Adjunktuddannelse

Uddannelsen er obligatorisk for adjunkter ansat på CBS. Den tilbydes til post docs, der har mindst 500 timers universitetsundervisning i deres post doc periode. CBS’ adjunktuddannelse tilbydes herudover til adjunkter fra andre universiteter.

Uddannelsens mål

Det er adjunktuddannelsens mål at bidrage til at adjunkter udvikler kompetencer til at kunne varetage deres funktioner som undervisere og undervisningsledere i fremtidige karrierer som lektorer/professorer på CBS og på andre universiteter. Udviklingen af adjunkters undervisningskompetence kan imidlertid ikke isoleret ses som et udbytte af en uddannelse. Denne kompetenceudvikling baserer sig i høj grad på adjunkternes undervisningspraksis. Det er derfor adjunktuddannelsens fornemste opgave at befordre og udfordre denne undervisningspraksis.
 
Der stilles krav til adjunkters undervisningskompetence på følgende områder:

 • Undervisningstekniske færdigheder
 • Færdigheder i undervisningsplanlægning og ledelse
 • Forståelse af sammenhæng mellem didaktiske elementer og de særlige udfordringer forskningsbaseret undervisning og læring stiller til undervisere, studerende og administration.

Gennemførelse af adjunktuddannelsen

For at gennemføre adjunktuddannelsen skal adjunkten undervise, deltage i kurser, gennemføre et supervisions- og et vejledningsforløb, skrive to opgaver og få en positiv undervisningskompetenceerklæring.

Opgaver

I den første opgave skal adjunkten analysere et undervisningsforløb adjunkten har gennemført. Ud fra analysen kan der udvikles forslag til kommende ændringer af undervisningsforløbet. Der vil typisk være tale om en didaktisk analyse, hvor adjunkten forklarer sammenhænge mellem mål, indhold, deltagere, undervisningsformer m.m.
 
Den anden opgave er en port folio lignende opgave, hvor adjunkten skal forklare sin egen udviklingsproces som underviser. F.eks. ved at tage stilling til følgende:
Hvad har adjunkten lært af at undervise?
Hvad har adjunkten fået ud af undervisningsevalueringer?
Hvad har adjunkten lært ved at følge kurser, ved at få supervision og vejledning?
Hvordan har adjunktens praksis ændret sig som følge af forløbet?
 
Observation af adjunktens undervisning (pædagogisk supervision og fagdidaktisk vejledning)
Igennem adjunktforløbet har adjunkten to ressourcepersoner til sin rådighed, en pædagogisk supervisor og en fagdidaktisk vejleder, der samtidigt er bedømmere af adjunktens undervisningskompetence. Selvom det overordnede perspektiv for både supervisor og vejleder er adjunktens udvikling som underviser, er der væsentlige forskelle på ressourcepersonernes opgaver og fokuspunkter. Supervisor og vejleder skal have dokumentation for adjunktens undervisningskompetence. Både supervisor og vejleder skal derfor overvære adjunktens undervisning.

Supervisor skal overvære adjunktens undervisning mindst tre gange, vejleder aftaler med adjunkten hvor megen tid der skal bruges til observation og feedback, og hvor megen tid, der skal bruges på at diskutere adjunktens undervisning, planlægning samt hvilke undervisningsopgaver adjunkten skal/må påtage sig. Ved observation af adjunktens undervisning er supervisors overordnede fokus adjunktens aktiviteter i relation til de studerendes læreproces og vejleders overordnede fokuspunkt er relationen mellem det faglige indhold, mål, undervisningsform og studietrin.

Lederen af adjunktuddannelsen tildeler adjunkten en pædagogisk supervisor. Adjunkten vælger i samråd med sin institutleder sin vejleder blandt lektorer eller professorer fra adjunktens institut.

Kursusdeltagelse

Adjunktuddannelsen indeholder følgende obligatoriske kurser:

 • Et grundlæggende internatkursus
 • Et kursus i vejledning af kandidatafhandlinger
 • Et kursus i afholdelse af eksamen

Herudover skal adjunkten deltage i andre universitetspædagogiske kurser svarende til 4 dages varighed.

Bedømmelse af adjunkten

Vejleder og supervisor bedømmer adjunktens undervisningskompetence. De udformer en kompetenceerklæring, som skal foreligge på engelsk. Bedømmelsen er både kvalitativ og kvantitativ, sidstnævnte er gradueret i forhold til følgende niveauer: ”extraordinary competent”, ”very competent”, ”competent” og ”not competent”.  
 
Bedømmelsen foretages på følgende grundlag:

 • Vejleders og supervisors observationer af adjunktens undervisning
 • Adjunktens opgaver
 • Pædagogisk CV
 • Studenterevalueringer
 • Evt. andre typer evaluering af undervisning
 • Ledelse af undervisning og adjunktens evt. produktion af undervisningsmaterialer.

Deltagere

Adjunktuddannelsen er åben for alle adjunkter og post docs på CBS, samt for lektorer og professorer, der ikke har en universitetspædagogisk uddannelse. Det er en forudsætning for at deltage i uddannelsen, at man i forløbet har undervisning svarende til mindst 500 arbejdstimer. Uddannelsen er åben for ansatte fra andre universiteter såfremt der foreligger en aftale mellem det pågældende universitet og CBS Academic Development.  
CBS’ adjunktuddannelse er normeret til 175 arbejdstimer. Disse timer tages fra adjunktens undervisningsforpligtelse.

Tilmelding

Du kan blive tilmeldt adjunktuddannelsen på flere måde:

 • HR Services giver besked ved din ansættelse til CBS Teaching and Learning
 • din institutleder giver besked til CBS Teaching and Learning
 • du tilmelder dig et af vores kurser eller
 • du kontakter selv CBS Teaching and Learning på tl@cbs.dk

Hvem kan deltage på CBS Academic Developments kurser?

Kurserne er først og fremmest rettet mod adjunkter og undervisere CBS. Deltagere fra andre undervisningsinstitutioner kan - mod betaling - også deltage.

Kursusgebyr

Kurserne er gratis for adjunkter og undervisere ved CBS. Prisen for øvrige deltagere varierer efter kursets omfang og art. Priserne for øvrige deltagere fremgår af beskrivelsen af det enkelte kursus. Priserne er opgivet excl. moms.

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis efter deltagelse i hele kurset.

Sidst opdateret: Communications // 26/06/2018