Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Cand.merc.(jur.) giver dig en specialiseret forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden i EU og i Danmark. Du lærer at forholde dig til udfordringer og muligheder, som deles af virksomheder, organisationer og myndigheder, ved at behandle dem både juridisk og økonomisk.

Om uddannelsen

På cand.merc.(jur.) beskæftiger du dig med de problemområder af økonomisk og juridisk karakter, virksomheder møder. Du tilegner dig fremadrettede styringsværktøjer, der gør dig i stand til at navigere uden om omkostningsfulde juridiske konflikter. Samtidig lærer du at vurdere problemstillingerne set fra det offentliges synspunkt. På cand.merc.(jur.) fokuserer du på integrationen mellem erhvervsjura og økonomi på et dybere fagligt niveau samt de juridiske rammer, der gør sig gældende inden for EU. Uddannelsen giver dig en vis valgfrihed inden for fagområderne, men kendetegnet for uddannelsen er økonomisk teori med reglerne i fokus.

Specialisering inden for økonomi og jura
Cand.merc.(jur.) giver dig mulighed for at specialisere dig inden for områder, der kombinerer økonomi og jura gennem valgfrie fag. Uddannelsen spænder over en bred vifte af fag, og du kan vælge mellem alt fra organisationers relationer fx til ansatte og andre virksomheder til markedets indvirkning på virksomheders handlemuligheder.

På 1. semester har du obligatoriske fag, og allerede på dit 2. semester skal du vælge, hvilke integrerede fag af økonomi og jura, du ønsker skal indgå i din cand.merc.(jur.)

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig inden for bl.a. følgende områder:

 • Konkurrence: Du får viden til at kunne vurdere en virksomhed i en samfundsøkonomisk kontekst, samtidig med at du forholder dig til EU- og konkurrencerettens bestemmelser. På den måde kan du hjælpe virksomheder til at styre uden om juridiske og økonomiske problemer, inden de opstår. Samtidig vil du kunne vurdere situationen fra myndighedernes side. Det kan være at analysere konsekvenserne for forbrugerne ved virksomhedsopkøb inden for særlige markeder såsom energi- eller telemarked.  
   
 • Handel inden for EU: Du kan beskæftige dig med de forretningsmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med virksomheders aktiviteter på tværs af EU-medlemslande. Du får indgående kenskab til EU-rettens udstrækning og begrænsninger, og du lærer, hvordan virksomheder kan drage nytte af de fordele og ulemper, der er forbundet med ens retsregler for alle på det indre marked.  
   
 • Udbud: Hvert år udbyder den offentlige sektor i Danmark kontrakter for over 70 milliarder kroner. Ved udbud er der forskel på, hvilke regler og hensyn der skal følges, når der er tale om hhv. en privat og en offentlig virksomhed. Du får viden om gældende ret og lærer om de relaterede økonomiske hensyn, der gør sig gældende i forhold til det øvrige marked, og konkurrenceforholdene for hver af de to virksomhedstyper. Kombineret med din viden om EU-retlige regler får du de nødvendige kompetencer til at arbejde med kontrakter i udbud.  
   
 • Kontrakt: Kontrakter er en særlig specialiseringsmulighed. Du får både et indgående kendskab til de kontraktretlige bestemmelser som fx forpligtelser, opsigelse, annullering mv., og en forretningsmæssig tilgang til emnet. Hvordan realiseres virksomhedens strategi via kontrakter med de forskellige relationer? Hvis den ene part ikke opfylder sin del af aftalen, hvilke muligheder er der da for at ophæve den, og hvad er de økonomiske konsekvenser? Når du som cand.merc.(jur.) udarbejder en kontrakt, kan du inddrage juridiske komplikationer og problemstillinger, der kan opstå sidenhen. Ved at tage højde for det allerede ved udarbejdelse af kontrakten bliver det muligt at undgå eventuelle tvister og problemer, inden de opstår. Det er med til at spare virksomheden for de omkostninger, der er forbundet med konflikthåndtering, og det tjener til et bedre samarbejde mellem virksomheden og dens samarbejdspartnere.  
   
 • HR: Du kan også vælge at beskæftige dig med HR. Du får viden om organisation, HR, arbejdsret og indgåelse af kontrakter, hvilket giver dig en bred vifte af værktøjer til at beskæftige dig med HR. Du vil have en økonomisk og juridisk tilgang til HR, som bl.a. omfatter incitamentsprogrammer til at styrke medarbejdernes motivation, ansættelse, forfremmelse og afskedigelse af medarbejdere.

Sammensæt din uddannelse


I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher. CBS udbyder to minors i Business Law and Economics, som du kan tilmelde dig. 

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Dog skal emnet have en tværfaglig problemstilling, så specialet bestå af lige dele økonomi og jura. Du kan dermed ikke vælge kun at fokusere på ren jura eller ren økonomi. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker. 

Er cand.merc.(jur.) noget for dig? 


Interesse for både økonomi og jura
På cand.merc.(jur.) er fag indenfor økonomi og jura tæt integrerede. Du skal derfor have en interesse for begge fagområder og for at inddrage dem i de problemstillinger, du arbejder med. Derudover er en generel interesse for samfundsforhold og samfundsdebatten en fordel, fordi det danner rammen om den juridiske eksistens og i stor udstrækning er med til at forme virksomheders økonomiske situation.

Stort pensum og litteratur på engelsk
På cand.merc.(jur.) er pensum relativt stort, så du skal have en vis selvdisciplin og evne til at prioritere og strukturere dit arbejde. Du skal være forberedt på at skulle læse meget på egen hånd og selv at arbejde aktivt med jura. Meget af litteraturen er på engelsk, så selv om det meste af undervisningen er på dansk, er det en fordel at kunne engelsk.

Juridisk metode
Du vil også få brug for din juridiske metode og kompetence til at kunne integrere både økonomi og jura i din problembehandling.

Stor valgfrihed
På cand.merc.(jur.) er der mange valgfrie fag. Det betyder, at du selv kan skabe din faglige profil. Når du starter på studiet, kan du begynde at planlægge, hvilke fag du vil have i de kommende semestre, så du skaber en sammenhæng gennem dine valg og drejer uddannelsen i den retning, der interesserer dig.

Særlige udfordringer for dig, der ikke har en HA(jur.) fra CBS
Cand.merc.(jur.) bygger videre på indholdet fra HA(jur.) på CBS. Har du ikke læst HA(jur.) på CBS, bør du sætte dig grundigt ind i, hvilke fag og discipliner HA(jur.)-studerende fra CBS har været igennem. Bl.a. er der på HA(jur.) fag som skatteret, selskabsret, kreditret og rets- og kontraktøkonomi, som ikke altid er en del af HA(jur.)-uddannelsen på andre universiteter.

En anden udfordring kan være, at du på cand.merc.(jur.) arbejder meget med integration af jura og økonomi, hvor de to fagområder behandles meget adskilt på andre universiteter.

For at forberede dig bedst muligt til studiestart kan det derfor være en god idé at læse op på de fagområder, som udgør uddannelsens adgangskrav. Som minimum er det en forudsætning for at kunne følge med på kandidatuddannelsen. Du kan også med fordel læse op på de grundlæggende fag, som nogle af de valgfrie fag bygger videre på.  

Studiemiljø
Undervisningen foregår primært ved forelæsninger for hele årgangen, og studiet kan godt forekomme meget stort. Valgfriheden på studiet er stor, og de studerende er derfor fordelt ud på mange forskellige fag.

En del studerende benytter sig ikke i samme omfang af studiegrupper pga. den store valgfrihed, og mange studerende prioriterer studiejobbet højt. Alligevel går meget af sammenholdet fra HA(jur.) igen på cand.merc.(jur.)-studiet.

Ligesom på HA(jur.) er der mange studerende, der er aktive i studenterforeninger, særligt i Foreningen af Erhvervsjurister (FEJ), der arrangerer fester, studierejser og virksomhedsbesøg.

Der er forskellige typer studerende på studiet, hvor en del er mål- og karriereorienterede. Studiemiljøet kan være konkurrencebetonet, og der er god plads til ambitiøse studerende.

Netværk
Foreningen af Erhvervsjurister (FEJ) er en forening for alle HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende på CBS. FEJ afholder mange arrangementer af både social og faglig karakter. Under FEJ er der forskellige udvalg, som du kan være en del af.

Derudover findes foreningen Danske Erhvervsjurister (DEJ), der henvender sig til færdiguddannede cand.merc.(jur.)’ere.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Det meste af undervisningen på cand.merc.(jur.) foregår ved forelæsninger, der suppleres med enkelte workshopper.

I samarbejde med Yale School of Management bruger cand.merc.(jur.) også casebaseret undervisning i et law and management-perspektiv, hvor du anvender pensum i stedet for kun at lære pensum. Casebaseret undervisning bygger på den idé, at du som studerende selv tilegner dig pensum for så at anvende det selvlærte pensum i undervisningen. Der forelæses ikke i pensum, men med udgangspunkt i teori diskuteres casens data og de praktiske problemer, som en forsker har udledt gennem et længerevarende ophold i en virksomhed. Det vil sige, at du som studerende sidder, som om du var i virksomheden, med den viden, der er i virksomheden og med din teori ved siden af. Du sammenholder din viden og de erfaringer, der er skrevet ned i casen, og det ligner derved det arbejde, du efter uddannelsen kan komme ud i.

Læs mere på Undervisning og arbejdsformer

Eksamen
På de obligatoriske fag på 1. semester er der primært skriftlige eksaminer. I de resterende fag vil eksamensformen afhænge af, hvilke fag du vælger.

Læs mere på Eksamen og eksamensformer

Tidsforbrug
På cand.merc.(jur.) er der mange, der har et studierelevant job ved siden af studiet for at udvikle kompetencer og jobmuligheder. Det er muligt at kombinere studiet med et studiejob, men du skal være opmærksom på, at pensum på cand.merc.(jur.) er omfattende, og for nogle kan det opleves som lidt af et spring fra bacheloruddannelsen. Det kan derfor være en idé at bruge 1. semester på at lære uddannelsen at kende, før du får et krævende job ved siden af studiet.

Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Læs mere på Undervisning og arbejdsformer

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter cand.merc.(jur.)?
Med cand.merc.(jur.) bliver du ikke jurist eller advokat, men erhvervsjurist. Cand.merc.(jur.)-dimittender får job på deres forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden, hvilket betyder, at de også har forståelse af de økonomiske konsekvenser af lovgivning. Derfor vil erhvervsjurister ofte udgøre bindeleddet mellem jurister og økonomer i virksomheder.

Juraen er fremadrettet, og du lærer at anlægge et helhedssyn på komplekse problemstillinger af juridisk og økonomisk art til at kunne styre uden om eventuelle tvister. 

Karrieremuligheder
Dine jobmuligheder afhænger meget af hvilken profil, du har skabt dig undervejs i uddannelsen, gennem valg af fag og specialeemne. Eksempler på mulige opgaver kan være:
 • arbejde med kompleks udbudsforretning
 • integration af industriøkonomiske overvejelser i konkurrenceretlige problemer
 • arbejde med skatteretlige aspekter
 • contract management i mange forskellige eller på tværs af brancher
 • inddragelse af strategi i forhandling og indgåelse af kontrakter
 • forebygge tvister og bruge jura til at optimere virksomhedens resultater

Færdiguddannede cand.merc.(jur.) arbejder både i den private og den offentlige sektor og i organisationer. Det kan være alt fra danske og multinationale virksomheder til opstartsvirksomheder. Det er mere atypisk, at en cand.merc.(jur.) lægger ud med at oprette sin egen virksomhed eller som topleder. Normalt vil man starte som mellemleder og efterfølgende arbejde sig op til en ansættelse på ledelsesniveau.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen: 

Kompetenceprofil for cand.merc.(jur.)

 

Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Juridisk og strategisk spilteori (7.5 ECTS)

Valgfrie integrerede fag (30 ECTS)  

 

 

 

Valgfag / udveksling (30 ECTS)  

 

 

 

Speciale (30 ECTS)  

 

 

 

Strategic Management (7.5 ECTS)
Civilproces, voldgift og mediation (7.5 ECTS)
Videregående obligationsret (7.5 ECTS)

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc(jur.)

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/06/2024