Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Studieliv

Studiemiljø

Der starter ca. 120 studerende hvert år på cand.merc.(jur.)-studiet. Undervisningen foregår primært ved forelæsninger for hele årgangen, og studiet kan godt forekomme meget stort. Valgfriheden på studiet er stor, og de studerende er derfor fordelt ud på mange forskellige fag. En del studerende benytter sig ikke i samme omfang af studiegrupper pga. den store valgfrihed, og dertil prioriterer mange studiejobbet højt. Alligevel går meget af sammenholdet fra HA(jur.) igen på cand.merc.(jur.)-studiet.

Ligesom på HA(jur.) er der mange studerende, der er aktive i studenterforeninger, særligt Foreningen af Erhvervsjurister (FEJ), der arrangerer fester, studierejser og virksomhedsbesøg.
Der er forskellige typer studerende på studiet, hvor en del er mål- og karriereorienterede. Miljøet kan være konkurrencebetonet, og der er plads til ambitiøse studerende, men det betyder ikke, at man ikke har det godt med hinanden.

En del cand.merc.(jur.)-studerende kommer fra andre universiteter end CBS. Hvis du har taget din bacheloruddannelse et andet sted end på CBS, kan du deltage i en introdag for udefrakommende studerende, der har til formål at få studerende fra andre universiteter til at falde godt til.  

Er cand.merc.(jur.) noget for dig?

På cand.merc.(jur.) er fagintegrationen af økonomi og jura stor, så du skal have en interesse for begge fagområder, og en interesse i at integrere dem i de problemstillinger, du arbejder med. Derudover er en generel interesse for samfundsforhold og -debatten en fordel. Samfundsforholdene danner rammen om den juridiske eksistens og former i stor udstrækning virksomhedernes økonomiske situation.

Særligt godt at kunne
På cand.merc.(jur.) er pensum relativt stort, så du skal have en vis selvdisciplin og evne til at prioritere og strukturere dit arbejde. Du skal være forberedt på at skulle læse meget på egen hånd og selv at arbejde aktivt med juraen. Du vil også få brug for din juridiske metode og kompetence til at kunne integrere såvel økonomien som juraen i din problembehandling. Meget af litteraturen er på engelsk, så selv om det meste af undervisningen er på dansk, er det en fordel at kunne engelsk.

Stor valgfrihed
Cand.merc.(jur.) indeholder mange valgfrie fag. Det betyder, at du selv kan skabe din faglige profil. Når du starter på studiet, kan du begynde at planlægge, hvilke fag du vil have i de kommende semestre, så du skaber en sammenhæng gennem dine valg og drejer uddannelsen i den retning, der interesserer dig.

Særlige udfordringer for dig, der ikke har en HA(jur.) fra CBS
Cand.merc.(jur.) bygger videre på indholdet fra HA(jur.) på CBS. Har du ikke læst HA(jur.) på CBS, bør du sætte dig grundigt ind i, hvilke fag og discipliner HA(jur.)-studerende fra CBS har været igennem. Bl.a. er der på HA(jur.) fag som skatteret, selskabsret, kreditret og rets- og kontraktøkonomi, som ikke altid er en del af HA(jur.)-uddannelsen på andre universiteter. En anden udfordring kan være, at du på cand.merc.(jur.) arbejder meget med integrationen af jura og økonomi, hvor de to fagområder nogle steder behandles meget adskilt.

For at forberede dig bedst muligt til studiestart kan det derfor være en god idé at læse op på de fagområder, som udgør de specifikke adgangskrav (indsæt link). Som minimum er det en forudsætning for at kunne følge med på kandidatuddannelsen. Du kan også med fordel læse op på de grundlæggende fag, som nogle af de valgfrie fag bygger videre på.  

En del af de studerende kender hinanden fra HA(jur.), så som ny studerende kan det være nyttigt at deltage i introarrangementet for udefrakommende studerende på cand.merc.(jur.) og selv være meget opsøgende det første stykke tid. Du kan også gøre brug af studenterforeninger for på den måde at lære dine medstuderende at kende uden for studiet.

Undervisningen

Det meste af undervisningen på cand.merc.(jur.) foregår ved storholdsforelæsninger, der suppleres med enkelte workshopper.

I samarbejde med Yale School of Management bruger cand.merc.(jur.) også casebaseret undervisning i et law and management-perspektiv, hvor du anvender pensum i stedet for kun at lære pensum. Case-baseret undervisning bygger på den idé, at du som studerende selv tilegner dig pensum for så at anvende det selvlærte pensum i undervisningen. Der forelæses ikke, men med udgangspunkt i teori diskuteres casens data og de praktiske problemer, som en forsker har udledt gennem et længerevarende ophold i en virksomhed. Det vil sige, at du som studerende sidder, som om du var i virksomheden, med den viden der er i virksomheden og med din teori ved siden af. Med disse to forhold sammenholder du din viden og de erfaringer, der er skrevet ned i casen, så du opnår en tilstand, der ligner det arbejde, du efter uddannelsen kan komme ud i.

Du vil også opleve interaktive læringsredskaber i undervisningen som fx clickers. Her vil du blive bedt om at svare på spørgsmål ved at stemme på en række svarmuligheder vha. en clicker. På den måde kan underviseren fx afprøve om centrale læringspunkter er forstået.

Eksamen

På de obligatoriske fag på 1. semester er der primært skriftlige eksaminer. I de resterende fag vil eksamensformen afhænge af, hvilke fag du vælger.

Tidsforbrug

På cand.merc.(jur.) er der mange, der har et studierelevant job ved siden af studiet for at udvikle kompetencer og jobmuligheder. Det er muligt at kombinere studiet med et studiejob, men du skal være opmærksom på, at pensum på cand.merc.(jur.) er omfattende, og for nogle kan det opleves som lidt af et spring fra bacheloren. Det kan derfor være en idé at bruge et halvt  på at lære uddannelsen at kende, før du får et job ved siden af studiet.

Network

Foreningen af Erhvervsjurister (FEJ) er en forening for alle HA(jur.)- og cand.merc.(jur.)-studerende på CBS. FEJ afholder mange arrangementer af både social og faglig karakter såsom sportsdage, studieture, virksomhedsbesøg og byture m.m. Under FEJ er der forskellige udvalg bl.a. festudvalg, erhvervsudvalg, fejebakken og rejseholdet.

Derudover findes foreningen Danske Erhvervsjurister (DEJ), der henvender sig til færdiguddannede cand.merc.(jur.)’ere. DEJ vedligeholder netværket mellem færdiguddannede cand.merc.(jur.)’ere for at bevare de bedste forudsætninger for din videre karriere med forskellige faglige, sociale og erhvervsmæssige aktiviteter.
 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 10/10/2012