Eksaminer på CBS

Som studerende på CBS skal du afslutte alle dine fag med en eksamen. Du kan møde flere forskellige typer af eksaminer undervejs på din uddannelse som fx skriftlige stedprøver og mundtlige eksaminer.

Eksamensformer

På CBS kan du opleve mange forskellige eksamensformer i løbet af din studietid. De mest typiske eksamensformer er:
  
Skriftlige eksamener, som kan være:

  • Projektopgaver: hvor du arbejder med en teoretisk problemstilling eller en case hentet fra praksis – enten individuelt eller i grupper.
  • Kortere skriftlige eksaminer: hvor du får udleveret en opgave, som du har et kortere tidsrum til at besvare fx 24-, 48- eller 72-timers opgaver.
  • Stedprøver, hvor du møder op på CBS og aflægger en skriftlig eksamen typisk i 4 timer – med eller uden hjælpemidler.

Mundtlige eksamener, som kan være:

  • Præsentation af et givent emne.
  • Pensumeksamen hvor du trækker et spørgsmål eller emne.
  • Forsvar af en skriftlig opgave. Det kan fx være en projektopgave, du enten har skrevet individuelt eller i samarbejde med en gruppe. 

Den mundtlige eksamen sker som en dialog mellem dig og eksaminator. Du kan blive spurgt ind til hele fagets pensum i jeres diskussioner om fx din skriftlige opgave eller din præsentation af et emne. 

Delprøver

I nogle fag på CBS er eksaminerne inddelt i flere delprøver. Det betyder, at du ikke tager én samlet eksamen i et fag efter undervisningen er afsluttet, men at fagets eksaminer er inddelt i flere, men mindre eksaminer i løbet af semestret. 

Obligatoriske opgaver

I nogle fag på CBS skal du bestå en eller flere obligatoriske opgaver for at kunne gå til eksamen. De obligatoriske opgaver kan fx være en mundtlig fremlæggelse, en skriftlig aflevering eller multiple choice opgaver. 

Formålet med de obligatoriske opgaver er både at give dig feedback på, hvor godt du er med i pensum og forberede dig bedst muligt til den kommende eksamen.  

Mest almindelige eksamensformer

Det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse hvilken eksamensform, du vil møde mest. På nogle uddannelser går de studerende fx til flest skriftlige stedprøver, mens studerende på andre uddannelser fx oftest afleverer større projektopgaver, der efterfølgende skal forsvares mundtligt.

Eksamensformen for et fag er valgt ud fra, hvordan du bedst bliver eksamineret i fagets pensum. Derfor vil eksamensformen i et fag som mikroøkonomi eller statistik ofte være skriftlige stedprøver. Her skal du lave forskellige regneøvelser for at finde det rigtige resultat. I andre fag som marketing eller organisationsteori, hvor du ofte skal argumentere dig frem til en løsning, skal du typisk aflevere en større projektopgave, der også skal forsvares mundtligt. 

Den typiske eksamensform på en uddannelse afhænger derfor af uddannelsens sammensætning af fag og hvilken eksamensform, der giver bedst mening i det enkelte fag. 

Individuelle og gruppeeksaminer

På CBS kan du opleve både at skulle til individuelle eksaminer og gruppeeksaminer. En gruppeeksamen foregår oftest ved, at du skriver en projektopgave i samarbejde med dine medstuderende, som du efterfølgende skal forsvare individuelt til en mundtlig eksamen. Nogle gange vælger du selv, hvem du vil skrive opgaven sammen med, mens du andre gange kan komme i en sammensat gruppe. 

Læs mere om gruppearbejde på CBS

3 eksamensforsøg

Du har i alt tre eksamensforsøg per fag til at bestå en eksamen. Så hvis du uheldigvis ikke består en eksamen første gang, så har du flere forsøg til at bestå faget. De fleste studerende består eksamen første gang, men ind imellem kan der være brug for at bruge et ekstra eksamensforsøg.

Bedømmelse

Du bliver kun bedømt på din præstation til eksamen. Dine karakterer bliver derfor ikke påvirket af hverken fremmøde, eller hvor aktiv du er i undervisningen.

Eksamen bedømmes i de fleste tilfælde ud fra 7-skalaen. Enkelte eksamener bedømmes dog bestået / ikke bestået. Karaktergivningen er absolut, hvilket betyder, at dine medstuderendes eksamensindsats ikke har betydning for din karakter. Du bedømmes alene ud fra, hvor godt du har levet op til de faglige mål, der er sat for den enkelte eksamen. Når du først har bestået en eksamen, kan du ikke tage eksamen igen for at forbedre en karakter. 

I nogle fag består en eksamen af flere delprøver. Hvis eksamen er inddelt i flere delprøver, så vil den endelige karakter i faget være et vægtet gennemsnit af de karakterer, du får i de forskellige delprøver. Et vægtet gennemsnit betyder, at ikke alle karakterer vægter lige højt, når din gennemsnitskarakter bliver beregnet.

Se en beskrivelse af 7-trinsskalaen

Særlige vilkår til eksamen

Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du søge om særlige vilkår til eksamen, hvor du fx får forlænget tid til eksamen eller kan tage dine hjælpemiddelprogrammer med.

Læs mere om særlige vilkår på din uddannelse

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 31/05/2024