Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Studieliv

Studiemiljø

PKL er ikke en overbygning på nogen bestemt bacheloruddannelse. De studerende spænder derfor vidt i både faglig baggrund og alder.
Studiemiljøet bærer præg af denne forskellighed, og her støtter introforløbet, at der opbygges en fælles klangbund mellem de studerende og dermed et fundament for senere at trække på forskelligheden i det første projekt.

De studerende er ofte kendetegnet ved at være meget diskussionslystne og refleksive. Flere studerende er engageret i frivillige eller politiske organisationer.

Der er et stort engagement hos både de studerende og underviserne. Underviserne forsker og involverer sig i samfundets problemstillinger, og det skaber relevans i undervisningen.
Underviseren giver sig tid og plads til at forklare stoffet til den enkelte studerende – også mellem undervisningsgangene.

Det er en dansksproget uddannelse, så der er få internationale studerende – nogle få svenskere og nordmænd. Enkelte dele af undervisningen kan dog foregå på engelsk.

Er Politisk Kommunikation og Ledelse noget for dig?

På PKL er der en stor andel af studerende, der læser for at forstå og ikke for at gå til eksamen.

De studerende er kendetegnet ved at være politisk interesserede og en del af det dagsordensættende. Flere er medlem af et parti eller engageret i interesseorganisationer.

Mange har en interesse for politisk sociologi samt netværks-, ledelses- og kommunikationsteori og har lyst til at læse sværttilgængelig faglitteratur.

Nogle studerende opfatter pensum som udfordrende og omfattende. Derfor kan det være svært at forstå alting i starten af kurserne og nå det hele. Mange oplever dog, at det er en proces at få forståelsen for faget, og at læringen sker over tid.

De studerende kommer med mange forskellige baggrunde. Det kan være en udfordring i de administrativt fastlagte grupper på første semester, når der er mange forskellige perspektiver og argumenter at håndtere. Der er dog en pædagogisk pointe i at gøre det, fordi det afspejler den fremtidige arbejdspraksis i næsten alle professioner den dag i dag. Ydermere bidrager forskellige fagligheders tilgange til analyse og problemløsning ofte ellers oversete perspektiver på arbejdet – en PKL-pointe ligger også i, at samme fænomen træder forskelligt frem alt efter perspektiv.

Da studerende kommer fra både teoretiske og mere praksis-orienterede baggrunde, kan noget af pensum opleves som tung og svær læsning. Dette er dog udfordringen i hele uddannelsen. På den måde lærer de studerende at håndtere kompleksitet.

 

Undervisningen

Undervisningen er præget af diskussionslystne studerende og engagerede undervisere, hvorfor forelæsninger ofte vil være meget dynamiske. Undervisningen kan bevæge sig i mange retninger, alt efter hvilke indspark de studerende kommer med.

Endvidere er der på første semester mange øvelsestimer og mange undervisningstimer. De studerendes bachelorfaglighed forventes at blive aktivt inddraget i det første projekt.

Selv om uddannelsen er på dansk, bør de studerende mestre engelsk på et højt niveau, idet en del af undervisningsmaterialet er på avanceret engelsk.

De studerende lærer ikke klassiske forretningsmodeller og figurer, men opfordres til at udvikle egne strategier og ideer på baggrund af generelle teorier inden for politisk sociologi samt netværks-, ledelses- og kommunikationsteori.

Uddannelsen er bygget op om traditionelle forelæsninger koblet med studenterpræsentationer og projektorienteret gruppearbejde med mulighed for faglig vejledning og fordybelse undervejs.

Specialeforløbet for de studerende er struktureret omkring en seminarrække. Derved bliver de studerende, efter et valgfagssemester, hvor de ofte er spredt på andre fag og institutioner, samlet og støttet igennem starten af deres specialeforløb. Samtidig med at de studerende naturligvis modtager individuel vejledning om deres specialeprojekter.

Studiet baseres på forskning udført flere steder på CBS:

  • Institut for Ledelse, Politik og Filosofi - www.cbs.dk/mpp
  • Public-Private – platform for samarbejde mellem den offentlige og private sektor -Public-private

Eksamen

På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.
Studiet er kendetegnet ved forholdsvis få eksaminer, hvoraf flere afsluttes med at skrive et projekt, der integrerer to til tre fag og forsvares individuelt mundtligt.
Projekter/synopser udarbejdes i grupper som de studerende selv danner (med undtagelse af førstesemesterprojektet).

Tidsforbrug

Den brede faglige spændvidde i studiet kombineret med de studerendes vidt forskellige fagligheder gør studiet både fagligt og tidsmæssigt krævende i starten.

Studiet er teoretisk krævende studie, og man skal derfor være indstillet på at bruge tid på at læse svære teoretiske tekster. Studerende på PKL opfatter ofte fagets problemstillinger som meget komplekse og abstrakte, og det kræver derfor en stor indsats i starten af studiet at få stillet antennerne ind på den særlige "PKL-måde" at tilgå problemstillinger på.

Mange studerende er engagerede i politisk arbejde og foreningsarbejde ved siden af studiet, hvilket skaber en god synergi mellem studiemiljø og udenomsfaglige aktiviteter. Studiet skaber gode muligheder for at etablere faglige og interessebaserede netværk.  Muligheden for at vælge et praktikforløb giver desuden mulighed for at tilegne sig erhvervserfaring under studiet samt anvende sine akademiske erfaringer.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 04/02/2015