Projektdeltagere

Capacity Remuneration Mechanisms and Interconnected National Electricity Markets (Capacity Remuneration)


Abstract:

Europas el-forsyningssikkerhed udfordres af, at el-produktion i stadig stigende omfang baseres på ustabile vedvarende energikilder. Det betyder dårlig udnyttelse af den konventionelle produktionskapacitet, der må være til stede for at dække efterspørgslen under spidsbelastning og i perioder med lav produktion fra vedvarende energikilder, og deraf følgende ringe incitament til at investere i reservekapacitet. Konsekvensen af begrænset reservekapacitet vil blive kraftige(re) prisudsving og øget risiko for strømafbrydelser og i værste fald lavere økonomisk vækst. Flere europæiske lande har reageret på denne trussel ved at betale producenterne en kompensation for at fastholde den ønskede reservekapacitet uanset i hvilket omfang denne udnyttes. Der er to modeller herfor: UK har etableret et kapacitetsmarked, hvor de enkelte producenter byder ind, hvor meget kapacitet de vil stille til rådighed; i Danmark betaler systemoperatøren (energinet.dk) producenterne for at reservere kapacitet og udtager dem af markedet af hensyn til forsynings sikkerhed. I projektet analyseres, (i) hvilke af de to modeller, der billigst sikrer en given forsyningssikkerhed, og (ii) hvordan implementeringen af en af de to modeller i et land vil påvirke el-markedet i andre lande. Analysen sigter på at give nationale tilsynsmyndigheder og EU et bedre grundlag for at beslutte, om sådanne mekanismer skal implementeres, og i givet fald om ordningerne skal synkroniseres mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

Type:

Public (National)

Bevillingsgiver:

Danmarks frie forskningsfond

Samarbejdspartnere:

University of Cambridge

Status:

Afsluttet

Startdato:

11-01-2016

Slutdato:

10-06-2016

The page was last edited by: Dean's Office of Research