Enkeltfagsstuderende


 

.
Foto: Bjarke MacCarthy


Enkeltfag på CBS

Lockdown af CBS har medført, at vi er nødsaget til at sikre pladser på valgfag til studerende på CBS’ fuldtidsuddannelser.

Det er nu besluttet, at vi alligevel får mulighed for at tilbyde ledige pladser på vores valgfag for enkeltfagsstuderende.

Tilmelding af enkeltfag finder sted online fra den 23. juli - 6. august.

Link til online tilmeldingsportalen vil være aktivt under "Tilmelding og frister" i venstre menu, når tilmeldingen åbner den 23. juli.

Hold dig venligst opdateret her på CBS.dk.


Du skal betale studieafgift for at læse fag som enkeltfagsstuderende.

HVILKE FAG KAN JEG SØGE OM? 
Du finder listen over udbudte fag her.  Listen over udbudte valgfag til foråret vil være tilgængelig ultimo september. Listen over udbudte valgfag til efteråret vil være tilgængelig medio marts.
Du kan ikke søge fag, der er markeret med IKKE OPRETTET eller LUKKET FOR YDERLIGERE TILMELDING.

HVORNÅR LIGGER UNDERVISNINGEN:
Undervisningsplanen for valgfag er fortsat under udarbejdelse, og skemaer for vores valgfag vil desværre ikke være tilgængelig som normalt,. CBS har måtte ændre på de planlagte deadlines grundet Covid-19 og i den forbindelse er skemalægningen blevet udskudt. Skemaerne vil kunne ses fra den 3. august 2020 i kalenderen. Vi beklager de gener, det må give jer i forbindelse med planlægning af jeres efterårssemester. Undervisningstidspunkter for obligatoriske fag vil først blive tilgængelig, når man bliver indskrevet.

SKAL JEG OPFYLDE BESTEMTE KRAV? 
- Du kan ikke få meritoverført et fag taget på tompladsordningen som en del af dit eget studium.
- Du behøver ikke at være studerende eller opfylde bestemte krav for at købe et valgfag via Tompladsordningen.
- De faglige forudsætninger for deltagelse i tompladsfag svarer til adgangskravene på den pågældende uddannelse eller tilsvarende faglige forudsætninger, og undervisningen tilrettelægges herefter. CBS foretager ikke ved indskrivning af tompladsstuderende en vurdering af, om      den enkelte deltager opfylder adgangsforudsætningerne og/eller er i stand til at følge faget. Dette må den studerende gøre op med sig selv. Hvis den studerende ikke kan følge faget, bliver betalingen for faget ikke refunderet.
- Hvis du ikke har statsborgerskab i et EØS/EU-land, skal du betale studieafgift svarende til kr. 10.500,- for et bachelorfag og kr. 14.250,- for et kandidatfag. Hvis du har en af følgende opholdstilladelser, er du sidestillet med en EU/EØS-statsborger:
* opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark
* permanent opholdstilladelse i Danmark
* opholdstilladelse i Danmark jævnfør EF/EØS-bekendtgørelsen
* opholdstilladelse, som svarer til ovenstående, i et andet nordisk land

HVORDAN BETALER JEG? 
Du vil sammen med dit IT-brev modtage en beskrivelse af, hvordan du betaler for dit valgfag via CBS´ betalingsportal på nettet.

HVORDAN TILDELES PLADSER PÅ FAGENE? 
Vi tildeler pladserne ved lodtrækning.

HVAD SKER DER, HVIS JEG IKKE BETALER? 
Vi udbyder de ledige pladser iht. bekendtgørelsen om deltidsuddannelse, dvs., at du selv betaler en del af udgifterne til undervisning og eksamen. Her skal du være særligt opmærksom på, at du skal betale deltagergebyret inden den frist, som er angivet på den elektroniske regning, da du ellers vil blive frameldt undervisningen uden yderligere varsel. Vær også opmærksom på, at du ikke kan få indbetalt deltagergebyr refunderet, med mindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder såsom alvorlig sygdom el.lign.

HVAD KOSTER BACHELORFAG? 
Bachelorfag (7,5 ECTS) koster 4.125,- kr. – hvilket svarer til en pris på 550,- kr. pr. ECTS. På BA-IT koster fagene 7,5 ECTS 5.250,- kr. – hvilket svarer til en pris på 700,- kr. pr. ECTS. Prisen er uanset om der er tale om en skriftlig eller mundtlig eksamen. NB: andre regler gælder for ikke-EU/EØS-statsborgere, se ovenfor.

HVAD KOSTER KANDIDATFAG? 
Kandidatfag (7,5 ECTS) koster 4.125,- kr. – hvilket svarer til en pris på 550,- kr. pr. ECTS. På Cand.merc. it koster fagene 7,5 ECTS 5.250,- kr. – hvilket svarer til en pris på 700,- kr. pr. ECTS. Priserne er uanset om der er tale om en skriftlig eller mundtlig eksamen. NB: andre regler gælder for ikke-EU/EØS-statsborgere, se ovenfor.

HVOR MANGE EKSAMENSFORSØG HAR JEG? 
Som tompladsstuderende har du kun ret til et ordinært og et syge-/omprøve forsøg inden for samme studie år. Det betyder, at kursusgebyret maksimalt dækker to forsøg til at bestå eksamen.

FÅR JEG ET EKSAMENSBEVIS?
Tompladsstuderende modtager bevis for bestået eksamen i det enkelte fag, men kan ikke gennem successiv indskrivning opnå et samlet bevis for en bachelor- eller kandidatgrad.

HVOR FINDER JEG MERE INFORMATION?
Yderligere information om MY CBS fremgår af svarbrevet. Har du spørgsmål til:
* Tilmelding/framelding: Valgfag@cbs.dk -
* Fagets faglige indhold: Fagansvarlig for det enkelte fag (du finder kontaktdata i højreboksen på selve fagbeskrivelsen i kursuskataloget)

 

Kontakt os

Mail valgfag@cbs.dk
Telefon 3815 2710
Mandag til torsdag 9.30 - 15.30

Har du spørgsmål vedrørende login på ansøgningsportalen, skal du kontakte CBS IT-vejlederne.