CBS LAW Knowledge

Professorerne der er tilknyttet CBS LAW udgiver både bøger og artikler. Denne underside af hjemmesiden er dedikeret til at introducere bøgerne, der bliver udgivet af vores professore, over årene.

Bøger udgivet i 2021

.

Retskilder og Retsteorier, udgivet af DJØF, (6. udgave) 2021, af Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen.

Bogen: Bogen består af 17 kapitler opdelt i 2 dele. I del I gennemgås de retskilder, der anvendes i retsvidenskaben og i juridisk praksis samt i retsdogmatisk fortolkning. I del II  gennemgås de vigtigste retsteorier og teoretiske perspektiver på retten. Bogen bygger, ligesom 5. udgaven fra 2017, på Tvarnø & Nielsens retsteori, der kaldes europæisk, realistisk retspositivisme.

Bogen anvendes i universitetssektoren som lærebog på både bachelor- og kandidatniveau og på ph.d.-kurser. Bogen henvender sig generelt til alle, der er interesseret i, hvad retskilder og retsdogmatisk metode (juridisk metode) er, og hvilket teorigrundlag den hviler på.

 

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/retskilder-og-retsteorier.

 

.

Informationssikkerhedsret, udgivet af Ex Tuto,  (1. udgave) 2021, af Søren Sandfeld Jakobsen (red), samt Max Gersvang Sørensen, Mathias Mølsted Andersen, Bent Ole Gram Mortensen & Daniel Hartfield Traun

Bogen: Bogen er den første fremstilling herhjemme, der giver en samlet og systematiseret behandling af de væsentligste regler på området. Bogen giver tillige en indføring i, hvordan reglerne rent praktisk kan efterleves i den enkelte virksomhed eller myndighed.

Bogen henvender sig ikke blot til jurister, men til alle, der beskæftiger sig med informationssikkerhed. Bogen er endvidere egnet til undervisningsbrug.

Find bogen her: http://www.extuto.com/#978-87-420-0040-3

Bøger udgivet i 2020

.

International skatteret - i et dansk perspektiv, udgivet af Hans Reitzel forlag, (2. udgave) 2020, af Michael Tell, Peter Koerver Schmidt og Katja Dyppel Weber. 

Bogen: giver en detaljeret indføring i den internationale skatteret og er hovedsagelig skrevet til studerende. Bogen gennemgår love og regler på området, herunder de relevante regler i intern dansk ret, dobbeltbeskatningsoverenskomster og EU-skatteret. Herudover behandler bogen aktuelle emner som international skatteplanlægning og værnslovgivning, og det drøftes, hvordan beslutningstagere og virksomheder forholder sig hertil.

Find bogen her: https://hansreitzel.dk/products/international-skatteret-bog-35712-9788741273273

.

Dansk Erhvervsret 2020, udgivet af DJØF. Skrevet af Peter Arnt Nielsen (CBS LAW) og Lars Lindencrone Petersen.

Bogen: Med den foreliggende 15. udgave af Dansk erhvervsret er fremstillingen ajourført, således at den afspejler gældende ret pr. 1. juli 2020. Bogen retter sig som de foregående udgaver mod den fundamentale undervisning i dansk og international erhvervsret.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-erhvervsret

 

.

Ligestillingslovene bind 1 med kommentarer, udgivet af DJØF. Skrevet af Agnete Lied Andersen, Ruth Nielsen (CBS LAW) Kirsten Precht og Christina D. Tvarnø (CBS LAW).

Bogen: I 8.-udgaven er kommentaren til ligestillingslovene delt op i 2 bind ligesom i de foregående to udgaver. Dette første bind gennemgår forskelsbehandlingsloven, den etniske ligebehandlingslov, ligestillingsloven, lovene om kønsbalance i ledelse i den private sektor, lovene om særlige ligebehandlingsorganer (Ligebehandlingsnævnet og Institut for Menneskerettigheder) samt de grundlæggende begreber.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/search/site/Ligestillingslovene%20med%20kommentarer

 

.

Dansk arbejdsret, udgivet af DJØF. Skrevet af Ruth Nielsen (CBS LAW)

Bogen: Hermed foreligger 4. reviderede udgave af Dansk arbejdsret. Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige og folkeretlige, især EMRK-retlige udvikling.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-arbejdsret

 

.

EU Internet Law, udgivet af Elgar European Law series. Skrevet af Andrej Savin (CBS LAW)

Bogen: Denne omfattende reviderede og opdaterede tredje udgave af EU Internet Law giver et avanceret overblik over nøgleområderne i EU-internetregulering samt en kritisk evaluering af EU-beslutningstagning og styring på området.

Find bogen her: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/16809/s/eu-internet-law-9781789908565/

 

a

EU-ret, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Ulla Neergaard og Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen: EU-ret giver en fremstilling af principperne, dynamikken og hovedstrukturen i gældende EU-ret.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/

Bøger udgivet i 2019

.

Dansk Erhvervsret 2019, udgivet af DJØF. Skrevet af Peter Arnt Nielsen (CBS LAW) og Lars Lindencrone Petersen.

Bogen: Dansk erhvervsret er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling.

Find bogen her: https://www.academicbooks.dk/da/content/dansk-erhvervsret-2019-0

 

.

Egne aktier, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Troels Michael Lilja (CBS LAW), Claus Parum, David Moalem, Thomas Frøbert og Birka Wendy Mouritzen.

Bogen: Formålet med ”Egne aktier” er at give en samlet fremstilling af de regler og problemstillinger, der knytter sig til aktieselskabers erhvervelse, besiddelse og afhændelse af egne aktier. Herudover er det formålet at give læseren en indføring i egne aktier fra et økonomisk og et historisk perspektiv.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/egne-aktier

 

Djøf

EU-arbejdsret, udgivet af jurist og økonomforbundets forlag. Skrevet af Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen: Denne bog udkom i 1. udgave i 1989 under titlen EF-arbejdsret. Den udkommer nu i en revideret og opdateret 5. udgave.

Find bogen her

 

Karnov

Offentlige-Private Partnerskaber, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Christina D. Tvarnø (CBS LAW), Carsten Greve & Sarah Maria Denta (CBS LAW).

Bogen: Et forskningsmæssigt perspektiv på Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) i både dansk og international kontekst.

Find bogen her

 

Karnov

Dansk Selskabsret 2, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Søren Friis Hansen (CBS LAW) & Jens Valdemar Krenchel.

Bogen: Bind 2 omhandler blandt andet kapitalselskaber og deres stiftelse, kreditorbeskyttelse og selskabets organisation.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/dansk-selskabsret-2 

 

Bog

Lærebog om indkomstskat, udgivet af DJØF. Skrevet af: Aage Michelsen, Jane Bolander (CBS LAW), Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen, Inge Langhave.

Bogen: Bogen, der nu foreligger i en 18. udgave, tilsigter at give en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret. I forhold til de indholdsmæssige ændringer skal det særligt nævnes, at der er tilføjet et nyt kapitel 5 om omgåelse, fordi emnet med LL § 3 samt nyere praksis har fået en central placering i skatteretten.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/laerebog-om-indkomstskat

 

GDPR

GDPR Compliance – Understanding the General Data Protection Regulation, udgivet af Ex Tuto 2019, skrevet af Jan Trzaskowski (CBS LAW) & Max Gersvang Sørensen

Bogen: Behandlingen af personoplysninger spiller en vigtig rolle i vores moderne informationssamfund. Bogen guider læseren gennem de juridiske ramme, herunder retspraksis, om behandling af personoplysninger i Den Europæiske Union, og indeholder relevante værktøjer til at sikre overholdelse af virksomheder.

Find bogen her: http://www.extuto.com/?fbclid=IwAR2gTjG5VenRBsk6AQ0EBE08h67ZIXMNRBX7ruoM47n9RKf0cyx2GdYTq1U#978-87-420-0030-4

 

bog

Erhvervsbeskatning - med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen, udgivet af DJØF. Skrevet af: Christian Skovgaard Hansen (red.), Troels Michael Lilja (red. CBS LAW), Niels Jørgen Kristensen, Peter Koerver Schmidt (CBS LAW), Malene Overgaard, Thomas Frøbert, Henrik Nielsen, Michael Tell og Lars Kjærgård Terkilsen.

Bogen: Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber, der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden.
Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsbeskatning?fbclid=IwAR1NITmJXNTEujQHDMSOwlq0aAzA950Ptfj4bzh8wnpm08xJum-_QRsMY44

Bøger udgivet i 2018

 

.

Introduction to EU Internet Law, 2. udgave, udgivet af Ex Tuto. Skrevet af Jan Trzaskowski (CBS LAW), Andrej Savin (CBS LAW), Patrik Lindskoug og Björn Lundqvist.

Bogen: Introduction to EU Internet Law giver en grundig introduktion til de dele af EU-retten, der er særligt relevante for Internettet, herunder elektronisk handel. I de 10 kapitler introduceres, analyseres, diskuteres og anvendes juridiske emner til aktiviteterne på eller relateret til Internettet.

Find bogen her: http://www.extuto.com/#978-87-420-0016-8

 

EU telecommunication law

EU Telecommunications Law, udgivet af Edward Elgar Publishing. Skrevet af: Andrej Savin (CBS LAW).

Bogen: EU Telecommunications Law giver et omfattende overblik over den nuværende Europæiske rammevilkår. Centrale kapitler fokuserer på udvælgelsen af passende reguleringsmodeller, der har til opgave at fremme effektive investeringer i næstegenerations netværk, og sikre deres succesfulde implementering.

Find bogen her: https://www.e-elgar.com/shop/eu-telecommunications-law

 

Dansk erhvervsret

Dansk erhvervsret - en lærebog. 13 udgave, udgivet af Djøf Forlag. Skrevet af. Peter Arnt Nielsen (CBS LAW), Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen.

Bogen retter sig mod den fundamentale undervisning i dansk samt international erhvervsret. Desuden er der så vidt som muligt taget hensyn til nye love og forordninger, som er trådt i kraft senest den 1. juli 2018.

Find the book: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-erhvervsret

______________________________

 

Bøger udgivet i 2017

.

Markedsføringsretten, 3. udgave, udgivet af Ex Tuto. Skrevet af Peter Møgelvang-Hansen (CBS LAW), Thomas Riis og Jan Trzaskowski (CBS LAW)

Bogen: Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige regulering, herunder retspraksis fra EU-Domstolen og forhold vedrørende markedsføring i EU’s indre marked.

Find bogen her: http://www.extuto.com/#978-87-420-0006-9

 

Internet retten

Internet retten (Internet Law), 3rd edition, udgivet af extuto.

Internetretten er en samlet fremstilling af de væsentligste retsområder, som er relevante for aktiviteter på internettet, herunder elektronisk handel. Bogen er velegnet som opslagsværk, grundet dens registre, krydshenvisninger og fodnoter. Desuden henvender bogen sig både til jurister samt praktikere, som ønsker en generel og grundig indføring i internetretten.

Bogen er blevet til i samarbejde mellem de juridiske miljøer på Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Professor Jan Trzaskowski fra CBS LAW har blandt andet bidraget til bogen.

Find bogen her: http://www.internetretten.dk/

 

Textbook on income tax

Lærebog om indkomstskat (textbook on income tax) 17th edition. Udgivet af Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Skrevet af: Jane Bolander (CBS LAW), Aage Michelsen, Steen Askholt, Liselotte Madsen, Anders Nørgaard Laursen and Inge Langhave Jeppesen.

Bogen introducerer alt fra indkomstbegreber til forskellige typer af beskatning, heriblandt familiebeskatning samt selvskabsbeskatning. Desuden kan bogen benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere, blandt andet grundet stikordsregistret.

Find bogen her: https://djoef-forlag.dk/book-info/laerebog-om-indkomstskat

 

EU internet law

EU Internet Law, 2nd edition. Udgivet af Edward Elgar Publishing. Skrevet af: Andrej Savin (CBS LAW)

Bogen dækker de seneste udviklinger i retspraksis ved den Europæiske Unions Domstol. Den diskuterer afventende forslag inden for telekommunikation, copyright samt beskyttelse af privatlivets fred. Derudover diskuterer den også de nye reguleringsanvisninger, der er angivet i Komissionens 2015 strategidokument.

Bogen vil være af interesse for akademikere, studerende samt praktikere både i samt uden for EU.

Find bogen her: https://www.e-elgar.com/shop/eu-internet-law-second-edition

 

Erhvervsretlige emner

Erhvervsretlige emner 1917-2017. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. Skrevet af: Vishv Priya Kohli og Peter Arnt Nielsen.

Bogen præsenterer Juridisk Institut (nu kendt som CBS LAW) og giver eksempler på artikler inden for de områder, som CBS LAW og dets forskere beskæftiger sig med. CBS kunne fejre sit 100 års jubilæum i 2017 og i den anledning er Juridisk Instituts antologi dedikeret til den erhvervsretlige udvikling de seneste 100 år på de områder, som forskerne på instituttet beskæftiger sig med.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsretlige-emner-1917-2017

 

Kædesnvar

Kædeansvar. Udgivet af: extuto, skrevet af: Marie-Louise Holle og Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen giver den nødvendige viden om kædeansvar, der gælder, når en underentreprenør underbetaler sine ansatte. Den er relevant for alle hovedentreprenører, underentreprenører og bygherrer. Spørgsmålet der stilles er nemlig, hvem der hæfter for manglende betaling, i en situation hvor en underentreprenør lønner sine ansatte forkert.

Find bogen her: http://www.extuto.com/#978-87-420-0005-2

______________________________


Bøger udgivet i 2016

 

Erhvervsbeskatning 1. udgave, udgivet af DJØF. Skrevet af Christian Skovgaard Hansen, Troels Michael Lilja (CBS LAW), Niels Jørgen Kristensen, Henrik Nielsen, Malene Overgaard, Peter Koerver Schmidt (CBS LAW), Michael Tell (CBS LAW), og Lars Kjærgård Terkilsen.

Bogen: Hensigten med bogen er at give en systematisk fremstilling af en række af de vigtigste aspekter af dansk erhvervsbeskatning. 

Find 2. udgaven (2019) af bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsbeskatning?fbclid=IwAR1NITmJXNTEujQHDMSOwlq0aAzA950Ptfj4bzh8wnpm08xJum-_QRsMY44

.

Domsanalyse 2. udgave, udgivet af Samfundslitteratur. Skrevet af Troels Michael Lilja (CBS LAW) og Karsten Naundrup Olesen.

Bogen: Evnen til at analysere domme og forstå deres indhold er central for jurister, fordi retspraksis domme kan bruges til at fastlægge retstilstanden på et område. At analysere domme er et håndværk, der skal forfines gennem øvelse, men Domsanalyse giver en første indføring i, hvordan man griber en domsana­lyse an. 

Find bogen her: https://samfundslitteratur.dk/bog/domsanalyse

 

EU ret

EU ret (EU law), 7th edition, udgivet af Karnov Group. Skrevet af: Ruth Nielsen (CBS LAW) og Ulla Neergaard.

Bogen, EU ret, består af to dele. Den første del beskæftiger sig med institutioner, reguleringer og rettigheder. Den anden del beskæftiger sig derimod med det indre marked.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/eu-ret-7-udgave?gclid=EAlalQobChMl4...

Rets og kontraktøkonomi

Rets- og kontraktøkonomi. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Rets- og kontraktøkonomi er blevet et interdisciplinært forskningsfelt. Fokus er oftest på en økonomisk tilgang, men der er en tendens til i et stigende omfang at anvende juridisk metode. Bogen viser derfor også, hvorledes den økonomiske teori kan bidrage til at kvalificere og forbedre den juridiske forskning og omvendt, hvorigennem der kan opnås bedre juridiske og økonomiske løsninger såvel på parts- som samfundsniveau.

Find bogen her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/rets-og-kontraktokonomi

 

Dansk arbejdsret

Dansk Arbejdsret. 3. udgave. Udgivet af: Jurist- og Økonomiforbundets forlag, skrevet af: Ruth Nielsen (CBS LAW).

Bogen giver en systematisk fremstilling af dansk arbejdsret i lyset af den EU-retlige, folkeretlige og EMRK (Den Europæiske Menneskerettighedskonvention) -retlige udvikling. Den sidste udgave af bogen (2. udgave) blev udgivet i 2012, dermed giver denne nye reviderede udgave en opdateret fremstilling af gældende dansk arbejdsret baseret på integreret anvendelse af danske, EU-retlige og folkeretlige retskilder.

Bogen er oplagt til både praktikere, forskere samt studerende, der har brug for en grundlæggende indsigt i det arbejdsretlige system.

Find the book: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/dansk-arbejdsret

______________________________

Bøger udgivet i 2015

.

Iværksætterselskaber, udgivet af Karnov Group. Skrevet af Troels Michael Lilja (CBS LAW).

Bogen: Formålet med bogen er at give praktikere såvel som teoretikere en solid indføring i de særlige regler og problemstillinger, der knytter sig til iværksætterselskaber, samt i mindre grad at give læseren en indføring i de regler, hvor retsstillingen er den samme for iværksætterselskaber og andre kapitalselskaber.

Find bogen her: https://www.academicbooks.dk/da/content/iværksætterselskaber

 

Erhvervsretlige emner

Erhvervsretlige emner. Publiceret af Jurist- og Økonomiforbundets forlag. Skrevet af: Peter Arnt Nielsen, Peter Koerver Schmidt og Katja Dyppel Weber.

Bogen præsenterer Juridisk institut (for nyligt navngivet CBS LAW) og giver eksempler på artikler samt working papers mv. inden for de områder, som instituttet og dets forskerer beskæftiger sig med. CBS LAWs forskning fokuserer på erhvervsretten ud fra et samfunds- og virksomhedsperspektiv.

Find bogen her: https://djoef-forlag.dk/book-info/erhvervsretlige-emner

 

International handelsret

International Handelsret, 3 udgave. Udgivet af Karnov Group, skrevet af: Peter Arnt Nielsen.

Bogen er skrevet som lærebog til brug for undervisning i international handelsret, herunder voldgift og international privat- og procesret på handelshøjskoler og universiteter. Bogen gennemgår følgende emner: almindelig del, international kontraktret, domstolens internationale kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af domme samt voldgift.

Find bogen her: https://shop.karnovgroup.dk/products/international-handelsret-3-udgave

 

Intro to EU internel law

Introduction to EU internet law. Udgivet af: extuto, skrevet af: jan Trzaskowski, Andrej Savin, Björn Lundqvist og Patrick Lindskoug (CBS LAW).

Bogen giver en grundig introduktion til de dele af EU-lovgivingen, der er særligt relevante for internettet, herunder elektronisk handel. Yderligere, bogen er egnet som en generel introduktion og guider læseren gennem forskellige lovområder på en måde, der gør indholdet tilgængeligt for læsere, der ikke har en juridisk baggrund. Endvidere kan bogen være et redskab til advokater og juridiske akademikere, der ønsker at gøre sig bekendt med internetloven eller opdatere deres viden.

Find bogen her: https://www.saxo.com/dk/introduction-to-eu-internet-law_jan-trzaskowski-...

______________________________

Sidst opdateret: CBS LAW // 07/03/2022