Cand.merc.aud. - Revisorkandidat

Gennem tilegnelse af kompetencer inden for revision, regnskab, økonomi og jura, vil du lære at revidere en virksomheds regnskabsmæssige rapportering, samt at vurdere økonomiske og juridiske forholds indvirken på dens styring.

Om uddannelsen

Kombination af økonomi og jura
Studiet giver dig en række værktøjer inden for fagene regnskab, revision, skatteret og erhvervsret, med et særligt fokus på hvordan disse fagområder spiller sammen. Du vil få et godt overblik over de gældende regler for at drive en virksomhed, herunder særligt virksomhedens regnskabs- og skattemæssige rapportering. Dette vil ruste dig fagligt og teoretisk til at arbejde som revisor for en virksomhed. Revision handler grundlæggende om at vurdere andres arbejde. Dermed adskiller cand.merc.aud. sig fra andre økonomiske uddannelser, idet en revisor både kan varetage rollen som rådgiver og som kontrollant. Dette medfører et særligt ansvar både over for kunden og over for samfundet.

Fokus er på teorien bag praksis
Studiet udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du lærer derfor at forstå den teoretiske baggrund for praksis inden for regnskabsmæssig rapportering og revision, samt skatteretlige opgørelser og erhvervsretlige problemstillinger. Det kunne for eksempel omhandle en revisors rolle i forbindelse med konkurser. Dermed er der fokus på at forstå baggrunden for revisors handlinger og skabe kritisk refleksion over praksis.

Jura er en væsentlig del af studiets indhold og struktur
Jura er en stor del af studiet på flere måder. Dette gælder især erhvervsret og skatteret. For eksempel kræver revision af et aktieselskab, at du har indgående kendskab til selskabets retslige rammer i forbindelse med en konkurs eller rekonstruktion. Også i forhold til aflæggelse af årsregnskaber er der internationale regnskabsstandarder, som er lovregulerede og skal overholdes. Disse forhold skal man som revisor konstant være opmærksom på, da revisorerhvervet er et reguleret erhverv.

Grundigt indblik i revisors rolle
Du lærer, hvordan du skal varetage rollen som revisor, og hvordan du skal afbalancere kundens og samfundets krav til dig. Blandt andet vil du forstå, hvordan du som revisor skal interagere med kunden, både hvad angår den praktiske gennemførelse af en revision og de etiske aspekter heraf. Du lærer imidlertid også, hvilke forventninger samfundet har til dig som revisor, og hvordan du skal handle for at leve op til disse forventninger.

Sammensæt din uddannelse

På 3. semester har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil. Det kunne fx. være regnskabsaflæggelse i finansielle virksomheder, intern revision eller it-revision. Du kan ligeledes vælge valgfag, der relaterer sig mere til arbejde i en virksomheds økonomifunktion, hvis du har lyst til at sidde ”på den anden side af bordet”.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er cand.merc.aud. noget for dig? 
Interesse for økonomi og revision
Du bør have interesse for økonomi og revision, og kunne lide at balancere tal og se, at noget stemmer, har en struktur, og er troværdigt. Du skal også have lyst til at kende juraen bag de love, der regulerer organisationer, og hvordan man kontrollerer, om organisationen overholder lovgivningen.

Kobling mellem økonomi og jura
Koblingen mellem økonomi og jura kan være udfordrende for nogle studerende, der enten er gode til det ene eller det andet. Derudover oplever nogle studerende, at jura fylder mere på uddannelsen, end de forventede. Det kan være udfordrende at gennemskue opbygning af lovgivningen, og det kan være svært at formulere sig i korrekte juridiske termer.

Skal du læse på fuld tid eller deltid?
Hvis du læser cand.merc.aud på fuld tid, skal du gennemføre uddannelsen på to år, og der er meget begrænsede muligheder for at udskyde fag. Du skal forvente en arbejdsbelastning på ca. 37 timer om ugen.

Så hvis du har et tidskrævende studiejob eller fuldtidsarbejde, kan du vælge at søge om optagelse på erhvervskandidatuddannelsen i stedet. Erhvervskandidatuddannelsen er en deltidsuddannelse, som giver dig mulighed for at tilrettelægge uddannelsen på forskellige måder, så arbejdsbelastningen kan spredes ud og bedre tilpasses dit behov.

Skal du være statsautoriseret revisor?
På cand.merc.aud. er pensum omfattende og undervisningen kræver en del forberedelse. Hvis du har tidskrævende aktiviteter ved siden af studiet, kræver det, at du har en god evne til at balancere studietid og aktiviteter ved siden af studiet.

Særligt studerende med ambitioner om at blive statsautoriseret revisor skal være opmærksom på, at studiet udgør den teoretiske del af denne autorisation. De skal derfor passe på ikke at undervurdere den tid det tager at tilegne sig den nødvendige teoretiske forståelse af fagområderne.

Studiemiljø
På cand.merc.aud. er der en blanding af studerende med bachelor og HD-baggrund. Fordelingen mellem de to grupper er 50/50. Det giver to forskellige tilgange til studiet, fordi HD’ere typisk har en høj grad af erhvervsarbejde ved siden af studiet, mens bachelorerne typisk har en mere teoretisk tilgang til opgaver. Der er en fællesskabsfølelse af, at man skal fuldføre studiet, og de studerende er gerne behjælpelige over for hinanden - også på tværs af årgange.

Studiet er dansksproget, og derfor er der få internationale studerende – oftest svenskere og nordmænd.

Socialt engagement
Studerende, der ønsker at engagere sig socialt, bruger ofte AUD-udvalget, som er et udvalg under FSR (Foreningen for Statsautoriserede Revisorer). AUD-udvalget arrangerer forskellige faglige og sociale arrangementer, hvor nye og gamle studerende kan mødes og skabe professionelle relationer.

Nogle studerende har et klart fokus på professionen som revisor og vælger at koble studiet med en dagligdag i et revisionsfirma. De engagerer sig ofte mere socialt i revisionsfirmaet og mindre på studiet.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Undervisningen og øvelsestimer ligger i dagtimerne på hverdage. Dertil kommer forberedelsestid, samt evt. gruppearbejde. Undervisningen foregår primært som forelæsninger, på grund af det meget store antal studerende. Derudover er der øvelsestimer i relevante dele af pensum. Undervisningen for hvert fag er typisk samlet i klynger af 4-7 lektioner, der er placeret 1-2 gange om ugen. Undervisningens placering varierer, men ligger fortrinsvis om morgenen.

Studiet er i tæt kontakt med revisorprofessionen og studiet bliver løbende opdateret i takt med, at lovgivningen overfor professionen nationalt og internationalt ændrer sig.

Udover de faste undervisere er der mulighed for at stifte bekendtskab med eksterne undervisere fra revisionsbranchen. Så selvom det er et teoretisk studie – gør de eksterne undervisere det muligt også at høre om teorien i praksis.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
Eksamensformerne på cand.merc.aud. er varierende. Det kan fx være caseopgaver, gruppeprojekt med mundtligt forsvar og skriftlige eksamener. På flere valgfag er der mundtlige eksaminer.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året. Fx. kan perioder op til opgaveafleveringer og eksamener være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvilke job får du efter cand.merc.aud.?
Størstedelen af kandidaterne fra cand.merc.aud. finder deres første job i funktionen som revisormedarbejder i et revisionsfirma.

Eksempler på opgaver en revisor kan løse:

 • Revision af selskabers årsrapporter
 • Skatterådgivning – du rådgiver en virksomheder i komplekse skatteregler
 • Økonomisk rådgivning – du er sparringspartner for ledelsen omkring økonomiske beslutninger
 • Opstille regnskaber og bogføring – du assisterer små og mellemstore firmaer med at opstille regnskaber – dette er ofte opgaven for mindre revisionsfirmaer

Mange cand.merc.aud.’ere får også job udenfor revisionsbranchen, fx som:

 • Regnskabs- eller økonomichefer i private virksomheder eller offentlige organisationer
 • Controllere og andre former for regnskabsmedarbejdere
 • Interne revisorer i større private virksomheder eller offentlige organisationer
 • Offentlige revisorer i Rigsrevisionen
 • Medarbejdere i SKAT
   

Karrieremuligheder
For at blive statsautoriseret revisor stilles der en række krav udover cand.merc.aud.-titlen herunder praktisk erfaring som revisor og beståelse af revisoreksamen.

Mange færdiguddannede søger ind i de store revisionshuse som et led i deres uddannelse, men en del søger også jobs i virksomheders økonomiafdelinger. Andre tager jobs som interne revisorer i virksomheder eller offentlige organisationer, ligesom nogle finder jobs som offentlige revisorer i Rigsrevisionen. Endelig er der dimittender, som får job i SKAT eller som skattekonsulenter.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: Kompetenceprofil for cand.merc.aud.

Cand.merc.aud på deltid (Erhvervskandidat)
Cand.merc.aud. udbydes også som en deltidsuddannelse (erhvervskandidat). Deltidsuddannelsen er en 4-årig uddannelse, som er fordelt på 8 semestre med 15 ECTS på hvert semester. Det giver dig tid til at arbejde ved siden af dine studier. 

For at være kvalificeret til at læse uddannelsen som erhvervskandidat, skal du opfylde de samme adgangskrav OG være i beskæftigelse og arbejde min. 25 timer om ugen.

Læs mere om cand.merc.aud. som erhvervskandidat


Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Revision 1
(7,5 ECTS)

Revision 2
(7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling
(30 ECTS)

 

 

 

 

Speciale
(30 ECTS)

 

 

 

 

Erhvervsret 1
(7,5 ECTS)

Erhvervsret 2
(7,5 ECTS)

Skatteret 1
(7,5 ECTS

Skatteret 2
(7,5 ECTS)

Regnskab 1
(7,5 ECTS)

Regnskab 2
(7,5 ECTS)

HD Suppleringsfag
(20 ECTS) *

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc.aud. 

*HD suppleringsfag for studerende optaget med en HD-baggrund
Hvis du bliver optaget på cand.merc.aud. med en HD-baggrund, skal du i løbet af studiet gennemføre et særligt HD-suppleringsfag, der introducerer dig til videnskabsteori og –metode. Undervisningen på HD-suppleringsfaget udbydes i efterårssemesteret sideløbende med de obligatoriske fag. Eksamen afvikles typisk i februar/marts. Suppleringsfaget skal være bestået, inden du går til eksamen i dit første valgfag.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 30/01/2024