Adgangskrav

Her finder du generel information om optagelse på CBS’ kandidatuddannelser. Du kan læse om hvordan vi vurderer dine kvalifikationer.

Generelle principper om optagelse på CBS

For at være kvalificeret til at blive optaget på en af CBS’ kandidatuddannelser, skal du opfylde alle de følgende adgangskrav:

  1. Uddannelsens sprogkrav (dansk eller engelsk på et bestemt niveau - skal være opfyldt, når du søger)
  2. Uddannelsens faglige adgangskrav
  3. Uddannelsens generelle adgangskrav (en bachelorgrad)

Alle CBS’ kandidatuddannelser har et begrænset antal pladser. Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, er vi nødt til at udvælge blandt de kvalificerede. Det sker ud fra de udvælgelseskriterier, som du kan finde på uddannelsens optagelseside. Du er med andre ord ikke garanteret optagelse selvom du opfylder adgangskravene.

I udvælgelsen ser vi på alle de kvalificerede ansøgeres uddannelsesbaggrund på bachelorniveau, og vi udvælger de ansøgere, som har den stærkeste kombination af følgende elementer: En faglig profil, der afspejler indholdet i kandidatuddannelsen godt, et bredt og godt kendskab til og gode karakterer i de fagområder, der fremgår af udvælgelseskriterierne samt evt. en god skriftlig ansøgning (findes kun til nogle kandidatuddannelser) med vægt på relevant akademisk erfaring og erhvervserfaring. 

Du kan se de faglige adgangskrav, sprogkrav og udvælgelseskriterier på uddannelsens egen optagelsesside.

Hvordan bliver mine kvalifikationer vurderet?  
Vi laver en samlet, individuel vurdering af din uddannelsesbaggrund på bachelorniveau for at vurdere, om du har de faglige forudsætninger for at læse den kandidatuddannelse, du søger.

Vi forventer, at du har kvalifikationer, der svarer til en CBS-bachelor. Du skal have en bacheloruddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er akkrediteret og internationalt anerkendt. For at opfylde adgangskravene skal din bacheloruddannelse indeholde et bestemt antal ECTS-point inden for de fagområder, der er defineret som de faglige adgangskrav for hver af vores kandidatuddannelser.

Dine fag skal have et specifikt akademisk indhold og være på et niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt fagligt adgangskrav. Vi vurderer fagene ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger, som du skal vedlægge, når du søger.

De faglige adgangskrav skal være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau (f.eks. fag taget på CBS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet eller lignende institutioner, som udbyder forskningsbaserede uddannelser og tildeler ph.d.-grader).

Hvis du har taget professionsrettede og anvendelsesorienterede fag (f.eks. fag taget på en professionsbacheloruddannelse), vil det akademiske niveau og indhold ikke være det samme som et CBS-bachelorfag, og faget vil højst sandsynligt ikke kunne bruges til at opfylde de faglige adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. 

Fag på kandidatniveau eller erhvervserfaring kan ikke bruges til at opfylde de faglige adgangskrav.

Fagenes omfang
Du skal have det antal ECTS-point, der kræves i de faglige adgangskrav (det er f. eks. ikke nok med 29 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 30 ECTS-point).

Hvis dit eksamensbevis ikke viser fagenes omfang i ECTS-point, omregner CBS Admissions til ECTS-point

Udvælgelseskriterier
Husk, at der ud over faglige adgangskrav også er udvælgelseskriterier for alle uddannelser, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser.

Udvælgelsesprocessen indeholder ikke minimumskrav, men du bliver til gengæld sammenlignet med alle andre ansøgere, der ligesom dig opfylder adgangskravene til pågældende uddannelse. Sammenligningen sker ud fra de udvælgelseskriterier, der er fastsat for hver uddannelse.

Udvælgelsen bygger altid på en helhedsvurdering, hvor vi fokuserer på det, du har opnået igennem din bacheloruddannelse, dvs. de fag, du har bestået, og dine karakterer inden for de relevante fagområder. Relevant erhvervserfaring eller anden akademisk erfaring tages også i betragtning, hvis det er en del af udvælgelseskriterierne til uddannelsen f.eks.  i form af en skriftlig ansøgning.

Der er ikke et minimum karaktergennemsnit, du skal have, da vi ikke udelukkende fokuserer på karakterer i udvælgelsen. Det er derfor hverken muligt eller relevant at få oplyst karaktergennemsnittet på de ansøgere, som er blevet optaget.  

Her kan du læse mere om, hvad vi lægger vægt på i udvælgelsen

Jeg er i gang med en bacheloruddannelse
Du kan godt søge ind på en kandidat, selvom du ikke har afsluttet din bacheloruddannelse endnu.

Hvis du bliver optaget på en kandidat, vil det være et krav, at du dokumenterer, at du har fået din bachelorgrad inden du kan begynde at læse på CBS. Du skal kunne uploade dit endelige eksamensbevis og karakterudskrift senest ved studiestart.

Læs mere om hvordan du kan dokumentere at du har afsluttet din bacheloruddannelse

 

Tidligere uddannelse på kandidatniveau 

Har du allerede en kandidatuddannelse?

Hvis du allerede har en 2-årig dansk eller international kandidatgrad, kan du kun optages på en kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser. Da CBS har mange flere ansøgere, end der er studiepladser, er der normalt ikke ledige pladser.
 
Dispensation
Hvis du mener, at der er usædvanlige forhold, der gør, at du skal behandles på lige fod med almindelige ansøgere, kan du søge dispensation for denne regel. Du skal kunne dokumentere, at du ikke har mulighed for at anvende din tidligere gennemførte kandidatuddannelse på arbejdsmarkedet.

Du skal søge dispensationen samtidig med din ansøgning til en kandidatuddannelse - det vil sige at fristen er den samme, som fristen for at søge kandidatoptag. Dispensation gives yderst sjældent.

Du kan læse nærmere om reglerne i Adgangsbekendtgørelsen §3.

Har du bestået fag på kandidatniveau?

Hvis du har bestået fag fra andre kandidatuddannelser, inden du starter på en kandidatuddannelse på CBS, er du forpligtet til at oplyse om det i din ansøgning. De fag du har bestået på kandidatniveau inden studiestart, vil blive vurderet med i forhold til om de kan meritoverføres som obligatoriske fag på din nye uddannelse på CBS.

Hvis du vil søge merit, kan du først gøre det, når du er blevet optaget og har sagt ja tak til en plads på CBS. Det er uddannelsens studienævn, der behandler meritansøgninger.

Er du allerede indskrevet på en kandidatuddannelse?

Du kan kun være tilmeldt én fuldtidsuddannelse på kandidatniveau af gangen. Hvis du allerede er indskrevet på en kandidatuddannelse og bliver tilbudt en plads på CBS, skal du udmelde dig fra din nuværende uddannelse, hvis du ønsker at starte på CBS. Du skal gøre dette inden den 1. september.
Der kan være juridiske konsekvenser, hvis du ikke overholder dette.

 

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 07/02/2024