Cand.merc. i økonomisk markedsføring

Ved at have fokus på kundens behov og adfærd, samt på anvendelsen af kvalitative og kvantitative metoder til indsamling og analyse af data, lærer du at udarbejde faktabaserede beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af strategier og aktiviteter.

Om uddannelsen

Kunden og relationer
Ved at sætte kunderne i fokus vil du lære at forstå, hvad deres behov er. Med denne viden vil du forstå, hvordan du kan tilpasse udviklingen og markedsføringen af virksomhedens produkter og services. Du vil bl.a. lære, hvilke faktorer der har indflydelse på forbrugernes beslutninger, hvordan de motiveres til at købe, og hvordan man skaber loyale kunder ved eksempelvis at imødekomme deres behov for opfølgende service og social interaktion.

Du vil forstå hvordan en styrkelse af relationerne til forbrugerne, mellemhandlerne, medarbejderne og andre af virksomhedens interessenter er af afgørende betydning for den samlede effekt af markedsføringsindsatsen. Dette vil bl.a. gøre dig i stand til at lave analyser, der viser sammenhængen mellem medarbejdertilfredshed, kundeloyalitet og virksomhedens lønsomhed.

Markedsindsigt og  -analyse
Du vil blive introduceret til teorierne bag en række metoder, redskaber og statistiske programmer, og du vil lære at anvende disse til analyser af eksempelvis kundetilfredshed, kundeloyalitet, markedsforhold og virksomhedens konkurrenter.

I markedsanalysen vil du især arbejde med brugen af kvalitative og kvantitative analyseredskaber, der gør dig i stand til at indsamle data og analysere dem til beslutningsorienteret information. Gennem dette vil du lære at identificere markedsproblemer og specificere dem i konkrete hypoteser, som du efterfølgende kan måle og teste. Derved bliver du i stand til at præsentere faktabaserede beslutningsgrundlag for virksomhedens strategiske og taktiske markedsføring.

Du vil eksempelvis kunne hjælpe en virksomhed der har svært ved at etablere sig på et nyt marked med at undersøge om det er produktets udformning, forbrugerkulturen, konkurrenceforholdene eller noget helt andet, der er udfordringen. Og på den baggrund vil du så kunne give dem anbefalinger til, hvordan de bør gribe problemet an.

Gennem cases og et simuleringsspil i undervisningen vil du få mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med både analyseværktøjerne og de langsigtede resultater af strategiske beslutninger.

Marketing performance og management
For at sikre en styring af marketingindsatsen, så den tilpasses de skiftende markedsmuligheder og udviklingen i købsadfærd og præferencer, vil du lære også at se på forholdet mellem de eksterne muligheder og de interne ressourcer.

Du vil forstå hvordan organisationsstrukturen, ressourceallokeringen og behovet for at satse mere på produktudvikling alt sammen spiller ind i beslutningerne om at bruge en bestemt markedsførings- eller virksomhedsstrategi.

Ved at måle på omkostninger og resultater af marketingaktiviteter vil du også lære at vise, hvordan disse har bidraget til virksomhedens økonomiske vækst og succes på markedet. Gennem et helhedssyn på marketing der både ser på kunder, konkurrenter, ressourcer og strategier lærer du at styre de led der indgår i management processen, og forstår at finde en holdbar balance i produktsortiment, prisniveau, distributionskanaler og reklameomkostninger.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

CEMS
På denne uddannelse kan du søge om optagelse på CEMS - Master in International Management programme. CEMS MIM er en såkaldt double degree, som giver dig mulighed for at tilføje en ekstra kandidatgrad inden for international management til din kandidatgrad fra CBS. Det er en 1-årig uddannelse, som du læser i kombination med din CBS kandidatuddannelse på dit 3. og 4. semester. En del af uddannelsen foregår på et af de andre CEMS universiteter i udlandet.

Læs mere om CEMS Master in International Management

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er økonomisk markedsføring noget for dig?EMF har fokus på kunden og på fakta. Det er i høj grad en uddannelse, der har en økonomisk og målbar tilgang til marketing.

Fokus på anvendt metode
I de metodiske fag skal du bruge anvendt statistik og lære at arbejde med marketing i et kvantitativt perspektiv, og derfor er det vigtigt, at du kan lide at arbejde med data og modeller, og med hvordan du kan præsentere dem for at skabe ny og relevant viden.

Interesse for markedsanalyse og forbrugeradfærd
Det er en fordel, hvis du har en stærk interesse for at arbejde med markedsanalyse og lave undersøgelser af forbrugeradfærd. Det er naturligvis også en fordel, at du har interesse for marketing generelt og en grundlæggende viden om anvendt statistik og dataanalyse.

Studiemiljø

EMF har et årligt optag af omkring 150 studerende. Da uddannelsen er på dansk er de fleste fra Danmark, men der er også enkelte svenskere og nordmænd.

Studerende på EMF er ambitiøse og målrettede. Der er stor støtte til diverse arrangementer blandt de studerende, fordi det også er måden, man lærer hinanden at kende på så stort et studie. Det er også her, at du kan begynde at opbygge dit fremtidige professionelle netværk. Der er generelt et godt sammenhold på EMF, hvilket bl.a. kommer til udtryk i, at de studerende gerne bruger og hjælper hinanden til faglig sparring.
 

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen

Undervisningen
Undervisningen på EMF er hovedsageligt forelæsninger, hvor hele årgangen er samlet. I fagene Markedsanalyse og Business to business markedsføring foregår undervisningen på mindre hold med gennemgang af cases, så her er der bedre mulighed for at stille spørgsmål og diskutere. Generelt er der meget gruppearbejde på EMF, hvilket også understøtter den måde, du kommer til at arbejde på, når du er færdiguddannet.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
EMF har en blanding af 4-timers skriftlige eksaminer og projektopgaver, der laves i grupper. Gruppeprojekterne giver dig mulighed for at gå mere i dybden med en given problemstilling, fordi I som gruppe diskuterer teori og modeller i forhold til en given case. Forløbet op mod aflevering af større projekter kan blive intensive, fordi de studerende som regel bruger meget tid på at løse opgaverne bedst muligt.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere

Hvad får du job på efter EMF?
Med EMF udvikler du evner til at indsamle, analysere og præsentere data til markedsanalyser. Du lærer bl.a. at bruge statistikprogrammer, som også bruges af virksomheder, og at lave fokusgruppeinterviews eller andre kvalitative dataindsamlingsmetoder til at komme til bunds i en problemstilling.

Du får også en bred forståelse for ikke kun at se på og planlægge marketingaktiviteter, som er afstemt ressourcerne i virksomheden.

Disse kompetencer er især anvendelige i rollen som manager, hvor du både skal have et økonomiske overblik, lægge realistiske strategier og kunne måle på resultaterne.

Karrieremuligheder
Mange dimittender får job som marketingmedarbejder, hvor du skal varetage opgaver som fx planlægning, gennemførsel og opfølgning på kampagner eller andre marketingaktiviteter. Du vil også kunne arbejde i et mediebureau, hvor du fx rådgiver virksomheder om deres valg af medier for at nå forskellige segmenter af potentielle eller eksisterende kunder.

Andre arbejder i analysevirksomheder, der fx laver holdningsundersøgelser blandt forbrugere. Det kunne typisk være som konsulent eller i virksomheder med store produktporteføljer.

Evnen til at planlægge og gennemføre kvalitative og kvantitative undersøgelser kan bruges i en lang række job, som også rækker ud over marketing. Du kan fx også arbejde med at lave performanceplaner for en virksomhed, der gør det muligt for dem at måle forskellige performanceniveauer. Endelig vil du også kunne arbejde med at lave undersøgelser om kundetilfredshed og -loyalitet, lave systemer til Customer Relationship Management, eller salg og indkøb.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: 

Kompetenceprofil for EMF

Økonomisk markedsføring på deltid (erhvervskandidat)

EMF udbydes også som en deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er en 4-årig uddannelse, som er fordelt på 8 semestre med 15 ECTS på hvert semester. Det giver dig tid til at arbejde ved siden af dine studier.

For at være kvalificeret til at læse uddannelsen som erhvervskandidat, skal du opfylde de samme adgangskrav OG være i beskæftigelse og arbejde min. 25 timer om ugen. 

Læs mere om Økonomisk markedsføring som erhvervskandidat her

 

Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter

Valgfag / Udveksling / CEMS
(30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

Speciale
(30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationship Marketing
(7,5 ECTS)
  Strategisk markedsføringsplanlægning case 
(7,5 ECTS)
Marketing Ethics
(7,5 ECTS)
Forbrugeradfærd og økonomisk psykologi
(7,5 ECTS)

Performance Management and Marketing
(7,5 ECTS)

 

 

Business to business markedsføring
(7,5 ECTS)
                              Markedsanalyse: Integreret projekt
                                                 (15 ECTS)

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for Økonomisk markedsføring.

Sidst opdateret: Alumni // 30/01/2024