Forskere fra CBS modtager bevillinger fra De Frie Forskningsmidler

Lektor Florian Hollenback og professor MSO, Andrej Savin modtager begge bevillinger, der gør det muligt at forfølge deres innovative forskningsidéer.

01/06/2023


Florian Hollenbach og Andrej Savin. foto: CBS

Danmarks Frie Forskningsfond har uddelt 222 bevillinger til talentfulde forskere, der nu kan igangsætte nye og vigtige forskningsprojekter baseret på egne idéer.

To forskere fra CBS, lektor Florian Hollenback fra Institut for International Økonomi, Politik og Business og professor MSO Andrej Savin fra Institut for Business Humaniora og Jura har begge modtaget bevillinger, og nedenfor for uddyber de projekterne.

Florian siger om sit projekt: “Determinants and Consequences of Legislative Capacity”:

”I et demokratisk system samarbejder parlamenter og embedsværk om den politiske lovgivningsproces. Parlamentet vedtager lovene, mens embedsværket implementerer dem. Embedsværkets indflydelse på såvel politik som lovgivning afhænger af de ressourcer, parlamentet stiller til rådighed til at designe effektiv lovgivning og efterfølgende overvåge embedsværkets implementering af de pågældende love.

Dette skaber et strategisk dilemma i demokratiske systemer: Hvor stort kapacitet bør den lovgivende forsamling give sig selv? Vores projekt udforsker de institutionelle rammer, der får parlamenter til at øge eller reducere deres resourser. Vi udvikler først et teoretisk argument, der undersøger de strategiske valg, parlamentariske flertal tager, når de fastsætter den lovgivende forsamlings kapacitet.

For at kunne undersøge vores teoretiske ramme empirisk, indsamler vi omfattende data om lovgivernes ressourcer og de regler, der rammesætter parlamentets beføjelser. Data vil omfatte de nationale parlamenter i alle OECD-landene over 20 år. Vi planlægger også at indsamle data fra subnationale regioner i Danmark og Italien. Vi vil anvende denne data til at forstå, hvorfor nogle lande har svage parlamenter, mens andre har stærke parlamenter med rigelige ressourcer. Desuden vil vi undersøge om stærke parlamenter – i forhold til embedsværket – fører til politikker, der er i større overensstemmelse med borgernes præferencer.

Med denne forskning ønsker vi at belyse fordelene ved en forøgelse af lovgivernes kapacitet og den indvirkning, det vil have på demokratisk ansvarlighed.”

Andrej siger om sit projekt: “The Data Driven Home: A Study of the Socio-Material and Legal Construction of the 21st Century Home”:

”Projektet udforsker den indvirkning, smarte teknologier har på hjemmet og udfordringerne forbundet hermed i forhold til gældende persondatabeskyttelse. Første del undersøger, hvordan specifikke smarte teknologier i hjemmet omformer vores opfattelse af hjemmet og skaber nye relationer. Den anden del fokuserer på den nuværende juridiske rammes begrænsning af disse teknologier, herunder samspillet mellem dataforbrug, regulering og kontekst. Projektet ønsker at skabe en teoretisk forståelse af vores forbrug af smarte teknologier og at fremsætte forslag til forbedringer af den juridiske ramme, der skal beskytte persondata i hjemmet.”

Støtten til projekterne er bevilget gennem Den Frie Forskningsfonds projekt 1 og 2-midler.

Andre forskningsområder, som har modtaget bevillinger omfatter alt fra seksualundervisning i folkeskolen, domesticeringen af hundes historie og den etiske brug af kunstig Intelligens.

Sidst opdateret: Sekretariat for Ledelse og Kommunikation // 25/01/2024