Cand.merc.(psyk.) - erhvervsøkonomi og psykologi

Cand.merc.(psyk.) gør dig til forandringsagent af processer i virksomheder. Du lærer at analysere den menneskelige faktors betydning i ledelses- og forretningsprocesser - og at designe og implementere løsninger, der forbedrer disse processer, så de bedre opfylder virksomhedens mål.

Om uddannelsen

Cand.merc.(psyk.) beskæftiger sig med at udvikle og forbedre virksomheders og andre organisationers ledelses- og forretningsprocesser, særligt ift. rammerne for individers præstation og udvikling. Udgangspunktet er, at meget af det, virksomheder foretager sig, sker ud fra etablerede rutiner og forestillinger, uden at der nødvendigvis er blevet sat spørgsmålstegn ved, om udbyttet af processerne står mål med indsatsen. At ruske op i den eksisterende måde at se den interne og eksterne virkelighed på kan være en vej til mere målrettet drift og udvikling.

Du lærer derfor at analysere, forbedre, udvikle og implementere forretningsprocesser, der hjælper virksomheder til mere effektivt at nå deres mål. Den erhvervsøkonomiske forståelse hjælper dig til at forstå virksomhedens mål og behov, og psykologien hjælper dig til at forstå den rolle, menneskers motivation, følelser og vilkår spiller, når målene skal opfyldes. Du kommer til at arbejde meget på tværs af erhvervsøkonomien og psykologien. Tilsammen giver de to perspektiver dig en platform for kritisk at analysere virksomhedens aktiviteter og de bagvedliggende rationaler. Det er gennem den analytiske tilgang, du kan reducere kompleksiteten, identificere svage punkter i den eksisterende praksis - og identificere nye udviklings- og handlemuligheder.

Praksisperspektiv og kreativitet
I forlængelse af den analytiske tilgang lærer cand.merc.(psyk.) dig at designe gennemarbejdede processer for forandring og varetage deres implementering. Du får således konkrete redskaber til at arbejde med forandringsprocesser i organisationer. For det er jo først gennem den faktiske forandring af det eksisterende, din forståelse for alvor bliver nyttig for virksomheden. Her vil et centralt begreb være kreativitet. Både forstået som arbejdet med din egen kreativitet, når du i praksis skal skabe forandring, og kreativitet som en ressource hos medarbejderne, du skal være med til at frigive og udnytte, når virksomheden skal bevæge sig i nye retninger.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der udbydes på CBS på Minors – kandidat

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Praktik – projektorienteret forløb
Du kan vælge at bruge nogle af dine valgfag på et såkaldt projektorienteret forløb. Det består af et praktikforløb i en virksomhed, som afsluttes med en projektrapport og eksamen. Praktikforløbet kan både være i Danmark eller i udlandet.

Et praktikforløb giver dig mulighed for at reflektere over og anvende den teori, du lærer på CBS i praksis. Arbejdsopgaverne og emnet for projektrapporten skal derfor være relevante for den uddannelse, du læser.

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er cand.merc.(psyk.) noget for dig? 

Det er oplagt, at man gerne skal interessere sig for, hvad menneskelige behov og samarbejde mellem mennesker betyder i en forretningssammenhæng.

Mere konkret skal du gerne finde det spændende at være med til at skabe konstruktive forandringer - ikke nødvendigvis de store omvæltninger, men de forbedringer i strukturer, ledelse og samarbejde, der gør det lettere for individer og virksomheder at nå deres mål.

Endelig vil det være en styrke, hvis du finder det spændende at se kritisk på – og bag om – de begreber, der ofte anvendes i ledelsessammenhænge. Mange virksomheder har fokus på eksempelvis ”den menneskelige ressource” eller ”det sociale ansvar”. Men hvad ligger der egentlig i sådanne begreber – og hvad betyder de i praksis for individers måde at samarbejde og præstere på?

Fra HA(psyk.) til cand.merc.(psyk.)
Har du læst HA(psyk.), vil du måske opleve det som en udfordring at skulle arbejde mere praksisnært, end du har været vant til på HA(psyk.). Er du typen, der har det bedst med det abstrakt teoretiske og alene at fokusere på den kritiske analyse i dit arbejde, kan det være en omvæltning at skulle blive mere konkret og udvikle løsningsfokus.

På cand.merc.(psyk.) arbejder vi med en del af de samme temaer som på bachelordelen, HA(psyk.). Det ville dog være forkert at se kandidatdelen som blot værende en fortsættelse af bachelorstudiet. Fokus er nemlig langt mere praksisorienteret og mindre abstrakt på cand.merc.(psyk.). Det handler først og fremmest om at kunne gøre teori og analyse til virkelighed ved at lære at designe konkrete udviklings- og forandringsprocesser. På den måde går cand.merc.(psyk.) skridtet videre.

Kommer du med en anden baggrund en HA(psyk.)?
For studerende, der har andre bacheloruddannelser som baggrund, kan udfordringen især ligge i at udvikle evnen til at stille kritisk fokus på empirisk materiale. De fleste vil have lært at forholde sig kritisk til teoretiske perspektiver, men det er de færreste bacheloruddannelser, der også arbejder med en kritisk tilgang til empiri/datamateriale. Det er imidlertid en tilgang, du kommer til at bruge aktivt på cand.merc.(psyk.).

Særligt godt at kunne
Evnen til at forholde sig kritisk til forståelsen af rationaler og virkeligheder er central på cand.merc.(psyk.). Det er en fordel, hvis du kan – og tør – udfordre både din egen og andres umiddelbare forståelser. Det handler ikke om at være kritisk for kritikkens egen skyld, men om at identificere de bløde punkter og de tomme klicheer i gængse forestillinger om ledelse og samarbejde – som udgangspunkt for at skabe forbedring.

Du skal også gerne have selvdisciplin og evne til at strukturere dit studieforløb, da du kommer til at arbejde selvstændigt med et stort pensum i de lange perioder mellem forholdsvis få eksaminer.

Undervisning på engelsk
Nogle fag på cand.merc.(psyk.) foregår på engelsk. Det betyder, at undervisningen forgår på engelsk, og at du skal skrive projekter og gå til eksamen på engelsk. I alle fag vil en del af litteraturen være på engelsk. Det er derfor vigtigt, at du kan læse og forstå engelsk. Det forventes derfor, at du kan udtrykke dig mundtligt og skriftligt på engelsk, men ikke at du kan gøre det 100 % korrekt. Du kan se i oversigten over uddannelsen hvilke fag, som er på engelsk.

Studiemiljø
Studiemiljøet på cand.merc.(psyk.) er ganske sammentømret. Mange studerende kender hinanden fra HA(psyk.), og da der samtidig er færre studerende end på bachelordelen, giver det et tæt studiemiljø med fagligt og socialt sammenhold. Kulturen er åben, og også studerende, der kommer fra andre bacheloruddannelser, oplever normalt at falde godt til.

De studerende er gennemgående fagligt ambitiøse og meget engagerede i det, de studerer. Det er studerende, der ønsker at lære noget og udvikle sig gennem en kritisk tilgang til det faglige stof - og ikke bare at bestå eksaminer.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 23.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
En del af undervisningen foregår som traditionelle forelæsninger, men der er også andre undervisningsformer. Her skal særligt nævnes workshopformen, som benyttes på 1. semester. Her arbejder du sammen med andre studerende om at finde helt konkrete løsninger på problemer ud fra cases. Det er en meget praksisnær måde at arbejde på, der går skridtet videre end almindelig caseundervisning. For mange er det her, teorien bliver levende.

Derudover er der meget individuelt forberedelse – ikke mindst meget læsning.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
Der er ikke mange eksaminer på cand.merc.(psyk.), da flere af fagene er ret store. Man skal således være forberedt på, at hver eksamen kan dække et meget stort pensum.

I de fleste eksaminer skal du både vise, at du har forstået teorien, og at du kan arbejde analytisk med at omsætte teori til praksis. I en enkelt eksamen på 2. semester skal du dog arbejde helt løsningsorienteret og lave en såkaldt interventionsplan ift. en meget konkret problemstilling.

Man kan samlet set sige, at man til eksaminerne på cand.merc.(psyk.) bliver belønnet for at være den ”kritiske praktiker”, der kan koble teori med en kritisk fortolkning af empiri/datagrundlag og derudfra udvikle gennemtænkte praktiske løsninger.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere

Hvad får du job på efter cand.merc.(psyk.)?
Cand.merc.(psyk.)’ere får job på, at de er gode til at se processer (og den menneskelige faktor i processer) fra flere forskellige vinkler og at forstå dette i forhold til virksomhedens bundlinje. Uddannelsen handler således om, hvordan man kan ændre på en virksomheds kultur og samtidig tjene penge på forandringerne.

Den afgørende kompetence er evnen til kritisk at vurdere, hvordan og hvor meget nye eller eksisterende aktiviteter, der påvirker vilkårene for ledelse og samarbejde, reelt hjælper virksomheden til at nå sine mål. Det er evnen til at se under den organisatoriske overflade og gennemskue forskellen mellem det, der blot lyder godt, og det, der skaber reel forandring.

Karrieremuligheder
Forskellige cand.merc.(psyk.)’ere har forskellige ambitioner med deres uddannelse, og det er da også karakteristisk, at dimittenderne havner i ret forskellige job. Nogle fællestræk kan man dog stille op:

Nogle arbejder inden for HR-området. Det er for så vidt en lidt atypisk gruppe, idet der i HR-funktioner ofte er en del drift. De fleste andre kommer til at arbejde inden for områder, hvor det er udvikling og forandring snarere end drift, der fylder mest. Det kunne eksempelvis være inden for kompetenceudvikling og uddannelse, ledelses- og organisationsudvikling eller forandringsledelse. Altså områder, hvor individperspektivet fylder meget. Der er imidlertid også dem, der beskæftiger sig mere generelt med forretningsudvikling - særligt ift. forretningsprocesser.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen:

Kompetenceprofil for cand.merc.(psyk.)


Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Organisatorisk kreativitet og entreprenørskab  
(15 ECTS)

 

Forandringer i organisationer

(7,5 ECTS)

Valgfag / Projektorienteret forløb / Udveksling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)
 

 

 

 

 

 

Organisationsudvikling i praksis  
(7,5) ECTS

Behavioral Economics

(7,5 ECTS)

Strategy and Leadership (7,5 ECTS)

Eksperimental Methods (7,5 ECTS)

 

Project Management (7,5 ECTS)

 

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc.(psyk.).

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 23/05/2023