EU-Karnov

Indeholder traktattekster samt vigtige EU-retsakter med noter indeholdende henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

EU-Karnov

Indeholder traktattekster samt vigtige EU-retsakter med noter indeholdende henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Indhold i EU-Karnov

Indeholder traktattekster samt vigtige EU-retsakter inden for 57 emner og retsområder. Til hvert område er der et omfattende introduktionsafsnit, der gennemgår de centrale bestemmelser i Unionstraktaten.

Med Lissabon-Traktatens ikrafttrædelse den 1. december 2009 blev EU’s traktatgrundlag væsentligt ændret. Denne udvikling afspejles i EU-Karnovs struktur, der er ændret, så den følger traktaternes struktur.

EU-Karnov er opdelt i to dele.

Den første del, TEU – Traktaten om Den Europæiske Union, indeholder en kommenteret tekst til EU-traktaten og EU-charteret som grundlæggende rettigheder.  TEU indeholder 55 artikler og indeholder rammerne for EU’s mellemstatslige samarbejde, om EU’s institutioner mm.

Anden del, TEUF – Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, indeholder en kommentering af EUF-traktaten med henvisning til relevant praksis. TEUF indeholder traktatteksterne inden for 57 emner, der beskriver EU’s overstatslige samarbejde.
Noterne indeholder henvisninger til relevante retsakter, domme og litteratur.

Domsanalyser: Fire gange om året tilføjes analyser af de væsentligste EU-domme, der er afsagt i den forudgående periode. Domsanalyserne er struktureret efter EU-Karnovs emneområder.
 

Fakta om EU-Karnov

Leverandør Karnov group

 

Sidst opdateret: CBS Library // 11/06/2024