kwabhl

Institut for Business Humaniora og Jura

 • CBS Law
Kim Wind
Andersen
Ekstern Lektor
E-mail:
kwa.bhl@cbs.dk

Dummy profile picture
Presentation and academic fields

Skatterevisor, Registreret revisor, Master of Tax auditing

Egen virksomhed: Hansen TaxLegal Advokatpartnerselskab og Andersen TaxLitigation Advokatpartnerseskab

Professional and/or academic experience
 
Underviser og vejleder i fagene:
 • Skatteret,
 • Selskabsskatteret 
 • International skatteret

Ligeledes, faginteresser i skatteret, selskabsskatteret og international skatteret

 

Konferencer:

 • Medlem af Deloitte´s European international tax planning idea group fra 2008-2015.
 • Deltager i faglige medlemsmøder hos Danmarks Skatteadvokater

 

Other Teaching Activities

Udgivelser

 • Skattepligtig aktieombytning - aktieavance eller udbytte - generel omgåelsesklausul, SPO 2019, nr. 109
 • Kim Wind Andersen: Grænseoverskridende flytning af selskabers hjemsted, SPO 2019, nr. 71
 • EBITDA-reglen, SPO 2019, nr. 1
 • EU-retlig tilpasning af reglerne om tynd kapitalisering, SPO 2018, 239
 • Fremførsel af kildeartsbegrænset aktietab, SPO 2018,69
 • Udvalgte emner i kursgevinstlovens – i et grænseoverskridende perspektiv, SPO 2018, nr. 1
 • Udvidet adgang til fradrag for lønudgifter m.v., TfS 2017,679
 • Nedsættelse af gaveafgiften ved generationsskifte af aktier og erhvervsvirksomheder, SPO.2017.155 
 • Valutakursgevinster og valutakurstab ved eftergivelse af koncernfordringer, SPO.2017.91
 • Valutakursgevinster og valutakurstab ved eftergivelse af koncernfordringer, i SPO 2017 nr. 3
 • Skattemæssige sambeskatningsunderskud ved skattefri omstrukturering, SR.2017.83
 • Svævende underskud – SKAT´s ulovlige praksisændring, SR.2017.83
 • Udvidelse af definitionen af skattefrie datterselskabsaktier, SPO.2016.169
 • Acontoskat ved ind- og udtræden af sambeskatning, SR.2016.201
 • Hensættelser og skat ved en Asset Deal (med Jane Bolander), SR.2016.43
 • SKAT udfordrer Skatteministerens svar vedrørende EBIT-reglen, TfS 2016,138
 • Nye opgørelsesprincipper for selskabers kursgevinster og -tab på fordringer og gæld, TfS 2015,148
 • Dobbeltbeskatning ved anvendelse af realisationsprincippet i stedet for lagerprincippet, TfS 2015,148
 • Højesterets dom om opgørelse af tabsfradrag på en fordring i forbindelse med en delvis gældskonvertering, SPO.2014.265
 • Indgreb mod omgåelse af udbyttebeskatningen - flere aktiesalg bliver skattepligtige, SPO.2014.149
 • Skal selskaber ikke længere foretage renteperiodisering?, TfS 2014,664
 • Rente og -underskudsbegrænsning i relation til CFC-beskatning (med Sara Stenz Zahle), SU 2014.338
 • Ny valgfri henstandsordning for betaling af selskabers exitskat (med Henriette Wetke Korsgaard), SR.2014.104
 • Henstand med selskabers exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/-EØS land, SPO 2014, nr. 2
 • Favourable ruling of the Danish National Tax Bord on the Danish anti-avoidance rules regarding the US Check-the-Box Rules, European Taxation, 2014 (Volume 54, No. 2-3
 • Hybrid selskab anset som en ”blocker” i relation til selskabsskattelovens § 2 A, SPO 2013,529
 • Skattefrie porteføljeaktier pr. 1. januar 2013, SPO 2013, nr. 1
 • Pistolbeskatning af udbytter, TfS 2013,35
 • Beneficial owner af maskeret udlodning/indeholdelse af udbytteskat, Skat udland 2012,228
 • Beskatning af nulskatteselskaber, SPO 2012, hæfte 5, side 313
 • Underskud, der kan veksles til kontanter, Skattepolitisk Oversigt 2012, hæfte 2, side 103.
 • Overdragelse af danske underskudsselskaber med udenlandske moderselskaber, Skat Udland 2011,106
 • Skattemæssige sambeskatningsunderskud i fusionsskattelovens § 8, stk. 6, SPO 2011, hæfte 8, side 487
 • Skattehul vedrørende gældseftergivelse og gældskonvertering i koncernforhold, SPO 2011, hæfte 3, side 182
 • Fiktiv afståelsesbeskatning i relation til CFC-reglerne, SKAT udland 2009, hæfte 3
 • Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse - nye regler fra 2010, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 33
 • Nye avanceopgørelsesprincipper vedrørende selskabers kursgevinster og tab på fordringer og gæld – forårspakke 2.0, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 29
 •  Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning – forårspakke 2.0, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 25
 • Justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 13
 • Nye justeringer af selskabers beskatning af udbytter m.v. , Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 12
 • Beskatning ved ophør af transparensstatus efter selskabsskattelovens § 2 A, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 11
 • Nye tekniske regler af CFC-reglerne, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 10
 • Væsentlige stramninger af udbyttebegrænsningen – L 23, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 8
 • Beskatning ved ændring af aftalte lånevilkår, Ugeskrift for Skat 2009, hæfte 6
 • Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse SPO hæfte 5
 • Selskabsbeskatning, SkatteOrientering, 2018, hæfte S 13
 • Skattemæssig selskabskvalifikation – SEL § 2 C, Ugeskrift for Skat 2008, hæfte 32
 • Skærpet beskatning af konvertible obligationer, Ugeskrift for Skat 2008, hæfte 27
 • Beskatning af børsnoterede medarbejderaktier – favorable overgangsregler, UFS 2008,9
 • Udvidet asymmetri i kursgevinstloven, UfS 2008, nr. 4
 • Creditlempelse vedrørende danske CFC-selskaber, UfS 2007,50
 • Renteindgrebet, SPO 2007, hæfte 5
 • Justering af sambeskatningsreglerne – SPO 2007, hæfte 4
 • Skattefri omstrukturering af selskaber uden tilladelse - Skattepolitisk Oversigt 2007, hæfte 3
 • Underskudsbegrænsning ved kapitalforhøjelse med efterfølgende indfrielse af gæld, en kommentar til SKM 2006.250.LSR, Skattepolitisk Oversigt 2006
 • Vareleverancer til datterselskab – varemellemværende eller udlån, TfS 2006,414
 • Beskatning ved gældskonvertering – Hvad er tilstrækkelig dokumentation, SKAT udland 2005,268
 • National og international sambeskatning, SPO 2015, nr. 5
 • Skattemæssig behandling af leasingudgifter, INSPI 2005, hæfte 4
 • Reconstruction of companies – Cross border tax issues – European Taxation 2004, hæfte 8
 • EU-sejr: Tilladdelse til søstersambeskatning, SPO 2004, nr. 8
 • Lukning af skattehuller - milliardstore skattefradrag, Skat Udland, 2004,158
 • EU-pakken og den nye udvidede adgang til sambeskatning, Skattepolitisk Oversigt 2004, hæfte 4
 • Skatterevision af gældskonverteringer, skatterevisoren 2003, hæfte 6
 • Straksfradrag på bygninger, SR-SKAT 2003, hæfte 4
 • Fristreglerne for ændring af skatteansættelser, TfS 2003,761 (2. del)
 • Fristreglerne for ændring af skatteansættelser, TfS 2003,751 (1. del)
 • Nye fristregler på Skatte- og afgiftsområdet, Revision & Regnskabsvæsen 2003, hæfte 10
 • Nye CFC-regler med virkning fra og med indkomståret 2002 (2. del) – SU 2003,114
 • Nye CFC-regler med virkning fra og med indkomståret 2002 (1. del) – SU 2003,58
 • Andelsbeskatning – værdiansættelse af aktier, TfS 2003,171
 • Overblik over selskabers underskudsfremførsel – SR-Skat 2002, nr. 4, side 298
 • Skattemyndighedernes genoptagelse af ligningen – TfS 2002,796
 • Konvertering af konvertibel obligation – underskudsbegrænsning – TfS 2002,238
 • Beskatning ved salg af ejendomme for selskaber – INSPI 2001, nr. 10 og Skatterevisoren 2001, nr. 6
 • Skatterevisoren 2001, nr. 6
 • Låneomkostninger – kursgevinstloven, Skattepolitisk oversigt 2001, nr. 8, side 369
 • Konvertering af gæld til aktiekapital i en samlet ordning (frivillig akkord) – TfS 2001,732
 • Skattemæssigt tabsfradrag ved salg af udlejningsaktiver – TfS 2001,434
 • Nye regler om genoptagelse af tidligere års skatteansættelser – TfS 2001,300
 • Skattemæssige problemer ved rekonstruktion af koncernforbundne selskaber – TfS 2000.674
 • De nye regler om dobbelt bundgrænse for ægtefæller ved salg af børsnoterede aktier – TfS 2000,395
 • Forfatter til bogen: “Overblik over selskabers underskudsfremførsel”, Thomson Reuters 2011.
 • Forfatter til bogen: “Selskabers renter”, Thomson Reuters 2010.
 • Forfatter til bogen: “SELSKABSBESKATNING”, REVIFORA 2008.