Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Karnov Jura

Giver adgang til al dansk lovgivning med udførlige kommentarer, henvisninger til domsafgørelser, lovforberedende arbejde og relevant litteratur, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis. NB: Fjernadgang for CBS studerende - følg linket til mycbs.dk

Indhold i Karnov Jura

Karnov Jura består af en række undermoduler

Lovsamlinger

Det centrale produkt er Karnovs Lovsamling ”den gule Karnov”, som indeholder den danske lovgivning med tilhørende ændringer indarbejdet. Lovsamlingen opdateres dagligt.  Lovene er kommenteret ved hjælp af et omfattende noteapparat.
Hver lov har en ”stjernenote”(*), hvor man får lovens historik, forarbejder, litteraturhenvisninger, fortolkninger, principielle domme, afgørelser m.v. Desuden er der adgang til bekendtgørelser, anordninger, cirkulærer og lovforarbejder.

Af andre produkter er der adgang EU-Karnov og Offentlige Indkøb).

Der er også adgang til:

Desuden er der adgang til indholdet i portalerne:

  • Miljø & Teknik: stort set alle gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer, skrivelser, vejledninger, forordninger m.m. indenfor miljø- og teknik-området
  • Fødevarer: gældende love, bekendtgørelser, cirkulærer m.v. på fødevareområdet
  • Karnov Law : engelske oversættelser på lov- og paragrafniveau

Der er ikke adgang til de øvrige produkter:


Domssamlinger og tidsskrifter

Det centrale produkt er UfR - Ugeskrift for Retsvæsen, med dansk retspraksis næsten 150 år tilbage.
UfR giver også adgang til alle domme fra:
Sø- og Handelsretten fra 2002-
Højesteret fra 2014-
Afgørelser fra Folketingets Ombudsmand fra 1980-
UfR Litterær afdeling indeholder videnskabelige juridiske artikler.

Desuden er der adgang til FED – Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling

Der er ikke adgang til:
Fuldmægtigen
MAD – Miljøretlige afgørelser og domme,
TBB – Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (link til papirudgave i Libsearch)
TfK – Tidsskrift for Kriminalret og TfL
Tidsskrift for Landbrugsret.

Litteratur

Information om bøger udgivet af Karnov Group og Gjellerup.

Skat & Regnskab
Se selvstændig beskrivelse for dette modul

Tips fra bibliotekaren 

Søgetips

Du kan vælge mellem at søge på tværs af i alle dokumenter/moduler i KarnovOnline, eller vælge at søge i et enkelt modul.

I søgeboksen kan du afgrænse til at søge i et enkelt modul eller udvide søgningen til hele Karnov.

Hvis du ønsker kun at søge inden for et enkelt modul, vælger du søgeboksen i pågældende modul.
Til højre for søgeboksen kan du afgrænse kronologisk.

Karnovs hjemmeside findes en række introduktionsvideoer, en FAQ og en forkortelsesliste.

Søgeteknikker

Ved hver søgning er der to muligheder:

  • Søg: søgning i alle moduler og dokumenter
  • Gå til: indtast et dokuments reference og gå direkte til dokumentet. Referencen kan være et årstal og løbenr./sidenr., et kaldenavn eller en forkortelse evt. med angivelse af en paragraf.

I KarnovOnline er der automatisk trunkering. Det betyder at der søges på alle bøjningsformer af det indtastede søgeord og på de sammensætninger, som ordet er en del af. Hvis du vil søge på et ord uden trunkering, kan du sætte det i anførselstegn.

Ved søgninger på mere end ét søgeord opfattes et mellemrum som et <AND>, dvs. alle søgeord skal indgå i søgeresultaterne. Ordene står samtidig inden for maks. 30 ord i dokumentet. Frasesøgning (eksakt match) kan aktiveres ved at sætte søgeordene i anførselstegn.


Søgeresultatet kan du arbejde videre med ved enten at tilføje nye søgeord eller ved at filtrere søgeresultatet:

  • Sortering: efter forekomster, nyeste først eller retskilder
  • Filtrere (afgrænse): i venstremenuen kan du afgrænse efter dokumenttype i form af lovgivning, retspraksis og litteratur. I menuen lige under søgeboksen kan du afgrænse ved hjælp af emne, forfatternavn, modul, efter år, gældende / alle versioner.

Søg i eksterne kilder: du kan supplere din søgning ved at vælge søgefunktionen ”Søg i eksterne kilder”. Dermed søger du i udvalgte eksterne hjemmesider som Folketinget, Høringsportalen, EU-Oplysningen og Europa-hjemmesiden.

Udskriv dokumenter

Alle dokumenter med et printerikon / downloadikon kan du udskrive. Du kan vælge at udskrive hele loven eller en bestemt paragraf eller et kapitel.
 

Fakta om Karnov Online

Geografisk dækning Danmark
Leverandør Karnov Group

 

Emner

Typer

Sidst opdateret: CBS Library // 08/09/2020