Institut for Regnskab

Forskning

Instituttets tre virkefelter

Instituttets faglige aktiviteter foregår inden for tre virkefelter:

  •     Eksternt regnskab
  •     Økonomistyring
  •     Revision

Denne inddeling skyldes dels den historiske udvikling, dels at instituttets undervisning ofte er opdelt i disse fagområder. Instituttets forskere samarbejder på tværs af disse faggrænser i konkrete forskningsprojekter.

Eksternt regnskab

Inden for eksternt regnskab beskæftiger instituttet sig med teorier, modeller og metoder vedrørende eksterne regnskabsrapportering, regnskabsbrugeres og finansielle markeders anvendelse af regnskabsinformation, national og international regnskabsregulering samt regnskabspraksis . Instituttets forskning i eksternt regnskab er primært koncentreret om teoretisk videreudvikling af nye rapporteringsformer, aktiemarkedsbaseret regnskabsforskning, analytisk deskriptive studier af dansk regnskabspraksis - hovedsageligt regnskabspraksis i de børsnoterede virksomheder - samt dansk og international regnskabsregulering.
Til den nyeste forskning på instituttet hører anvendelsen af regnskabsinformation i relation til værdiansættelse af virksomheder, kreditvurdering og regnskabsbaserede incitatmentsordninger samt studier af sammenhængen mellem Corporate Governance og regnskab f.eks. i relation til regnskabsbaserede aflønningsformer og nye regnskabsformer.

Økonomistyring

Instituttets forskning i økonomistyring beskæftiger sig med analyse, udvikling, implementering og anvendelse af økonomiske registrerings- og styresystemer i forskellige virksomheder og organisationer. Forskningen retter sig dels mod nyere økonomistyringsmetoder og systemer såsom Balanced Scorecard, Activity Based Management, Target Costing og Lean Accounting. Dels retter det sig mod mere klassiske problemstillinger inden for området såsom fastsættelse og anvendelse af interne afregningspriser, brugen af budgetstyring og kalkulationsmodeller til forskellige beslutnings-, planlægnings- og opfølgningsformål.
Instituttet har endvidere tradition for at arbejde med de måle- og støjproblemer der findes i forbindelse med registrering og brug af finansielle og ikke-finansielle nøgletal, samt de særlige problemstillinger og udfordringer, der knytter sig til anvendelse af IT-baserede ledelsesinformationssystemer.

Revision

Instituttets forskning omfatter både revision i den private sektor og revision i den offentlige sektor. Forskningen er fokuseret på fire hovedområder.
Det første hovedområde er forskning i national og international regulering af revison og revisorer, indenfor hvilket instituttet har en lang forskningstradition.
Det andet hovedområde er revisionens rolle i forbindelse med corporate governance og risikostyring, hvor instituttet har bidraget med forskning om såvel den eksterne, den interne og den offentlige revisons rolle.
Det tredje hovedområde er forskning i og udvikling af private og offentlige revisorers uddannelse og kompetencer, hvor instituttets forskning både har et nationalt og internationalt perspektiv.
Det fjerde og sidste hovedområde omfatter bredt empirisk baseret forskning indenfor privat og offentlig revisions organisering, ledelse og udførelse.

Sidst opdateret: Department of Accounting // 11/07/2023