Cand.merc.aud. - Revisorkandidat

Karriere

Hvilke job får du efter cand.merc.aud.?

Majoriteten af kandidater fra cand.merc.aud. finder deres første job i funktionen som revisormedarbejder i et revisionsfirma.

Eksempler på opgaver en revisor kan løse:

 • Revision af selskabers årsrapporter
 • Skatterådgivning – du rådgiver en virksomheder i komplekse skatteregler
 • Økonomisk rådgivning – du er sparringspartner for ledelsen omkring økonomiske beslutninger
 • Opstille regnskaber og bogføring – du assisterer små og mellemstore firmaer med at opstille regnskaber – dette er ofte opgaven for mindre revisionsfirmaer

Mange cand.merc.aud’ere får også job udenfor revisionsbranchen, for eksempel som:

 • Regnskabs- eller økonomichefer i private virksomheder eller offentlige organisationer
 • Controllere og andre former for regnskabsmedarbejdere
 • Interne revisorer i større private virksomheder eller offentlige organisationer
 • Offentlige revisorer i Rigsrevisionen
 • Medarbejdere i SKAT

Historisk set er der høj beskæftigelse blandt dimittenderne.

Karrieremuligheder

For at blive statsautoriseret revisor stilles der en række krav udover cand.merc.aud.-titlen herunder praktisk erfaring som revisor og beståelse af revisoreksamen. Nærmere info.

Mange færdiguddannede søger ind i de store revisionshuse som et led i deres uddannelse, men en del søger også jobs i virksomheders økonomiafdelinger. Andre tager jobs som interne revisorer i virksomheder eller offentlige organisationer, ligesom nogle finder jobs som offentlige revisorer i Rigsrevisionen. Endelig er der dimittender, som får job i SKAT eller som skattekonsulenter.

Kompetenceprofil

Revisorkandidatuddannelsen (cand.merc.aud.-studiet) er en forskningsbaseret, videregående teoretisk overbygningsuddannelse på kandidatniveau. Uddannelsen kvalificerer til udøvelse af revision samt controlling af private og offentlige virksomheder og institutioner og udgør den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor. Uddannelsen kvalificerer endvidere til udøvelse af skatteretlig rådgivning og til ansættelse hos skattemyndighederne.
Uddannelsen skal bibringe de studerende et grundlæggende kendskab til revisorhvervet og dets funktioner i almindelighed og revision i særdeleshed, således at det teoretiske grundlag for løsningen af revisors arbejdsopgaver beherskes. Denne kompetence opnås ved, at den studerende gennem uddannelsen bibringes såvel helhedsopfattelse som specialviden, således at kandidaten ved løsning af problemer kan udnytte dels det dybtgående kendskab til fagområdet og dels selvstændigt tilegne sig, producere og anvende ny viden samt i samarbejde med andre at kunne behandle og løse tværgående problemstillinger.
Som vidensgrundlag for at opfylde uddannelsens formål skal kandidaten have tilegnet sig detaljeret viden om revision, intern kontrol, regnskab, skatteret og erhvervsjura inden for udvalgte emneområder. Derudover er der en række valgfag, der giver mulighed for fordybelse i specialområder, der relaterer sig til revisors virke. Hermed får kandidaten kombineret med skrivning af kandidatafhandling mulighed for at designe sin individuelle kompetenceprofil inden for f. eks. revision af informationsteknologi, risikovurderinger, corporate governance, og/eller forskellige erhvervs- og skatteretlige discipliner m.v.
Uddannelsen skal opøve kandidatens evne til anlæggelse af helhedssynsvinkler på virksomhedens eller organisationens komplekse forhold og styringsmæssige problemer af økonomisk og juridisk art, og til selvstændigt valg af arbejdsmetoder.
Kandidaten skal besidde følgende kompetencer:

 • Metodiske og analytiske kompetencer som forudsætning for at beskrive og løse problemer af revisionsmæssig, økonomisk og juridisk (herunder skatteretlig) art, der opstår i virksomheden eller organisationen,
 • Metodiske kompetencer til selvstændigt gennemførelse af kritiske analyser og vurderinger,
 • Evnen til at kunne forene revisionsmæssige, økonomiske og juridiske vurderinger i tværfaglige arbejdsgrupper og netværk, samt
 • Personlige kompetencer som selvstændighed og fleksibilitet.

Cand.merc.aud.-studiet er et dynamisk studie, der løbende tilpasses både den nationale og internationale udvikling og regulering m.h.t. revisors ydelser.
Studienævnet har en kontinuerlig dialog med revisorprofessionen og andre aftagere af kandidater m.h.t. studiets indhold og struktur.

Kompetenceprofil

I kompetenceprofilen kan du læse mere om, hvilke kompetencer du får på uddannelsen:  Kompetenceprofil for cand.merc.aud.

Sidst opdateret: Web editor - Student Communications // 03/03/2016