Projektdeltagere

Strategisk forskning indenfor fremtidens offentlige lederskab (StratRes)


Abstract:

Projektet har til formål at skabe forskningsbaseret viden til inspiration for udvikling af fremtidens offentlige styring og lederskab. Projekt et består af en klynge på 7 delprojekter, hvoraf de 6 hver for sig er centreret omkring et ph.d.-forløb. Derudover et paraplyprojekt, der skal sikre sammenhæng i de 6 delprojekter. Projektet har baggrund i den debat om offentlig ledelse og styring, som Kvalitetsreformen har med ført.Projekt 1 skal studere laboratorieforsøg, som søger at udvikle nye metoder til styring og ledelse i offentlige institutioner.Projekt 2 skal undersøge den sociale og politiske betydning af den danske lederskabsdiskurs, som ligger bag og skaber kobling mellem ledelsespolitikken, ledelsesudviklingen, lederuddannelserne og ledelsespraksis.Projekt 3 skal studere forankringen af strategier i praksis på en måde, hvor processen skaber mening, motivation og gennemslagskraft (magi) på tværs af niveauer, funktioner og faggrænser.Projekt 4 skal undersøge de adfærdsmæssige effekter af gennemførte lederuddannelsesforløb (diplomniveau) set med dimittendernes og modtagerorganisationernes øjne.Projekt 5 skal problematisere krydspres og meningsskabelse på offentlige arbejdspladser med fokus på de faglige lederroller. Projekt 6 skal undersøge betydningen af samspillet mellem styrings- og organisationsformer for innovation af faglig kvalitet, brugerrelationer og kompetencer i sundhedssektoren.Paraplyprojekt 0 skal løbende perspektivere og udfordre delprojekternes resultater og koble dem sammen med den nationale og internationale lederskabsforskning på feltet. Paraplyprojektet har engageret 20 seniorforskere, der har leveret markante bidrag indenfor offentligt lederskab på danske universiteter.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Finansministeriet

Status:

Afsluttet

Startdato:

01-04-2010

Slutdato:

31-12-2014

The page was last edited by: Dean's Office of Research