Cand.soc. i Human Resource Management

I nutidens virkelighed med forandringskrav fra bl.a. disruption, nye kompetencekrav, selv-ledelse, digitalisering, platformøkonomi, high-performance kulturer og mangfoldighedsproblemstillinger, er det i høj grad evnen til at håndtere ansættelsesrelationen (HRM), der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i forandringerne. Det er den ”menneskelige faktor”, der både udgør en stor del af begrænsningen og potentialet for at opnå dette. HRM-uddannelserne på CBS giver dig et unikt udgangspunkt for at bidrage til at udnytte de muligheder organisationer har i udviklingen af deres HRM. Cand.soc. HRM giver dig en organisationssociologisk tonet HRM-uddannelse.

 

Fag og indhold

HRM-cyklussen og koblingen til organisationens opgave
Uddannelsen dækker på den ene side hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse af medarbejdere – virksomhedens humane kapital. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at analysere behovene for intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. På den anden side vil du også lære at udvikle og gennemføre forskellige HR-strategier (Work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere. Det indebærer også, at analysere kritisk hvilke krav til organisationens ledelse, branchen og samfundet stiller, f.eks. i form af ligebehandling, diversitet eller arbejdsmiljø. Det handler overordnet om at lære hvordan du analyserer den strategiske betydning af samspil mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse. På den måde får du en basis for at arbejde både praktisk og ledelsesmæssigt med HRM på en måde, der understøtter organisationens strategiske behov. 

HR fra indefra og ud til udefra og ind
HRM fokuserer ikke kun på det, der foregår internt i organisationer, både fordi organisationen eksisterer i et arbejdsmarked og samtidigt skal leve op til specifikke samfundsmæssige og kulturelle betingelser i omverdenen.  Du kommer til at beskæftige dig med emner som beskæftigelsespolitik, social inklusion på arbejdsmarkedet og ligestillingspolitik, og økonomisk ses der på, hvordan lokal og global påvirkning influerer på arbejdsmarkedet, dets specialisering og fleksibilitet. Kulturelt kigges der bl.a. på områder som Work-life-balance og meningsfuldt arbejde, og juridisk arbejdes der med danske og EU-retslige reguleringer, der påvirker HRM-arbejdet, fx ligestilling, mangfoldighed og arbejdskraftens bevægelighed. Men HRM handler også om, at sikre organisationens evne til at konkurrere på det marked, hvor den befinder sig. Hvad er det for behov som kunder, borgere eller samarbejdspartnere har, som HRM-aktiviteterne skal være med til at opfylde? Hvordan kan HRM og HR-specialister og ledere opfylde deres centrale partnerroller i organisationens strategiske projekt?

Projektforløb i virksomhed

HRM-uddannelserne indeholder et obligatorisk fuldtids projektforløb i en dansk eller international virksomhed, for at du som studerende får mulighed for at afprøve teori i praksis. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og projektforløbet er med til at styrke den læring.

Her får du mulighed for i praksis at arbejde konkret med HRM, og derigennem får du også indblik i, hvor stor en betydning HRM har for en virksomhed. For at koble teori med den praksis, du arbejder med i en virksomhed i 12 uger, så skal der skrives en skriftlig rapport. Ved rent faktisk at prøve at arbejde med denne kobling mellem teori og praksis oplever mange at få en god fornemmelse for, hvordan også anden teori vil kunne omsættes til praksis.

Cand.soc. HRM

På Cand.soc. HRM  har du to fag, der adskiller sig fra Cand.merc. HRM. På organisationsfaget vil du blive introduceret til en række HR-relevante organisations- og management-teorier, fx forandringsledelse, mangfoldighedsledelse og projekt- og vidensledelse. På arbejdsmarkedsfaget vil du få kendskab til forskellige teorier om arbejdsmarkeder, omhandlende fx segmentering og medarbejderrelationer.  HRM Soc. uddannelsen har en mere organisationssociologisk toning som giver sine særlige analytiske styrker og praktiske indsigter til den fremtidige HRM-specialist eller leder. Hvor Cand.soc’erne bliver bedre rustet til at hjælpe virksomhederne til at møde de strategisk vigtige krav samfundet stiller til organisationen, mens Cand.merc’erne bliver bedre klædt på til at understøtte organisationens forretnings- og konkurrencemæssige strategi.

Cand.merc. /Cand.soc. HRM – hvad er forskellen?

Hvor du som Cand.soc. HRM’er fokuserer på ovenstående, har Cand.merc. HRM’erne  faget Labour Economics, som giver en indføring HRM økonomi og hvordan man kan forstå HRM’s effekt og betydning med økonomiske begreber. Derudover har Cand.merc. HRM’erne kurset Human Capital Analytics, hvor de lærer at arbejde konkret med statistiske dataanalyser af HR-praksisser herunder hvordan de HR-data, der findes i organisationen kan benyttes til at gennemføre konkrete forbedringer og forandringer.

Det er bachelorbaggrunden, der afgør, om du kan blive optaget på Cand. Merc. eller Cand. Soc. HRM. I undervisningen på cand. soc. er det meget berigende at møde studerende med meget forskellige bachelorbaggrunde, da det giver et bredt spektrum af kompetencer og dermed mange forskellige vinkler og interessante spørgsmål i undervisningen. Det er tydeligt, at der kommer en anden dialog i undervisningen, når studerende ikke udelukkende har de traditionelle CBS-bacheloruddannelser som fx HA som baggrund, men der også er studerende, der har læst andre og forskelligartede bachelorer, fx jura, sociologi eller psykologi.

I fire ud af de seks obligatoriske kurser på HRM undervises Cand.merc. og Cand.soc. HRM’er sammen, da I som studerende skal lære samme grundkompetencer inden for HRM-området. Derudover består forskellen af to kurser på 15 ECTS, hvor undervisningen på de to uddannelser er væsensforskellig, og fagligheden på de to uddannelser dermed differentieres. Det er således både bachelorbaggrunden og det differentierede faglige fokus, der er med til at skabe forskellige profiler for dig som hhv. Cand.merc. HRM- og Cand.soc. HRM-studerende.

Du kan læse mere om HRM og finde fagbeskrivelser i uddannelsens studieordning.

Opbygning

HRM er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
HRM som teori og praksis (7,5 ECTS)    
Arbejdsmarkedsteori og analyse (7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling (30 ECTS)

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

Human Resource Development (7,5 ECTS)    
Strategisk HRM (7,5 ECTS)
Performance Management (7,5 ECTS)

Projektorienteret forløb(15 ECTS)

 

Organisationsteoretiske perspektiver på HRM (7,5)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Cand.soc. i Human Resource Management.

Sidst opdateret: Student Affairs // 18/03/2020