Cand.soc. i Human Resource Management

Cand.soc.HRM giver dig en organisationssociologisk tonet HRM-uddannelse og et unikt udgangspunkt for at bidrage til udviklingen af organisationers HRM strategi og praksis. I en tid med mange krav til forandring fra selv-ledelse, digitalisering, platformøkonomi, high-performance kulturer til mangfoldighedsproblemstillinger, er det i høj grad evnen til at lede og udvikle menneskelige ressourcer, der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i forandringerne. Det er den ”menneskelige faktor”, der både udgør en stor del af begrænsningen og potentialet for at opnå dette.

Om uddannelsen

HRM-cyklussen og koblingen til organisationens opgave
Uddannelsen dækker på den ene side hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse af medarbejdere – virksomhedens humane kapital. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at analysere behovene for intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. På den anden side vil du også lære at udvikle og gennemføre forskellige HR-strategier (Work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere.

Det indebærer også, at analysere kritisk hvilke krav til organisationens ledelse, branchen og samfundet stiller, fx. i form af ligebehandling, diversitet eller arbejdsmiljø. Det handler overordnet om at lære, hvordan du analyserer den strategiske betydning af samspil mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse. På den måde får du en basis for at arbejde både praktisk og ledelsesmæssigt med HRM på en måde, der understøtter organisationens strategiske behov. 

HR fra indefra og ud til udefra og ind
Cand.soc. HRM fokuserer ikke kun på det, der foregår internt i organisationer, men også det eksterne, fordi organisationen eksisterer i et arbejdsmarked og samtidigt skal leve op til specifikke samfundsmæssige og kulturelle betingelser i omverdenen. Du kommer til at beskæftige dig med emner som beskæftigelsespolitik, social inklusion på arbejdsmarkedet, etik, bæredygtighed og ligestillingspolitik. På det økonomiske felt ses der på, hvordan lokal og global påvirkning influerer på arbejdsmarkedet, dets specialisering og fleksibilitet. Kulturelt kigges der bl.a. på områder som Work-life-balance og meningsfuldt arbejde. Og på det juridiske felt arbejdes der med danske og EU-retslige reguleringer, der påvirker HRM-arbejdet, fx ligestilling, mangfoldighed og arbejdskraftens bevægelighed.

Men HRM handler også om, at sikre organisationens evne til at konkurrere på det marked, hvor den befinder sig. Hvad er det for behov som kunder, borgere eller samarbejdspartnere har, som HRM-aktiviteterne skal være med til at opfylde? Hvordan kan HRM og HR-specialister og ledere opfylde deres centrale partnerroller i organisationens strategiske projekt?

På 1. semester har du et fag indenfor organisation, hvor du vil blive introduceret til en række HR-relevante organisations- og management-teorier, fx forandringsledelse, mangfoldighedsledelse og projekt- og vidensledelse. Og på 2. semester har du et fag indenfor arbejdsmarked, hvor du vil få kendskab til forskellige teorier om arbejdsmarkeder, omhandlende fx segmentering og medarbejderrelationer.

Casebaseret og problemorienteret undervisning
HRM har et stærkt praksisfællesskab. Cand.soc.HRM har derfor et meget stærkt og aktivt advisory board og alumni-netværk. Uddannelsen trækker i høj grad på dette praksisfællesskab ud fra den tanke, at det ikke er nok ’kun’ at tilegne sig de teoretiske kompetencer om HRM, men at disse også skal i spil og afprøves og udvikles i organisationer. Flere af uddannelsens fag har derfor casebaserede og problemorienterede eksamensformer, hvor studerende får afprøvet den teoretiske viden i praktiske analyser. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og eksamensformerne er med til at styrke den læring.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Praktik – projektorienteret forløb
Du kan vælge at bruge nogle af dine valgfag på et såkaldt projektorienteret forløb. Det består af et praktikforløb i en virksomhed, som afsluttes med en projektrapport og eksamen. Praktikforløbet kan både være i Danmark eller i udlandet.

Et praktikforløb giver dig mulighed for at reflektere over og anvende den teori, du lærer på CBS i praksis. Arbejdsopgaverne og emnet for projektrapporten skal derfor være relevante for den uddannelse, du læser.

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er HRM noget for dig?

Forskellige uddannelsesbaggrunde
Studerende kommer fra mange forskellige bacheloruddannelser. Derfor er der store forskelle på, hvad studerende synes er udfordrende på uddannelsen. Det, der er nemt og velkendt for nogle, er måske ukendt stof for andre. I studiekredsene, hvor studerende arbejder på sammen, udnyttes forskellighederne, så studerende kan lære af hinanden og deres forskellige baggrunde. 

Videnskabsteori og teoretisk baserede analyser
Alle opgaver og eksaminer indeholder et videnskabsteoretisk element, og det er en udfordring for mange studerende.

Du forventes at lave analyser baseret på teori ud fra praktiske problemstillinger. Det kan være en udfordring at holde et teoretisk fokus, men det er her, du udvikler kompetencer i at anvende teori på rigtige problemstillinger, og det gør dig til en velfunderet praktiker, når du er færdig med uddannelsen. og selvom det kan være svært, så synes studerende, at det er både relevant og interessant at koble teori med praksis undervejs på studiet.

Interesse for menneskelige værdier og komplekse problemstillinger
Du skal have en interesse for menneskelige værdier og have lyst til at arbejde med komplekse problemer i organisationer, hvor mennesker indgår.

Samtidig er der god mulighed for, at du også kan dyrke de fagområder, du interesserer dig mest for, da HRM er et bredt fagområde med mange forskellige muligheder.
 

StudiemiljøStudiekredse
På cand.soc.HRM arbejder studerende i såkaldte studiekredse. Her placeres du i en gruppe med andre studerende, hvor i samarbejder omkring at forberede teoretiske præsentationer, løse caseopgaver, lave øvelser og lignende. Studiekredse bruges på forskellig vis både i undervisningen og mellem lektioner.

Fordi cand.soc. HRM-studerende kommer fra mange forskellige bacheloruddannelser giver studiekredse god mulighed for, at du kan lære af dine medstuderende gennem faglige diskussioner og dialog. Det gælder også i undervisningen generelt. 

Socialt studie
Gennem studiekredsene lærer du hurtigt en andre studerende at kende, ikke bare fagligt, men også socialt. Cand.soc. HRM er også kendt for at være et meget socialt studie, og der er en god stemning og dialog mellem de studerende, både i undervisningen og i fritiden.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Alle kurser er bygget op om centrale temaer, og undervisningen er baseret på dialog mellem studerende og underviser. Undervisningen er kendetegnet ved en vis variation, der består af:

 • oplæg fra undervisere præsentationer fra studerende og studiekredse
 • diskussioner og dialog
 • casearbejde
 • øvelser
 • gæsteforelæsninger ofte fra repræsentanter fra erhvervslivet

Du undervises i max. 2 fag ad gangen, hvilket betyder, at alle studerende har fokus på samme fag, og det er med til at gøre læringen på de forskellige temaer mere intens.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.

Variationen i undervisningen på cand.soc. HRM afspejles også i eksamensformerne, så der er sammenhæng mellem pædagogik, læring og eksamensform i de enkelte fag.

Derfor vil du på cand.soc. HRM fx have en 72-timers caseeksamen, individuelle opgaver og mundtlig eksamen.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter Human Resource Management ?
Uddannelsen har en organisationssociologisk toning som giver særlige analytiske styrker og praktiske indsigter til den fremtidige HRM-specialist eller leder. Du bliver rustet til at hjælpe virksomheder til at møde de strategisk vigtige krav samfundet stiller til organisationen.

 

Du får et bredt kendskab til typiske problemstillinger indenfor HRM og viden om, hvordan virksomheder kan gøre indsatser på de forskellige områder inden for HRM. Samtidig udvikler du en evne til at analysere og løse konkrete problemer. Du er gennem studiet trænet i at sætte dig ind i nye HR-relaterede problemstillinger, og derfor kan du hurtigt skabe en forståelse for nye og ukendte problemstillinger og finde frem til mulige indsatser og løsninger.

Karrieremuligheder
Karrieremulighederne er mange. Det kan både være i HR-afdelinger, og indenfor HRM og HRD (human ressource development),. Du vil altså også kunne arbejde indenfor ledelse og udvikling.

Nogle eksempler på de typiske job, som HRM-dimittender får, er: 

 • HR-assistent
 • HR-konsulent
 • proceskonsulent
 • HRD-koordinator
 • projektkoordinator
 • rekrutteringskoordinator
 • løn- og personaleassistent
 • integrationskonsulent
 • management-konsulent
 • personalekonsulent


Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen:

Kompetenceprofil for cand.soc. HRM


Oversigt over uddannelsen 

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
1. quarter 2. quarter 3. quarter 4. quarter

Valgfag / Praktik/ Udveksling
(30 ECTS)

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

HRM - teori og praksis (15 ECTS)  Performance Management
(7,5 ECTS)
Labour Market Theory and Analysis (7,5 ECTS) Ledelse af bæredygtighed, etik og diversitet
15 ECTS)
  HRM, organisation og ledelse 
(7,5 ECTS)
Strategisk HRM (7,5 ECTS)  

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.soc. i Human Resource Management.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 16/02/2024