Cand.merc.(mat.) - erhvervsøkonomi og matematik

Studieliv

 

Studiemiljø

Der optages årligt ca. 50-60 studerende på cand.merc.(mat.) På uddannelsen er der primært danske studerende, mens enkelte studerende er norske eller svenske. Langt de fleste har HA(mat.) som adgangsgivende eksamen, og de fortsætter ofte direkte videre fra bacheloren. Dermed kender de fleste hinanden i forvejen, så studiegrupper og det tætte studiemiljø fra bacheloren hænger ved.

Det lille studium giver mulighed for mere og tættere dialog samt et studiemiljø med sammenhold, hvilket kendetegner cand.merc.(mat.) Der er et forholdsvis fast underviserkorps, hvor underviserne kender hinanden, studiet og de studerende. Det giver god mulighed for en tæt dialog med underviserne. Samtidig er der fra dine medstuderendes side fokus på at give sparring og hjælpe hinanden. Det kan være alt fra sparring på den konkrete opgave og hvordan du kommer videre, til videregivelse af erfaring og overblik over studiet.
I forhold til HA(mat.) er de studerende lidt mere ambitiøse. Mange vil gerne gøre det godt, samtidig med at de fleste har studierelevant job, så man både får mere fagligt relateret erhvervserfaring og branchekendskab. Dialogen bliver derfor mere karriereorienteret, og man motiverer hinanden. Der er et tæt sammenhold på tværs af årgangene, og ud over fredagsbar arrangeres der årligt gallafest for hele studiet.

Er cand.merc.(mat.) noget for dig?

Cand.merc.(mat.) henvender sig til dig, der interesserer dig for og er god til matematik, økonomi og statistik. Du skal ikke være bange for at læse videnskabelige artikler, der er fyldt med formler. Du skal kunne lide at anvende matematiske formler til at forklare finansielle og økonomiske problemstillinger og løse dem ved hjælp deraf. Derudover er en interesse for eller kendskab til programmering en klar fordel – men det er ikke en nødvendighed.

HA(mat.) eller anden bachelorgrad?
Uddannelsen er overbygningen til HA(mat.), så mange af de redskaber og den matematik, du lærte på HA(mat.), gør du brug af på cand.merc.(mat.) Nogle studerende overraskes af, at der forventes et højt niveau af matematik, økonomi og statistik som opnået på HA(mat.) Har du holdt pause, eller har du en anden uddannelsesmæssig baggrund, kan det være en god idé at læse op på nogle af fagene fra HA(mat.) – du får brug for redskaberne.

Det tætte studiemiljø fortsætter fra HA(mat.) til cand.merc.(mat.). Har du selv en anden bachelor end HA(mat.), kan det være en god idé at være mere opsøgende det første stykke tid, så du bliver en del af studiemiljøet. Det giver dig såvel sociale som faglige fordele. Eksempelvis er der mange på uddannelsen, som gør brug af studiegrupper, hvor man hjælper hinanden med opgaverne.

Stor valgfrihed
Cand.merc.(mat.) indeholder mange valgfri fag. Det betyder, at du selv kan skabe din faglige profil. Når du starter på studiet, kan du begynde at planlægge, hvilke fag du vil have i de kommende semestre, så du skaber en sammenhæng gennem dine valg og drejer uddannelsen i den retning, der interesserer dig.

Undervisningen

Der anvendes primært forelæsninger som undervisningsform på cand.merc.(mat.), hvor der er mellem 30 og 60 studerende på holdene. Det varierende antal studerende skyldes, at studiet består af valgfag, og efterspørgslen på de enkelte fag svinger.

Eksamen

På cand.merc.(mat.) benyttes der forskellige eksamensformer. Der er dog en del fag med mundtlige eksaminer og løbende afleveringsopgaver. Det styrker din evne til at formidle og afholde præsentationer, så du forberedes til de krav, erhvervslivet stiller til dine præsentationsevner.

Tidsforbrug/studie og arbejde

Cand.merc.(mat.) udgør et fuldtidsstudium. Der er færre undervisningstimer på studiet end på HA(mat.), som har omkring 20-25 timer om ugen i gennemsnit, men til gengæld bruger du mere tid på forberedelse både individuelt og i studiegruppen.  

Hvis du fortsætter direkte videre på cand.merc.(mat.) efter HA(mat.), bør du være opmærksom på, at nogle oplever et niveauforskel – det er ikke bare 7. semester, du begynder på. Tempoet bliver et andet, og det kræver ekstra opmærksomhed især i starten, indtil du har vænnet dig til det højere niveau.

Network

For færdiguddannede cand.merc.(mat.)-studerende er der dimittendforeningen Erhvervsøkonomisk Matematisk Dimittendforening (EMD).

Sidst opdateret: Student Affairs // 10/10/2012