Faglig viden til samfundet - via Priden

CBS benytter Copenhagen 2021, som i år er et WorldPride-event, som platform for udbredelse af ny forskning, der bl.a. kan fremme en mangfoldig og inkluderende kultur på arbejdspladserne.

10/08/2021

Pride

Resumé

CBS er partner i årets internationale Pride-event, Copenhagen 2021, der i år er større end nogensinde og inkluderer flere faglige fora end normalt. Og det er netop adgangen til en vægtig platform for udbredelse af nye forskningsresultater om diversitet og mangfoldighed på arbejdspladsen, som er afgørende for CBS’ deltagelse. CBS bidrager bl.a. i regi af arrangementerne 1:1 Democracy Festival og Workplace Inclusion Day, som begge er en del af Human Rights Forum – Copenhagen 2021’s faglige ben. Samtidig deltager både studerende og ansatte i det traditionelle optog for at fejre de værdier, CBS også efterlever til hverdag som uddannelses- og forskningsinstitution.
 

2021 er femte år i træk – minus 2020, hvor arrangementet var Covid-19-aflyst – at CBS er engageret partner i LGBTQIA+-begivenheden World Pride i København, der i år, under navnet Copenhagen 2021, er større end nogensinde og kombinerer WorldPride, EuroGames med 6000 atleter, et omfattende kunst- og kulturprogram, et topmøde om indvandring i Malmø og endelig eventets faglige ben Human Rights Forum, som bl.a. inkluderer 1:1 Democracy Festival og Workplace Inclusion Day.  

CBS-medarbejdere og -studerende deltager i det traditionelle Prideoptog, og CBS-forskere bidrager til en række faglige arrangementer. Sara Louise Muhr, professor ved Institut for Organisation, er medlem af Governing Board for Human Rights Forum og vært på Workplace Inclusion Day, og hun er dermed en af hovedkræfterne bag CBS’ engagement. Men hvorfor er det i det hele taget relevant for CBS at være med?  
 
”Det er en vigtig platform, når det handler om at præsentere den diversitets- og mangfoldighedsforskning, vi producerer, som bl.a. kan bidrage til at fremme en mere mangfoldig og inkluderende kultur på arbejdspladserne. Samtidig er det en anledning til, at vores studerende og ansatte går sammen om at fejre de værdier, vi også efterlever til hverdag som uddannelses- og forskningsinstitution,” siger hun.

Lighed og inklusion

CBS er involveret på flere fronter i Copenhagen 2021. Udover Sara Louise Muhrs engagementer sidder også Jannick Friis Christensen, post.doc. på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, i Governing Board for Human Rights Forum, ligesom han på Workplace Inclusion Day står i spidsen for en workshop med fokus på større inklusion for LGBTQIA+-personer på arbejdspladsen. CBS er endvidere repræsenteret på 1:1 Democracy Festival, hvor et forskningsprojekt, ledet af lektor Stefan Schwarzkopf, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, undersøger, hvordan Priden kan være med til at fremme inklusion i samfundet og på arbejdspladserne.  

Sara Louise Muhr understreger, at LGBTQIA+-rettigheder er under voksende pres i mange lande. Det er ikke situationen i et land som Danmark, hvor vi er nået langt på området, men det betyder ikke, at der ikke er plads til forbedringer. Det er der i høj grad – ikke mindst når det handler om at skabe større inklusion på arbejdspladserne, pointerer hun.

”Derfor forsker vi på CBS målrettet og fra mange vinkler i, hvad organisationer konkret kan gøre for at fremme en dagsorden om lige muligheder og inklusion. Og vi har fokus på, hvordan vi, via vores forskning, kan bistå virksomheder, organisationer og beslutningstagere, så de kan indfri deres ambitioner om at skabe en mangfoldighedskultur.”

Ifølge Sara Louise Muhr er det for CBS et centralt strategisk mål at engagere sig i disse tematikker. Og såvel i den daglige praksis som international vidensinstitution, i forskningen og på uddannelserne stræber man efter at involvere sig i spørgsmål om diversitet. Det er herunder afgørende for CBS, at de studerende tager perspektiverne med sig i deres videre liv og karriere.
Temaer som inklusion, diskrimination og seksisme er konstant oppe og vende på nutidens arbejdspladser, og det er derfor noget, man skal være uddannet til at håndtere, hvis man vil være en relationel og transformativ moderne leder.

Workplace Inclusion Day

Udover at forske og undervise på CBS og være medlem af CBS’ Gender Balance Taskforce, er Sara Louise Muhr Academic Director for universitetets Diversity and Difference Platform. Det er et tværfagligt forskningsinitiativ, som samler CBS-forskere og skaber netværk og partnerskaber med politiske beslutningstagere, virksomhedsledere, ngo'er og offentlige organisationer nationalt og internationalt.

Den forskning, som er samlet under platformens vinger, omfatter temaer som organisationsstudier, mangfoldighedsledelse, diversitet på arbejdspladser, migration og integration, køn og seksualitet, uddannelse, kultur og magt. Og nogle af de nyeste forskningsresultater præsenteres som nævnt i forskellige fora i løbet af Copenhagen 2021 – bl.a. på Workplace Inclusion Day. Og netop inklusion på arbejdspladsen er relevant af flere årsager, pointerer Sara Louise Muhr.

”Hvis vi skærer ind til benet, så handler det jo om, at man, hvis man på sit arbejde ikke kan være den man er som menneske, bliver mindre tilfreds og mindre produktiv. Det gælder også for LGBTQIA+-personer, som kan føle sig tvunget til at skjule en vigtig del af deres identitet for at undgå konflikter. Workplace Inclusion Day har netop fokus på faglige diskussioner af, hvordan man kan skabe arbejdspladser, hvor alle kan være sig selv.”

CBS’ workshop på Workplace Inclusion Day er et såkaldt QueerLab, hvilket er et koncept, der er udviklet i et samarbejde mellem CBS’ Diversity and Difference Platform og Kvinfo. Ved at kombinere en stramt styret designtænkningsproces og normkritik, som udvider deltagernes forståelse af emnet, bliver der skabt et rum, hvor deltagerne selv udvikler løsninger. Det overordnede lab-koncept kan anvendes på alle problematikker på arbejdspladsen og ligger frit tilgængeligt på CBS’ Diversity and Difference Platform.

Mangfoldig arbejdskultur

Aktuel udfolder CBS en bred vifte af forskning med fokus på bl.a. diskrimination, inklusion og chikane på arbejdspladsen. Det gælder fx forskningsprojekter om de forskelligartede udfordringer, LGBTQIA+-personer møder på jobbet. Sara Louise Muhr har eksempelvis fulgt en transkønnet leder gennem flere år og endvidere inddraget hende i undervisningen som forelæser. Hun forsker også i, hvordan man kan sikre, at alle talenter kommer i spil i organisationen, herunder LGBTQIA+-personer. En hovedpointe er, fremhæver hun, at det gør man ved at skabe en arbejdskultur, som er inkluderende for alle. Hvis arbejdskulturen ikke er dét, rummer den nemlig pr. definition eksklusionsmekanismer, der gør, at visse mennesker ikke har lyst eller er i stand til at arbejde i organisationen.  

Andre aktuelle forskningsprojekter ser nærmere på privilegiet i at være ”normal” – kontra udfordringerne ved at tilhøre en minoritet, hvad enten man fx har en anden kønsidentitet, etnicitet, seksuel orientering eller på anden vis afviger fra normen. Men er der reelt set udfordringer med manglende inklusion på danske arbejdspladser anno 2021?

”Det korte svar er ja, selvom man i langt de fleste organisationer i Danmark vil sige, at selvfølgelig er homoseksuelle og andre minoriteter mere end velkomne. Dog er det – og det kan jeg sige på baggrund af min egen forskning og personlige erfaringer – næsten altid sådan, at folk reagerer på, at fx en kollega, samarbejdspartner eller underviser tilhører en minoritet. Og uanset om reaktionen er positiv eller negativ, er det en reaktion, som personen skal kunne rumme. Så det kræver ekstra ressourcer af vedkommende, når fx kolleger og ledere på daglig basis forholder sig til det faktum, at man falder uden for normen. På den måde vil det at arbejde for større inklusion måske lidt paradoksalt bidrage til, at alle kan fokusere på deres arbejde og mindre på deres forskellighed,” siger Sara Louise Muhr.     

Hun forsker også i, hvordan ledere kan blive bedre til ikke bare håndtere mangfoldighed, men til at opbygge en egentlig arbejdskultur, der er inkluderende overfor mangfoldighed bredt set, så alle mennesker har lyst til at være på arbejdspladsen – og så alle talenter dermed kan komme i spil. Det inkluderer naturligvis alle bogstaverne i LGBTQIA+, herunder bl.a. transpersoner samt nonbinære, hvilket er mennesker med flydende kønsidentitet. Forskningen er selvsagt også relevant internt på CBS, hvor man de senere år har set en øgning i antallet af studerende, der identificerer sig som nonbinære.

Tager egen medicin

Hvad angår undervisningen i diversitet og inklusion på CBS, så er det et overordnet mål at ruste morgendagens ledere til at opbygge en sådan mangfoldighedskultur. Det er dog situationen i dag, at undervisningen ofte bliver et appendix, som adresseres på en enkelt undervisningsgang eller måske via en temadag. Men det kommer til at ændre sig, pointerer Sara Louise Muhr.

”Temaer som inklusion, diskrimination og seksisme er konstant oppe og vende på nutidens arbejdspladser, og det er derfor noget, man skal være uddannet til at håndtere, hvis man vil være en relationel og transformativ moderne leder, der har relationen, inspirationen og forståelsen af medarbejderne i fokus. Læg dertil, at det stadig mere grænseløse arbejdsliv nødvendiggør større og større sammenblanding af privat- og arbejdsliv, så man blive nødt til at forholde sig til medarbejderen som ”det hele menneske” – og det gælder både de aspekter, der adskiller sig fra normen og de, der ikke gør,” siger Sara Louise Muhr.

Det er i dag op til den enkelte underviser på CBS at sikre, at de studerende er rustet til at bedrive mangfoldighedsledelse og skabe en inkluderende arbejdskultur. Det er reelt ildsjælsbåret, men i fremtiden vil det blive obligatorisk, forudser hun.

”I regi af CBS’ Gender Balance Taskforce er vi godt i gang med en proces, som skal munde ud i et system, som sikrer, at dette bliver indarbejdet i undervisningen. Samtidig ser vi på, hvordan vi kan skabe en model for ”det inkluderende klasseværelse”, som vi vil brede ud til hele CBS. Så vi nøjes altså ikke med at forske og formilde vores resultater til omverdenen – bl.a. i regi af WorldPride og Copenhagen 2021. Vi tager også vores egen medicin,” slutter Sara Louise Muhr.  
 

Vil du vide mere?

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 19/05/2022