CBS søsætter plan for ligestilling og mangfoldighed

I år vil CBS sætte gang i implementeringen af en ny plan, også kaldet CBS’ Gender Equality Plan, for at styrke mangfoldighed, ligestilling mellem kønnene og inklusion. Planen er nu godkendt af CBS’ bestyrelse, og den rummer indsatser, som skal implementeres på alle niveauer i organisationen med hensigten om at styrke ligestillingen mellem kønnene i den akademiske verden og sikre en mere mangfoldig arbejdsstyrke for virksomhedssektoren.

17/01/2022

Foto: Bjarke MacCarthy
Foto: Bjarke MacCarthy

Den godkendte plan afrunder en omfattende indsats, der startede tilbage i november 2020, hvor man etablerede en Gender Balance Taskforce med repræsentanter fra hele CBS.  I januar 2021 fremlagde arbejdsgruppen 18 anbefalinger for CBS’ øverste ledelse, som udvalgte og prioriterede de vigtigste anbefalinger og bestilte en sammenhængende plan. Planen blev i december godkendt af bestyrelsen som CBS’ Gender Equality Plan. I løbet af 2022 vil arbejdet blive igangsat, så det breder sig til hele organisationen, og derved bliver den nye plan et nøglebidrag til CBS’ strategiske ønske om at sikre mangfoldighed, ligestilling og inklusion.

Virksomheder efterlyser en mangfoldig arbejdsstyrke

CBS’ Equal Opportunities Officer, Alex Klinge, har stået i spidsen for projektet. Ifølge ham er CBS’ Gender Equality Plan ikke blot afgørende for CBS’ fremadrettede succes, men for hele samfundet. Undersøgelser viser, at en mere mangfoldig arbejdsstyrke kan bringe flere perspektiver i spil i forhold til komplekse problemstillinger og dermed producere bedre, mere innovative og relevante løsninger.

”CBS har brug for at tiltrække og udvikle en mangfoldighed af perspektiver ved hjælp af mangfoldige studerende, undervisere og medarbejdere. Dette er væsentligt for udvikling og fremme af attraktive og inkluderende miljøer, hvor kreativiteten kan trives,” forklarer Alex Klinge.

CBS’ Gender Equality Plan udstikker ambitionerne, prioriteringerne og aktiviteterne, som skal adressere ligestilling mellem kønnene og inklusion på tværs af hele organisationen. Det betyder, at CBS forstærker indsatserne for at fremme mangfoldighed for alle, der arbejder for og studerer på CBS. Fra oplysning om ligestilling mellem kønnene og fordomme til bekæmpelsen af kønsdiskrimination på både arbejdspladsen og i undervisningsmiljøerne. Derudover vil CBS introducere tiltag, hvis formål det er at forbedre mangfoldigheds- og kønsbalancen hos de studerende på CBS på tværs af alle studieretninger.  I nogle tilfælde er der brug for flere mandlige studerende, i andre tilfælde flere kvindelige, for at skabe en god kønsbalance.

”Mangfoldighed blandt de studerende slår igennem på arbejdsmarkedet og opfylder dermed et voksende behov for alsidige kandidater. En mere mangfoldig gruppe af studerende, hvoraf nogle vil blive ph.d.-stipendiater, kan i sidste ende sikre et bredere spektrum af undervisere og forskere. Det faktum, at der er færre kvinder inden for visse forskningsfelter, er ikke kun et problem for kvinder, det har meget mere omfattende konsekvenser for hele samfundet, eftersom vi går glip af perspektiver,” tilføjer Alex Klinge.

For medarbejderne betyder den nye plan, at de nu kan forvente, at alle ledere tager ansvar for at identificere og implementere initiativer, der fremmer ligestilling og inklusion.

Lad ikke talenterne glide os af hænde

Konstitueret rektor på CBS, Inger Askehave, er glad for at anbefalingerne og den nye Gender Equality Plan nu kan implementeres.

”Det er af afgørende betydning, at vi fokuserer på ligestilling mellem kønnene på de højere uddannelser, da det er et stort problem for den akademiske verden at talentfulde kvinder glider os af hænde. CBS’ strategiske målsætning omfatter at tiltrække, udvikle og fastholde en mangfoldighed af yderst talentfulde medarbejdere og internationalt førende forskere, og vi kan ikke risikere, at nogen bliver overset. Det er mit håb og min forventning, at vi med denne nye plan systematisk kan oparbejde ny viden og skabe metoder, der sikrer, at alle talenter kommer i spil,” siger Inger Askehave.

Det kommende år

Nu hvor den nye plan er sat i værk, ser Alex Klinge frem til det kommende år.

”Nu har vi en rammesætning, der kan accelerere fremgang, og det betyder, at efterhånden som vi bevæger os fremad, vil ligestilling og mangfoldighed blive mere rodfæstet overalt på CBS. Planen sætter kursen, men for at skabe kulturelle forandringer bliver vi nødt til hele tiden at evaluere og anvende den viden, vi opnår. Og med denne nye plan, tror jeg, at vi er på rette vej,” konkluderer han.

Hvis du vil vide mere om ligestillingsarbejdet på CBS

I den vedhæftede Gender Equality Plan finder du de tiltag, aktiviteter og retningslinjer, der er blevet udviklet, og som bliver implementeret for at understøtte målsætningerne.
 

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 11/07/2023