Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt med henblik på opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

Om uddannelsen

Cand.merc.(kom.) beskæftiger sig med kommunikation i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv. Udgangspunktet er, at når virksomheder og andre organisationer skal agere kommunikativt for at nå deres mål, kræver det både konkret og strategisk overblik ift. såvel kommunikationens formål som den overordnede ramme, kommunikationen skal udfoldes indenfor. Du lærer derfor at gennemskue, forklare, udvikle og ændre kommunikative og strategiske processer i komplekse, foranderlige – og også ofte globale – organisatoriske sammenhænge. Dermed lærer du også at forstå og analysere, kommunikation og mediers centrale rolle i at adressere komplekse samfundsmæssige udfordringer og de dilemmaer, de kan skabe for organisationer. 

Uddannelsen giver dig et teoretisk og analytisk fundament for at arbejde strategisk med kommunikation – i samspil med de forretningsmæssige mål og virksomhedens interne og eksterne virkelighed. Det handler både om at forstå at lede kommunikative processer – og at forstå kommunikationens betydning for ledelse.

Udgangspunktet på cand.merc.(kom.) er, at kommunikation spiller en central rolle for virksomheders handlemuligheder, både i forhold til politiske, sociologiske og samfundsøkonomiske forhold. På studiet får du mulighed for at beskæftige dig med digitale medieteknologiers rolle for organisationers kommunikation, både som mulighed og udfordring.
 

Specialiser dig på 2. semester
På 1. semester følger alle studerende de samme fag, mens du på 2. semester skal vælge mellem 4 forskellige profiler. Du kan specialisere dig inden for:

 • Digital Media, Organisation, and Communication - DMOC
  På DMOC-profilen får du en teoretisk, strategisk og praktisk indføring i de muligheder og udfordringer, som udbredelsen af digitale medieteknologier udgør for kommunikation, organisation og ledelse. Kurserne på denne profil giver dig dels indblik i de organisatoriske muligheder og udfordringer, som digitale medier skaber, og dels mulighed for at opbygge teoretiske, analytiske og praktiske kompetencer i forhold til at planlægge og udføre kommunikation via digitale medier.
   
 • International Business and Society - IBS
  På IBS-profilen får du teoretiske og analytiske perspektiver på internationale virksomheders håndting af tiltagende forventninger om at bidrage til løsningen af presserende samfundsproblemer, udvikle bæredygtige forretningsmodeller og håndtere kommunikative interaktioner med andre samfundsaktører. Herunder anlægges både forretningsmæssige som samfundsmæssige perspektiver, for at du bliver i stand til at operere analytisk og strategisk i en omskiftelig global virkelighed.
   
 • Marketing and Cultural Analysis - MACA
  På MACA-profilen får du avancerede metodologiske og teoretiske kompetencer. Herunder vil du lære at udarbejde og bearbejde strategiske forbrugeranalyser og adfærdsforudsigelse, i lyset af den digitale transformation af markeder, forbrugerlivsstil, kulturelle systemer og økonomiske praksisser. 
   
 • Public Affairs and Political Communication - PPC
  På PPC-profilen får du dyb indsigt i, hvordan public affairs fungerer i et transformativt samfund, hvor dilemmaer, gensidige afhængigheder, og uklarheder er stærkere end nogensinde. Du får også indsigt i hvordan alle aktører, virksomheder såvel som lokale- og internationale NGO'er og offentlige agenturer, har behov for at agere strategisk i forhold til en ukendt fremtid. Profilen lærer dig at forstå og adressere politisk relaterede udfordringer, håndtere hyperkompleksitet, konflikt og høj forandringshastighed. Du lærer også at håndtere forskellige kommunikationsstrømme mhp. at opbygge samarbejdsrelationer, der kan adressere udfordringer, som f.eks. virksomheder, NGO’er og offentlige agenturer står overfor.

Bemærk, du skal først i løbet af 1. semester tilmelde dig den profil, du gerne vil følge. Den enkelte profil kun oprettes, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte, så det er dermed ikke sikkert, at alle 4 profiler oprettes hvert år.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der lige nu udbydes på CBS på Minors

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Praktik – projektorienteret forløb
Du kan vælge at bruge nogle af dine valgfag på et såkaldt projektorienteret forløb. Det består af et praktikforløb i en virksomhed, som afsluttes med en projektrapport og eksamen. Praktikforløbet kan både være i Danmark eller i udlandet.

Et praktikforløb giver dig mulighed for at reflektere over og anvende den teori, du lærer på CBS i praksis. Arbejdsopgaverne og emnet for projektrapporten skal derfor være relevante for den uddannelse, du læser. 

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker. Specialet kan skrives på dansk eller engelsk.

Er cand.merc.(kom.) noget for dig? 

Individuel forberedelse og selvdisciplin
Du skal være forberedt på mindre undervisning og mere individuel forberedelse, end du har været vant til på din bacheloruddannelse. Det stiller krav til din selvdisciplin, og er vigtigt for at du kan nå at være forberedt til de store eksaminer, der er på cand.merc.(kom.). For her er det svært at nå at læse det hele op. 

Fokus på teoretisk virksomhedskommunikation
En vigtig overvejelse du skal gøre dig er, om du for alvor er indstillet på en uddannelse, hvor du skal arbejde meget teoretisk og nogle gange abstrakt med virksomhedskommunikation.

Hvis du først og fremmest interesserer dig for at arbejde konkret og praktisk med kommunikationsopgaver, vil du nok opleve store dele af uddannelsen som mindre interessante.
Interesse for kommunikation. 

Du skal kunne arbejde abstrakt, kritisk og refleksivt – og selv kunne koble det teoretiske med det praktiske. Du skal udvikle din egen forståelse ud fra teorier og cases og kunne argumentere for dine konklusioner – og det er langtfra gjort med udenadslære eller en meget instrumentel tilgang.​​​​​​

Interesse for kommunikation i virksomheder
Du bør have en stor interesse for kommunikation – og ikke bare kommunikation i bredeste forstand men særligt virksomhedskommunikation, hvor kommunikationens formål er at opnå forretningsmæssige mål.

Derfor er det også en fordel, hvis du er typen, der følger med i og interesserer dig for ikke kun kultur og kommunikation, men også samfund og globalisering.

Litteratur, undervisning og eksamen på engelsk
Du skal være forberedt på, at langt det mest litteratur på engelsk, og at både undervisning og eksamener på 2. semester foregår på engelsk. Du skal derfor gerne kunne formulere dig klart på både dansk og engelsk – og både skriftligt og mundtligt.

Det kan være en udfordring at skulle arbejde på både dansk og engelsk i løbet af uddannelsen. 

Fra bachelor til kandidat
Uanset om du har studeret HA(kom.), HA MAK eller en anden bacheloruddannelse inden for kommunikation, vil du opleve nogle ændringer i den måde, du skal arbejde med kommunikation på. Den væsentligste forskel er, at du på cand.merc.(kom.) vil arbejde på et højere, mere specialiseret og nogle gange mere abstrakt niveau. 

Tilgangen er mere kritisk, og du bliver skarpere til at stille spørgsmål, der udfordrer eksisterende måder at tænke på, og som kan danne grundlag for nye forståelser og løsninger. 

Cand.merc.(kom.) sætter også et eksplicit fokus på globalisering og globaliseringens betydning for den markedsmæssige virkelighed, kommunikationsaktiviteter skal forstås og planlægges ud fra.

Studiemiljø
Det er kendetegnende for cand.merc.(kom.), at de studerende kommer fra flere forskellige bacheloruddannelser. På de engelsksprogede fag vil du desuden opleve udvekslingsstuderende fra nogle af CBS’ mange partneruniversiteter.

Da gruppearbejde i perioder fylder meget, bliver de mennesker, du er i studiegruppe med, ofte en vigtig del af det sociale netværk på studiet. Studiemiljøet er aktivt og engageret – men det er i høj grad op til dig selv, om du engagerer dig og griber de sociale muligheder, studiet tilbyder.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 20.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
På cand.merc.(kom.) vil du opleve en blanding af forelæsninger for hele årgangen, interaktiv holdundervisning og workshops på hold med ca. 30 studerende, individuel forberedelse og gruppearbejde. I mange fag benytter vi cases, hvor du arbejder med at koble de teoretiske perspektiver til praksis.

På det første år har du typisk 8-10 undervisningstimer om ugen. Resten af tiden bruger du på individuel forberedelse og gruppearbejde. I nogle perioder fylder det individuelle arbejde mest – og i andre dominerer gruppearbejdet. Du skal ikke skrive opgaver i løbet af semestret, og forberedelsestiden går derfor først og fremmest med læsning.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
Der er en del store fag på cand.merc.(kom.), hvilket betyder, at der ikke er så mange eksaminer, men til gengæld skal du være forberedt på eksaminer med et ganske stort pensum.

Der er flere forskellige eksamensformer, men den mest dominerende er mundtlige eksaminer på baggrund af et skriftligt arbejde, hvor du både bliver eksamineret i pensum og ud fra den opgave, du har skrevet - alene eller sammen med andre.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter cand.merc.(kom.)?
På cand.merc.(kom.) er valgfriheden stor, og der har dimittender meget forskellige faglige profiler, afhængigt af deres profil på 2. semester, valgfag og emne for specialet. Derfor er det svært at give et entydigt billede af, hvad du får job på efter cand.merc.(kom.).

Generelt kan man dog sige, at du efter cand.merc.(kom.) særligt kan:

 • kombinere en omfattende virksomhedsforståelse med forståelsen for kommunikationens betydning og muligheder for virksomheder
 • kombinere et strategisk, analystisk perspektiv med evnen til at arbejde konkret med design og implementering af kommunikationsaktiviteter
 • bygge bro mellem virksomheden og dens omverden – og mellem virksomhedens forskellige afdelinger eller mellem ledelse og medarbejdere gennem kommunikation

Karrieremuligheder
Cand.merc.(kom.)-dimittender finder job inden for en forholdsvis bred vifte af områder. For nogle er kommunikationsopgaver det centrale i deres arbejde. For andre har kommunikationsforståelse snarere været et udgangspunkt for at finde job inden for (delvist) andre områder.

Eksempler på arbejdsområder:

 • Kommunikationsbureauer (som medarbejder eller som selvstændig)
 • HR-afdelinger
 • Krisekommunikation
 • Intern kommunikation
 • Markedskommunikation og branding
 • Kommunikationsrådgivning i forbindelse med ledelsesopgaver og organisationsudvikling
 • LEAN-processer i virksomheder
 • Udvikling af nye forretningsområder

Mange oplever, at de får job gennem de netværk med medstuderende og virksomheder, de har opbygget gennem studietiden. Det at skabe sig et godt netværk kan derfor være vigtigt at prioritere, mens man er studerende.

Kompetenceprofil
I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen:

Kompetenceprofil for Cand.merc.(kom.)

 

Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
1. quarter 2. quarter

Profil*
(30 ECTS)

Valgfag / Praktik / Udveksling
(30 ECTS)

Speciale
(30 ECTS)

Globale transformationer,
risikostyring og kriseledelse 

(7,5 ECTS)

Transformationens
politik -  samfundstendenser og ledelse i organisationer

(7,5 ECTS)

Strategi og
kommunikation

(15 ECTS)

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
 

*Profiler

Her finder du kursusbeskrivelser for de fag, der indgår i de 4 forskellige profiler på 2. semester.

Digital Media, Organisation, and Communication - DMOC

Fag ECTS
Communication in a Datafied World 15 ECTS
The Digital Organization 15 ECTS

International Business and Society - IBS

Fag ECTS
International Business, Responsibility and Communication 15 ECTS
Societal Actors, Issues and Agendas 15 ECTS

Marketing and Cultural Analysis - MACA

Fag ECTS
Digital Marketing and Consumer Cultures 15 ECTS

Digital Data Analytics and Strategic Foresight

15 ECTS

Public Affairs and Political Communication - PPC

Fag ECTS
Political Communication and Public Affairs 15 ECTS
Communicative Dilemmas and Public Affairs 15 ECTS

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/03/2024