Center for Ejerledede Virksomheder

Forskningsprojekter

CEV udvikler og understøtter forskningsprojekter relateret til ejerledelse. Vi søger aktivt at bidrage til den fortsatte generering af forskningsbaseret viden og praktiske værktøjer til langsigtet planlægning og udvikling i ejerledede virksomheder.

Ejerlederplatformen 

Industriens Fond finansierer forskningsprojektet Ejerlederplatformen. Projektet udvikler ny viden om ledelsesrapportering, finansiering og strategi i ejerledede virksomheder, og skaber Ejerlederplatformen – en online platform, hvor ejerledere og deres rådgivere kan søge viden og inspiration til, hvordan udvikling af ledelse og ejerskab kan anvendes til at skabe større værdi for ejerlederne og deres virksomheder. Det er vigtigt, fordi danske ejerledede virksomheder udgør godt 80% af dansk erhvervsliv, og yder et helt centralt bidrag til værdiskabelsen i det danske samfund.

Projektet er baseret på et solidt fundament af erfaringer og ressourcer, som er opbygget over de seneste fem år i Center for Ejerledede Virksomheder. Centret er i dag den førende formidler af evidensbaseret viden om ejerledelse og ejerskifte i Danmark med et stærkt fokus på praksis i de ejerledede virksomheder. Vores erfaring fra tidligere projekter har lært os, at ny viden, værktøjer og formidling bliver stærkere, mere relevant og kommer længere ud i samspil med gode samarbejdspartnere. Derfor planlægges alle aktiviteter i projektet Ejerlederplatformen i samarbejde med udvalgte partnere, som alle kender og arbejder med danske ejerledere. Vi glæder os således til at udbygge vores partnerskab med bl.a. EGN, ASNET Board, Bestyrelseskvinder, FSR og øvrige revisions partnere samt Mandag Morgen. 

Projektet vil styrke ledelsen i ejerledede virksomheder gennem tre temaer, som alle vil blive en del af Ejerlederplatformen:

Planlægning & ledelse

Tidligere forskning viser at meget få ejerledere foretager strategisk planlægning, der inddrager ledelse og ejerskab. Dette risikerer at hæmme virksomhedens udvikling i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med ejerskifte. I dette projekt sætter vi derfor fokus på strategisk planlægning, og bruger kvantitative data til at evaluere værdien af strategisk planlægning i ejerledede virksomheder. Vi undersøger desuden, hvordan ejerledede virksomheder kan lave strategisk planlægning, så forretningsplaner hænger sammen med ejerskab og ledelse. På den baggrund udvikler vi et rådgivningsværktøj, som kan hjælpe ejerledere og deres rådgivere med at formulere en strategisk plan gennem dialog.

Under samme tema ser projektet også nærmere på ledelsesrapportering. Tidligere undersøgelse viser nemlig, at der blandt ejerledede virksomheder er mindre fokus på og ressourcer til at udvikle ledelsesrapportering, der understøtter en effektiv drift og udvikling af virksomheden. Interviews, surveys og registerdata anvendes til at vurdere, om ledelsesrapportering af høj kvalitet støtter ejerlederen i at træffe både mere rettidige og bedre beslutninger. Vi kortlægger kvaliteten af ledelsesrapporteringen i ejerledede virksomheder og undersøger, hvorfor nogle virksomheder og ejerledere er i stand til at udarbejde en ledelsesrapportering af høj kvalitet. Den akkumulerede viden anvendes til at udvikle et værktøj, der kan hjælpe ejerleder til bedre ledelsesrapportering.

Ejerskab og finansiering

Vi undersøger afvejningen af kontrol versus vækst, der ofte opleves som et dilemma for mange ejerledere. Tidligere forskning fra Center for Ejerledede Virksomheder viser, at dette ofte er tilfældet både i forhold til den løbende udvikling af virksomheden samt i forbindelse med planlægning af ejerskifte. Når ejerlederen fokuserer ensidigt på at bevare kontrollen over sin virksomhed, har det ofte den konsekvens, at udviklingspotentialer og vækst forbigås, eller at nødvendige investeringer undlades.

For at belyse og afhjælpe disse udfordringer kortlægges fordele og ulemper ved forskellige finansieringsformer, herunder egenkapital og fremmedkapital. Vi analyserer, hvordan valg af finansiering påvirker virksomhedernes langsigtede udvikling, herunder værdiskabelse, vækstmuligheder, risikoprofil, ejerlederes evne til at fastholde kontrol samt mulighed for at tiltrække fremmedkapital. Den viden, der opnås, bruges til at udvikle et interaktivt værktøj, som kobler ejerlederens strategi og finansieringsbehov samt anviser hensigtsmæssige finansieringskilder.

Ejerskifte

Center for Ejerledede Virksomheder har i sin levetid udarbejdet en betydelig ny viden om ejerskifte. Dette arbejde har afdækket, at der er et betydeligt fremadrettet behov for at hjælpe ejerlederne og deres rådgivere med at planlægge ejerskifter. I dette tema ønsker vi derfor at bygge videre på disse erfaringer og videreudvikle eksisterende værktøjer og sikre den bredest mulige udbredelse af disse. Vi videreudvikler samtaleværktøjet Ejerskiftebarometeret, så det bliver et digitalt værktøj på Ejerlederplatformen og udvikler en ny udgave af Ejerstrategi-kortet, så fokus på eksekvering af strategi øges og brugervenligheden styrkes.  

iLEAD – Digital ledelsesudvikling af fremtidens ledere 

Forskningsprojektet iLEAD omhandler de udfordringer, som ligger i den teknologiske udvikling, der sætter nye vilkår for fremtidens ledere. Projektet, bevilget af Industriens Fond, er ledet af lektor Ann-Louise Holten (KU og CBS). I teamet er derudover professor Niels Westergård-Nielsen (CBS), professor MSO Tina Blegind Jensen (CBS), lektor Mari-Klara Stein (CBS), lektor Anne Bøllingtoft (AU) og professor Lotte Bøgh Andersen (AU). I sidste ende skal det digitale ledelsesværktøj iLEAD udvikles, tests og udbredes.

Metode
Projektets primære målgruppe er ledere med personaleansvar i danske virksomheder med minimum 5 ansatte og specifikt med fokus på de særlige vilkår, der gør sig gældende i SMV’er.

Projektets aktiviteter kan opdeles i tre parallelle og samvirkende dele; viden, værktøj og dialog.

Viden:
Her afdækkes først de faktiske ledelsesudfordringer og muligheder, som danske virksomheder står overfor, på baggrund af en landsdækkende undersøgelse. Dernæst foretages der en selektering og udvikling af modeller for ledelsesværktøjet, som i sidste ende bliver effektivitetstestet.

Værktøj:
På baggrund af den nye viden udvikles et banebrydende digitalt værktøj (iLEAD), der både kan understøtte ledelsesudvikling og anvendes som konkret ledelsesværktøj til at motivere og lede.

Dialog:
Efter en indledende dialog med ledere og et tæt forløb med udvalgte virksomheder til udviklingen af værktøjet, lanceres det nye digitale ledelsesudviklingsværktøj iLEAD og vil blive stillet til rådighed for virksomheder i det danske erhvervsliv.

Målsætning
Målet med projektet er, via nye digitale metoder, at styrke kvaliteten af ledelse i danske virksomheder til gavn for vækst og konkurrenceevne. Projektet skal ende med et konkret værktøj, som medfører en forbedret ledelsespraksis, jobtilfredshed og performance for de deltagende virksomheder.

Betydning af bestyrelse og ledelse ved ejerskifte
Akademisk leder af CEV og professor på CBS, Niels Westergård-Nielsen, vil stå i spidsen for forskningsprojektet, som vil tage udgangspunkt i centrets andet projekt, om at forbedre ejerskiftet til gavn for virksomhedernes vækst, og er bevilliget af Industriens Fond. De nye vinkler vil omfatte, hvordan ledelsen skifter ledelsesstil før og efter et ejerskifte. Med det udgangspunkt vil projektet udpege ledelsesmæssige udfordringer, der går helt fra den tætte ledelse, hvor medarbejderne ofte er vokset op med ejerlederen og over mod en ansat eller ny ledelse uden fælles historik eller relationer. Denne viden vil være værdiskabende, når virksomheder skal overveje at overlade ledelsen til andre – og den er også relevant for den nye leder.

Metode
Projektets målgruppe er danske SMV’er, som er eller har været ejerledede. Mere konkret består målgruppen af ejerlederne, bestyrelsen og potentielle bestyrelsesmedlemmer i danske ejerledede virksomheder. Derudover også ansatte i virksomhederne, samt rådgivere omkring virksomhederne.

Projektet består af to overordnede hovedaktiviteter, der hver især kan inddeles i kategorierne viden, værktøj og dialog.

1. hovedaktivitet:
Viden: bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder.
Projektet skal afdække, i hvilken udstrækning bestyrelser medvirker til at styrke ledelsen i SMV’er før og efter et ejerskifte.
Værktøj: beslutningstræ til vurdering af, hvornår en virksomhed skal have en bestyrelse, og hvilke betingelser der skal være til stede.
Dialog: seminarer ved regionale ’bestyrelsesakademier’ målrettet ejerledere og bestyrelser.

2. hovedaktivitet:
Viden: ledelsesstile i ejerledede virksomheder.
En undersøgelse af personaleomsætning (før og efter et ejerskifte), jobskabelse og nedlæggelse samt virksomhedens økonomiske nøgletal med henblik på at analysere, hvordan personalet reagerer på skiftet i ledelse og ledelsesstil.
Værktøj: model for hvorledes ledelsesmetoder har indvirkning på nøglevariable som indtjening, vækst og investeringer i virksomhederne.
Dialog: formidling baseret på cases for ledelsesmetoder.
 
Målsætninger

Projektet vil bidrage til, at danske virksomheder kan udnytte den enorme viden, der ligger i analyserne af danske virksomhedsdata til at forøge konkurrenceevne, vækst og profitabilitet blandt ejerledede virksomheder i Danmark.  Effekten bliver målt på, om de virksomheder, der anvender beslutningstræet eller tager kurser, angiver, at de får viden, der får dem til at arbejde videre med udvikling af ledelse.

Psykologiske aspekter af ejerskifte

Dette forskningsprojekt omhandler de psykologiske processer, som ejerledere gennemgår i forbindelse med ejerskifteprocessen. Projektet er bevilget af Industriens Fond. CEVs Ellen M. Korsager og lektor Ann-Louise Holten (CBS og KU), står bag projektet, som på baggrund af forskning omkring ejerskifteudfordringer udvikler værktøjet Ejerskiftebarometret. Ejerskiftebarometret kortlægger ejerlederes personlige udfordringer i forbindelse med et ejerskifte. Formålet med projektet er at afklare, hvad vi ved om ejerledernes drivkraft, deres motivation for at drive virksomhed, samt at belyse hvilke motivationsprocesser, der er i spil for ejerlederen i forbindelse med en ejerskifteproces. Denne viden kommer både ejerledere såvel som disses rådgivere til gavn i den strategiske planlægning.

Metode
Projektets målgruppe er danske ejerledede SMV’er. Helt specifikt er målgruppen ejerlederne, bestyrelsen (hvis en sådan findes) og ejerledernes rådgivere, såsom revisorer, advokater, konsulenter mv
Projektet består af tre hovedaktiviteter, som kan inddeles i kategorierne viden, værktøj og dialog.

Viden:
Her defineres de psykologiske dimensioner, der er i spil i forhold til ejerlederens motivation for at drive virksomhed, deres drivkraft som ejerleder og selve ejerskifteprocessen. Med udgangspunkt i en undersøgelse af den eksisterende empiriske og forskningsbaserede viden om ejerledere og ejerskifte, klassificeres de givne dimensioner med henblik på at formulere specifikke ejerlederprofiler, som hver især udtrykker typiske elementer/aspekter af ejerledelse og ejerlederes syn på ejerskifte. 

Værktøj:
På baggrund af den indsamlede viden samt psykologisk motivations-, identitets-, og beslutningsprocesteori udarbejdes værktøjet EjerskiftebarometretEjerskiftebarometret skal bestå af dimensioner af tilknytning til virksomheden, som der hver især skal defineres, afklares og håndteresEjerskiftebarometret kan derved anvendes til at arbejde analytisk både med ejerlederens holdning til ejerskifte og selve ejerskifteprocessen i praksis. 

Dialog:
Ejerskiftebarometret tages i brug af CEV og vores samarbejdspartnere, i arbejdet med ejerlederne, til at skabe dialog omkring ejerskifteprocessen. Ejerskiftebarometret anvendes fx i praksis i forbindelse med CEVs egen undervisning, workshops og kurser.    

Målsætning
Målet med projektet er at skabe et konkret værktøj, der kan tages i brug i bred forstand af ejerlederne og rådgivere for at skabe gennemsigtighed og afklaring omkring ejerskifteprocessen. I sidste ende skulle denne viden gerne ruste ejerledede virksomheder bedre til ejerskifteprocessen og øge virksomhedernes konkurrence, vækst og profitabilitet. Effekten måles på, om de virksomheder, der anvender Ejerskiftebarometret eller har taget kurser, angiver, at de har fået ny og konkret input til at arbejde med ejerskifteprocessen.

Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede virksomheder

Industriens Fond er opdragsgiver og bevillingsgiver til forskningsprojektet Vækst gennem ejerskifte i danske ejerledede virksomheder. Projektet har som formål at forbedre ejerskiftet i danske ejerledede virksomheder til gavn for virksomhedernes fortsatte drift og vækst.

Ejerledede virksomheder udgør næsten 80 % af danske virksomheder, og er dermed et vigtigt DNA i dansk erhvervsliv. I løbet af det kommende årti vil ca. 23.000 virksomheder bliver overdraget til en ny ejer eller ejerkreds. "I Danmark fandtes der ved projektets start ingen forskningsbaseret viden og konkrete værktøjer til at sikre det succesfulde ejerskifte. Tidligere forskning har vist, at 16.000 af ejerlederne er over 65 år, og en del af disse har endnu ikke overvejet hvilken exit-strategi, de skal benytte, når de om kort tid skal ejerskifte deres virksomhed", fortæller Mads Lebech, adm. dir. i Industriens Fond.

Projektet vil imødekomme disse udfordringer gennem tre fokusområder:

Udvikle ny forskningsbaseret viden
I løbet af projektets 5-årige forløb, vil der blive udgivet 6 forskningsrapporter, der afdækker de faktiske udfordringer og muligheder, som danske virksomheder står over for i forbindelse med langsigtet planlægning og ved et ejerskifte. Forskningen vil udvikle viden omkring status på videreførelse og ejerskifte i danske ejerledede virksomheder, hvordan ejerlederne vurderer deres situation i forbindelse med langsigtsplanlægning og ejerskifte, de økonomiske konsekvenser af et ejerskifte, cases omkring de succesfulde og udfordrende ejerskifter samt de skattemæssige udfordringer ved et ejerskifte.

Nye strategiske værktøjer og informationsmateriale
På baggrund af projektets forskning vil der blive udviklet nye strategiske værktøjer og informationsmateriale, der er målrettet ejerlederne og disses rådgivere. Der vil således blive udviklet et helt nyt planlægningsværktøj målrettet ejerledede virksomheder, hvormed ejerlederen kan udvikle strategier og planlægge virksomhedens fremtid og ejerskifte. Tillige vil der blive udviklet et internetbaseret interaktivt planlægningsværktøj, der benchmarker ejerledede virksomheder og udarbejder en virksomhedsspecifik strategisk rapport, som ejerlederne kan bruge til at planlægge virksomhedens fremtid og til at tilrettelægge og gennemføre ejerskifte. Til det interaktive planlægningsværktøj vil der yderligere udvikles en informationsbank med vejledninger og erfaringsark.

Implementering af de udviklede værktøjer og informationsmaterialer hos små og mellemstore ejerledede virksomheder
Som en væsentlig del af forskningsprojektet lægges vægt på at udvikle anvendelsesorienterede værktøjer og at sikre implementering og anvendelse hos små og mellemstore ejerledede virksomheder. Dette sikres gennem udvikling og implementering af et rådgivnings- og dialogtilbud til ejerledede virksomheder, udvikling af executive undervisningstilbud til ejerledere og disses rådgivere, levering af kurser til regionale grupper af ejerledere samt bred formidling af projektets viden og værktøjer.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem INSEAD og CBS samt revisionsfirmaerne PwC og BDO samt flere internationale forskere og parter i dansk erhvervsliv.

SMV:Pro

Projektet SMV:Pro omhandler professionalisering i små og mellemstore virksomheder. Projektet udføres i samarbejde med Erhvervshusene, SMVdanmark, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, FSR – Danske revisorer og Aarhus Universitet. Formålet med projektet er at øge små og mellemstore virksomheders konkurrencekraft og vækst igennem professionalisering.  

Metode

Projektets målgruppe er danske ejer- og familielede små og mellemstore virksomheder, der er 3 år eller ældre. Helt specifikt er det ejerledere med 3-50 ansatte, som enten står over for et generationsskifte inden for de næste 10 år og som ønsker, at virksomheden kommer vækstparat ud på den anden side, eller ejerledere, som ønsker at omstrukturere sin virksomhed for at professionalisere den. Projektets aktiviteter består af tre dele: Forskning, sparring og rådgivning.

Center for Ejerledede Virksomheder bidrager til projektet med forskning inden for ejerledelse og ejerskifte samt med at klæde rådgivere og forretningsudviklere på til sparring og rådgivning om ejerskifte.

Sparring og rådgivning

Virksomhederne tilbydes i projektet individuel sparring af en erfaren forretningsudvikler. Dertil får virksomhederne efter behov mulighed for yderligere rådgivning samt deltagelse i workshops og netværksarrangementer. I et efterfølgende rådgivningsforløb tilbydes virksomhederne medfinansiering til rådgivning fra konsulenter med ekspertviden indenfor professionalisering og ejerskifte i SMV’er.

Målsætning

Målet med SMV:Pro er at sikre vækst i små og mellemstore ejer- og familieledede virksomheder ved at tilføre viden og rådgivning om professionalisering til ejerledere og understøtte virksomhedernes professionaliseringsproces med relevant sparring og viden.

 

Sidst opdateret: Centre for Owner-Managed Businesses // 29/12/2022