Lovgivning


 

Biblioteket anbefaler

EUR-lex

EUs juridiske database med adgang til gældende lovgivning, EU-tidende, traktater, internationale aftaler, retspraksis mv.
Fri adgang

Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis
Kun campus

Retsinformation

Danmarks officielle juridiske online system med danske love, bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, afgørelser m.v. fra ministerierne. Frit tilgængelig på internettet.
Fri adgang

Flere muligheder

Arbejdsret

Domme, kendelser, lovgivning, litteraturhenvisninger og kommentarer inden for dansk arbejdsret.
Campus + fjernadgang

Betænkninger

Alle statens nummererede betænkninger i elektronisk form. Samlingen er komplet og starter med nr. 1 fra 1951.
Fri adgang

EU-Karnov

Indeholder traktattekster samt vigtige EU-retsakter med noter indeholdende henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur.
Kun campus

Kluwer Arbitration

I denne juridiske database er der adgang til primære og sekundære kilder inden for international voldgift
Campus + fjernadgang

Offentlige indkøb

Online udgave af bogen ”Offentlige indkøb i praksis” af Jesper Fabricius samt EU-direktiver, danske love, bekendtgørelser og cirkulærer om EU's udbudsregler. Regelsamlingen opdateres løbende. Kontakt personalet for udlevering af password.
Kun campus

Personaleadministrativ Vejledning

Indeholder alle relevante regler i forbindelse med løn- og ansættelsesforhold i den statslige sektor, både for tjenestemænd og overenskomstansatte.
Kun bibliotek
Password: Kontakt informationen

Westlaw International

Omfattende samling af retsinformation med lovgivning og retspraksis for USA, England, EU, Australien, Hong Kong og Canada, samt international ret.
Campus + fjernadgang

Westlaw UK

Omfattende samling af juridisk information med fokus på Storbritannien.
Campus + fjernadgang