBS besked, hvis din ansættelsessituation ændrer sig, eller hvis du får væsentligt ændrede arbejdsopgaver.

Skift mellem fuldtid og deltid 

Du kan undervejs i dit studie søge om at skifte mellem at være deltids- og fuldtidsstuderende.

Skift fra erhvervskandidat til fuldtidsuddannelse

Du har altid mulighed for at skifte fra at være deltidsstuderende til fuldtidsstuderende på samme uddannelse, hvis du får brug for det.

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke er garanteret muligheden for at skifte tilbage fra at være fuldtidsstuderende til deltidsstuderende igen.

Skift fra fuldtidsuddannelse til erhvervskandidat

Du kan søge om at skifte fra at være fuldtidsstuderende til deltidsstuderende. Bemærk dog, at vi ikke kan garantere, at det er muligt for dig at skifte fra fuldtid til deltid.

Du kan læse mere om  at skifte fra fuldtid til deltid på CBS' studenterintranet, my.cbs.dk, når du er optaget. 


LØN OG SU

Som deltidsstuderende er du ikke berettiget til at modtage SU, da du får løn fra dit arbejde. Du skal selv forhandle din løn med din arbejdsgiver. Bemærk, at den bør afspejle dit uddannelsesniveau og dine kompetencer. 
 

Har du brug for særlig støtte?

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan få specialpædagogisk støtte, SPS, på en erhvervskandidatuddannelse. Det kan du ikke, fordi uddannelsen ikke er SU-berettiget, og det er et krav for at kunne modtage SPS. Du kan dog stadig søge om særlige vilkår fx til eksamen.

Læs mere om særlige vilkår på uddannelsen
 

Betaling for uddannelsen

Du skal ikke betale for at læse på en erhvervskandidatuddannelse.

Men hvis du ikke er EU/EØS-borger, skal du betale ansøgnings- og studieafgift, ligesom på de øvrige kandidatuddannelser.

Læs mere på om tuition fee and application fee
 

Information til arbejdsgiver

Erhvervskandidatuddannelsen er udviklet for at imødekomme studerendes og virksomheders efterspørgsel på fleksibilitet i uddannelsessystemet med bedre muligheder for at kombinere et kandidatstudie med relevant erhvervsarbejde.

Hvorfor ansætte en erhvervskandidat?

Ved at ansætte en erhvervskandidat får din virksomhed kvalificerede medarbejdere, mens de stadig er studerende.

De studerende kan særligt bidrage med: 

 • nyeste viden, teoretiske og metodiske input
 • nye perspektiver på organisationen
 • kontakt til uddannelses- og forskningsmiljøer på CBS
 • kontakt til studiemiljøer på CBS, som fx kan bruges i forbindelse med fremtidig rekruttering
Hvad forpligter virksomheden sig til?

Erhvervskandidatuddannelsen er en investering fra alle parter i form af tid, engagement, planlægning og forventningsafstemning.

For din medarbejder er der tale om et læringsforløb, hvor arbejdsopgavernes kompleksitet og sværhedsgrad skal matche, hvad du ville kunne forvente af en medarbejder med en afsluttet bachelorgrad eller HD-uddannelse. Arbejdsopgaverne bør afspejle de kompetencer, den studerende har og udvikler i løbet af det 4-årige kandidatstudie.

Fleksibilitet mellem arbejde og studier
Virksomheden forventes at inddrage den studerende på lige fod med andre fuldtidsansatte. Men samtidig skal der være mulighed for fleksibilitet til at kunne forberede sig og følge undervisning i dagtimerne og gå til eksamen. 

Krav til ansættelse
For at læse på en erhvervskandidatuddannelse på CBS skal den studerende:

 • den studerende have en ansættelsesaftale med jer som virksomhed svarende til min. 25 timer om ugen i gennemsnit.
 • være ansat på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. 

Dokumentation på ansættelse
Den studerende skal kunne fremvise dokumentation, der bekræfter en ansættelse på min. 25 timer om ugen i gennemsnit for at kunne blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse.   

Derudover skal den studerende to gange årligt dokumentere sin ansættelse for fortsat at være indskrevet på uddannelsen.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår
Lønnen aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver. Bemærk, at erhvervskandidatstuderende ikke er berettiget til at modtage SU. Derfor skal lønnen afspejle uddannelsesniveau og kompetencer.

Ændringer i ansættelsesforholdet eller arbejdsopgaver
Både I som virksomhed og den studerende kan opsige samarbejdet undervejs i forløbet. I er ikke forpligtet til at have den studerende ansat i en periode på 4 år. Hvis den studerende ikke længere kan dokumentere en relevant ansættelse på min. 25 timer om ugen, kan den studerende blive overflyttet til fuldtidsuddannelsen og fortsætte sine studier på fuld tid.

Den studerende må gerne få nye arbejdsopgaver undervejs. Arbejdsopgaverne skal dog stadig være relevante for uddannelsen, da det er en forudsætning for at læse på en erhvervskandidat 

Hvis der sker ændringer i ansættelsesforholdet eller væsentligt ændrede arbejdsopgaver, er den studerende forpligtet til at give CBS besked. 


Læs mere om reglerne for erhvervskandidat på deltid på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

  Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 06/02/2024