Cand.merc.(jur.) - erhvervsøkonomi og jura

Karriere

Hvad får du job på efter cand.merc.(jur.)?

Med cand.merc.(jur.) bliver du ikke jurist eller advokat, men erhvervsjurist. Cand.merc.(jur.)-dimittender får job på baggrund af deres forretningsforståelse af den erhvervsjuridiske verden, fordi de også har forståelse af de økonomiske konsekvenser af lovgivning. Derfor vil erhvervsjurister ofte udgøre bindeleddet mellem jurister og økonomer i virksomheder.

Juraen er fremadrettet, og du lærer at anlægge et helhedssyn på komplekse problemstillinger af juridisk og økonomisk art til at kunne styre uden om eventuelle tvister. 

Karrieremuligheder

Dine jobmuligheder afhænger meget af, hvilken profil du har skabt dig undervejs i uddannelsen gennem valg af fag og specialeemne. Som eksempler på mulige opgaver efter endt studium kan nævnes:

 • arbejde med kompleks udbudsforretning
 • integration af industriøkonomiske overvejelser i konkurrenceretlige problemer
 • arbejde med skatteretlige aspekter
 • contract management i mange forskellige eller på tværs af brancher
 • inddragelse af strategi i forhandling og indgåelse af kontrakter
 • forebygge tvister og bruge jura til at optimere virksomhedens resultater


Færdiguddannede erhvervsjurister arbejder både i den private og den offentlige sektor og i organisationer. Det kan være alt fra danske og multinationale virksomheder til opstartsvirksomheder. Det er imidlertid mere atypisk, at en cand.merc.(jur.) lægger ud med at oprette sin egen virksomhed eller som topleder. Normalt vil man starte som mellemleder og efterfølgende arbejde sig op til en ansættelse på ledelsesniveau.

Kompetenceprofil

Formål
Cand.merc.(jur.)-uddannelsen er en forskningsbaseret, interdisciplinær uddannelse, der kombinerer erhvervsøkonomi og erhvervsjura. Uddannelsen har til formål at udbygge kompetencen til at anlægge et helhedssyn på komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, der opstår i erhvervsvirksomheden og andre organisationer, og at sætte kandidaten i stand til at løse problemer af denne karakter ud fra en helhedsbetragtning. Kandidaten skal ikke opfylde rene fagøkonomiske eller fagjuridiske funktioner, men i hovedsagen indgå i relationer med medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Forestilling om fremtidig erhvervspraksisser
Kandidaten skal selvstændigt eller sammen med repræsentanter for andre faggrupper bidrage med juridisk og økonomisk viden i virksomhedens eller andre organisationers beslutningstagen.

Kandidaten skal især kunne varetage følgende funktioner:
1.    deltage indadtil i styringen af virksomheden eller andre organisationer ud fra juridisk-økonomisk ekspertise.
2.    deltage udadtil i styringen af forholdet mellem virksomheden eller andre organisationer og dens omverden i Danmark og i udlandet, f.eks. ved indgåelse af aftaler og ved forhandlinger med andre virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Den fremtidige erhvervspraksis er ikke branchebestemt.

Profil
Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden om erhvervsøkonomi og erhvervsjura på udvalgte problemfelter. Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder.

Kandidaten skal besidde følgende kompetencer:

 • metodiske og analytiske kompetencer som forudsætning for ud fra helhedsbetragtninger at beskrive og løse problemer af økonomisk og juridisk art, der opstår i virksomheden eller organisationen
 • metodiske kompetencer til selvstændig gennemførelse af kritiske analyser og vurderinger på højt niveau
 • en detaljeret fagøkonomisk, fagjuridisk og tværfaglig viden inden for udvalgte emner af relevans for virksomheden
 • personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet, samt
 • evne til at kunne forene økonomiske og juridiske vurderinger i tværfaglige arbejdsgrupper og netværk
 • evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved anvendelse af den erhvervsjuridiske metode, der er fremadrettet, internationalt orienteret og i øvrigt kendetegnet ved at kombinere juraen med en virksomheds øvrige styringsredskaber.

Kernefaglighed og struktur
Uddannelsen tilrettelægges med henblik på at kombinere fag og discipliner fra et virksomhedsrelateret og funktionelt perspektiv og indeholder problemorienteret case- og projektarbejde. Uddannelsen kendetegnes af en høj grad af valgfrihed, der giver mulighed for fordybelse i udvalgte specialområder. Kompetencen til tværfaglig behandling styrkes navnlig med de fag, der udbydes som integrerede økonomisk/juridisk fag samt kandidatafhandlingen. Derudover udbydes rene juridiske og økonomiske fag. Uddannelsens juridiske fag omfatter forskellige erhvervsjuridiske specialområder, mens uddannelsens økonomiske fag i hovedsagen vedrører anvendt mikroteori. Der er ikke i uddannelsens struktur en særlig brancheorientering, men kandidatens evne til ud fra helhedsbetragtninger at håndtere virksomhedens eller organisationens komplekse styringsmæssige problemer af juridisk og økonomisk art styrkes ved behandling af konkrete problemer i de udvalgte specialområde, der arbejdes inden for.

Uddannelsens struktur sikrer en nogenlunde lige vægtning af økonomiske og juridiske fag med hensyn til studenterarbejdsbelastning. Den samme målsætning håndhæves nøje i kandidatafhandlingen.

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen: PDF iconKompetenceprofil for cand.merc.(jur.)


 

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 02/09/2021