HA(fil.) - Erhvervsøkonomi - filosofi

På HA(fil.) lærer du om de udfordringer, som virksomheder og organisationer møder i en globaliseret verden med stigende krav til både økonomisk effektivitet og social ansvarlighed, og du bliver igennem kombinationen af erhvervsøkonomi og filosofi i stand til at udvikle handlemuligheder, som imødekommer de ofte modsatrettede krav, der stilles til virksomheder og organisationer.

Præsentation af HA(fil.)

Virksomheder og organisationer kan ikke længere nøjes med at fokusere på aktiekurser og overskud for at få succes. Både regeringer, borgere og medarbejdere forventer i stigende grad, at forretningsmoral og etisk og social ansvarlighed optræder tydeligt på bundlinjen. De forventer, at virksomhedens produktion og drift er bæredygtig, og at den tager hensyn til det lokalsamfund og de omgivelser, som virksomheden er en del af.

Samtidig fører globalisering til øget konkurrence og til et øget pres på virksomheders økonomiske effektivitet og konkurrenceevne. Både internt i virksomheder og i deres omverden er der forventninger til økonomisk vækst, voksende overskud og skabelse af flere arbejdspladser.

På HA(fil.) lærer du at forstå og håndtere disse mange og ofte modsatrettede forventninger, der er til virksomheder og organisationers optræden. Og du lærer at forene de forskellige hensyn i virksomhedens ledelse og organisation, så den handler på en måde, der skaber optimale resultater.
 

Fag og indhold

At håndtere kompleksitet
Kombinationen mellem erhvervsøkonomi og filosofi handler dog ikke udelukkende om at forstå og håndtere de mange grænseflader, der opstår mellem økonomi og etik. Den kompleksitet, der opstår, når virksomheder i stigende grad mødes af forskellige forventninger og skal tage højde for forskellige værdier, gør sig gældende alle steder i private virksomheder og offentlige organisationer. HA(fil.) gør dig i stand til at reducere det komplekse til det centrale og mere håndgribelige, så du kan skabe klarhed som grundlag for beslutning og handlen.

At stille grundlæggende spørgsmål og udtænke alternativer
På HA(fil.) lærer du om virksomheders drift, organisering og udvikling gennem erhvervsøkonomiske fag som regnskab, mikroøkonomi, markedsføring og strategi. Samtidig bliver du gennem en indføring i filosofiske indsigter og metoder i stand til at analysere og håndtere de komplekse udfordringer, som virksomheder og organisationer møder.

HA(fil.) udnytter filosofiens evne til at vurdere de grundlæggende forudsætninger for vores antagelser og værdier. Sammen med de erhvervsøkonomiske og organisatoriske færdigheder bliver du således i stand til at vurdere de systemer og metoder, som virksomheder og organisationer gør brug af for at håndtere deres stadig mere komplekse udfordringer, og du opøver samtidig evnen til at tænke i ansvarlige alternativer. Du får altså ikke bare en forståelse for, hvordan virksomheder fungerer, men samtidig evnen til at udfordre og forny den måde, som virksomheder og organisationer drives på.

Det specielle ved HA(fil.) er, at uddannelsen tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger i virksomheder eller samfund og prøver at forstå dem gennem de forskellige perspektiver i filosofien og erhvervsøkonomien. Du lærer altså at starte med at stille grundlæggende spørgsmål om, hvad problemet egentlig er, og at undersøge det ud fra forskellige perspektiver, inden du foreslår en løsning.

Samtidig lærer du at kommunikere og samarbejde med andre mennesker og at fungere som brobygger imellem forskellige professioner og fagligheder. Alt sammen en forudsætning for praktisk handling med fælles mål og resultater for øje.

Nye forståelser af aktuelle problemstillinger
På HA(fil.) veksler undervisningen mellem forelæsninger, holdundervisning, projekter og casearbejde helt fra begyndelsen af uddannelsen, hvorved du trænes i at arbejde både teoretisk og praktisk. Uddannelsen lægger vægt på, at filosofien sættes i spil i forhold til aktuelle problemstillinger og fænomener. Som studerende kommer du derfor til at arbejde praktisk og problemorienteret med klassiske, filosofiske tekster og tænkere – med fokus på, hvordan filosofien kan skabe nye forståelser af vores samtid.

Eksempler på problemstillinger, som du kommer til at arbejde med på HA(fil.), er:

  • Hvordan kan virksomheden forene krav om økonomisk vækst med krav om social ansvarlighed?
  • Hvordan kan vi forstå stress på arbejdspladsen – hvordan er det opstået, og hvad kan vi gøre for at undgå, at medarbejdere eller ledere bliver stressede?
  • Hvilke forudsætninger bygger forskellige erhvervsøkonomiske modeller på – og kan vi udvikle nye og alternative modeller, som bedre imødekommer samtidens udfordringer og kompleksitet?
  • Hvordan påvirker økonomiske kriser og forandringer de betingelser, som virksomheder og organisationer eksisterer og fungerer under?

Personligt ejerskab
HA(fil.) lægger vægt på, at du som studerende inddrager dine egne interesser i uddannelsen, og på at give dette personlige engagement et stærkt fagligt fundament. Dit personlige ejerskab til uddannelsen hjælper dig til at finde en selvstændig position i det tværfaglige landskab og gør dig til en bedre leder og medarbejder.

Læs mere om HA(fil.) (pdf)

Du kan også læse mere om HA(fil.) på www.filosoficbs.dk – en hjemmeside, som studienævnet for uddannelsen har lavet til ansøgere og indskrevne studerende. Her kan du blandt andet møde nogle af underviserne på HA(fil.), læse om de forskellige foreninger der er på uddannelsen, og se hvad tidligere HA(fil.)-studerende arbejder med nu.

Opbygning

HA(fil.) er en treårig bacheloruddannelse, der består af i alt 6 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og enkelte valgfrie fag, og den afsluttes med et bachelorprojekt.

Muligheder undervejs i uddannelsen

Hvert af de tre studieår afsluttes med en større projektopgave, som udarbejdes i grupper. De temaer, du arbejder med i årsprojektet, går på tværs af de økonomiske og filosofiske fag, du har haft gennem året. Mange studerende oplever, at det er under årsprojekterne, at de for alvor lærer at forstå sammenhængene på tværs af fag og integrere det økonomiske og det filosofiske.

På HA(fil.) er der en høj grad af progression i fagene. Det betyder, at de fag, du følger på et givent tidspunkt, i høj grad bygger videre på fag, du tidligere har haft. Forståelse af ideer, teorier og arbejdsmåder udvikles gradvist gennem studiets tre år via progressionen og via årsprojekterne.

På uddannelsens 5. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. De studerende vælger oftest at bruge valgfagene til at specialisere sig inden for enten erhvervsøkonomi eller filosofi.

 

Studieliv.cbs.dk-banner

Sidst opdateret: Student Affairs // 05/11/2017