Cand.merc.aud. - Revisorkandidat

Gennem tilegnelse af kompetencer inden for revision, regnskab, økonomi og jura, vil du lære at revidere en virksomheds regnskabsmæssige rapportering, samt at vurdere økonomiske og juridiske forholds indvirkning på dens styring.

 

Fag og indhold

Kombination af økonomi og jura
Studiet giver dig en række værktøjer inden for fagene regnskab, revision, skatteret og erhvervsret, med et særligt fokus på hvordan disse fagområder spiller sammen. Du vil få et godt overblik over de gældende regler for at drive en virksomhed, herunder særligt virksomhedens regnskabs- og skattemæssige rapportering. Dette vil ruste dig fagligt og teoretisk til at arbejde som revisor for en virksomhed. Revision handler grundlæggende om at vurdere andres arbejde. Dermed adskiller cand.merc.aud. sig fra andre økonomiske uddannelser, idet en revisor både kan varetage rollen som rådgiver og som kontrollant. Dette medfører et særligt ansvar både over for kunden og over for samfundet.

Fokus er på teorien bag praksis
Studiet udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Du lærer derfor at forstå den teoretiske baggrund for praksis inden for regnskabsmæssig rapportering og revision, samt skatteretlige opgørelser og erhvervsretlige problemstillinger. Det kunne for eksempel omhandle en revisors rolle i forbindelse med konkurser. Dermed er der fokus på at forstå baggrunden for revisors handlinger og skabe kritisk refleksion over praksis.

Jura er en væsentlig del af studiets indhold og struktur
Jura er en stor del af studiet på flere måder. Dette gælder især erhvervsret og skatteret. For eksempel kræver revision af et aktieselskab, at du har indgående kendskab til selskabets retslige rammer i forbindelse med en konkurs eller rekonstruktion. Også i forhold til aflæggelse af årsregnskaber er der internationale regnskabsstandarder, som er lovregulerede og skal overholdes. Disse forhold skal man som revisor konstant være opmærksom på, da revisorerhvervet er et reguleret erhverv.

Grundigt indblik i revisors rolle
Du lærer, hvordan du skal varetage rollen som revisor, og hvordan du skal afbalancere kundens og samfundets krav til dig. Blandt andet vil du forstå, hvordan du som revisor skal interagere med kunden, både hvad angår den praktiske gennemførelse af en revision og de etiske aspekter heraf. Du lærer imidlertid også, hvilke forventninger samfundet har til dig som revisor, og hvordan du skal handle for at leve op til disse forventninger.

På tredje semester kan du bruge valgfagene til at vinkle din kompetenceprofil, som du selv ønsker det, eksempelvis mod regnskabsaflæggelse i finansielle virksomheder, intern revision eller it-revision. Du kan ligeledes vælge kurser, der relaterer sig mere til arbejde i en virksomheds økonomifunktion, hvis du har lyst til at sidde ”på den anden side af bordet”.

Læs mere om cand.merc.aud.

Fuld tid eller deltid

Fra 2015 findes der to varianter af cand.merc.aud.

  1. En fuldtidsvariant som kræver at studerende er læser på fuld tid, og gennemfører uddannelsen på 2 år. Opbygningen af fuldtisvarianten ses nedenfor.
  2. En deltidsvariant som er en betalingsuddannelse, hvor studerende tager fagene enkeltvis som det passer dem over en 5-årig periode. Opbygning og pris på deltidsvarianten ses her.

Opbygning

Cand.merc.aud er en toårig kandidatuddannelse. Studiet skal gennemføres på 4. semestre, og er derfor et fuldtidsstudie, hvor det forventes at studerende lægger en arbejdsindsats i undervisning og forberedelse, som svarer til 37 timer om ugen.
Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Muligheder undervejs i uddannelsen

Cand.merc.aud. er et toårigt fuldtidsdagsstudie. Undervisningen og øvelsestimer ligger i dagtimerne på hverdage. Dertil kommer forberedelsestid, samt evt. gruppearbejde. Med ikrafttrædelsen af fremdriftsreformen i 2015 vil der være stærkt begrænsede muligheder for at fordele undervisningen på flere end de fire semestre uddannelsen er normeret til.

Ønsker du at læse cand.merc.aud. over længere tid med større fleksibilitet er der mulighed for dette på deltidsvarianten af studiet. For studerende optaget på fuldtidsvarianten af cand.merc.aud. vil der hver sommer være mulighed for at skifte til deltidsvarianten.

Studerende som er optaget på cand.merc.aud. med en HD-baggrund skal i løbet af studiets første år desuden gennemføre et særligt HD-suppleringsfag der introducerer til videnskabsteori og –metode.

Studiet udgør den teoretiske del i uddannelsen til at blive statsautoriseret revisor.

Oversigt over uddannelsen (Fuld tid)

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
Revision 1 (7,5 ECTS) Revision 2 (7,5 ECTS) Valgfag eller udveksling (30 ECTS) Speciale (30 ECTS)
Erhvervsret 1 (7,5 ECTS) Erhvervsret 2 (7,5 ECTS)
Skatteret 1 (7,5 ECTS) Skatteret 2 (7,5 ECTS)
Regnskab 1 (7,5 ECTS) Regnskab 2 (7,5 ECTS)
HD Suppleringsfag (20 ECTS, Kun studerende med HD baggrund)

Se her for en oversigt over deltidsvarianten af cand.merc.aud.

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.merc.aud. - Revisorkandidat.

Sidst opdateret: Student Affairs // 10/01/2018