Dokumentation

Her kan du læse om dokumentation til din ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse.

Du skal uploade alt dokumentation i Ansøgningsportalen inden ansøgningsfristen. Vi vurderer din ansøgning ud fra den dokumentation, vi har modtaget inden ansøgningsfristen.

Hvis der mangler dokumentation, som vi ikke har kendskab til - eller dokumentationen er ufuldstændig - kan det resultere i et afslag.

Kontrol af dokumentation
CBS forbeholder sig retten til at kontakte enhver udstedende institution af den dokumentation, som du har vedhæftet din ansøgning. Hvis CBS finder mistanke om dokumentfalsk, er vi forpligtet til at kontakte politi og øvrige relevante myndigheder.

Når du søger om optagelse, skal du som minimum uploade dette:

Pas/ID
Du skal uploade en kopi af dit pas, som dokumentation på din nationalitet. Hvis du ikke har et gyldigt pas, kan du også uploade et ID-kort der tydeligt viser din nationalitet.
 
Hvis du har dobbelt statsborgerskab, skal du uploade en kopi af begge dine pas.
 

Hvis du har fast bopæl i et andet land, end der hvor du er statsborger, skal du også uploade en kopi af din opholdstilladelse.
 

Dokumentation for sprogkrav
Sprogkravet skal være opfyldt senest ved ansøgningsfristen.

Husk at tjekke sprogkravet for den uddannelse, som du søger ind på. Se hvilket sprogkrav, der er til den enkelte uddannelse.

På siderne om Engelsk A, Engelsk B og Dansk A kan du læse, hvilke tests og eksaminer, vi accepterer.
 
Hvis du opfylder sprogkravet med din gymnasiale eksamen:

Hvis du opfylder sprogkravet med din gymnasiale eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade en kopi af dit originale eksamensbevis eller en karakterudskrift med stempel og underskrift.

Du kan også downloade en udskrift fra Min Kompetencemappe med en digital signatur og gemme den som PDF og uploade den uden at lave ændringer. En udskrift fra Eksamensdatabasen er ikke gyldig som dokumentation, da der ikke er en digital signatur på.
Hvis du opfylder sprogkravet med en test eller eksamen:

Vi skal have resultatet af din sprogtest og kunne verificere den hos testudbyderen senest ved ansøgningsfristen. Du kan læse mere på siderne om sprogkrav (Engelsk A, Engelsk B og Dansk A).

Det er vigtigt at du tager en test i god tid inden ansøgningsfristen (vi anbefaler minimum 3-4 uger før fristen) for at være sikker på at vi har resultatet i tide.

 
Hvis du opfylder sprogkravet via din bacheloruddannelse:
Det skal fremgå tydeligt af dit officielle karakterudskrift, at du har læst/læser en af de bacheloruddannelser, der kan opfylde sprogkravet. Du kan se hvilke uddannelser, der kan opfylde kravet på siderne om sprogkrav (Engelsk A, Engelsk B og Dansk A).

Det skal også fremgå tydeligt af din dokumentation, at alle de betingelser, der er beskrevet  på siderne om sprogkrav, er opfyldt (f.eks. at din bacheloruddannelse er studeret i et af de lande, der er listet. Og at de fleste fag er undervist på engelsk og det kun er en mindre del af dine fag, som er taget på udveksling eller meritoverført fra et andet land.

Husk at uploade en detaljeret officiel karakterudskrift fra dit eget universitet og det universitet, hvor du har været på udveksling/fået meritoverført fag fra. Du kan også uploade en studieordning eller link til uddannelsens hjemmeside for at dokumentere, hvor uddannelsen finder sted, hvor lang uddannelsen er og at den er undervist på engelsk. Hvis dette ikke er tydeligt, kan du risikere et afslag.
Karakterudskrift
Du skal uploade en officiel karakterudskrift med alle de fag, du har bestået på bachelorniveau, inkl. obligatoriske fag og valgfag.

Det skal være en scannet kopi af en officiel udskrift med underskrift og stempel fra dit uddannelsessted eller en online verifikationskode.

Accepterede dokumenter
 • Et scan af det originale papirdokument i farver og god kvalitet med universitetets logo, stempel og underskrift
 • Et elektronisk dokument med en online verifikationskode, som vi kan bruge til universitetets hjemmeside eller til en national portal. Husk, at vi skal have passwordet, hvis det kræves
 • Et elektronisk dokument, der er er underskrevet med en gyldig digital signatur (f.eks. en eSignature fra en af udbyderne på the European Union Trusted Lists)

Det er vigtigt, at ECTS-point (alternativt credits, points, antal timer eller lignende) for alle fag er med på karakterudskriften.

Hvis du har været på udveksling på et andet universitet, skal du også uploade det officielle karakterudskrift fra dit udvekslingssted. Det er ikke et problem hvis udvekslingsstedet bruger et andet karaktersystem eller et andet system end ECTS-point.


For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du behøver ikke selv uploade en karakterudskrift med underskrift, hvis du har sagt ja til at Ansøgningsportalen indhenter dine oplysninger. Din karakterudskrift kommer automatisk med i din ansøgning.

Dine karakterudskrifter ligger under punktet ”Bestående videregående uddannelser” eller ”Ikke færdiggjorte videregående uddannelser”.

Det er vigtigt, at du tjekker karakterudskriften under ”Vis/rediger upload” for at se, om Ansøgningsportalen har indhentet den korrekte dokumentation. Du er nemlig selv ansvarlig for at sikre, at der er den nødvendige dokumentation i din ansøgning. Bemærk at Ansøgningsportalen runder ECTS-point op til hele tal i oversigten.

Hvis Ansøgningsportalen ikke kan indhente dokumentationen eller den ikke er korrekt, er du nødt til selv at uploade en officiel karakterudskrift, der er stemplet og underskrevet af dit universitet, som beskrevet ovenfor. Hvis du læser på CBS, behøver karakterudskriften ikke at være stemplet og underskrevet.
 


Tjek om du også skal uploade dette afhængig af din situation:

Tilmelding til fag, du er i gang med som en del af din bachelorgrad
Hvis du ikke er færdig med din bachelorgrad, skal du, udover karakterudskriften, uploade dokumentation på, at du er tilmeldt de fag, du mangler for at færdiggøre din bachelorgrad (obligatoriske fag såvel som valgfag eller fag fra udveksling). Dokumentationen skal vise fuld titel og antal ECTS-point på de fag, du er tilmeldt.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt fagene officielt, skal du uploade et dokument, der tydeligt indikerer, hvilke fag, du forventer at afslutte før studiestart (titel og antal ECTS-point).
 
Hvis du bliver betinget optaget, skal du uploade det endelige bachelorbevis inden studiestart for at blive fuldt optaget.

For studerende på CBS eller andre danske universiteter
Du kan vælge udskriften 'Studiestatus' i dit universitets selvbetjening og uploade den, hvis du er studerende på et dansk universitet.
Bachelorbevis
Hvis du allerede har færdiggjort din bachelorgrad, skal du uploade en kopi af dit bachelorbevis. Det skal fremgå at bachelorgraden er opnået, og hvilken dato den er færdiggjort.

Dit universitet udsteder et bachelorbevis/eksamensbevis, når du har afsluttet hele din bacheloruddannelse.

Beviset skal indeholde følgende:
 • navnet på den uddannelsesinstitution, der har tildelt bachelorgraden
 • datoen for hvornår du har opnået bachelorgraden (det kan ikke være en fremtidig dato)
 • dit navn
 • navnet på den bachelorgrad du har opnået
Et bachelorbevis/eksamensbevis skal være printet på universitets brevpapir og have et stempel og en underskrift. Hvis du har modtaget dit bachelorbevis/eksamensbevis, skal uploade et scan af det originale bevis i farver og i en god kvalitet, så detaljerne fremgår.

 

For studerende på CBS eller andre danske universiteter                                                                   
Du behøver ikke selv uploade dit bachelorbevis med underskrift, hvis du har sagt ja til, at Ansøgningsportalen indhenter dine oplysninger via dataudveksling. Din karakterudskrift med færdiggørelsesdato kommer i så fald automatisk med i din ansøgning. Følg proceduren under pkt. ’Karakterudskrift’.

Hvis Ansøgningsportalen ikke kan indhente dokumentationen via dataudveksling eller den ikke er korrekt, er du nødt til selv at uploade dit bachelorbevis, stemplet og underskrevet af dit universitet, som beskrevet ovenfor.


Hvis du ikke har et bachelorbevis endnu
Du kan søge, selvom du ikke har fået dit bachelorbevis (eller bevis for HD 2. del). I så fald fungerer dit opdaterede officielle karakterudskrift som dokumentation på, at du er indskrevet på en bacheloruddannelse og forventer at afslutte den inden studiestart.

Hvis du bliver tilbudt plads på en kandidatuddannelse, vil du skulle dokumentere, at du har afsluttet din bacheloruddannelsen inden du kan begynde at læse på CBS. Du skal uploade dit endelige bachelorbevis/eksamensbevis og karakterudskrift senest ved studiestart (senest 31. august). Hvis du ikke dokumenterer dette, vil din betingede optagelse på CBS blive annulleret.

Læs mere om at være betinget optaget og hvordan du dokumenterer, at du har afsluttet din bacheloruddannelse

 

Kontrol af dokumentation
CBS forbeholder sig retten til at kontakte enhver udstedende institution af den dokumentation, som du har vedhæftet din ansøgning. Hvis CBS finder mistanke om dokumentfalsk, er vi forpligtet til at kontakte politi og øvrige relevante myndigheder.

Egenvurdering

Du kan skrive, hvilke faglige adgangskrav, du mener dine fag dækker i et separat dokument. Du kan også skrive, hvilke fagområder, du mener dine fag dækker i forhold til udvælgelseskriterierne på den uddannelse, du søger.

Det er ikke et krav at lave en egenvurdering, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.

Du skal ikke lave en egenvurdering, hvis du søger din naturlige overbygning eller der er en adgangsvurdering, som siger at du opfylder alle de faglige adgangskrav.

Du kan bruge blanketten på de enkelte uddannelsers optagelsesside.
 
Fagbeskrivelser
Du skal uploade fagbeskrivelser for alle de fag, som du mener kan opfylde adgangskravene eller kan have betydning ved udvælgelse (læs mere om udvælgelse på uddannelsens optagelsesside).

Hvis du er i tvivl, upload en fagbeskrivelse. Hvis der er en adgangsvurdering for din uddannelse, skal du ikke uploade fagbeskrivelser for de obligatoriske fag, men kun for valgfag.

Du skal ikke uploade fagbeskrivelser for fag taget på CBS.
 
Fag som ikke er en del af din bachelorgrad
 
Har du bestået eller er i gang med andre fag, der ikke er en del af din adgangsgivende bachelorgrad?

Du skal uploade det officielle karakterudskrift for de fag, du har bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du forventer at afslutte fag på bachelorniveau inden studiestart, som er relevante for den kandidatuddannelse, du søger, skal du uploade dokumentation for tilmelding af disse fag.

Hvis du endnu ikke er tilmeldt fagene officielt, skal du uploade et dokument, der tydeligt indikerer, hvilke fag, du forventer at afslutte før studiestart

Dokumentationen for fag, der ikke er del af din bachelor (både beståede og igangværende) skal indeholde følgende:
 • Navn på det universitet hvor faget er udbudt  
 • Fagets officielle titel
 • Antal ECTS point (eller antal timer eller anden form for studiepoint)  
 • Fagbeskrivelse (hvis faget ikke er fra CBS)
 • Fagets startdato (hvis du endnu ikke har bestået faget)
 • Dato for hvornår faget er bestået / du forventer at bestå faget (vær gerne så præcis som mulig)

Kvalificerende suppleringsfag
Suppleringsfag er fag, som du kan tage for at opfylde de faglige adgangskrav til kandidatuddannelsen. Vær opmærksom på, at:
 • der er regler for hvor meget du kan supplere og hvornår du kan tage de kvalificerende suppleringsfag. Se reglerne for supplering.
 • tilmelding til kvalificerende suppleringsfag (eller overblik over de fag, du forventer at tage) skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet
 • kvalificerende suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.
 
Skriftlig ansøgning

Du skal lave en skriftlig ansøgning i de her tilfælde:
 
1. Hvis du søger en uddannelse hvor skriftlig ansøgning indgår i udvælgelsen. Når du har besluttet, hvilken uddannelse du vil søge, kan du finde ud af, om en skriftlig ansøgning er en del af udvælgelsen ved at se på uddannelsens side om adgangskrav. Bemærk, at en skriftlig ansøgning ikke er en del af udvælgelseskriterierne på cand.merc. (medmindre man er dispensat - se mere nedenfor).

2. Hvis du søger om et scholarship. Find mere information om scholarship for ikke-EU/EØS ansøgere.

3. Hvis du søger om at blive optaget som dispensat. Hvis du ikke har en bachelorgrad (og ikke får en), kan du søge som dispensat og her indgår en skriftlig ansøgning som en del af vurderingen. Læs mere om hvordan du søger som dispensat.  
Oversættelse
Hvis din dokumentation er på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk eller fransk skal det ikke oversættes. Hvis din dokumentation er på tysk eller fransk, opfordrer vi dog til at få det oversat. 
 
Hvis din dokumentation er på et andet sprog end dem nævnt ovenfor, skal du uploade et eksemplar på det originale sprog sammen med en oversættelse. 
Oversættelsen af dit diplom og dine karakterudskrifter skal være udført af en autoriseret oversætter.
Projekter fra RUC og Aalborg Universitet
Projekter fra RUC og AAU kan bruges til at opfylde dele af de faglige adgangskrav på nogle af CBS’ kandidatuddannelser. Dette gælder dog ikke for cand.merc.-uddannelsen, hvor projekterne ikke kan opfylde de faglige adgangskrav.


Et projekt, der bygger på relevant teori inden for det relevante fagområde, kan i nogle tilfælde bruges til at opfylde et mindre antal ECTS-point i kombination med et fag, så du på den måde kan opfylde et fagligt adgangskrav. Et projekt vil aldrig kunne opfylde et fagligt adgangskrav alene.

Om dine projekter kan bruges til at opfylde et fagligt adgangskrav, kommer an på en konkret vurdering, som vi først laver, når vi behandler din ansøgning.  

Projekterne skal være bestået og fremgå af din karakterudskrift på ansøgningstidspunktet.

Projekter, der ikke er bestået og/eller ikke fremgår af din karakterudskriften, når du søger, vil ikke blive taget i betragtning.

Den følgende dokumentation er nødvendig for at kunne vurdere et færdigt projekt:

 • Indholdsfortegnelse
 • Resume
 • Problemformulering
 • Bibliografi/litteraturfortegnelse


Ting du ikke skal uploade

Vi bruger ikke CV, GMAT tests, GRE tests, udtalelser fra undervisere, anbefalinger og lignende i vores vurdering af din ansøgning.

Bachelorprojekt eller praktik/projektorienteret forløb kan ikke bruges til at opfylde de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse. De kan heller ikke bruges som en del af udvælgelseskriterierne.

Du skal derfor ikke uploade dit bachelorprojekt eller din praktikrapport.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 24/05/2024