HA(jur.) - erhvervsøkonomi og erhvervsjura

HA(jur.) handler om virksomheders muligheder og forpligtelser. Du lærer, hvordan virksomheder kan opnå gode økonomiske resultater og opfylde forretningsmæssige mål inden for de juridiske grænser.

Om uddannelsen

Et nødvendigt forretningsperspektiv
3D print. Bitcoin. Blockchain. Nye teknologier og den øgede globalisering giver den enkelte virksomhed nye forretningsmuligheder. Men sammen med mulighederne kommer også store udfordringer som Brexit og klimaforandringer tættere på. Verdenssamfundet svarer igen med at stille større krav til eksempelvis rettidig omhu, ansvarlighed og bæredygtighed. Fx sagsøger lokalsamfund verden over myndigheder og virksomheder for ikke at have udvist tilstrækkelig klimahensyn, for at have handlet mod bedrevidende og ikke at have advaret om eller forsøgt at minimere de negative følger i tide. Den enkelte virksomhed må derfor overveje mulige konsekvenser af deres handlinger både for forretningen og for samfundet.

HA(jur.) handler om vigtigheden af, at virksomheder har styr på både deres forretningsmæssige mål og lovgivningens hensigter og regler fra start. Virksomheder indgår aftaler og kontrakter hele tiden. Det kan handle om alt fra investeringer til ansættelser eller køb og salg af services. De har brug for at kunne træffe beslutninger, der understøtter deres strategiske og økonomiske interesser, og som samtidig er lovlige og holdbare. I alle disse situationer er det vigtigt, at virksomheden kombinerer en grundig forretningsforståelse med viden om juraens indhold og spilleregler. Når virksomheder indgår aftaler, skal de derfor sørge for, at aftalen er klar for begge parter, at der er styr på, hvad der skal til, for at aftalen er overholdt – og hvad konsekvenserne bliver, hvis det ikke er tilfældet. Med andre ord skal en forretningsaftale være såvel juridisk som forretningsmæssig holdbar, både når tingene går som planlagt, og når det uventede sker.

De økonomiske muligheder og det retlige spillerum
De to fagområder: erhvervsjura og erhvervsøkonomi fylder lige meget på uddannelsen, og du lærer at se virksomheders udfordringer ud fra dem begge. I erhvervsjura ser du på virksomhedens retlige forpligtelser og muligheder.

I erhvervsøkonomi får du en grundig indføring i, hvordan man driver en virksomhed, så den når sine mål. Du vil fx lære om relevante økonomiske forhold ved prisfastsættelse af en vare, om virksomhedens muligheder for at finansiere aktiviteter, og om hvordan man optimerer en kontrakt til alle parters bedste.

I løbet af studiet arbejder du med tre større projekter, hvor du lærer at kombinere økonomi og jura til at løse konkrete problemer. Det kan handle om at tilrettelægge marketingaktiviteter, der bidrager til virksomhedens omsætning og samtidig holder sig inden for markedsføringsrettens grænser. Det kan også tage udgangspunkt i en mulig kreditaftale, hvor du skal vurdere de økonomiske fordele såvel som de juridiske risici og mulige former for sikkerhed. Eller du skal vurdere, hvorvidt en særlig samarbejdsaftale mellem flere virksomheder begrænser udviklingen af konkurrencen på et marked og derfor er ulovlig.

På forkant med konflikterne
På HA(jur.) lærer du ikke kun om dansk virksomhedsrelateret lovgivning, men også om EU-ret. Danmark skal som EU-land sikre, at den nationale lovgivning er i overensstemmelse med EU-ret. Du lærer ikke at føre retssager, men du lærer at arbejde med jura fra en proaktiv vinkel ved at inddrage relevante forhold fra starten, så potentielle problemer ikke udvikler sig til juridiske konflikter.

Erhvervsjura regulerer forholdene for at drive forretning. Det er dog ikke ensbetydende med, at reglerne er klart definerede eller lette at forholde sig til. På HA(jur.) vil du arbejde meget med den juridiske metode, som giver dig fremgangsmåden til at finde en løsning på et juridisk problem. Du vil lære at finde, vælge og tolke relevante love og paragraffer samt at identificere de afgørende omstændigheder og argumenter, når der skal tænkes juridisk i en business-sammenhæng.

Hør studerende fortælle om HA(jur.)

Få et indblik i de studerendes tanker om og oplevelser på HA(jur.)

Hvad skal du interessere dig for?
For at klarer sig godt på HA(jur.) og være glad for uddannelsen, er det relevant at interessere sig for:

  • Kombinationen af erhvervsjura og erhvervsøkonomi, som kan bruges til forudse og foregribe eventuelle konflikter og dermed undgå problemer, inden de opstår
  • Samfundsdebatten og samfundsforhold, der danner rammen for jura og påvirker virksomhedernes økonomiske situation
  • hvilke konsekvenser forskellige juridiske regler og love har for virksomheden og samfundet generelt

Det er vigtigt at pointere, at HA(jur.) adskiller sig fra den klassiske jura på andre universiteter ved at tage et virksomheds- eller forretningsperspektiv frem for domstolsperspektiv. Derfor vil du på HA(jur.) ikke beskæftige dig med traditionelle fag såsom familieret, arveret og strafferet. Derimod vil du beskæftige dig med fag, der er relevante for erhvervslivet såsom aftaleret, selskabsret, kreditret og konkurrenceret ligesom de kombineres med uddannelsens økonomiske fag.

Derfor valgte andre HA(jur.)
Hør studerende på HA(jur.) fortælle om, hvad de lavede, før de startede på CBS og hvilke overvejelser de gjorde sig, inden de søgte.

Udfordringer og overvejelser
HA(jur.) har nogle særlige udfordringer som du bør tænke over, før du vælger uddannelsen. Overvej, hvor godt uddannelsens udfordringer passer til den type, du er, den måde du bedst arbejder på, og det du er god til?

Stort læsepensum:
På HA(jur.) er der meget læsestof, som du forventes at læse, hvilket kræver selvdisciplin. Du skal også være forberedt på, at det kan være svært at forstå de juridiske tekster – særligt i starten af studiet – fordi de er skrevet i et sprog, du sandsynligvis ikke er vant til. Efterhånden som du arbejder med teksterne, vil det blive mere og mere naturligt for dig at læse og forstå, så du skal ikke lade dig skræmme af det store pensum og det nye sprog i starten. Du skal dog være forberedt på, at du skal arbejde med at udvikle din læse- og notatteknik, og at du skal være god til at arbejde selvstændigt.

Forskellige studieteknikker:
HA(jur.) er et tværfagligt studie der kombinerer erhvervsjura med erhvervsøkonomi, du skal derfor have en forståelse for to forskellige fagområder til at løse en given problemstilling eller opgave. Dette kommer særligt til udtryk i de integrerede projekter, du vil arbejde med undervejs på studiet. Du behøver ikke have et kendskab til erhvervsjura eller erhvervsøkonomi på forhånd. Du skal dog være forberedt på, at det kan være en udfordring at skulle kombinere og arbejde med to forskellige fagsprog på samme tid. For nogle studerende betyder det, at de må bruge lidt mere tid på at forberede sig til forelæsningerne.

Matematik:
Omkring halvdelen af fagene på uddannelsen er erhvervsøkonomi, hvor du vil opleve, at der er meget matematik. Mange studerende bliver overraskede over niveauet i matematik i nogle af de økonomiske fag. Det er derfor ikke nok, at du er god til jura, du skal også have lyst til at arbejde med matematik. Du kommer ikke til at arbejde med matematik på et højere niveau end det, der er omfattet af det krævede B-niveau i matematik, men du bør være afklaret med at skulle have fag, hvor du bruger matematik og laver beregninger.

Quarterstruktur:
HA(jur.) har en såkaldt quarterstruktur, hvor du følger to fag af gangen over en periode på ca. seks uger, som afsluttes med en eksamen i hvert fag. Hvert studieår er inddelt i fire quarters. Nogle studerende foretrækker at studere på denne måde, da det giver plads til at fordybe sig i to fag og to eksaminer ad gangen. Andre studerende oplever quarterstrukturen som en udfordring, da det betyder, at du konstant skal have god selvdisciplin, fordi du ikke kan være uproduktiv et par uger uden at komme bagefter og så vil få svært ved at nå at indhente det forsømte.

Hør en studievejleder fortælle om de udfordringer og overvejelser, du skal gøre dig, inden du søger ind på HA(jur.)

Studiemiljøet
Hvordan er det at studere HA(jur.)?
Hør studerende fortælle om studiemiljøet, og hvordan man arbejder mere individuelt på HA(jur.), men samtidigt sparrer med hinanden.  

Karrieremuligheder og kandidatuddannelse

Kompetencer efter HA (jur.)
HA (jur.) giver dig:
  • konkrete værktøjer til at træffe beslutninger ud fra en kombineret økonomisk og juridisk tilgang
  • evnen til at løse og forudse økonomisk-juridiske problemstillinger.
  • forståelse for de konsekvenser forskellige økonomiske og juridiske beslutninger kan have for den enkelte virksomhed eller organisation

Du kan finde mere information om, hvad du lærer på uddannelsen i kompetenceprofil for HA(jur.).

Kandidatuddannelse efter HA (jur.)
Størstedelen af studerende fra HA(jur.) vælger at læse videre på en to-årig kandidatoverbygning. Tager du også en kandidatuddannelse, vil det primært være den, der afgør hvilke karriereveje, der vil være åbne for dig.

HA (jur.)-uddannede arbejder indenfor mange forskellige brancher i forskellige typer af virksomheder og offentlige myndigheder.  De varetager ofte specialfunktioner, hvor kombinationen af juridisk og økonomisk ekspertise er relevant. Det kan være opgaver som fx:

  • forhandling af aftaler i det offentlige eller i private virksomheder
  • køb og salg af virksomheder i den finansielle sektor
  • sagsbehandling vedrørende ansættelse i HR-afdelinger

Læs mere om kandidatuddannelser og karrieremuligheder.

Hør en studievejleder fortælle om dine muligheder for at skabe din egen akademiske profil på HA(jur.), samt hvilke kandidat- og karrieremuligheder du har, når du er færdig. 

Adgangskrav

Dansk A
Engelsk
Matematik B med min. 6,0 i karaktergennemsnit
Historie eller International Økonomi eller
Samfundsfag eller Idéhistorie eller Samtidshistorie 
B
Motiveret ansøgning Nej

Læs om adgangskrav, og hvordan du ansøger på bacheloroptagelse

Optagelsestal
Adgangskvotient 8,0
Antal optagne 219
Kvote 1 / Kvote 2 80% / 20%
Ansøgere (kvote 2) 1124 (602)
Udenlandske studerende under 10%
Kønsfordeling - mænd / kvinder 43% / 57%
Aldersgennemsnit 22 år

Se optagelsestal for alle bacheloruddannelser.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 08/11/2023