Adgangskrav - Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse

TRIN1 - ADGANGSKRAV: Se hvilke adgangskrav der gælder for uddannelsen og hvordan du forbedrer dine chancer for at blive optaget

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men ikke sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav, og
B) opfylder sprogkravet, og
C) opfylder det generelle adgangskrav om at have en bachelorgrad.

Hvis du ikke har en bachelorgrad, betragtes du som dispensat. Der vil herefter ud fra en helhedsvurdering blive vurderet, om der kan gives dispensation for det generelle adgangskrav - læs mere nedenfor under "Dispensat".

Bemærk, at der er begrænset antal pladser på uddannelsen. Læs mere om udvælgelseskriterier længere nede på siden.

Dispensat
Adgangen til kandidatuddannelser på universiteter i Danmark er reguleret af Kandidatadgangsbekendtgørelsen. I Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 2.fremgår det at: "Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse(...), eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau." Dette er det generelle adgangskrav til kandidatuddannelser, som altså vedrører ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund.

Ansøgere som ikke opfylder det generelle adgangskrav vurderes som dispensater jf. §5.

BEMÆRK: Foruden de generelle adgangskrav har uddannelsen en række specifikke adgangskrav, som vedrører særlige adgangskrav inden for bestemte fagområder. Alle typer ansøgere SKAL altid opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvad lægger vi vægt på ved vurderingen?
Ved vurderingen af din dispensation ansøgning bliver der lagt vægt på:
*Bredde i fagområderne inden for de specifikke adgangskrav
*Antal ECTS-points inden for de specifikke adgangskrav
*Motiveret ansøgning (relevant livs- og erhvervserfaring kan inddrages)
*Dokumenteret interesse for og erfaring med det relevante område
*Akademisk indhold i din uddannelsesbaggrund
*Karakterer generelt

Hvad er en motiveret ansøgning?
En motiveret ansøgning skal være personlig og specifik, og den skal afspejle, at du er velinformeret og afklaret omkring dit valg, og ydermere hvad formålet og motivationen er med denne uddannelse. Du skal besvare spørgsmål såsom:
*Hvad kan du bidrage med?
*Hvorfor mener du, at din uddannelse er relevant?
*Hvorfor mener du, at din erhvervs-/livserfaring er relevant?
*Hvordan vil du kompensere for ikke at opfylde det generelle adgangskrav?
Det uddannelsesmæssige indhold vejer absolut tungest, men erhvervs- og livserfaring kan eventuelt også indgå, hvis det er relevant i forhold til uddannelsen.
Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider.

 

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor i tilstrækkelig grad ud fra en samlet, individuel vurdering.

Cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse har følgende specifikke adgangskrav: min. 30 ECTS-points på akademisk bachelorniveau inden for et eller flere af disse fagområder:

 • politik
 • kommunikation
 • ledelse
Mere om vurderingen
De specifikke adgangskrav skal være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau. Fag på kandidatniveau kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Fagene skal have et specifikt akademisk indhold og være på et analytisk niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav. Vurderingen bliver foretaget ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger.:

Antallet af ECTS-point der kræves i de ovenstående specifikke adgangskrav skal være opfyldt (det er f. eks. ikke nok med 29 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 30 ECTS-point).

Hvis dit eksamensbevis ikke viser fagenes omfang i ECTS-point, vil CBS Admissions foretage en omregning til ECTS-point - se yderligere information nedenfor.

 

Omregning af ECTS-points
ECTS står for European Credit Transfer System.
ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Pointsystemet angiver, hvor stor en samlet arbejdsindsats - målt i tid - der skal til for at gennemføre et givet kursus.
Uddannelsesinstitutionerne kan med disse normer give point til de enkelte kursusforløb ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er. Pointene siger ikke noget om niveauet for det enkelte kursus, men kun noget om arbejdsbelastningen.

Beregning af point
I ECTS-systemet svarer 60 ECTS-points til en studerendes fuldtidsarbejde i et år, dvs. et studenterårsværk. Ifølge de danske Undervisnings- og Videnskabsministerier svarer det til ca. 1650 arbejdstimer.
Studenterårsværket omfatter hele den studerendes uddannelsesindsats, herunder forberedelse til og deltagelse i undervisning, opgaveskrivning og eksamensdeltagelse samt evt. praktik. 1 ECTS-point svarer derfor i Danmark til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende på ca. 28 timer.

Omregning til ECTS-points
En fuld bachelorgrad svarer i Danmark til 180 ECTS-points og består tilsammen af seks semestre af hver 30 ECTS-points. Hvis man skal omregne andre pointsystemer til ECTS-systemet, f.eks. credits, points, cats, antal timer eller lign., kræver det, at man kan identificere, hvor mange credits, points, cats, antal timer eller lign. et fuldt studieforløb udgør, og ydermere at man kender den normerede studietid for en fuld bacheloruddannelse.
I mange lande findes der ikke kun ét system, hvori man opgør arbejdsbelastningen på en uddannelse; du kan derfor ikke tage det for givet, at alle bachelorgrader i det pågældende land omregnes ens. Vi foretager altid en vurdering af den enkelte ansøger for at afgøre, hvordan der omregnes til ECTS-points.
Husk, at du om efteråret kan få lavet en adgangsvurdering og finde ud af, om du lever op til adgangskravene både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger og senest inden studiestart. Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse nedenfor om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Alternativ opfyldelse af Dansk A

Bemærk at der kan komme ændringer i sprogkravet fra og med optaget i 2018.

Du kan opfylde adgangskravet i Dansk A på følgende alternative måder:

* Bestået bachelorgrad på dansk fra et dansk universitet
* Bestået ”Studieprøven” med min. karakteren 7 i hver af de fire discipliner
* Bestået dansk fra International Baccalaureate, se nedenfor
* Bestået 18 einingar dansk fra "Stúdentspróf" i Island
* Bestået bachelorgrad på svensk eller norsk
* Bestået svensk/norsk på gymnasialt niveau, se nedenfor.

Selvom der ikke kræves dokumentation for engelskkundskaber på de dansksprogede uddannelser, må du være forberedt på, at dele af undervisningen kan foregå på engelsk, fx via udenlandske gæsteprofessorer eller hvis du vælger engelsksprogede valgfag. Desuden er størstedelen af faglitteraturen engelsksproget på næsten alle uddannelser/linjer.

Svensk/Norsk:
Følgende accepteres som Dansk A:
* Norsk i tre år fra "Vitnemål Videregående Opplæring"
* Svensk Kurs B fra "Slutbetyg från Gymnasieskolan"
* Svensk som modersmål i studentereksamen 8 kurser eller Svensk som A-språk eller Svensk som B-språk 6 kurser fra "Studentexamensbetyg" (Finland)
* Norsk A1 higher level eller Norsk A1 standard level eller Svensk A1 higher level eller Svensk A1 standard level fra "International Baccalaureate"

International Baccalaureate:
Følgende accepteres som Dansk A:
* Bestået Danish A1 higher level
* Bestået Danish A1 standard level
* Bestået Danish B, higher level med min. 4

 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse udbyder et begrænset antal studiepladser.

Kun ansøgere, der opfylder de specifikke adgangskrav, bliver betragtet som kvalificerede ansøgere, og vil blive taget i betragtning i udvælgelsen.

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, vil der blive foretaget en udvælgelse.

En del af udvælgelsesprocessen er hvorhvidt du allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse.  Hvis du har, kan det være en ulempe i din helhedsvurderingen. Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse fra et andet land end Danmark, gælder dette ikke for dig. Bemærk at hvis du allerede har en dansk kandidatgrad, er der kun under specifikke omstændigheder, at du kan tilmelde dig en anden kandidatuddannelse (se Trin 2, ”regler og undtagelser”), selvom du er indbefattet af disse specifikke omstændigheder kan det alligevel være ufordelagtigt at have en afsluttet kandidateuddannelser.

Udvælgelsen sker ud fra tre forskellige kvoter. Det er din akademiske baggrund, der afgør hvilken af de tre kvoter, du hører til i.

Kvoter for udvælgelseskriterier

Kvote 1: Ansøgere med en bachelorgrad indenfor samfundsvidenskaben (se nedenstående definition):
Hvis du har en samfundsvidenskabelig bachelorgrad, vil der blive foretaget en helhedsvurdering af din akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på:

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af alle de akademiske områder i de specifikke adgangskrav
 • Den motiverede ansøgning

Kvote 2: ansøgere med en bachelorgrad der IKKE er indenfor samfundsvidenskaben (se nedenstående definition):
Hvis din bachelorgrad ikke er indenfor samfundsvidenskaben vil der blive foretaget en helhedsvurdering af din akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på:

 • Relevant uddannelsesbaggrund på bachelorniveau. Der vil blive lagt vægt på opnåede karakterer og fagindhold.
 • Dækning af alle de akademiske områder i de specifikke adgangskrav
 • Den motiverede ansøgning
 • Analytiske evner og erfaringen med samfundsvidenskabelig metode

Kvote 3: Dispensat:
Hvis du ikke har en bachelorgrad, bliver du betragtet som dispensat og der vil blive foretaget en individuel vurdering af din baggrund. Hvis du har en HD 2.del, bliver du betragtet som dispensat. Læs mere om Dispensater højere på denne side.

Samfundsvidenskabelig bachelorgrad
Disse danske uddannelser er samfundsvidenskabelige:

 • Bachelorer fra erhvervsøkonomiske uddannelser: dvs. HA - uanset eventuel specialisering; BSc in Business Administration & Service Management; BSc in International Business; BSc in Business Administration.
 • Bachelorer fra erhvervsøkonomiske kombinationsuddannelser: dvs. HA(mat.); HA(dat.); HA(it.); HA(jur.) - uanset eventuel specialisering; HA(fil.); HA(psyk.); HA(kom.); HA(int.) (også kaldet HA og 1 fremmedsprog); BSc in International Business & Politics; BSc in Business, Language & Culture (kaldes også SPRØK eller Negot); BA int. (kaldes også SPRØK); BSc in Business, Asian Language & Culture (kaldes også ASP); BA soc. i erhvervsøkonomi og et sidefag.
 • Bachelorer i Økonomi; Erhvervsøkonomi; Jura; Sociologi og kulturanalyse; European Studies; Samfundsfag; Administration/Samfundsfag; Socialvidenskab; Statskundskab/Samfundsfag; Offentlig administration; Forvaltning; Politik og administration; Antropologi; Internationale udviklingsstudier; Miljøplanlægning; Psykologi; Uddannelsesvidenskab; Virksomhedsstudier; Sundhedsfremme og sundhedsstrategier; Arbejdslivsstudier; Globale studier; NB: hvis din bachelorgrad er fra RUC, skal du have en samfundsvidenskabelig basisuddannelse for, at din bachelorgrad tæller som samfundsvidenskabelig.

Hvis du har en udenlandsk bachelorgrad, vil CBS Admissions ud fra ovenstående vurdere, om din bachelorgrad regnes som samfundsvidenskabelig eller ej.

Motiveret ansøgning

Den motiverede ansøgning skal være personlig og specifik. Den motiverede ansøgning skal vise, at du er velinformeret og velbegrundet i dit valg af uddannelse; den bør også forklare dit formål med og din motivation for at vælge netop denne uddannelse. Du bør derfor gøre følgende, når du skriver din motiverede ansøgning:

 • Hvad er min motivation for at vælge netop denneuddannelse
 • Hvorfor mener jeg at min bachelorgrad er relevant for uddannelsen
 • Hvad du kan bidrage uddannelsen og mine medstuderende med
 • Hvor vil jeg gerne være om 2 år

Din uddannelsesmæssige baggrund er den vigtigste faktor, men dine livs- og arbejdserfaringer kan også blive taget i betragtning under udvælgelsen gennem din motiverede ansøgning. Din motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4 sider. Bemærk at den motiverede ansøgning kun bruges som en del af udvælgelsen og ikke i forbindelse med adgangskravene.

 

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav.

At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

 • Du kan tjekke, om der allerede findes en standardvurdering for din bachelorgrad.
 • Du kan forsøge at lave en egenvurdering.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Standardvurdering

En standardvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i din bacheloruddannelse. En standardvurdering tager stilling til, hvorvidt dine obligatoriske fag opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget. En standardvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Du kan læse mere om dine muligheder for at opfylde de specifikke adgangskrav længere ned på denne side.

En standardvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. I bunden af denne side kan du se en liste over de standardvurderinger, vi har lavet. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en standardvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Du kan selv forsøge at vurdere, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge denne blanket:

Egenvurdering blanket

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens specifikke adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS valgfag eller ISUP fag inden for de enkelte adgangskravsspecifikke fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og sammenligne de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan tilføje din egenvurdering, når du i forbindelse med din ansøgning uploader al den relevante dokumentation.

Din egenvurdering er selvfølgelig ikke bindende for os, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.


 

Hvordan bliver du kvalificeret?

Læs mere her om dine muligheder, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. Du kan også læse om reglerne for at tage suppleringsfag:

Har du afsluttet din bachelor, når du søger?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret:

Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Regler for supplering, hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, når du søger:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

supplering_ii.png
Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:
supplering_i.png


Hvis du er planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Har du søgt ind i 2017 og vil søge igen i 2018?

Hvis du har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering:

Hvis du søger ind igen næste år og havde færdiggjort din bachelor inden du søgte om optagelse i 2017, vil du ikke kunne genbruge suppleringsfag, som du tager denne sommer efter du er blevet enten betinget optaget eller afvist. Du kan kun tage suppleringsfag efter du er blevet tilbudt en betinget optagelse og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:
Du har afsluttet din bachelor i januar 2017 og har søgt om optagelse i 2017. Du har tilmeldt dit et fag på CBS Summer University (ISUP) for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager ISUP-faget, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Her kan du læse om hvordan du afmelder et ISUP-fag.

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel"

Afslutter du din bachelor i sommeren 2018?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, er der følgende muligheder for at blive kvalificeret:

 1. Du kan tage valgfag (eller fag på udveksling)

  og/eller
   
 2. Du kan tage suppleringsfag. Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

  Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Hvis du afslutter din bachelor i sommeren 2018:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:
supplering_iii.png

Hvis du er i gang med at tage suppleringsfag, eller planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Du kan læse nærmere om reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel".

 
Enkeltfagsvurdering

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag. For at få en ide om hvilke optagelsesområder, dine fag er indenfor, kan du se hvordan CBS har vurderet vores egen valgfag i forbindelse med optag under overskriften "Fag på bachelorniveau". Du kan også se hvordan du selv kan lave en vurdering af din uddannelsesbaggrund under overskriften "Egenvurdering" højere oppe på siden.

 

 

Fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS, er der følgende muligheder:

Valgfag som udbydes i løbet af semestret
På siderne om Valgfag kan du se, hvilke fagområder de udbudte fag dækker i relation til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

International Summer University Programme (ISUP)
Herunder er en liste over de bachelor ISUP fag, der udbydes på CBS. CBS Admissions har vurderet fagene og fastslået, hvilke fagområder de forskellige fag dækker i forhold til de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelserne på CBS.

For information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv. skal du kontakte ISUP.

Suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart. For at se om du må tage suppleringsfag og i så fald hvornår du må tage dem, se reglerne vedr. supplering højere oppe på denne side.

Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen.

NB: Listen omhandler kun opfyldelse af adgangskrav på kandidatuddannelserne og kan ikke bruges i forhold til forhåndsgodkendelse af meritoverførsel eller lignende - for information om dette, bedes du kontakte studienævnet for din bacheloruddannelse.

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

2017 ISUP courses

COURSE CODE AND TITLE
COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION AT CBS
BHAAI1009U Principles of Financial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1017U Principles of Management Accounting Accounting or BA*
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1061U International Business BA*
BHAAI1065U IT Project Management BA*
BHAAI1051U Management of the Creative Industries Creative Industries or BA*
BHAAI1034U The Persuasive Power of external Communication in Shaping Business Fates and Fortunes External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1011U Undergraduate Financial Modeling Finance or BA*
BHAAI1028U Undergraduate Corporate Finance Finance or BA*
BHAAI1062U Corporate Finance and Company Valuation Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1067U Undergraduate International Finance Finance or BA*
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice

General Communication or Media, Communication and Design.

NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External

BHAAI1022U Principles of Macroeconomics Macroeconomics or BA*
BHAAI1063U Managerial Economics

Managerial Economics or Economics or BA*.

NB: The course may cover 5 ECTS-points in Microeconomics.

BHAAI1003U Undergraduate Consumer Behavior  and Customer Analysis Marketing or BA *
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA *
BHAAI1023U Principles of Microeconomics – a business perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1024U Principles of Microeconomics – a policy perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organisation or BA*
BHAAI1001U Basic Statistics for Business and Economics Quantitative Methods/Statistics or Social Science Methodology or BA
BHAAI1059U Business Anthropology and Organizational Ethnography

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1060U Business Research

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1014U International Marketing Management: Strategic Thinking for Managing and Marketing in a Global Economy Strategy or BA*
BHAAI1064U Managing Strategically in a Globalised World Strategy or BA*
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Technology/IT
 

 

2016 ISUP courses

COURSE CODE AND TITLE

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION AT CBS

COMMENT
BHAAI1001U Basic statistics for business and economics Quantitative Methods/ Statistics or Social Science Methodology or BA*  
BHAAI1003U Undergraduate consumer behavior and customer analysis Marketing or BA*  
BHAAI1009U Principles of financial accounting Accounting or BA*  
BHAAI1011U Undergraduate financial modeling Finance or BA*  
BHAAI1014U International marketing management – Strategic thinking for managing and marketing in a global economy Strategy or BA* Relevant during the selection process for the International Marketing and Management concentration at MSc in Economics and Business Administration
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA*  
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice General Communication
NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External Communication
BHAAI1022U Principles of macroeconomics Macroeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1023U Principles of microeconomics – a business perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1024U Principles of microeconomics – a policy perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1028U Undergraduate corporate finance Finance or BA*  
BHAAI1034U The persuasive power of external communication in shaping business fates and fortunes External Communication or General Communication  
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organization or Psychology or BA*  
BHAAI1046U Politics in the European Union Political Science/Theory or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1047U Politics and economics of globalization International Politics or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1048U Business Anthropology and Organizational Ethnography Social Science Methodology or BA* Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture
BHAAI1051U Management of the creative industries Creative Industries or BA*  
BHAAI1052U The Next Über: Economics, Strategy, Technology and Entrepreneurship in the Sharing Economy Innovation or Entrepreneurship or BA* Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1053U Operations and Supply Chain Management BA*  
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Systems Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*  
BHAAI1056U Intercultural Negotiation Culture/ Society Studies  
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication  
BHAAI1058U The Politics of Public-Private Partnerships Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  

 

 

Hvordan forbedrer du dine chancer?

Selvom du opfylder adgangskravene og er kvalificeret, betyder det ikke, at du er garanteret en plads, da alle kandidatuddannelser på CBS har et begrænset antal pladser.

I en del tilfælde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget på en kandidatuddannelse eller en linje ved at vælge valgfag eller tage ekstra fag, der udvider dine kvalifikationer inden for de fagområder, der er angivet som de specifikke adgangskrav.

Du kan læse mere om udvælgelseskriterierne på den enkelte uddannelses/linjes side ved at klikke på uddannelsen/linjen på Trin 1 - Optagelse.

Du kan tage ekstra fag på CBS eller på et hvilket som helst universitet i Danmark eller udlandet, så længe fagene tages på akademisk bachelor niveau og ligger inden for de fagområder, der er relevante for uddannelsens/linjens udvælgelseskriterier. Husk, at det er helt op til CBS Admissions at vurdere, om et fag er relevant i forhold til udvælgelseskriterierne.

Bemærk: Ekstra fag skal være bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du planlægger at tage ekstra fag på CBS, kan du læse mere ovenfor under "Fag på CBS".

Standardvurderinger

Herunder kan du finde de standardvurderinger, der er lavet for cand.soc. Politisk Kommunikation og Ledelse for optaget 2017.

Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse standardvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Standardvurderingerne tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende standardvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.
 

CBS bachelorgrader

Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

BA IVK Europæiske/ Amerikanske studier
 

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA IMK
 

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA EOK

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA IM
 

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

BA EB
 
Opfylder dansk sprogkrav Opfylder de specifikke adgangskrav
HA PRO Opfylder dansk sprogkrav Mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(kom.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

HA(psyk.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BSc in Business Administration & Sociology

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

HA(fil.)

Opfylder dansk sprogkrav

Opfylder de specifikke adgangskrav

BLC

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

ASP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

IBP

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Opfylder de specifikke adgangskrav

BSc in Business Administration & Service Management

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Mangler 7,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA Almen

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 15 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

IB

Dansk sprogkrav skal opfyldes

Mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(jur.)

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 30 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(it.)

Opfylder dansk sprogkrav

Mangler 3,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HA(mat.)

Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere indskrevet i 2012 mangler 22,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav.

 

Ansøgere indskrevet i 2011 eller tidligere mangler 26,5 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav

HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
 
Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)
Andre danske bachelorgrader


Bachelorgrad

Sprogkrav

Skal opfylde følgende specifikke adgangskrav

AAU bachelor i Organisatorisk Læring  Opfylder dansk sprogkrav  Ansøgere indskrevet fra 2014 - 2016 mangler 25 ECTS-points for at opfylde de specifikke adgangskrav 
HD 2.del
Ansøgere med denne uddannelse bliver vurderet som dispensater
Opfylder dansk sprogkrav

Ansøgere med en HD 2. del skal opfylde følgende:

 • 7 i HD 2. dels specialet
 • 4,5 i gennemsnit i HD 2. del
 • 30 ECTS-points indenfor de specifikke adgangskrav (relevante HD 2. del fag bliver taget i betragtning)

 


 

 

 

Ansøgerindskrevet i 2014 eller senere opfylder ikke de specifikke adgangskrav

 

2018 Optagelsesrunde

Optagelsesrunden for studiestart september 2018 åbner medio december for ikke-EU/EØS statsborgere

Start i god tid - det tager tid at udfylde en ansøgning! Læs hvilken dokumentation du har brug for

Hvilken gruppe skal du søge i? Læs mere om hvornår og hvordan du skal søge

Har du spørgsmål om optagelse på CBS?

Overvejer du at søge ind på en af vores kandidatuddannelser kan du læse mere om regler, krav og proces på siderne for kandidatoptagelse.

Du kan også deltage i et af vores arrangementer om optagelse på CBS' kandidatuddannelser. Se hvilket arrangement der passer til dig.

SU

Har du spørgsmål om SU? Tjek su.dk.

Kontakt

Husk at læse disse sider omhyggeligt. Kontakt os, hvis du stadig har spørgsmål.