Cand.soc. i Human Resource Management

I nutidens virkelighed med forandringskrav fra bl.a. disruption, nye kompetencekrav, selv-ledelse, digitalisering, platformøkonomi, high-performance kulturer og mangfoldighedsproblemstillinger, er det i høj grad evnen til at lede og udvikle menneskelige ressourcer, der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i forandringerne. Det er den ”menneskelige faktor”, der både udgør en stor del af begrænsningen og potentialet for at opnå dette. Cand.soc. HRM giver dig en organisationssociologisk tonet HRM-uddannelse og giver dig et unikt udgangspunkt for at bidrage til udviklingen af organisationers HRM strategi og praksis.

Om uddannelsen

HRM-cyklussen og koblingen til organisationens opgave
Uddannelsen dækker på den ene side hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse af medarbejdere – virksomhedens humane kapital. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at analysere behovene for intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. På den anden side vil du også lære at udvikle og gennemføre forskellige HR-strategier (Work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere. Det indebærer også, at analysere kritisk hvilke krav til organisationens ledelse, branchen og samfundet stiller, f.eks. i form af ligebehandling, diversitet eller arbejdsmiljø. Det handler overordnet om at lære hvordan du analyserer den strategiske betydning af samspil mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse. På den måde får du en basis for at arbejde både praktisk og ledelsesmæssigt med HRM på en måde, der understøtter organisationens strategiske behov. 

HR fra indefra og ud til udefra og ind
HRM fokuserer ikke kun på det, der foregår internt i organisationer, både fordi organisationen eksisterer i et arbejdsmarked og samtidigt skal leve op til specifikke samfundsmæssige og kulturelle betingelser i omverdenen. Du kommer til at beskæftige dig med emner som beskæftigelsespolitik, social inklusion på arbejdsmarkedet, etik, bæredygtighed og ligestillingspolitik, og økonomisk ses der på, hvordan lokal og global påvirkning influerer på arbejdsmarkedet, dets specialisering og fleksibilitet. Kulturelt kigges der bl.a. på områder som Work-life-balance og meningsfuldt arbejde, og juridisk arbejdes der med danske og EU-retslige reguleringer, der påvirker HRM-arbejdet, fx ligestilling, mangfoldighed og arbejdskraftens bevægelighed. Men HRM handler også om, at sikre organisationens evne til at konkurrere på det marked, hvor den befinder sig. Hvad er det for behov som kunder, borgere eller samarbejdspartnere har, som HRM-aktiviteterne skal være med til at opfylde? Hvordan kan HRM og HR-specialister og ledere opfylde deres centrale partnerroller i organisationens strategiske projekt?

Casebaseret og problemorienteret undervisning
HRM har et stærkt praksisfællesskab. Cand.soc.HRM uddannelsen har derfor et meget stærkt og aktivt advisory board og alumni-netværk. Uddannelsen trækker i høj grad på dette praksisfællesskab ud fra den tanke at det ikke er nok ’kun’ at tilegne sig de teoretiske kompetencer om HRM, men at disse også skal i spil og afprøves og udvikles i organisationer. Flere af uddannelsens fag har derfor casebaserede og problemorienterede eksamensformer, hvor den studerende får afprøvet den teoretiske viden i praktiske analyser. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og eksamensformerne er med til at styrke den læring.

Projektforløb i virksomhed
HRM-uddannelserne indeholder et obligatorisk fuldtids projektforløb i en dansk eller international virksomhed, for at du som studerende får mulighed for at afprøve teori i praksis. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og projektforløbet er med til at styrke den læring.

Her får du mulighed for i praksis at arbejde konkret med HRM, og derigennem får du også indblik i, hvor stor en betydning HRM har for en virksomhed. For at koble teori med den praksis, du arbejder med i en virksomhed i 12 uger, så skal der skrives en skriftlig rapport. Ved rent faktisk at prøve at arbejde med denne kobling mellem teori og praksis oplever mange at få en god fornemmelse for, hvordan også anden teori vil kunne omsættes til praksis.

Cand.soc. HRM
På Cand.soc. HRM har du et organisationsfag og et arbejdsmarkedsfag. På organisationsfaget vil du blive introduceret til en række HR-relevante organisations- og management-teorier, fx forandringsledelse, mangfoldighedsledelse og projekt- og vidensledelse. På arbejdsmarkedsfaget vil du få kendskab til forskellige teorier om arbejdsmarkeder, omhandlende fx segmentering og medarbejderrelationer. Uddannelsen har en organisationssociologisk toning som giver sine særlige analytiske styrker og praktiske indsigter til den fremtidige HRM-specialist eller leder. Som Cand.soc.’er bliver du rustet til at hjælpe virksomheder til at møde de strategisk vigtige krav samfundet stiller til organisationen.

Sammensæt din uddannelse

I løbet af din uddannelse har du flere muligheder for at skabe din egen faglige profil.

Valgfag
På 3. semester kan du vælge fag, der matcher dine specifikke interesser. CBS udbyder en lang række forskellige valgfag inden for et bredt udvalg af fagområder. Du kan også vælge at tage valgfag på andre danske universiteter. De valgfag, du vælger, skal være relevante for din uddannelse.

Se en liste over alle valgfag, der udbydes på CBS på Enkeltfag og valgfag – kandidat

Minor
På 3. semester kan du også tage en såkaldt minor. En minor er en pakke af valgfag inden for et bestemt fagligt område, og den består typisk af 3 valgfag. Ved at tage en minor kan du styrke dine kompetencer inden for et bestemt interesseområde, og du kan bruge det til at kvalificere dig til bestemte job eller brancher.

Se en liste over alle minors, der udbydes på CBS på Minors – kandidat

Udveksling
Mange studerende tager på udveksling på 3. semester. De tager typisk afsted til et af CBS’ mere end 300 partneruniversiteter. Når du tager på udveksling gennem CBS, skal du ikke betale for undervisningen (med få undtagelser), og du kan tage din SU med.

Se en liste over alle CBS' partneruniversiteter

Speciale
Dit andet år afsluttes med et speciale. Du vælger selv, hvilket emne du vil skrive om, og det giver dig fuld mulighed for at dykke ned i netop det, der interesserer dig. Du skriver typisk dit speciale sammen med en specialemakker.

Er HRM noget for dig?
Erfaringen er, at der er store forskelle på, hvad de studerende synes er udfordrende, da de studerende har mange forskellige bachelorbaggrunde. Så det, der er let for den ene, er måske ukendt område for en anden. Denne forskellighed udnyttes i studiekredsene, hvor studerende lærer af hinanden, så undervisningen kan tage udgangspunkt i en højere fællesnævner.

Alle opgaver og eksaminer indeholder et videnskabsteoretisk element, og det er en udfordring for en del.

Interesse for menneskelige værdier og komplekse problemstillinger
Man skal være god til at lave teoretisk baserede analyser på baggrund af praktiske problemstillinger. Udfordringen er ofte at holde det teoretiske fokus, men dette er afgørende for, at man bliver en mere velfunderet praktiker, når man er færdig.
Man skal have en særlig interesse for menneskelige værdier og have lyst til at arbejde med komplekse problemer i organisationer, hvor mennesker indgår.

Samtidig er det muligt at dyrke det, man interesserer sig mest for, da HRM-fagfeltet, og dermed også karrieremulighederne, er brede.

De studerende giver udtryk for, at det er relevant og meget interessant at koble arbejde med teori i praksis, undervejs på studiet.
 

Studiemiljø
På HRM arbejder du som studerende i administrativt sammensatte studiekredse, som bruges på forskellig vis både i undervisningen og mellem lektionerne. På den måde lærer du hurtigt en gruppe andre studerende at kende, ikke bare socialt, men også fagligt, når studiekredsene arbejder med forberedelse af teoretiske præsentationer, løsning af case-opgaver, øvelser mv. De HRM-studerendes mange forskellige bachelorfagligheder er et godt udgangspunkt for gode faglige diskussioner og giver et godt udviklingspotentiale i studiekredsene og i undervisningen generelt.

HRM er kendt for at være et meget socialt studie, og der er en god stemning og dialog mellem de studerende, både i undervisningen og i fritiden.

Studieliv på CBS
At være studerende på CBS er meget mere end at forberede sig og gå til undervisning.

På CBS er der mere end 23.000 studerende fra forskellige baggrunde og nationaliteter. Teamwork er en grundlæggende del af det at studere på CBS – både i og udenfor undervisningen.

Med over 100 studenterforeninger har du også rig mulighed for at engagere dig og mødes med studerende på tværs af uddannelser og årgange.

Læs mere om det aktive studiemiljø på CBS, studenterforeningerne og det internationale studiemiljø på Studieliv

For internationale
Hvis du er en international studerende, har vi samlet en masse information om, hvordan det er at være en international studerende på CBS og hvordan du kan forberede dig på livet i Danmark.

Læs mere på For internationals

Undervisning og eksamen 
Undervisningen
Alle kurser er bygget op om centrale temaer, og der arbejdes som udgangspunkt med dialogbaseret undervisning. Undervisningen på HRM er kendetegnet ved en vis variation, der består af: oplæg fra undervisere og studerende (studiekredsene), diskussioner, case-arbejde, øvelser og gæsteforelæsninger (ofte fra erhvervslivet).

Idet kurserne afvikles et ad gangen fokuserer alle studerende altid på den samme faglige læring, og det er med til at gøre læringen på de forskellige moduler intens.

Læs mere om Undervisning og arbejdsformer på Studieliv

Eksamen
På CBS afsluttes hvert kursus med en eksamen. Det betyder, at du vil have eksaminer efter hvert semester i hhv. december/januar og maj/juni.

Variationen i undervisningen afspejles i de forskellige eksamensformer, så der er sammenhæng mellem pædagogik, læring og eksamensform i de enkelte fag.

Derfor vil du på HRM opleve en 72-timers case-eksamen, udarbejdelse af individuelle opgaver samt mundtlig eksamen med forberedelse.

Læs mere om Eksamen og eksamensformer på Studieliv

Tidsforbrug
Du skal være opmærksom på, at det er krævende at læse en kandidatuddannelse, og at pensum og arbejdsbyrden er langt større end på bachelorniveau.

Læser du en kandidatuddannelse på fuld tid, skal du forvente at bruge ca. 37 timer om ugen på dine studier. Arbejdsbyrden varierer i løbet af året.

Perioder op til opgaveafleveringer og eksamener kan være hektiske, og arbejdstiden kan her nemt nå over 40 timer om ugen. Forberedelse til mundtlige eksamener kan være særligt tidskrævende, da du skal kunne forklare og diskutere modeller, idéer og teorier og lære ting udenad.

Studiejob
De fleste kandidatuddannelser er fleksible og kan kombineres med et studiejob. De fleste studerende arbejder max. 15 timer om ugen på deres studiejob for at have tilstrækkelig tid til deres studier.

Studie i Danmark - for internationale
Hvis det første gang du skal læse i Danmark, vil du sandsynligvis opleve at undervisnings- og eksamensformer, karakterskala og den akademiske kalender er meget anderledes, end du er vant til.

Læs mere om alt det, du har brug for at vide som en international studerende på CBS på For internationals > Academic information

Karriere
Hvad får du job på efter Human Resource Management ?
Man får job, fordi man får et bredt kendskab til forskellige HRM-problemstillinger, og fordi man både har redskaber og kan se, hvordan virksomheder kan nyde godt af at gøre en indsats på de forskellige områder inden for HRM.

Man får således job inden for HR, fordi man har evnen til at analysere og løse konkrete problemer, da man på studiet er trænet til hele tiden at sætte sig ind i nye HR-relaterede problemstilligner og derfor hurtigt kan forstå forskellige HRM-problemstillinger, også selv om man ikke har stået over for noget lignende før.

Karrieremuligheder
Karrieremulighederne er mange, da uddannelsen ikke alene sigter på HR-afdelinger, men også på HRM og HRD (human ressource development) dvs. det ledelses- og udviklingsmæssige.

Herunder nogle eksempler på de første job, som HRM-kandidaterne får: HR-assistent, HR-konsulent, proceskonsulent, HRD-koordinator, projektkoordinator, souschef, rekrutteringskoordinator, løn- og personaleassistent, integrationskonsulent, mangement-konsulent, trainee og personalekonsulent.

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om uddannelsens formål og de kompetencer, du opnår på uddannelsen:

Kompetenceprofil for Cand.soc HRM


Oversigt over uddannelsen 

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

HRM - teori og praksis (15 ECTS)
 

   
Arbejdsmarkedsteori og analyse (7,5 ECTS)
 

Valgfag / Udveksling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

Performance Management (7,5 ECTS)

Strategisk HRM (7,5 ECTS)
 

HRM, organisation og ledelse (7,5)

Ledelse af bæredygtighed, etik og diversitet (15 ECTS)

Du kan læse mere om uddannelsen, det faglige indhold og eksamener i studieordningen for cand.soc. i Human Resource Management.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 25/05/2023