HA(it.) - Erhvervsøkonomi - informationsteknologi

HA(it.) lærer dig at forstå it i virksomheder, deres praktiske og økonomiske virkelighed, og hvordan it-systemer kan forbedre virksomheders måder at arbejde på.

Præsentation af HA(it.)

HA(it.) sætter fokus på teknologiens indvirkning på virksomheder. Virksomheder i dag er i høj grad præget af den teknologiske udvikling. Derfor er målet med uddannelsen, at du lærer, hvordan man gennem it-systemer kan påvirke og forbedre en virksomheds måde at drive forretning på. Samtidig er udgangspunktet, at virksomhedens it-medarbejdere og andre afdelinger og medarbejdere er afhængige af hinanden - og derfor er nødt til at forstå hinanden. Personaleafdelingen er eksempelvis nødt til at benytte en række it-systemer for at skabe overblik over medarbejderne. Og it-afdelingen skal kende økonomiafdelingens arbejdsopgaver for at kunne udvikle de rigtige it-løsninger.

På HA(it.) udvikler du evnen til at forstå en virksomhed ud fra it-mæssige, økonomiske og menneskelige aspekter. Du får samtidig redskaberne til at udvikle, udvælge, implementere og lede brugen af it-systemer, der er rettet mod virksomheders konkrete behov.

Fag og indhold

It, økonomi og organisation
På HA(it.) vil du have fag, der giver en forståelse af programmering, udvikling af systemer og nye teknologiske trends. Andre fag giver dig en forståelse af virksomhedens økonomiske virkelighed, hvor beslutninger træffes ud fra økonomiske forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater.

Du kommer også i organisationsfag til at arbejde med, hvordan virksomheder er organiseret og bygget op, og hvordan virksomhedens forskellige dele og forskellige grupper af medarbejdere kan ledes og fungere sammen. Denne organisations- og ledelsesforståelse kombineret med forståelsen af it og virksomhedsøkonomi giver dig en samlet viden om en virksomheds måde at fungere på og de betingelser, den er underlagt. Det gør, at du kan træffe beslutninger og udvikle løsninger, som på samme tid giver mening ud fra et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv.

Du vil samtidig udvikle evnen til at undersøge virksomhedens behov, udfordringer og fremtidige muligheder. Med det udgangspunkt kan du finde konkrete løsninger, som kan udvikle virksomheden - og du kan finde ud af, hvordan it-systemer kan skabe bedre økonomiske resultater. Eksempler kunne være:

  • Hvordan skal et it-system designes, så brugerne kan forstå systemet og dets funktioner?
  • Hvordan indføres et it-system i en virksomhed, hvor der blandt medarbejderne er modstand mod ny teknologi og forandring?
  • Hvordan kan brugerne inddrages i udviklingen af et nyt it-system, så man sikrer, at systemet opfylder deres behov?
  • Hvordan kan it understøtte konkrete funktioner i virksomheden (økonomisystemer, personalesystemer, produktionssystemer og meget andet)?
  • Hvordan kan it understøtte ledelse og samarbejde i virksomheden?

It i den forretningsmæssige praksis
På uddannelsen er virksomheden altid udgangspunktet. Du får ikke en udtømmende viden om det meget tekniske ved it, men bliver i stand til at forstå it-systemers rolle i virksomheder. Et fag som programmering fylder derfor også en del mindre end på andre uddannelser, der primært har fokus på it.

Fokus på HA(it.) er ikke på at lære teorierne for teoriernes skyld. Du får derimod en grundlæggende viden inden for fagområderne på uddannelsen, som du kan bruge på konkrete eksempler og problemstillinger. Du vil derfor hele tiden veksle mellem teori og anvendelse. Kendetegnet for uddannelsen er den tætte kobling til erhvervslivet, hvor du afprøver dine evner på virkelighedsnære opgaver i arbejde med cases og ikke mindst gennem større projekter. Du beskæftiger dig således meget ofte med ægte virksomheders reelle problemer.

Opbygning

HA(it.) er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. De studerende vælger valgfag inden for meget forskellige erhvervsøkonomiske og it-relaterede emner.

På 6. semester afsluttes uddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du selv vælger en virksomhedsnær problemstilling inden for uddannelsens fagområder, som du ønsker at arbejde i dybden med.


Studieliv.cbs.dk-banner

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017