Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Indhold i Karnov Jura

Karnov Jura består af en række undermoduler:

Lovsamlinger
Det centrale produkt er Karnovs Lovsamling (”den gule Karnov”) med adgang til den danske lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovsamlingen opdateres dagligt.  
Lovene er kommenteret ved hjælp af et omfattende noteapparat. Hver lov har en ”stjernenote” (*), hvor man får lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser m.v.
Desuden er der adgang til bekendtgørelser, anordninger, cirkulærer og lovforarbejder.

Af andre produkter er der bl.a. adgang til:

 • EU-Karnov: Kommenterede og konsoliderede uddrag af Traktaten om Den Europæiske Union og Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde. Hvert retsområde indeholder bl.a. et introduktionsafsnit
 • Offentlige udbud: indeholder alle danske og EU-retlige regler og afgørelser samt nyheder relateret til offentlige udbud. Praksis inkluderer alle afgørelser fra Klagenævnet for Udbud samt relevante domme fra danske domstole og EU-Domstolen, og er suppleret med et kort resumé.
 • Afgiftsmanual: indeholder reglerne på afgiftsområdet. Opdateres én gang årligt.
 • COVID-19: overblik over dokumenter med relevans for corona
 • Den juridiske vejledning: samler alle SKAT’s juridiske vejledninger til én vejledning
 • Dobbeltbeskatning: giver adgang til alle gældende og historiske dobbeltbeskatningsoverenskomster og internationale skatteaftaler, som Danmark har indgået samt til OECD’s og FN’s modeloverenskomster
 • Eksempelmanual: forklaring af skattelovgivningen med praktiske beregningseksempler
 • EU-Momsmanual: information om korrekt håndtering af salg eller køb med lande indenfor EU
 • Karnov Law: engelske oversættelser af udvalgte love
 • Momsmanual: indeholder reglerne på momsområdet

 

Domssamlinger og tidsskrifter
UfR, Ugeskrift for Retsvæsen, er det centrale produkt, hvor der er adgang til dansk retspraksis gennem mere end 150 år. UfR indeholder alle afgørelser fra Højesteret samt principielle domme og afgørelser fra Sø- og Handelsretten, Vestre- og Østre Landsret samt afgørelser fra Folketingets Ombudsmand fra 1980 – d.d.
UfR Litterær afdeling indeholder videnskabelige juridiske artikler. 

FED – Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling: indeholder udvalgte afgørelser inden for forsikrings- og erstatningsret. Søg i domme og kendelser tilbage til 1994, samt principielle afgørelser fra Ankenævnet for Forsikring helt tilbage til 1974.

Af tidsskrifter er der onlineadgang til bl.a.:

 • Erhvervsjuridisk Tidsskrift
 • TFA, Tidsskrift for Familie- og Arveret
 • TBB, Tidsskrift for Bolig- og Byggeret
 • TfK, Tidsskrift for Kriminalret
 • FM, Fuldmægtigen
 • TAXO (Skattemagasin)

Der er ikke adgang til:

 • MAD, Miljøretlige afgørelser og domme
 • TfL, Tidsskrift for Landbrugsret.


Litteratur (Bøger)
Der er ikke adgang til modulet "Onlinebiblioteket", men der er online adgang til følgende bøger:

 • Lov om finansiel virksomhed (5. udgave fra 2020). Onlineudgaven opdateres årligt. Findes også i papirudgave
 • Selskabsloven med kommentarer (3. udgave fra 2018). Bogen findes også i en papirudgave 
 • Konkursloven med kommentarer (14. udgave fra 2018). Indholdet i modulet er en opdateret version af 14. udgaven, som også findes i en papirudgave 
 • I modulet Offentlige udbud er der også adgang til Offentlige indkøb i praksis (4. udgave fra 2017), der også findes i en papirudgave


Skat & Regnskab
Under Karnov: Skat og Regnskab er der en selvstændig beskrivelse af indholdet i Karnov inden for skatte- og regnskabsområdet.

 

Tips fra bibliotekaren 

Brug af dokumenter fra Karnov i undervisningen
En aftale med Karnov Group har gjort det muligt at anvende materialer i pdf-format i undervisningen. For hvert enkelt materiale kræver det dog, at du indhenter en tilladelse. Med en tilladelse betyder det i praksis, at du som underviser kan uploade materialet på en passwordbeskyttet platform som f.eks. CBS Canvas - ikke via mail eller sociale medier som Facebook eller lignende.
Tilladelse: for at få denne tilladelse skal du kontakte Lotte Risbæk Thomsen (lt.lib@cbs.dk). Tilladelsen skal gives for hvert dokument, som du ønsker at bruge.

Søgetips
Du kan vælge mellem at søge ned i alle dokumenter i KarnovOnline, dvs. på tværs af alle moduler eller vælge at søge ned i et enkelt modul. I udgangspunktet søger du i alle dokumenter i databasen, men kan via en rullemenu afgrænse din søgning til et enkelt modul.
Karnovs hjemmeside findes en række introduktionsvideoer, en FAQ og en forkortelsesliste.

Søgeregler
Ved hver søgning er der to muligheder:

 • Søg: søgning i alle moduler og dokumenter
 • Gå til: referencesøgning - indtast et dokuments reference og gå direkte til dokumentet. Referencen kan være et årstal og løbenr./sidenr., et kaldenavn eller en forkortelse evt. med angivelse af en paragraf.

I KarnovOnline er der automatisk trunkering, dvs. der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af. Brug af citationstegn ophæver ikke trunkeringen.
Ved søgninger på mere end ét søgeord opfattes et mellemrum som et <AND>, dvs. alle søgeord skal indgå i søgeresultaterne. 
Frasesøgning (eksakt match) kan aktiveres ved at sætte ordene i citationsstegn.

Søgeresultatet kan du arbejde videre med ved enten at tilføje nye søgeord eller ved at filtrere søgeresultatet:

 • Sortering: efter relevans, nyeste først eller ældste først
 • Filtre (afgrænse): i venstremenuen kan du afgrænse efter dokumenttype i form af retskilder (lovgivning, forarbejder, praksis og litteratur), emner, udgivelsesdato, forfattere, versioner, tidsskrifter

Udskriv dokumenter
Alle dokumenter med et printikon / downloadikon kan du udskrive. Du kan vælge at udskrive hele loven eller en bestemt paragraf eller et kapitel.
 

Fakta om Karnov Online

Geografisk dækning Danmark
Leverandør Karnov Group

 

Sidst opdateret: CBS Library // 15/04/2024