Reglement og gebyrer

Læs CBS Biblioteks regler og se størrelsen på de gebyrer, vi opkræver, hvis du afleverer for sent.

Gebyrer ved for sen aflevering

1 - 7 dage efter lånefristens udløb 5 kr. pr. materiale
8 - 30 dage efter lånefristens udløb 25 kr. pr. materiale
31-34 dage efter lånefristens udløb 50 kr. pr. materiale
Mere end 34 dage efter lånefristens udløb Der udskrives en regning på de lånte materialer.
150,- kr. i regningsgebyr + erstatning på materialet.

Særlige regler og gebyrer for taskeskabe – se reglementet §17

Inkasso via SKAT/Inddrivelsescentret

Materialer der ikke er afleveret
Hvis lånte materialer stadig ikke bliver afleveret, når erstatningsregningen er udskrevet, får låneren to varsler inden sagen overdrages til inkasso via SKAT/Inddrivelsescentret. Når sagen overdrages lægger biblioteket yderligere et gebyr på 65,00 kr. oveni til dækning af administrative omkostninger. SKAT/Inddrivelsescentret lægger egne gebyrer oven i den samlede regning. Når sagen er overdraget til SKAT/ Inddrivelsescentret, skal betaling og evt. kontakt foregå direkte mellem låner og SKAT/Inddrivelsescentret.

Ubetalte gebyrer
Ubetalte gebyrer vil også blive overdraget til SKAT/Inddrivelsescentret efter to varsler. Her lægger biblioteket også et gebyr på 65,00 kr. oveni til dækning af administrative omkostninger. Når sagen er overdraget til SKAT/Inddrivelsescentret, skal betaling og evt. kontakt foregå direkte mellem låner og SKAT/Inddrivelsescentret.

Reglement

§1 CBS Bibliotek er institutionsbibliotek for Copenhagen Business School/Handelshøjskolen, og har til hovedopgave at betjene universitetets ansatte og studerende. CBS Bibliotek er et offentligt bibliotek, og dets samlinger kan benyttes af alle. I tidsrummet 18.00-7.30 er CBS Bibliotek et læsesalsbibliotek, som kun kan benyttes af CBS’ studerende og ansatte.

§2 Enhver person over 18 år med fast bopæl i Danmark kan blive oprettet som låner ved CBS Bibliotek mod forevisning af gyldig billedlegitimation med CPR-nummer. Biblioteket kan kræve kaution eller sikkerhed for lånet, såfremt denne betingelse ikke kan opfyldes. Biblioteket kan ligeledes beslutte kun at udstede et midlertidigt lånerkort.
Alle CBS-studerende og –ansatte overføres automatisk til bibliotekets lånerregister ved indskrivning eller ansættelse på CBS. Lånerkontoen skal aktiveres hos personalet, hvor man også får en pinkode.

§3 Alle lånere registreres i bibliotekets lånerregister og kan få udleveret et lånerkort, men Sundhedskort og CBS-studiekort kan også benyttes som lånerkort. Ved registrering i lånerregisteret forpligter låneren sig til at overholde de til enhver tid gældende regler for benyttelse af biblioteket. En lånerkonto, der ikke har været benyttet i 2 år vil blive lukket og kontoen slettes fra bibliotekets lånerregister, medmindre der er tilknyttet ubetalt mellemværende.

§4 Lånerkortet er personligt. Den, der noteres for et udlån fra bibliotekets samlinger, hæfter selv for det lånte og er ansvarlig for, at det leveres tilbage i ubeskadiget stand. Rettidig aflevering skal være registreret i bibliotekssystemet senest på den sidste afleveringsdag inden for bibliotekets åbningstid ellers tilskrives der gebyrer efter gældende regler. Se åbningstider for CBS Bibliotek Solbjerg Plads.


§5 - Elektroniske ressourcer
CBS-ansatte og CBS-studerende har Campus- og fjernadgang til de fleste af bibliotekets databaser og elektroniske tidsskrifter.

     Regler for benyttelse af CBS Biblioteks elektroniske ressourcer:

  • Adgangskoden er strengt personlig og må kun benytte i forbindelse med studie og/eller forskning på CBS samt private ikke-kommercielle formål
  • Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter) samt lagring af data er strengt forbudt
  • Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password til andre og at benytte adgangen til e-ressourcerne i forbindelse med anden arbejdsplads
  • Copyrighten til de enkelte materialer skal overholdes
  • Hvis CBS it, CBS Bibliotek eller dataleverandøren opdager misbrug jf. ovenstående, vil adgangen blive lukket og brugeren vil blive indkaldt til samtale
  • Al trafik vedrørende brug af CBS Biblioteks elektroniske ressourcer bliver logget både hos dataudbyderen og på CBS, dette af hensyn til at sikre systemernes drift og for at forebygge misbrug af e-ressourcerne ved f.eks hacking af passwords.

     Brug og deling af CBS Biblioteks elektroniske ressourcer:

  • Du må downloade (hvis muligt) og printe (hvis muligt) en fultekst kopi af bibliotekets e-materiale, men kun til eget brug
  • Du må linke til materialet, men ikke dele fuldteksten via email, uploade til Facebook, ResearchGate, Twitter o.l., eller gemme materialet på et fælles drev (hverken på CBS’s drev, LEARN eller cloud-løsninger som DropBox m.v.). Dette gælder deling/distribution til andre CBS studerende eller kolleger, samt personer uden for CBS
  • Fuldtekst-filer hentet via CBS’ licenser må ikke indgå som bilag i projektrapporter eller lignende. Materialet må kun anvendes til studie, forskning og private ikke-kommercielle formål på CBS
  • Text- og datamining er ikke lovligt. Kontakt CBS Bibliotek, som måske kan hjælpe med at finde en løsning.

§6 Ændring af adresse, e-mail og telefon skal foretages via selvbetjening eller meddeles bibliotekets Udlånsadministration via e-mail: udl.lib@cbs.dk
Reservationsmeddelelser og varsling om lånetidens udløb vil kun blive fremsendt til den registrerede aktive e-mail og den registrerede og afmærkede mobiltelefon via SMS, og vil ikke efterfølgende blive fremsendt til postadressen i tilfælde af fejl i e-mail eller telefonnummer.
Rykkere og varsling om udelukkelse for yderligere lån vil kun blive fremsendt til den registrerede e-mail og vil ikke efterfølgende blive fremsendt til postadressen i tilfælde af fejl i e-mail.
Eventuelle regninger vil blive sendt til e-boks eller i papirform til den registrerede postadresse.

§7 Tab af lånerkort (herunder CBS-studiekort og Sundhedskort) skal anmeldes til biblioteket. Låneren er ansvarlig for lån foretaget indtil anmeldelsestidspunktet.

§8 Låners brug af bibliotekets udstyr samt kopiering og scanning sker på eget ansvar. Ligeledes er låners brug af skabe ved læsepladser samt taskeskabe på eget ansvar.

§9 Lånetiden for bøger er normalt 28 dage. Er bogen reserveret til andre lånere på udlånstidspunktet, er lånetiden dog kun 14 dage. For tidsskrifter, videomateriale og dvd-materiale er lånetiden 14 dage. Materialets lånetid vil altid fremgå af udlånskvitteringen. Udlånskvitteringen udgør samtidig 1. hjemkaldelse. Materialer fra Referencesamling, Semestersamling og visse andre særsamlinger er ikke til hjemlån.

§10 Er materialet ikke reserveret til andre lånere, kan lånet fornyes elektronisk op til max. 3 måneder. Der gælder særlige fornyelsesregler for udvalgte lånergrupper.

§11 Ved overskridelse af afleveringsfristen skal der betales et gebyr efter gældende takster afhængig af overskridelsens varighed. Intervallet mellem gebyrerne bliver ikke forrykket af bibliotekets lukkedage. Manglende modtagelse af fremsendte hjemkaldelser eller rykkere fritager ikke låner for betaling af gebyrer. Se information om gebyrer og intervaller øverst på siden.

§12 I lånerens oversigt over hjemlån vil evt. afleveringsgebyr være angivet. I tvivlstilfælde er afleveringskvitteringen dokumentation for afleveringen.

§13 Er aflevering ikke sket inden 35 dage efter lånetidens udløb, udsender biblioteket en regning, som indbefatter et regningsgebyr samt erstatningspris for materialet, hvis dette ikke afleveres. Regningsgebyret samt afleveringsgebyrer skal betales uanset at materialet afleveres og uanset manglende modtagelse af fremsendt regning.

§14 Såfremt lånte materialer tilbageleveres i beskadiget stand, eller tilbageleveringen ikke finder sted, skal låneren erstatte de samlede udgifter, som bliver påført biblioteket til nyanskaffelse eller reparation. Udgiften påhviler den, der er registreret for lånet.

§15 En låner udelukkes fra hjemlån, hvis det skyldige gebyr udgør 200 kr. eller derover. Først når hele det skyldige gebyr er tilbagebetalt vil udelukkelsen ophøre.
Desuden udelukkes en låner, såfremt lånte materialer i gentagne tilfælde ikke bliver afleveret til tiden, eller bliver afleveret i beskadiget stand.

§16 Ubetalt mellemværende overgives efter to varsler til inkasso via SKAT/Inddrivelsescentret.

§17 CBS Bibliotek stiller taskeskabe til rådighed for sine brugere - primært til opbevaring af biblioteksmaterialer og personlige ejendele. Bemærk at materialer fra bibliotekets Referencesamling og Semestersamling samt biblioteksmateriale, der ikke er udlånt, ikke må opbevares i taskeskabene. Overtrædes dette vil skabet blive tømt og personligt indhold kan afhentes i Campus Desk. Campus Desk sender uafhentede sager til Hittegodskontoret 2 gange pr. måned. Gentagne overtrædelser kan medføre udelukkelse (se også §22). Biblioteket forbeholder sig ret til at tjekke skabe for indhold efter behov. 

Stk. 1 Taskeskabe 4-ugerslån - forbeholdt CBS-studerende: Nøglen kan lånes i 28 dage. Hvis nøglen ikke er afleveret 35 dage efter lånetiden er udløbet, tømmer en af bibliotekets medarbejdere skabet, og en regning udstedes lydende på 100 kr. for udskiftning af lås samt et regningsgebyr på 150 kr.

Stk. 2 ”Short-term use” skabe - for alle brugere. Skabene er med kodelås og tømmes hver morgen i tidsrummet mellem klokken 7:00 og 7:30.

Stk. 3 Skabene ved læsepladserne skal tømmes efter endt benyttelse af læsepladsen.

§18 CBS Bibliotek indlåner kun materialer fra andre biblioteker til ansatte og studerende ved CBS. Disse materialer kan være underlagt det långivende biblioteks udlånsregler.
Ønsker om fornyelse af indlånt materiale skal sendes til bibliotekets Indlån via mail (ind.lib@cbs.dk) inden afleveringsfristens udløb.

§19 En række af bibliotekets særlige serviceydelser kan være gebyrbelagte.

§20 Mad og alkoholiske drikkevarer må ikke indtages i biblioteket. Frugt, kiks, slik o.l. er dog tilladt. Brug af mobiltelefoner er ikke tilladt i bibliotekets publikumsområder. Der henvises til særlige mobilzoner i biblioteket.
Som på resten af CBS er rygning ikke tilladt. Der henvises til de særlige udendørs rygezoner på CBS Campus.

§21 Det er ikke tilladt at samtale ved bibliotekets læsepladser. Gruppearbejde må kun finde sted i bibliotekets grupperum og ved gruppepladserne i kælderetagen.

§22 En biblioteksbruger, der ikke følger reglementet og ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket. Gentagne overtrædelser kan medføre udelukkelse.

§23 Grupperum og læsepladser kan kun reserveres af CBS-studerende. Yderligere information for CBS-studerende findes på my.cbs.dk.
Ledige pladser kan benyttes af alle. Pladsen skal dog forlades, hvis en CBS-studerende foreviser gyldig reservation.
Læsepladserne i stue- og kælderetagen i CBS Bibliotek Solbjerg Plads kan ikke reserveres, og kan benyttes af alle bibliotekets brugere.

§24 Fra kl. 18:00, hvor CBS Bibliotek overgår til læsesal, er ophold i CBS Bibliotek forbeholdt CBS-studerende og –ansatte. Gyldigt CBS-studiekort/adgangskort skal forevises bygningsvagten på forlangende.

§25 CBS Bibliotek stiller Hublets (tablet) til rådighed for sine brugere. En Hublet kan lånes i 2 timer, og kun til brug på biblioteket Solbjerg Plads. Såfremt lånte Hublet tilbageleveres i beskadiget stand, eller tilbageleveringen ikke finder sted, skal låneren erstatte de samlede udgifter, som bliver påført biblioteket til nyanskaffelse eller reparation. Udgiften påhviler den, der er registreret for lånet.

CBS Biblioteks regler for benyttelse og for gebyr ved overskreden lånetid bygger på nedenstående lovgrundlag.

 

Sidst opdateret: CBS Library // 19/03/2024