Cand.merc.(mat) - erhvervsøkonomi og matematik

Cand.merc.(mat.) lærer dig at forstå og håndtere virksomheders problemstillinger af kompleks økonomisk og kvantitativ natur ved at anvende bl.a. finansiering, operationsanalyse og avancerede matematiske / statistiske modeller.

Om uddannelsen

På cand.merc.(mat.) får du en høj matematisk og analytisk vinkel på et selvvalgt område inden for den kvantitative del af erhvervsøkonomien. Uddannelsen giver dig mulighed for at anvende de statistiske, matematiske, datalogiske og økonomiske metoder fra HA(mat.) sammen med nye metoder, du lærer på cand.merc.(mat.). Du fortsætter med at formulere virksomhedens økonomiske problemstillinger i matematiske modeller og analysere dem derudfra. Uddannelsen rummer meget stor valgfrihed, men karakteriseres ved, at matematikken er indgangsvinklen til mange af fagene.  

Valgfrihed fra starten
I løbet af uddannelsen skal du have tre obligatoriske fag, som du vælger blandt fire mulige. Det er Stokastiske processer, Matematisk Finansiering, Multivariate Statistiske Modeller samt Informations- og Kontraktteori. De obligatoriske fag kombinerer matematiske modeller med erhvervsøkonomiske problemstillinger, og med de mange valgfag kan du selv vælge din retning inden for erhvervsøkonomi, operationsanalyse, statistik og matematik. Valgfagene spænder vidt, og de kan være analytiske og kvantitative såsom videregående matematisk finansiering, hvor du bl.a. udvikler din evne til at prisfastsætte finansielle produkter ved hjælp af matematiske modeller. Det kan også være auktionsteori, der giver dig kendskab til og forståelse af fundamentale sammenhænge knyttet til adfærd i og design af auktioner.

Brede specialiseringsmuligheder
Cand.merc.(mat.) giver dig mulighed for at danne din egen profil inden for specifikke erhvervsøkonomiske områder såsom afsætning, finansiering og operationsanalyse, hvis du gerne vil arbejde med eksempelvis medie- og markedsanalyser, finansielle analyser eller logistik- og produktionsplanlægning. Du kan også vælge enten at sammensætte din uddannelse bredere med henblik på at arbejde som konsulent eller tone din specialisering ved at vælge fag fra andre danske eller udenlandske universiteter.

Din cand.merc.(mat.)-uddannelse kan gå i mange retninger, men den grundlæggende tilgang på studiet er, at du ikke bruger statistikken eller matematikken alene. Tværtimod, den brede matematiske/statistiske forståelse bliver en grundlæggende platform for din videre økonomiske specialisering.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der udbydes på CBS på Minors – kandidat

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er cand.merc.(mat.) noget for dig? 
Cand.merc.(mat.) henvender sig til dig, der interesserer dig for og er god til matematik, økonomi og statistik. Du skal ikke være bange for at læse videnskabelige artikler, der er fyldt med formler. Du skal kunne lide at anvende matematiske formler til at forklare finansielle og økonomiske problemstillinger og løse dem ved hjælp deraf. Derudover er en interesse for eller kendskab til programmering en klar fordel – men det er ikke en nødvendighed.

Fra HA(mat.) til cand.merc.(mat.)
Uddannelsen er overbygningen til HA(mat.), så mange af de redskaber og den matematik, du lærte på HA(mat.), gør du brug af på cand.merc.(mat.). Hvis du fortsætter direkte videre på cand.merc.(mat.) efter HA(mat.), bør du være opmærksom på, at nogle oplever et niveauforskel – det er ikke bare 7. semester, du begynder på. Tempoet bliver et andet, og det kræver ekstra opmærksomhed især i starten, indtil du har vænnet dig til det højere niveau.

Har du en anden uddannelsesbaggrund?
Nogle studerende overraskes af, at der forventes et højt niveau af matematik, økonomi og statistik som opnået på HA(mat.). Har du holdt pause, eller har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan det være en god idé at læse op på nogle af fagene fra HA(mat.) – du får brug for redskaberne. Du kan finde litteraturen for HA(mat.) i kursusbeskrivelserne i HA(mat.) studieordning.

Stor valgfrihed
Cand.merc.(mat.) indeholder mange valgfri fag. Det betyder, at du selv kan skabe din faglige profil. Når du starter på studiet, kan du begynde at planlægge, hvilke fag du vil have i de kommende semestre, så du skaber en sammenhæng gennem dine valg og drejer uddannelsen i den retning, der interesserer dig.

Studiemiljø
Lille årgang
Der optages årligt ca. 50-60 studerende på cand.merc.(mat.) På uddannelsen er der primært danske studerende, mens enkelte studerende er norske eller svenske. Langt de fleste har HA(mat.) som adgangsgivende eksamen, og de fortsætter ofte direkte videre fra bacheloren. Dermed kender de fleste hinanden i forvejen, så studiegrupper og det tætte studiemiljø fra bacheloren hænger ved.

Det lille studium giver mulighed for mere og tættere dialog samt et studiemiljø med sammenhold, hvilket kendetegner cand.merc.(mat.). Der er et forholdsvis fast underviserkorps, hvor underviserne kender hinanden, studiet og de studerende. Det giver god mulighed for en tæt dialog med underviserne. Samtidig er der fra dine medstuderendes side fokus på at give sparring og hjælpe hinanden. Det kan være alt fra sparring på den konkrete opgave og hvordan du kommer videre, til videregivelse af erfaring og overblik over studiet.

I forhold til HA(mat.) er de studerende lidt mere ambitiøse. Mange vil gerne gøre det godt, samtidig med at de fleste har studierelevant job, så man både får mere fagligt relateret erhvervserfaring og branchekendskab. Dialogen bliver derfor mere karriereorienteret, og man motiverer hinanden. Der er et tæt sammenhold på tværs af årgangene, og ud over fredagsbar arrangeres der årligt gallafest for hele studiet.

Kommer du fra en anden bachelor end HA(mat.)?
Har du selv en anden bachelor end HA(mat.), kan det være en god idé at være mere opsøgende det første stykke tid, så du bliver en del af studiemiljøet. Det giver dig såvel sociale som faglige fordele. Eksempelvis er der mange på uddannelsen, som gør brug af studiegrupper, hvor man hjælper hinanden med opgaverne.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 23.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Der anvendes primært forelæsninger som undervisningsform på cand.merc.(mat.), hvor der er mellem 30 og 60 studerende på holdene. Det varierende antal studerende skyldes, at studiet består af valgfag, og efterspørgslen på de enkelte fag svinger.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
På cand.merc.(mat.) benyttes der forskellige eksamensformer. Der er dog en del fag med mundtlige eksaminer og løbende afleveringsopgaver. Det styrker din evne til at formidle og afholde præsentationer, så du forberedes til de krav, erhvervslivet stiller til dine præsentationsevner.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau. Der er færre undervisningstimer på studiet end på HA(mat.), som har omkring 20-25 timer om ugen i gennemsnit, men til gengæld bruger du mere tid på forberedelse både individuelt og i studiegruppen.  

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter cand.merc.(mat.)?
Efter cand.merc.(mat.) har du en helhedsorienteret forståelse af virksomheden. Særligt får du en grundig viden om den kvantitativt orienterede del af erhvervsøkonomien. Du har analytiske og metodiske kompetencer, så du kan anvende en bred vifte af forskellige matematiske/statistiske modeller til at løse særlige erhvervsøkonomiske og samfundsøkonomiske problemstillinger.

Dertil har du god erfaring inden for programmering. Du ved, hvornår og hvordan du kan bruge programmering til at løse kvantitative problemstillinger.

Karrieremuligheder
Dine karrieremuligheder afhænger bl.a. af, hvilke valgfag du tager undervejs, og her er der brede muligheder inden for det kvantitative erhvervsøkonomiske område. Dertil afhænger det af studiejob, kandidatafhandling m.m. Oftest får færdiguddannede cand.merc.(mat.)’ere job i den private sektor. Det er lidt atypisk at arbejde i det offentlige, idet færdiguddannede cand.merc.(mat.)’ere har gode jobmuligheder i det private, hvor bl.a. lønnen kan friste nogle.

Der er mange på cand.merc.(mat.), som har en interesse inden for finansiering og vælger at arbejde i den finansielle sektor efterfølgende. Det kan eksempelvis være i investeringsbanker, kapitalfonde, forsikringsvirksomheder og konsulentbranchen. Opgaverne kan være risikoscenarier i forbindelse med investeringer eller udlån, analyse og optimering af måden, virksomheden investerer og værdiansætter sine aktiver, datamining, business intelligence eller fortolkning af data til brug for forretningsoptimering etc. I bankerne kan det være algoritmer og tillægsprogrammer, applikationer mv. til brug for bankens forretningsansatte. I forsikringsbranchen bruges statistiske sandsynligheder for uheld og ulykker, således at den rigtige præmie kan beregnes i sidste ende. Andre muligheder er inden for afsætning, hvor du kan lave markedsundersøgelser eller som konsulent forbedre virksomhedens produktionsforhold.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen:

Kompetenceprofil for cand.merc.(mat.)

Oversigt over uddannelsen

På 1. semester skal du vælge min. 3 ud af 4 obligatoriske fag og evt. et valgfag svarende til i alt 30 ECTS. 2. og 3. semester består af valgfag, der skal være inden for studiets faglige profil af erhvervsøkonomi og matematik.

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Stokastiske processer og deres statistiske analyse (7,5 ECTS)

og/eller


Economic of Information and Contracts (7,5 ECTS)

og/eller


Matematisk finansiering 1 (7,5 ECTS)

og/eller


Multivariate statistiske modeller (7,5 ECTS)


og/eller

valgfag (7,5 ECTS)

Valgfag (30 ECTS) Valgfag / udveksling (30 ECTS) Speciale (30 ECTS)
 

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc.(mat.)

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 23/05/2023