Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Cand.merc.(psyk.) gør dig til forandringsagent af processer i virksomheder. Du lærer at analysere den menneskelige faktors betydning i ledelses- og forretningsprocesser - og at designe og implementere løsninger, der forbedrer disse processer, så de bedre opfylder virksomhedens mål.

Fag og indhold

Cand.merc.(psyk.) beskæftiger sig med at udvikle og forbedre virksomheders og andre organisationers ledelses- og forretningsprocesser, særligt ift. rammerne for individers præstation og udvikling. Udgangspunktet er, at meget af det, virksomheder foretager sig, sker ud fra etablerede rutiner og forestillinger, uden at der nødvendigvis er blevet sat spørgsmålstegn ved, om udbyttet af processerne står mål med indsatsen. At ruske op i den eksisterende måde at se den interne og eksterne virkelighed på kan være en vej til mere målrettet drift og udvikling.

Du lærer derfor at analysere, forbedre, udvikle og implementere forretningsprocesser, der hjælper virksomheder til mere effektivt at nå deres mål. Den erhvervsøkonomiske forståelse hjælper dig til at forstå virksomhedens mål og behov, og psykologien hjælper dig til at forstå den rolle, menneskers motivation, følelser og vilkår spiller, når målene skal opfyldes. Du kommer til at arbejde meget på tværs af erhvervsøkonomien og psykologien. Tilsammen giver de to perspektiver dig en platform for kritisk at analysere virksomhedens aktiviteter og de bagvedliggende rationaler. Det er gennem den analytiske tilgang, du kan reducere kompleksiteten, identificere svage punkter i den eksisterende praksis - og identificere nye udviklings- og handlemuligheder.

Praksisperspektiv og kreativitet
I forlængelse af den analytiske tilgang lærer cand.merc.(psyk.) dig at designe gennemarbejdede processer for forandring og varetage deres implementering. Du får således konkrete redskaber til at arbejde med forandringsprocesser i organisationer. For det er jo først gennem den faktiske forandring af det eksisterende, din forståelse for alvor bliver nyttig for virksomheden. Her vil et centralt begreb være kreativitet. Både forstået som arbejdet med din egen kreativitet, når du i praksis skal skabe forandring, og kreativitet som en ressource hos medarbejderne, du skal være med til at frigive og udnytte, når virksomheden skal bevæge sig i nye retninger.

HA(psyk.) og cand.merc.(psyk.)
På cand.merc.(psyk.) arbejder vi med en del af de samme temaer som på bachelordelen, HA(psyk.) Det ville dog være forkert at se kandidatdelen som blot værende en fortsættelse af bachelorstudiet. Fokus er nemlig langt mere praksisorienteret og mindre abstrakt på cand.merc.(psyk.). Det handler først og fremmest om at kunne gøre teori og analyse til virkelighed ved at lære at designe konkrete udviklings- og forandringsprocesser. På den måde går cand.merc.(psyk.) skridtet videre.

Læs mere om cand.merc.(psyk.)

Opbygning

Cand.merc.(psyk.) er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4. semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

Muligheder undervejs i uddannelsen

1. og 2. semester består af obligatoriske fag med hovedvægt på kreativitet og innovation, samt forandringsledelse.

På 3. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. For studerende, der er interesseret i en praktikperiode i en virksomhed, er der mulighed for det på valgfagssemestret. Gennem et projektorienteret forløb arbejder du i en virksomhed med emner, der er relevante for cand.merc.(psyk.). Derefter skal du skrive en opgave, hvor du holder erfaringerne fra praktikken op mod de teorier og tanker, du har lært på studiet. Forløbet kan erstatte to af dine normalt fire valgfag.

På 4. semester skriver du din kandidatafhandling, og her har du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder, du har beskæftiget dig med i løbet af uddannelsen.

Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab  
(15 ECTS)

 

Forandringer i organisationer

(7,5 ECTS)

Valgfag / Projektorienteret forløb / Udveksling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)
 

 

 

 

 

 

Organisationsudvikling i praksis  
(7,5) ECTS

Adfærdsøkonomi

(7,5 ECTS)

Strategi og lederskab (7,5 ECTS)

Eksperimentel metode (7,5 ECTS)

 

Projektledelse (7,5 ECTS)

 

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 22/08/2022