Adgangskrav - Cand.merc. Human Resource Management

TRIN1 - ADGANGSKRAV: Se hvilke adgangskrav der gælder for uddannelsen og hvordan du forbedrer dine chancer for at blive optaget

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men ikke sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav, og
B) opfylder sprogkravet, og
C) opfylder det generelle adgangskrav om at have en bachelorgrad.

Hvis du ikke har en bachelorgrad, betragtes du som dispensat. Der vil herefter ud fra en helhedsvurdering blive vurderet, om der kan gives dispensation for det generelle adgangskrav - læs mere nedenfor under "Dispensat".

Bemærk, at der er begrænset antal pladser på uddannelsen. Læs mere om udvælgelseskriterier længere nede på siden.

Dispensat
Adgangen til kandidatuddannelser på universiteter i Danmark er reguleret af Kandidatadgangsbekendtgørelsen. I Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 2.fremgår det at: "Adgang til en kandidatuddannelse forudsætter en relevant bacheloruddannelse(...), eller en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau." Dette er det generelle adgangskrav til kandidatuddannelser, som altså vedrører ansøgerens uddannelsesmæssige baggrund.

Ansøgere som ikke opfylder det generelle adgangskrav vurderes som dispensater jf. §5.

BEMÆRK: Foruden de generelle adgangskrav har uddannelsen en række specifikke adgangskrav, som vedrører særlige adgangskrav inden for bestemte fagområder. Alle typer ansøgere SKAL altid opfylde de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Hvad lægger vi vægt på ved vurderingen?
Ved vurderingen af din dispensation ansøgning bliver der lagt vægt på:
*Bredde i fagområderne inden for de specifikke adgangskrav
*Antal ECTS-points inden for de specifikke adgangskrav
*Motiveret ansøgning (relevant livs- og erhvervserfaring kan inddrages)
*Dokumenteret interesse for og erfaring med det relevante område
*Akademisk indhold i din uddannelsesbaggrund
*Karakterer generelt

Hvad er en motiveret ansøgning?
En motiveret ansøgning skal være personlig og specifik, og den skal afspejle, at du er velinformeret og afklaret omkring dit valg, og ydermere hvad formålet og motivationen er med denne uddannelse. Du skal besvare spørgsmål såsom:
*Hvad kan du bidrage med?
*Hvorfor mener du, at din uddannelse er relevant?
*Hvorfor mener du, at din erhvervs-/livserfaring er relevant?
*Hvordan vil du kompensere for ikke at opfylde det generelle adgangskrav?
Det uddannelsesmæssige indhold vejer absolut tungest, men erhvervs- og livserfaring kan eventuelt også indgå, hvis det er relevant i forhold til uddannelsen.
Den motiverede ansøgning må ikke fylde mere end to A4-sider.

 

SPECIFIKKE ADGANGSKRAV

Cand.merc. er den naturlige overbygning for HA Almen fra CBS, HA i projektledelse, HA i Europæisk Business, BSc in International Shipping and Trade fra CBS, BSc IB fra CBS og BSc SEM fra CBS, og disse bachelorgrader opfylder adgangskravene til cand.merc. (Bemærk dog, at der kan være sprogkrav alt efter linje).

Studerende fra andre uddannelser eller institutioner kan også kvalificere sig til cand.merc., hvis de lever op til de nedenstående adgangskrav både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Din uddannelsesbaggrund vil blive vurderet på, om du har dækket fagområderne nedenfor ud fra en samlet, individuel vurdering.
 

7,5 ECTS-points Organisation* 7,5 ECTS-points Kvantitativ Metode/Statistik
15 ECTS-point Finansiering og Regnskab (begge områder SKAL være dækket) 7,5 ECTS-points Mikroøkonomi
45 ECTS-points Erhvervsøkonomi 7,5 ECTS-points Marketing

* Dette betyder, at organisationsteori eller organisationsanalyse eller organisationsadfærd skal være indeholdt i det pågældende fag for at dække kravet. Det er Admissions Office, der afgør, hvad der udgør 7,5 ECTS-points i Organisation - vi anbefaler, at du uploader fagbeskrivelser for fag, der er relevant til opfyldelse af kravet.

Mere om vurderingen
De specifikke adgangskrav skal være opfyldt af akademiske og forskningsbaserede fag på bachelorniveau. Fag på kandidatniveau kan ikke bruges til at opfylde de specifikke adgangskrav.

Fagene skal have et specifikt indhold og være på et analytisk niveau, der svarer til bachelorfag på CBS. Det er CBS Admissions, der afgør om et fag kan opfylde et bestemt specifikt adgangskrav. Vurderingen bliver foretaget ud fra de officielle fagbeskrivelser og studieordninger.:

Antallet af ECTS-point der kræves i de ovenstående specifikke adgangskrav skal være opfyldt (det er f. eks. ikke nok med 6 ECTS-point til at opfylde et adgangskrav på 7,5 ECTS-point).

Hvis dit eksamensbevis ikke viser fagenes omfang i ECTS-point, vil CBS Admissions foretage en omregning til ECTS-point - se yderligere information nedenfor.

 

Omregning af ECTS-points
ECTS står for European Credit Transfer System.
ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af et givet kursus eller uddannelsesforløb er normeret til. ECTS-point måler ikke fagligt niveau eller sværhedsgrad, men udelukkende arbejdsbelastning. Pointsystemet angiver, hvor stor en samlet arbejdsindsats - målt i tid - der skal til for at gennemføre et givet kursus.
Uddannelsesinstitutionerne kan med disse normer give point til de enkelte kursusforløb ud fra en beregning og vurdering af, hvad arbejdsbelastningen er. Pointene siger ikke noget om niveauet for det enkelte kursus, men kun noget om arbejdsbelastningen.

Beregning af point
I ECTS-systemet svarer 60 ECTS-points til en studerendes fuldtidsarbejde i et år, dvs. et studenterårsværk. Ifølge de danske Undervisnings- og Videnskabsministerier svarer det til ca. 1650 arbejdstimer.
Studenterårsværket omfatter hele den studerendes uddannelsesindsats, herunder forberedelse til og deltagelse i undervisning, opgaveskrivning og eksamensdeltagelse samt evt. praktik. 1 ECTS-point svarer derfor i Danmark til en gennemsnitlig arbejdsindsats for en studerende på ca. 28 timer.

Omregning til ECTS-points
En fuld bachelorgrad svarer i Danmark til 180 ECTS-points og består tilsammen af seks semestre af hver 30 ECTS-points. Hvis man skal omregne andre pointsystemer til ECTS-systemet, f.eks. credits, points, cats, antal timer eller lign., kræver det, at man kan identificere, hvor mange credits, points, cats, antal timer eller lign. et fuldt studieforløb udgør, og ydermere at man kender den normerede studietid for en fuld bacheloruddannelse.
I mange lande findes der ikke kun ét system, hvori man opgør arbejdsbelastningen på en uddannelse; du kan derfor ikke tage det for givet, at alle bachelorgrader i det pågældende land omregnes ens. Vi foretager altid en vurdering af den enkelte ansøger for at afgøre, hvordan der omregnes til ECTS-points.
Husk, at du om efteråret kan få lavet en adgangsvurdering og finde ud af, om du lever op til adgangskravene både i det faglige indhold og mængden af ECTS.

Sprogkrav

Sprogkravet er Dansk A bestået med min. 2,0.

Hvis du har Dansk A fra din adgangsgivende eksamen (f.eks. stx, hhx, htx, hf), skal du uploade dokumentation på det, når du søger og senest inden studiestart. Hvis du ikke har Dansk A, kan du læse nedenfor om alternativ opfyldelse af Dansk A.

Alternativ opfyldelse af Dansk A

Bemærk at der kan komme ændringer i sprogkravet fra og med optaget i 2018.

Du kan opfylde adgangskravet i Dansk A på følgende alternative måder:

* Bestået bachelorgrad på dansk fra et dansk universitet
* Bestået ”Studieprøven” med min. karakteren 7 i hver af de fire discipliner
* Bestået dansk fra International Baccalaureate, se nedenfor
* Bestået 18 einingar dansk fra "Stúdentspróf" i Island
* Bestået bachelorgrad på svensk eller norsk
* Bestået svensk/norsk på gymnasialt niveau, se nedenfor.

Selvom der ikke kræves dokumentation for engelskkundskaber på de dansksprogede uddannelser, må du være forberedt på, at dele af undervisningen kan foregå på engelsk, fx via udenlandske gæsteprofessorer eller hvis du vælger engelsksprogede valgfag. Desuden er størstedelen af faglitteraturen engelsksproget på næsten alle uddannelser/linjer.

Svensk/Norsk:
Følgende accepteres som Dansk A:
* Norsk i tre år fra "Vitnemål Videregående Opplæring"
* Svensk Kurs B fra "Slutbetyg från Gymnasieskolan"
* Svensk som modersmål i studentereksamen 8 kurser eller Svensk som A-språk eller Svensk som B-språk 6 kurser fra "Studentexamensbetyg" (Finland)
* Norsk A1 higher level eller Norsk A1 standard level eller Svensk A1 higher level eller Svensk A1 standard level fra "International Baccalaureate"

International Baccalaureate:
Følgende accepteres som Dansk A:
* Bestået Danish A1 higher level
* Bestået Danish A1 standard level
* Bestået Danish B, higher level med min. 4

 

UDVÆLGELSESKRITERIER

Cand.merc uddannelserne har et begrænset antal pladser, både på cand.merc uddannelsen som helhed og på de enkelte linjer/koncentrationer. Du er derfor ikke sikret plads på en cand.merc uddannelse eller på den linje du ønsker optagelse på, på trods af at du opfylder alle adgangskravene.

Udvælgelseskriterierne anvendes, hvis der er flere kvalificerede ansøgere end pladser. Der er udvælgelseskriterier for cand.merc uddannelsen som helhed, og derudover er der også udvælgelseskriterier for hver enkelt linje/koncentration.

En del af udvælgelsesprocessen er hvorhvidt du allerede har gennemført en dansk kandidatuddannelse.  Hvis du har, kan det være en ulempe i din helhedsvurderingen. Hvis du har gennemført en kandidatuddannelse fra et andet land end Danmark, gælder dette ikke for dig. Bemærk at hvis du allerede har en dansk kandidatgrad, er der kun under specifikke omstændigheder, at du kan tilmelde dig en anden kandidatuddannelse (se Trin 2, ”regler og undtagelser”), selvom du er indbefattet af disse specifikke omstændigheder kan det alligevel være ufordelagtigt at have en afsluttet kandidateuddannelser.

Udvælgelsesprocessen foregår i to faser.

Fase 1: Udvælgelse til cand.merc. uddannelsen som helhed
Hvis der er flere ansøgere til cand.merc. som helhed, som opfylder adgangskravene, end der er pladser, skal nogle af ansøgerne vælges fra. Det sker ved at bruge kriterierne nedenfor.

Bemærk venligst at udvælgelsen sker ud fra fem forskellige kvoter. Det er din akademiske baggrund, der afgør hvilken af de fem kvoter du hører til.
 

Kvoter for udvælgelseskriterier til cand.merc. som helhed
 • Kvote 1: retskravsbachelorer

Du har krav på at blive optaget på cand.merc. (men ikke på en bestemt linje), hvis:

a) cand.merc. er din naturlige overbygning (se Oversigt – Adgang for CBS bachelorer), og
b) din bachelorgrad er fra CBS, og
c) du søger samme år, som du får din bachelorgrad.

Hvis du ikke kan optages på en af de linjer, du har søgt, vil du blive kontaktet med henblik på at vælge, hvilke andre linjer du vil søge blandt de resterende cand.merc. linjer.

 • Kvote 2: ansøgere med en erhvervsøkonomisk bachelorgrad

Hvis du har en erhvervsøkonomisk bachelorgrad (se nedenstående definition), vil der blive foretaget en helhedsvurdering af din akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi. Der vil blive lagt vægt på omfang, dybde samt opnåede karakterer inden for de akademiske områder, der udgør de specifikke adgangskrav.

Kvote 2A - gælder kun i 2016: i 2016 vil ansøgere, som allerede har en bachelorgrad med et karaktergennemsnit fra et dansk universitet, når de søger, blive vurderet på dette gennemsnit.

 • Kvote 3: ansøgere med en bachelorgrad der IKKE er erhvervsøkonomisk

Hvis du ikke har en erhvervsøkonomisk bachelorgrad (se nedenstående definition), vil der blive foretaget en helhedsvurdering af din akademiske baggrund på bachelorniveau med særlig fokus på fag og karakterer inden for erhvervsøkonomi. Der vil blive lagt vægt på omfang, dybde samt opnåede karakterer inden for de akademiske områder, der udgør de specifikke adgangskrav.

 • Kvote 4: ansøgere med en HD 2. del

Hvis du har en HD 2. del og opfylder adgangskravene til cand.merc. ifølge standardvurderingen (se "Standardvurderinger" nederst på siden), vil der blive foretaget en helhedsvurdering med fokus på dine karakterer:
- Hvis du har færdiggjort din HD 2. del, vurderes du på karaktergennemsnittet fra HD 2. del;
- Hvis du endnu ikke har færdiggjort din HD 2. del, vurderes du ud fra de karakterer du har opnået på ansøgningstidspunktet.

 • Kvote 5 - dispensater

Hvis du ikke har en bachelorgrad, betragtes du som dispensat. Du bliver vurderet ud fra en individuel helhedsvurdering (se mere under "Dispensat" højere på siden). Bemærk, ar ansøgere med en HD 2. del, som opfylder adgangskravene til cand.merc. ifølge standardvurderingen (se "Standardvurderinger" nederst på siden), vil blive vurderet i kvote 4.
 

Følgende danske bachelorgrader regnes som erhvervsøkonomiske:
BSc in Business Administration and Service Management; BSc in International Business; BSc in Business Administration; HA - uanset linje; BSc in International Business and Politics; BSc in Business Administration and Sociology; BSc in Business, Language and Culture; SPRØK eller Negot; BA int.; BSc in Business, Asian Language and Culture (ASP); BSc in Business Administration and Sociology; HA(mat.); HA(dat.); HA(it.); HA(jur.) - uanset linje; HA(fil.); HA(psyk.); HA(kom.); HA(int.) (eller HA og 1 fremmedsprog); HA pro.

Hvis du har en udenlandsk bachelorgrad, vil CBS Admissions ud fra ovenstående vurdere, om din bachelorgrad regnes som erhvervsøkonomisk eller ej.

Hvis du får plads på cand.merc. som helhed i fase 1, kan du gå videre til næste fase i udvælgelsesprocessen.

Fase 2: Udvælgelse på linjen

Alle linjer på cand.merc. har et begrænset antal pladser. Det betyder, at hvis der er flere ansøgere, som opfylder adgangskravene, end der er pladser, skal nogle ansøgere vælges fra. Du vil blive vurderet ud fra indholdet af din bachelorgrad - se nedenfor.

HUSK:
* Sørg for at uploade den rette dokumentation - det kan forbedre dine chancer for at blive optaget - se Trin 2 – Ansøgning.
* Hvis du ikke bliver optaget på din 1. prioritet, vil du blive taget i betragtning til dine lavere prioriteter på lige fod med alle andre ansøgere til den pågældende linje.
* På Trin 3 – Svar – Statistik kan du se en oversigt over sidste års optag - men husk, at det ikke er nogen garanti for optagelse i år.

Udvælgelsesprocessen til Human Resource Management (HRM) er baseret på en helhedsvurdering af ansøgerens uddannelsesbaggrund på bachelorniveau, hvori følgende faktorer indgår: antal ECTS-points i ”behavioral science” (f. eks. organisationsteori, ledelsesteori, arbejdspsykologi).

Er du kvalificeret?

Du er kvalificeret til en kandidatuddannelse, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav.

At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Der er flere måder at finde ud af, om du er kvalificeret til en uddannelse:

 • Du kan tjekke, om der allerede findes en standardvurdering for din bachelorgrad.
 • Du kan forsøge at lave en egenvurdering.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Standardvurdering

En standardvurdering er en vurdering af de obligatoriske fag i din bacheloruddannelse. En standardvurdering tager stilling til, hvorvidt dine obligatoriske fag opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS, eller om der mangler noget. En standardvurdering tager ikke højde for valgfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag eller suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Du kan læse mere om dine muligheder for at opfylde de specifikke adgangskrav længere ned på denne side.

En standardvurdering bliver typisk lavet, når vi oplever, at mange ansøgere med den samme bachelorgrad søger den samme kandidatuddannelse. I bunden af denne side kan du se en liste over de standardvurderinger, vi har lavet. Du har ikke krav på, at der bliver lavet en standardvurdering, hvis din bacheloruddannelse ikke findes på listen.

Egenvurdering

Du kan selv forsøge at vurdere, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Du kan lave en egenvurdering ved at liste alle de bachelorfag, du har taget indtil videre eller skal tage som en del af din bachelorgrad eller som suppleringsfag, og holde dem op imod de specifikke adgangskrav til uddannelsen. Du kan bruge denne blanket:

Egenvurdering blanket

Læs fagtitlerne og fagbeskrivelserne nøje, og forsøg så at inddele dem i kategorier i forhold til kandidatuddannelsens specifikke adgangskrav.

For at få en idé om, hvordan vi vurderer de enkelte fagkategorier, kan du nedenfor under "Fag på CBS" se, hvordan vi har kategoriseret forskellige CBS valgfag eller ISUP fag inden for de enkelte adgangskravsspecifikke fagkategorier. Ved at gennemgå fagtitlerne og sammenligne de enkelte fagbeskrivelser kan du danne dig et indtryk af, hvilke krav der stilles for at opfylde adgangskravene inden for de enkelte fagkategorier.

Er din uddannelse opgjort under et andet system end ECTS-systemet, kan du under ”Omregning af ECTS-points” se principperne for, hvorledes vi omregner fra ECTS-points.

Du kan tilføje din egenvurdering, når du i forbindelse med din ansøgning uploader al den relevante dokumentation.

Din egenvurdering er selvfølgelig ikke bindende for os, men det kan være en hjælp for både dig selv og os.


 

Hvordan bliver du kvalificeret?

Læs mere her om dine muligheder, hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse. Du kan også læse om reglerne for at tage suppleringsfag:

Har du afsluttet din bachelor, når du søger?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, kan du tage suppleringsfag for at blive kvalificeret:

Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Regler for supplering, hvis du allerede har afsluttet din bacheloruddannelse, når du søger:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan bruges som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:

supplering_ii.png
Følgende fag kan ikke tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:
supplering_i.png


Hvis du er planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Har du søgt ind i 2017 og vil søge igen i 2018?

Hvis du har tilmeldt dig suppleringsfag denne sommer, skal du være særlig opmærksom på reglerne for supplering:

Hvis du søger ind igen næste år og havde færdiggjort din bachelor inden du søgte om optagelse i 2017, vil du ikke kunne genbruge suppleringsfag, som du tager denne sommer efter du er blevet enten betinget optaget eller afvist. Du kan kun tage suppleringsfag efter du er blevet tilbudt en betinget optagelse og fagene kan kun bruges det samme år.

Eksempel:
Du har afsluttet din bachelor i januar 2017 og har søgt om optagelse i 2017. Du har tilmeldt dit et fag på CBS Summer University (ISUP) for at opfylde adgangskravene. Hvis du tager faget, er du kvalificeret til optagelse, men du bliver afvist pga. udvælgelse (fordi der er flere kvalificerede ansøgere end der er pladser). Det betyder, at selvom du tager ISUP-faget, vil du IKKE kunne bruge det i fremtiden, hvis du søger ind igen – faget er ikke taget mens du var betinget optaget og falder dermed ikke inden for de muligheder, der er for at læse supplering.

Her kan du læse om hvordan du afmelder et ISUP-fag.

Du kan læse nærmere om reglerne for supplering i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel"

Afslutter du din bachelor i sommeren 2018?

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse, er der følgende muligheder for at blive kvalificeret:

 1. Du kan tage valgfag (eller fag på udveksling)

  og/eller
   
 2. Du kan tage suppleringsfag. Suppleringsfag er fag, du kan tage ud over dine bachelorfag for at opfylde de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse.

  Bemærk at det kun er muligt at tage suppleringsfag under visse betingelser. Læs mere om betingelserne nedenfor.

Du kan tage valgfag og suppleringsfag på bachelorniveau CBS eller universiteter fra hele verden, så længe de falder inden for de fagområder, hvori du mangler ECTS-points. Husk, at det udelukkende er op til CBS Admissions at afgøre, om et fag er relevant i forhold til adgangskravene eller ej.

Tilmelding til suppleringsfag skal være dokumenteret på ansøgningstidspunktet. Suppleringsfag skal være bestået inden studiestart.

Bemærk: At være kvalificeret til en kandidatuddannelse er ikke det samme som at være garanteret en plads, idet alle CBS' uddannelser har et begrænset antal pladser.

Hvis du afslutter din bachelor i sommeren 2018:

•    Kan du maksimalt supplere din bacheloruddannelse med 30 ECTS-point
•    Skal du selv betale for dine suppleringsfag.

Følgende fag kan tages i betragtning som supplering til at opfylde de specifikke adgangskrav:
supplering_iii.png

Hvis du er i gang med at tage suppleringsfag, eller planlægger at tage suppleringsfag til sommer, skal du huske at dokumentere din tilmelding til fagene, når du søger ind på din kandidatuddannelse. Se mere om hvordan du kan dokumentere din tilmelding til suppleringsfag.

Du kan læse nærmere om reglerne i Uddannelsesbekendtgørelsen, som du finder på www.retsinformation.dk ved at søge på "Uddannelsesbekendtgørelsen" i søgefeltet "Titel".

 
Enkeltfagsvurdering

Det er ikke muligt at få lavet en vurdering af dine fag. For at få en ide om hvilke optagelsesområder, dine fag er indenfor, kan du se hvordan CBS har vurderet vores egen valgfag i forbindelse med optag under overskriften "Fag på bachelorniveau". Du kan også se hvordan du selv kan lave en vurdering af din uddannelsesbaggrund under overskriften "Egenvurdering" højere oppe på siden.

 

 

Fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS

Hvis du vil tage valgfag, suppleringsfag eller ekstra fag på CBS, er der følgende muligheder:

Valgfag som udbydes i løbet af semestret
På siderne om Valgfag kan du se, hvilke fagområder de udbudte fag dækker i relation til opfyldelse af adgangskrav. Du kan også finde information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv.

International Summer University Programme (ISUP)
Herunder er en liste over de bachelor ISUP fag, der udbydes på CBS. CBS Admissions har vurderet fagene og fastslået, hvilke fagområder de forskellige fag dækker i forhold til de specifikke adgangskrav til kandidatuddannelserne på CBS.

For information om tilmelding, antal pladser, eventuelle adgangskrav, priser, tidspunkter, osv. skal du kontakte ISUP.

Suppleringsfag skal være bestået og dokumenteret inden studiestart. For at se om du må tage suppleringsfag og i så fald hvornår du må tage dem, se reglerne vedr. supplering højere oppe på denne side.

Ekstra fag skal være bestået og dokumenteret inden ansøgningsfristen.

NB: Listen omhandler kun opfyldelse af adgangskrav på kandidatuddannelserne og kan ikke bruges i forhold til forhåndsgodkendelse af meritoverførsel eller lignende - for information om dette, bedes du kontakte studienævnet for din bacheloruddannelse.

Forkortelser og fagområder på dansk:
BA (Business Administration) = Generel erhvervsøkonomi
Business Law = Erhvervsret
Accounting = Regnskab
Management = Ledelse

2017 ISUP courses

COURSE CODE AND TITLE
COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION AT CBS
BHAAI1009U Principles of Financial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1017U Principles of Management Accounting Accounting or BA*
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*
BHAAI1061U International Business BA*
BHAAI1065U IT Project Management BA*
BHAAI1051U Management of the Creative Industries Creative Industries or BA*
BHAAI1034U The Persuasive Power of external Communication in Shaping Business Fates and Fortunes External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication or Media, Communication and Design
BHAAI1011U Undergraduate Financial Modeling Finance or BA*
BHAAI1028U Undergraduate Corporate Finance Finance or BA*
BHAAI1062U Corporate Finance and Company Valuation Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1066U Principles of Investment Finance Finance or BA*
BHAAI1067U Undergraduate International Finance Finance or BA*
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice

General Communication or Media, Communication and Design.

NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External

BHAAI1022U Principles of Macroeconomics Macroeconomics or BA*
BHAAI1063U Managerial Economics

Managerial Economics or Economics or BA*.

NB: The course may cover 5 ECTS-points in Microeconomics.

BHAAI1003U Undergraduate Consumer Behavior  and Customer Analysis Marketing or BA *
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA *
BHAAI1023U Principles of Microeconomics – a business perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1024U Principles of Microeconomics – a policy perspective Microeconomics or BA*
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organisation or BA*
BHAAI1001U Basic Statistics for Business and Economics Quantitative Methods/Statistics or Social Science Methodology or BA
BHAAI1059U Business Anthropology and Organizational Ethnography

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1060U Business Research

Social Science Methodology or BA*.

NB: Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture

BHAAI1014U International Marketing Management: Strategic Thinking for Managing and Marketing in a Global Economy Strategy or BA*
BHAAI1064U Managing Strategically in a Globalised World Strategy or BA*
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Technology/IT
 

 

2016 ISUP courses

COURSE CODE AND TITLE

COURSE AREAS COVERED FOR GRADUATE ADMISSION AT CBS

COMMENT
BHAAI1001U Basic statistics for business and economics Quantitative Methods/ Statistics or Social Science Methodology or BA*  
BHAAI1003U Undergraduate consumer behavior and customer analysis Marketing or BA*  
BHAAI1009U Principles of financial accounting Accounting or BA*  
BHAAI1011U Undergraduate financial modeling Finance or BA*  
BHAAI1014U International marketing management – Strategic thinking for managing and marketing in a global economy Strategy or BA* Relevant during the selection process for the International Marketing and Management concentration at MSc in Economics and Business Administration
BHAAI1015U Introduction to Marketing Marketing or BA*  
BHAAI1020U Organizational Communication and Reputation Management - Theory and Practice General Communication
NB: The course may cover 2½ ECTS-points in Internal Communication and 5 ECTS-points in External Communication
BHAAI1022U Principles of macroeconomics Macroeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1023U Principles of microeconomics – a business perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1024U Principles of microeconomics – a policy perspective Microeconomics or Economics or BA*  
BHAAI1028U Undergraduate corporate finance Finance or BA*  
BHAAI1034U The persuasive power of external communication in shaping business fates and fortunes External Communication or General Communication  
BHAAI1041U Organisational Behaviour and Organisational Analysis Organization or Psychology or BA*  
BHAAI1046U Politics in the European Union Political Science/Theory or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1047U Politics and economics of globalization International Politics or Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  
BHAAI1048U Business Anthropology and Organizational Ethnography Social Science Methodology or BA* Relevant during the selection process for the MSc in Business, Language and Culture
BHAAI1051U Management of the creative industries Creative Industries or BA*  
BHAAI1052U The Next Über: Economics, Strategy, Technology and Entrepreneurship in the Sharing Economy Innovation or Entrepreneurship or BA* Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1053U Operations and Supply Chain Management BA*  
BHAAI1054U IT Risk Management and Governance Information Systems Relevant during the selection process for the E-Business concentration at MSc in BA and Information Systems
BHAAI1055U Managerial Accounting Accounting or BA*  
BHAAI1056U Intercultural Negotiation Culture/ Society Studies  
BHAAI1057U Persuasion and Marketing Communication: Theory and Practice External Communication or General Communication  
BHAAI1058U The Politics of Public-Private Partnerships Politics in general or Politics/ Culture/ Society Studies  

 

 

Hvordan forbedrer du dine chancer?

Selvom du opfylder adgangskravene og er kvalificeret, betyder det ikke, at du er garanteret en plads, da alle kandidatuddannelser på CBS har et begrænset antal pladser.

I en del tilfælde kan du forbedre dine chancer for at blive optaget på en kandidatuddannelse eller en linje ved at vælge valgfag eller tage ekstra fag, der udvider dine kvalifikationer inden for de fagområder, der er angivet som de specifikke adgangskrav.

Du kan læse mere om udvælgelseskriterierne på den enkelte uddannelses/linjes side ved at klikke på uddannelsen/linjen på Trin 1 - Optagelse.

Du kan tage ekstra fag på CBS eller på et hvilket som helst universitet i Danmark eller udlandet, så længe fagene tages på akademisk bachelor niveau og ligger inden for de fagområder, der er relevante for uddannelsens/linjens udvælgelseskriterier. Husk, at det er helt op til CBS Admissions at vurdere, om et fag er relevant i forhold til udvælgelseskriterierne.

Bemærk: Ekstra fag skal være bestået inden ansøgningsfristen.

Hvis du planlægger at tage ekstra fag på CBS, kan du læse mere ovenfor under "Fag på CBS".

Standardvurderinger

Herunder kan du finde de standardvurderinger, der er lavet for cand.merc. for optaget 2017.
Hvis dit universitet, grad og indskrivningsår ikke er på listen, vil din uddannelse blive vurderet i forhold til ovenstående adgangskrav.

Disse standardvurderinger tager stilling til, hvorvidt de obligatoriske fag som indgår i din bacheloruddannelse opfylder de specifikke adgangskrav til en kandidatuddannelse på CBS. Standardvurderingerne tager ikke højde for valgfag eller suppleringsfag, dvs. at adgangskravene kan opfyldes, hvis du tager valgfag/suppleringsfag inden for de områder, der eventuelt mangler.

Hvis et eller flere af de obligatoriske fag på din bachelor er blevet erstattet af fag, som du har fået meritoverført fra en anden uddannelse, forbeholder vi os retten til ikke at gøre brug af en eventuel eksisterende standardvurdering.

Selvom du opfylder adgangskravene, er du ikke garanteret optagelse på uddannelsen.

Bachelor degrees from CBSBachelor degree Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration) Specific entry requirements to be fulfilled

BSc in Business Administration & Sociology

Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2011 or earlier fulfil the specific entry requirements.

NB: Applicants enrolled in this programme in 2011 or earlier will be assessed in Quota 1 with regard to the selection criteria for the MSc EBA programme as a whole. They are guaranteed a place at the programme if they apply the same year as they graduated and if they apply for at least three different MSc EBA concentrations.

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Finance/Accounting (at least 2.5 ECTS-points must be within Finance)

HA(psyk.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Finance/Accounting (at least 2.5 ECTS-points MUST be within Finance)

HA(fil.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

HA(it.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points in Marketing

HA(jur.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

HA(kom.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010/2011/2012/2013 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Finance/Accounting (at least 2.5 ECTS-points MUST be within Finance)
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

Applicants enrolled in this programme in 2014 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 15 ECTS-points in Finance/Accounting (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics

HA(mat.)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2009 or earlier fulfil the specific entry requirements.

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Accounting/Finance (at least 2.5 ECTS-points MUST be within Accounting)
 • 4 ECTS-points in Organisation (if the elective "Miniprojekt" is done and Organisation makes up app. 50%, this will cover the requirement)

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Accounting/Finance (at least 2.5 ECTS-points MUST be within Accounting)

BSc in Business, Language & Culture

Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil the specific entry requirements

BSc in Business, Asian Language & Culture (ASP)

Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil the specific entry requirements

BSc in International Business & Politics

Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 2.5 ECTS-points in Accounting

Applicants enrolled in this programme in 2016 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Marketing

BA in Information Management (BA IM):

 

All applicants with a BA IM from CBS automatically fulfil the entry requirement in English; applicants with a BA IM from CBS are to fulfil the entry requirements in Danish, if applying for a concentration in Danish.

 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points Marketing
 • 7.5 ECTS-points Micro Economics
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)

BA i Interkulturel Markedskommunikation (BA IMK):

 

All BA IMK applicants automatically fulfil the entry requirement in Danish. BA IMK applicants have to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English; if you have studied English as part of your BA IMK degree, this meets the entry requirement in English.

For admission in 2016:
 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points Business Administration

 

For admission in 2017 and later:

 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis must be included)

BA i Europæisk business (BA EB):

 

All BA EB applicants automatically fulfil the entry requirement in Danish. BA EB applicants have to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English; if you have studied English as part of your BA EB degree, this meets the entry requirement in English.

Applicants enrolled in this programme in 2013 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis must be included)
 • 7.5 ECTS-points Micro Economics
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points Marketing

 

Applicants enrolled in this programme in 2014 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis must be included)
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points Marketing

BA i Engelsk og Organisationskommunikation (BA EOK):

 

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)

BA i International Virksomhedskommunikation (BA IVK) - Europæiske Studier eller Amerikanske Studier:

All BA IVK applicants automatically fulfil the entry requirement in Danish. BA IVK applicants have to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English; if you have studied English as part of your BA IVK degree, this meets the entry requirement in English.
 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points Micro Economics
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 7.5 ECTS-points Marketing
 • 25 ECTS-points Business Administration

HD 2.del:

All applicants with HD automatically fulfil the entry requirement in Danish; applicants with a HD are to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English.

 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Bachelor degrees from other Danish institutions

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

HA Almen (SDU)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BA Negot. with English, German or Spanish (SDU)

English to be fulfilled, if not studied with English

 • 15 ECTS-points in Accounting/Finance (both areas must be covered)
 • 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics

BA int. (SDU)

The language requirements in both English and Danish are fulfilled.

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points Microeconomics
 • 2.5 ECTS-points Marketing
 • 5 ECTS-points in Finance/ Accounting

HA Almen (RUC)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Business Administration (RUC)

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

HA Almen (AU)
(regardless of specialisation)

English to be fulfilled

NB: applicants with HA(int.) with English and no credit transfer fulfil the English requirement

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics & Business Administration (AU)

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

HA Almen (AAU)

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BSc in Economics and Business Administration (AAU) English/Danish to be fulfilled Applicants enrolled in this programme fulfil all the specific entry requirements (this includes applicants enrolled in a credit programme under HA)

BA in Marketing and Management Communications (AU)

 

Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2.5 ECTS-points in Organisation
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 10 ECTS-points in Accounting and Finance (Finance must be included)
 • 15 ECTS-points in Business Administration

 

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2.5 ECTS-points in Organisation
 • 2.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 10 ECTS-points in Accounting and Finance (Finance must be included)
 • 22.5 ECTS-points in Business Administration

Professional bachelor degree in International Sales & Marketing – regardless of the institution:

 

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish.

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)

Professional bachelor degree in Economics and Information Technology (SDU only)

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 30 ECTS-points in Business Administration

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points Microeconomics
 • 5 ECTS-points Organisation (Organisational theory/ analysis/ behaviour must be included)
 • 2.5 ECTS-points Marketing
 • 7.5 ECTS-points Quantitative Methods/Statistics
 • 5 ECTS-points Finance

Professional bachelor in Leisure Management - regardless of the institution:

All applicants with this degree have to fulfil the entry requirements in English when applying for a concentration in English; IF the degree has been studied in Danish, this meets the entry requirement in Danish when applying for a concentration in Danish
 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)

Professionsbachelor i Finans – regardless of the institution:

NB: This standard assessment applies only to students doing the entire four-year programme "Professionsbachelor i Finance". Students who have had credit transfer into the programme will be assessed individually.

English to be fulfilled

 

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Quantitative Methods/Statistics
 • 7.5 ECTS-points in Accounting
 • 7.5 ECTS-points in Finance

NB: The following electives may be used to cover the above:

 • “Finansielle forretninger og rådgivning A+B” - Finance is fulfilled
 • "Økonomistyring A (Ekstern Regnskab) + Økonomistyring B (Strategisk Økonomistyring)" - Accounting is fulfilled

HD 2.del

All applicants with HD 2. del automatically fulfil the entry requirement in Danish; applicants with a HD 2. del are to fulfil the entry requirements in English, if applying for a concentration in English.

 • The average at "HD 2. del" is min. 4.5
 • The grade in the "HD 2. del" thesis is min. 7

Iceland

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in Business Administration – University of Iceland:

English /Danish to be fulfilled Applicants enrolled at this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.
Bachelor degree in Business Administration - Reykjavik University English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Italy

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor of Economics and Management in Arts, Culture and Communication (CLEACC) – Bocconi University:

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010, 2011 or 2012 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Microeconomics

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later fulfil the specific entry requirements.

Bachelor of Business Administration and Management (CLEAM) – Bocconi University:

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil the specific entry requirements.

Bachelor of Economics and Finance (CLEF) – Bocconi University:

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 6 ECTS-points in Organisation (organisational analysis/ theory/ behaviour must be included)
 • 6 ECTS-points in Marketing

Bachelor of International Economics, Management and Finance (BIEMF) - Bocconi University

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 6 ECTS-points in Marketing
 • 6 ECTS-points in Organisation (organisational analysis/ theory/ behaviour must be included)

Bachelor of Economics and Social Sciences (CLES) - Bocconi University

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 6 ECTS-points in Marketing
 • 6 ECTS-points in Organisation (organisational analysis/theory must be included)

The Netherlands

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in International Business – Maastricht University:

English/ Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 3.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2.5 ECTS-points in Organisation (Organisation Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour)
Bachelor degree in Economics and Business Economics - Utrecht University English/ Danish to be fulfilled Applicants enrolled in this programme in 2011 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 3.5 ECTS-points in Organisation
 • 7.5 ECTS-points in Marketing

Norway

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor in Business Administration (in English) - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor degree in Finance - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in ”Økonomi og ledelse - siviløkonom” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in ”Økonomi og administrasjon” - BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.

Bachelor degree in "Markedsføring" or "Internasjonal Markedsføring" or "Markedskommunikasjon"- BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics

Bachelor degree in "Varehandelsledelse" or "Retail Management"- BI Handelshøyskolan:

When applying, please specify the exact name of the bachelor programme you are enrolled in, if this is not written in your preliminary grade transcript.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfill the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Sør-Trøndelag:

English to be fulfilled

Applicants enrolled at this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Nord-Trøndelag:

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 •  7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 •  7.5 ECTS-points in Marketing
 •  7.5 ECTS-points in Statistics
 •  15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)

Bachelor i Økonomi og Administrasjon - Høgskolen i Bergen:

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)
   

Bachelor i markedsføring - Høyskolen Kristiania (formerly Markedshøyskolen i Oslo):

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 2.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)

United Kingdom

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree (one-year top-up degree) in Business Administration - De Montford University:

English to be fulfilled

 

 • 7.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisational Theory and/or Organisational Analysis and/or Organisational Behaviour must be included)
 • 7.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Statistics
 • 15 ECTS-points in Accounting and Finance (both areas must be covered)
 • 45 ECTS-points in Business Administration

Courses done at the one-year top-up programme may fulfil the above. Courses done at AP level will not under any circumstances be taken into consideration to fulfil the above.

Sweden

Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the chosen concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in International Management - Jönköping International Business School:

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.
Bachelor degree in Marketing Management - Jönköping International Business School: English/Danish to be fulfilled Applicants enrolled in this programme in 2014 or later fulfil all the specific entry requirements for the programme.
Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Uppsala University

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
 
English to be fulfilled

Applicants enrolled at this programme in 2010 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points in Organisation (Organisation Theory and/or Organisation analysis and/or Organisational Behaviour must be included)


If you have had the courses "Marketing and Organisation I" and "Marketing and Organisation II" this together fulfils the requirements. 

Bachelor degree in Business and Economics with analytic orientation or with a language orientation (Handelshögskolans ekonomprogram med analytisk / språklig inriktning) – University of Gothenburg:

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.
English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later fulfil all the specific entry requirements.

Bachelor degree in Business and Economics (Ekonomie kandidatprogram) – Lund University:

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.

English to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2010 or 2011 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Organisation
 • 1.5 ECTS-points in Marketing
 • 7.5 ECTS-points in Statistics

 

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Organisation
 • 1.5 ECTS-points in Marketing
Austria


Bachelor degree

Language requirement to be fulfilled (depending on the concentration)

Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor degree in Business, Economics and Social Sciences - Vienna University of Economics and Business:

 

When applying, please specify the exact name of the major you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 3 ECTS-points Microeconomics

 • 7.5 ECTS-points Organisation (Organisation Theory and/or Organisation analysis and/or Organisational Behaviour must be included)

 • 7.5 ECTS-points Marketing

 • 4 ECTS-points in Statistics

 • 5 ECTS-points Finance

Elective courses and courses taken as part of a major, specialization or a focus may fulfil the above.

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Applied Microeconomics" or "Advanced Microeconomics" or "Industrial and Organisational Economics" - Microeconomics is fulfilled

 • "Personnel Management, Leadership and Organisational Behaviour" AND "Organizations - Organisation is fulfilled

 • "Marketing" AND "Products and Consumers" - Marketing is fulfilled

 • "Statistics" or "Econometrics I" or "Statistics for Economics and Social Sciences" or "Econometrics II" - Statistics is fulfilled

 • "Finance" AND "Finance I" or "FInance II" - Finance is fulfilled

Bachelorstudium Wirtschaftswissenschaften/ BSc Management and Economics - University of Innsbruck English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled at this programme in 2014 or 2015 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 

 • 3.5 ECTS-points in Marketing

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "SBWL Marketing" or "Vertiefung SBWL Marketing" - Marketing is fulfilled
Bachelorstudium Betriebswirtschaft/BSc in Business Administration - University of Vienna English/Danish to be fulfilled
 • 1.5 ECTS-points  in Organisation
 • 1.5 ECTS-points in Marketing

 

NB: The following courses completed during the  Vertiefungsphase may fulfil the above:

 • Alternatives Pflichtmodul "Marketing Management" - Marketing is fulfilled
 • Alternatives Pflichtmodul "Management and Consulting" - Organisation is fulfilled
BA Business & Management - Management Center Innsbruck English/Danish to be fulfilled
 • 1.5 ECTS-points in Microeconomics
 • 3.5 ECTS-points in Statistics
 • 1 ECTS-point in Finance

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Financial Management" - Finance is fulfilled
Germany


Bachelor degree Language requirements to be fulfilled (depending on the concentration) Specific entry requirements to be fulfilled

Bachelor in Business and Economics/Wirtschaftswissenschaft - Goethe University Frankfurt:

 

When applying, please specify the exact name of the specialisation you are enrolled in, if this is not written in your grade transcript.

English/Danish to be fulfilled Applicants enrolled in the specialisation "Economics" must fulfil the specific entry requirements listed below:
 • 4.5 ECTS-points Organisation
 • 2.5 ECTS-points MarketingApplicants enrolled in the specialisation "Finance and Accounting" must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 4.5 ECTS-points Organisation
 • 2.5 ECTS-points MarketingApplicants enrolled in the specialisation "Management" must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 4.5 ECTS-points Organisation

Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschatfslehre - University of Münster (WWU)

 

NB: In case of a credit transfer of obligatory courses, we reserve the right not to use the standard assessment.

English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 4.5 ECTS-points Organisation
Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschatfslehre - Ludwig-Maximilian University of Munich English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2015 or 2016 must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 2.5 ECTS-points in Marketing

 

NB: the following specialisation can fulfil the above:

 • "Marketing and Strategy" - Marketing is fulfilled

NB: the following course can fulfil the above:

 • "E-commerce" - Marketing is fulfilled
Bachelor of Economics/Wirtschaftswissenschaft - Ludwig-Maximilian University of Munich English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2012 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points Organisation
 • 7.5 ECTS-points Marketing
 • 15 ECTS-points Accounting and Finance (both areas must be covered)
Bachelor of Business Administration/Betriebswirtschaftslehre - University of Mannheim English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points Organisation
Bachelor in General Management (BSc) - EBS University of Business and Law English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points in Marketing

NB: The following courses can fulfil the above:

 • "Brand Management Operations and Market Communications" or  "Marketing Communications and Social Media" or "Trade and Retail Marketing" -  Marketing is fulfilled
Bachelor in International Business Administration - WHU Otto Beisheim School of Management English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 1.5 ECTS-points Organisation
 • 1.5 ECTS-points in Marketing
Bachelor of Business Administration and Economics - University of Passau English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2013 or later must fulfil the specific entry requirements listed below:

 • 7.5 ECTS-points Organisation
 • 2.5 ECTS-points Marketing

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Organisation" AND "Personal" - Organisation is fulfilled
 • "Internationales Marketing" - Marketing is fulfilled
Bachelor in International Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2012 and later must fulfil the specific entry requirements below:

 • 1.5 ECTS-points Organisation
 • 1.5 ECTS-points Marketing

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Organisationsgestaltung" or "Fallstudien zum Personalmanagement" or "Organisation" or "Organisational Behaviour" - Organisation is fulfilled
 • "Seminar im Marketing" or "Market Research" or "Brand Management" - Marketing is fulfilled
Bachelor in Economics and Business Administration - Eberhard Karls University Tübingen English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2012 and later must fulfil the specific entry requirements below:

 • 7.5 ECTS-points Organisation
 • 1.5 ECTS-points Marketing

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Arbeit, Personal und Organisation"  AND "Organisationsgestaltung" or "Fallstudien zum Personalmanagement" or "Organisation" or "Organisational Behaviour" - Organisation is fulfilled
 • "Organisation" - Organisation is fulfilled
 • "Seminar im Marketing" or "Market Research" or "Brand Management" - Marketing is fulfilled
Bachelor in International Economics - Eberhard Karls University Tübingen English/Danish to be fulfilled

Applicants enrolled in this programme in 2015 and later must fulfil the specific entry requirements below:

 • 7.5 ECTS-points Organisation
 • 7.5 ECTS-points Marketing
 • 3 ECTS-points Accounting or Finance

 

NB: The following courses may fulfil the above:

 • "Arbeit, Personal und Organisation"  AND "Organisationsgestaltung" or "Fallstudien zum Personalmanagement" or "Organisation" or "Organisational Behaviour" - Organisation is fulfilled
 • "Organisation" - Organisation is fulfilled
 • "Marketing" AND "Seminar im Marketing" or "Market Research" or "Brand Management" - Marketing is fulfilled
 • "Internes Rechnungswesen" or "Externes Rechnungswesen" or "Accounting Information and Cost Management" or "Internationale Rechnungslegung" - Accounting is  fulfilled