Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation

Cand.merc.(kom.) giver dig en bred forståelse for kompleks, strategisk virksomhedskommunikation både internt og eksternt i virksomheder og andre typer af organisationer – særligt med henblik på opnåelse af forretningsmæssige mål i en global kontekst.

Fag og indhold

Cand.merc.(kom.) beskæftiger sig med kommunikation i et organisatorisk og forretningsmæssigt perspektiv. Udgangspunktet er, at når virksomheder og andre organisationer skal agere kommunikativt for at nå deres mål, mangler der ofte både konkret og strategisk overblik ift. såvel kommunikationens formål som den overordnede ramme, kommunikationen skal udfoldes inden for. Du lærer derfor at gennemskue, forklare, udvikle og ændre kommunikative og strategiske processer i komplekse, foranderlige – og også ofte globale – organisatoriske sammenhænge.

Cand.merc.(kom.) lærer dig på denne måde, hvordan du kan forstå organisationer som kommunikation, og kommunikation som grundlæggende for organisationer.

Således giver uddannelsen dig et teoretisk og analytisk fundament for at arbejde strategisk med kommunikation – i samspil med de forretningsmæssige mål og virksomhedens interne og eksterne virkelighed. Det handler både om at forstå at lede kommunikative processer – og at forstå kommunikationens betydning for ledelse.

På 2. semester vælger du, om du vil specialisere dig inden for:

  • PR og marketing
  • International Business
  • Digitale medier
  • Digital markeds- og kulturanalyse

Kommunikation og marked
Udgangspunktet på cand.merc.(kom.) er, at virksomhedskommunikation foregår på et marked. Markedet kan forstås klassisk som et marked for produkter og serviceydelser – men også som et marked for oplevelser, medier og ikke mindst meninger (og i den sidste betydning kan markedet også ses som noget, der eksisterer internt i virksomheder og organisationer). Virksomheden er først nødt til at forstå det marked, den opererer på. Hvad er det for værdier og forestillinger, der præger det? Hvem er konkurrenterne? Hvad er udviklingstendenserne (internt, lokalt og globalt)? Hvad er det for kommunikationsformer og budskaber, der giver legitimitet? Først når man forstår markedet, kan man handle strategisk og udforme sin kommunikation ift. opfyldelsen af de forretningsmæssige mål, virksomheden har sat.

Fra bachelor til kandidat
Uanset om du har studeret HA(kom.), IMK, MAK eller en anden bacheloruddannelse inden for kommunikation, vil du, når du begynder på cand.merc.(kom.), opleve nogle ændringer i den måde, du arbejder med kommunikation på. Den væsentligste forskel er, at du på cand.merc.(kom.) vil arbejde på et højere, mere specialiseret og nogle gange mere abstrakt niveau. Tilgangen bliver mere kritisk, således at du bliver skarpere til at stille spørgsmål, der udfordrer eksisterende måder at tænke på, og som kan danne udgangspunkt for dannelsen af nye forståelser og nye løsninger. Cand.merc.(kom.) sætter også et eksplicit fokus på globalisering og globaliseringens betydning for den markedsmæssige virkelighed, kommunikationsaktiviteter skal forstås og planlægges ud fra.

VÆLG MELLEM 4 PROFILER


Mens alle studerende følger de samme fag på 1. semester, vælger du på 2. semester mellem 4 forskellige profiler: PRMC, IBS, DMOC eller DIMAC. Du skal først i løbet af 1. semester tilmelde dig den profil, du gerne vil følge. Bemærk at den enkelte profil kun oprettes, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte. Det er dermed ikke sikkert, at alle 4 profiler oprettes hvert år.

 
Public Relations and Marketing Communication (PRMC)

Profilen giver dig teoretisk viden og analytiske færdigheder ift. at forstå de kommercielle og politiske aspekter af kommunikation mellem virksomheder og deres omverden. Du lærer at arbejde med strategiske og taktiske aspekter af PR og markedskommunikation – herunder kampagner, issues management og bredere spørgsmål om legitimitet og corporate governance.

PRMC har en struktureret og konkret tilgang til udvikling af kommunikationsstrategier. Det er centralt på profilen, at du lærer at arbejde praktisk med design og implementering af kommunikative tiltag ud fra definerede rammer.

International Business and Society (IBS)
IBS-profilen giver den studerende teoretiske og analytiske perspektiver på, hvordan internationale virksomheder håndterer tiltagende forventninger om at bidrage til løsningen af presserende samfundsproblemer, udvikle bæredygtige forretningsmodeller og håndtere kommunikative interaktioner med andre samfundsaktører. Der anlægges såvel forretningsmæssige som samfundsmæssige perspektiver, således at den studerende sættes i stand til at operere analytisk og strategisk i en omskiftelig global virkelighed.
Digital Media, Organization, and Communication (DMOC)
Denne profil har til formål at give dig en teoretisk, strategisk og praktisk indføring i de muligheder og udfordringer, som udbredelsen af digitale medieteknologier udgør for kommunikation, organisation og ledelse. Kurserne på denne profil giver dig dels indblik i de organisatoriske muligheder og udfordringer, som digitale medier skaber, og dels mulighed for at opbygge teoretiske, analytiske og praktiske kompetencer i forhold til at planlægge og udføre kommunikation via digitale medier.

Digital Market and Cultural Analysis (DIMAC)

Profilen udbydes for første gang i 2022 og er særligt målrettet studerende fra HA MAK. Profilen er ikke forbeholdt studerende fra HA MAK, men den bygger oven på HA MAK's faglige indhold. Derfor er det en forudsætning, at studerende har erfaring med avancerede kvantitative metoder.

Profilen giver dig avancerede metodologiske og teoretiske færdigheder, viden og kompetencer, så du kan udarbejde, analysere og bearbejde strategisk forbrugeranalyse og adfærdsforudsigelse i lyset af den digitale transformation af markeder, forbrugerlivsstil, kulturelle systemer og økonomiske praksisser.

Profilen er bygget omkring to primære blokke:

  1. Kulturelle perspektiver og avancerede kvantitative tilgange til at studere digitale kulturer, digital kommunikation og nye former for online socialisering for at generere og effektivt kommunikere kulturelle indsigter i lyset af den digitale transformation.
  2. Socio-økonomiske perspektiver og kvantitative tilgange til digital data og online forbrugeranalyse for at kunne generere og effektivt kommunikere digitale adfærdsforudsigelser.


Opbygning

Cand.merc.(kom.) er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. semester består af obligatoriske fag, 2. semester af profilfag, 3. semester af valgfag og 4. semester af speciale.

Bemærk: 1. semester undervises på dansk. På 2. semester undervises alle profilfag på engelsk. Således foregår også eksaminer (herunder opgaver) på engelsk.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På 3. semester kan du tage valgfag på CBS, på andre universiteter i Danmark eller tage på udveksling og læse på et universitet i udlandet. På 3. semester er der ingen bindinger ift. undervisningssprog. For studerende, der er interesseret i en praktikperiode i en virksomhed, er der mulighed for dette på valgfagssemestret. Gennem et projektorienteret forløb arbejder du i en virksomhed med emner, der er relevante for cand.merc.(kom.). Derefter skal du skrive en opgave, hvor du holder erfaringerne fra praktikken op mod de teorier og tanker, du har lært på studiet. Forløbet kan erstatte to af dine normalt fire valgfag.

På 4. semester skriver du dit speciale, og her har du mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere områder, du har beskæftiget dig med i løbet af uddannelsen. Specialet kan skrives på dansk eller engelsk.

Der kan være en udfordring i at skulle arbejde på begge sprog. Omvendt er der en fleksibilitet i, at du faktisk kan vælge, om 75 % af din uddannelse skal være på dansk, 75 % på engelsk eller noget midt imellem.

Oversigt over uddannelsen

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester

Strategi og kommunikation (15 ECTS)

 

 

 

 

Globale transformationer, risikostyring og kriseledelse* (7,5 ECTS)

 

 

 

Transformationens politik - samfundstendenser og ledelse i organisationer* (7,5 ECTS)

 

 

 

 

 

 

Profil* (30 ECTS):Public Relations and Marketing Communications

ELLER

International Business and Society

ELLER

Digital Media, Organization and Communication

 

ELLER

 

Digital Market and Cultural Analysis

Valgfag / Projektorienteret forløb / Udveksling (30 ECTS)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*De 2 fag udbydes for første gang i 2022. Fagbeskrivelserne offentliggøres 1. september. Du kan læse en beskrivelse af de 2 fag her

Beskrivelser af profilfag

Du kan finde beskrivelser af de enkelte profilfag via kursusoversigten i studieordningen for Cand.merc.(kom.) - erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation.

DIMAC-profilen udbydes første gang i 2022:  Du kan læse en beskrivelse af de to fag på DIMAC-profilen her.

 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 30/08/2022