Udskudt ibrugtagning af den tidligere Hamlet-bygning

Nyheder

I forbindelse med ibrugtagningen af den tidligere Hamlet-bygningen er det blevet konstateret, at der igennem en flerårig periode ikke er blevet gennemført en række miljømålinger, som har været en forudsætning for den oprindelige miljø-ibrugtagningstilladelse til bygningen.

 
11/12/2013

Derfor kan der ikke opnås en byggetilladelse til indretning af den tidligere Hamlet-bygning til graduate house, før disse målinger er blevet gennemført, og Region Hovedstaden har godkendt, at den tidligere ibrugtagningstilladelse kan opretholdes, eller at Region Hovedstaden har fastsat en række yderligere tiltag på bygningen, som skal gennemføres, som forudsætning for at kunne ibrugtage bygningen. Denne proces betyder, at Hamlet-bygningen ikke kan forventes at være klar til at åbne som graduate house til efterårssemestret 2014, men det forventes, at graduate house vil være taget fuldt i brug til forårssemestret 2015.

Det skal understreges, at der ikke er lavet nogen målinger, som viser, at det skulle være farligt at arbejde i Hamlet-bygningen. Der er således alene tale om manglende gennemførsel af målinger. Hvis der findes nogen forurening, som påvirker arbejdsmiljøet, så vil dette blive inddæmmet og overvåget, inden bygningen tages i brug.

Der er allerede indledt screening af markedet for alternative undervisningslokaler til efterårssemestret 2014, og det forventes, at behovet for undervisningslokaler kan være fuldt dækket, men der vil ikke blive tale om samme kvalitet i undervisningslokaler og studiearealer, som det nye graduate house vil have.

Uddybning om miljøtilladelsen
Området, hvor Hamlet-bygningen er opført, er et tidligere industriområde og derfor på linje med mange tilsvarende tidligere industriområder et forurenet areal. Dette er kendt, og der findes procedure for at inddæmme denne forurening. Således blev der allerede ved ombygning af Hamlet til privathospital i starten af 90’erne taget en række initiativer til at inddæmme forureningen. Ejeren fik endvidere et påbud om, at der løbende skulle foretages målinger af luftkvaliteten i kælderen, således at det kunne sikres, at tiltagene til at inddæmme forureningen var effektive.

Imidlertid viser kommunens gennemgang af sagsforløbet ifm. CBS’ ansøgning om byggetilladelse, at det ikke er blevet sikret, at disse målinger er blevet gennemført. Derfor kan kommunen først udstede en byggetilladelse, når der er opnået en særlig tilladelse (en såkaldt §8-tilladelse ifølge Jordforureningsloven). Idet området er udlagt som indsatsområde af regionen, er det regionen, som skal give denne tilladelse. Ved tildeling af tilladelsen kan regionen knytte en række forudsætninger til tilladelsen, som CBS skal opfylde for at kunne få byggetilladelsen.

Det vurderes, at det tager omkring 16 uger at opnå denne §8-tilladelse, og der er ikke tegn på, at denne behandlingsperiode kan forkortes, om end CBS naturligvis forsøger at reducere tidstabet. Det vil som udgangspunkt ikke være muligt for CBS at lave nogen arbejder på bygningen i perioden, da kommunen ikke kan udstede en byggetilladelse før §8-tilladelsen foreligger.

 

Sidst opdateret: Communications // 17/12/2017