Cand.merc. i Human Resource Management

I nutidens virkelighed med forandringskrav fra bl.a. disruption, nye kompetencekrav, selv-ledelse, digitalisering, platformøkonomi, high-performance kulturer og mangfoldighedsproblemstillinger, er det i høj grad evnen til at håndtere ansættelsesrelationen (HRM), der afgør om organisationer overlever og kan udnytte mulighederne i forandringerne. Det er den ”menneskelige faktor”, der både udgør en stor del af begrænsningen og potentialet for at opnå dette. HRM-uddannelserne på CBS giver dig et unikt udgangspunkt for at bidrage til at udnytte de muligheder organisationer har i udviklingen af deres HRM. Cand.merc. HRM giver dig en erhvervsøkonomisk tonet HRM-uddannelse.

 

Fag og indhold

HRM-cyklussen og koblingen til organisationens opgave
Uddannelsen dækker på den ene side hele medarbejderlivscyklussen inden for HRM. Fra rekruttering, over udvikling og motivation, til afvikling, afskedigelse af eller seniorordninger for medarbejdere – virksomhedens humane kapital. Du vil få en viden og indsigt, der bl.a. gør dig i stand til at analysere behovene for foretage intern og ekstern rekruttering, at designe job og planlægge medarbejder- og organisationsudvikling. På den anden side vil du lære at udvikle og gennemføre forskellige personalepolitikker HR-strategier (Work-life-balance, motivation, belønning etc.) og at indhente og analysere data om medarbejdertrivsel og performance, ligesom du også vil få viden om afskedigelse af medarbejdere. Det indebærer også at kritisk analysere hvilke krav til organisationens ledelse, branchen og samfundet stiller, f.eks. i form af ligebehandling, diversitet eller arbejdsmiljø. Det handler overordnet om at lære hvordan du analyserer den strategiske betydning af samspillet mellem personer, arbejdsopgaver, job og ledelse. På den måde får du en basis for at arbejde både praktisk og ledelsesmæssigt med HRM på en måde, der understøtter organisationens strategiske behov. 


HR fra indefra og ud til udefra og ind
HRM har, som det fremgår, et hovedfokus på hvordan man ved hjælp af de interne HR-ressourcer kan medvirke til at gøre organisationen konkurrencedygtig på det marked den befinder sig. Men HRM fokuserer ikke kun på det, der foregår internt i organisationer, både fordi organisationen eksisterer i et arbejdsmarked og samtidigt skal leve op til specifikke samfundsmæssige og kulturelle betingelser i omverdenen. Du kommer også til at lære om og forholde dig til den (eksterne) sammenhæng, HRM indgår i, fx i relation til brancher, arbejdsmarkedet, nationalitet og den kultur det foregår i, samt få viden om både økonomiske, politiske og juridiske perspektiver, der relaterer sig til HRM. Du kommer til at arbejde med at analysere hvordan HRM spiller ind i virksomhedens økonomiske system og hvordan arbejdet skaber værdi i forskellige organisatoriske kontekster og hvordan arbejdet kan optimeres. Et vigtig opgave er også at skabe evidens for de beslutninger, der træffes inden for HRM eller spørgsmål, der har vigtige HRM-konsekvenser, som fx større organisatoriske forandringer. Du lærer at arbejde analytisk med HR-data for at kunne kvalificere begge typer beslutninger. HRM handler også om at sikre organisationens evne til at konkurrere på det marked, hvor den befinder sig. Hvad er det for behov som kunder, borgere eller samarbejdspartnere har, som HRM-aktiviteterne skal være med til at opfylde? Du lærer på uddannelsen om hvordan HRM og HR-specialister og ledere kan opfylde deres centrale partnerroller i organisationens strategiske projekt.


Projektforløb i virksomhed
HRM-uddannelserne indeholder et obligatorisk fuldtids projektforløb i en dansk eller international virksomhed, for at du som studerende får mulighed for at afprøve teori i praksis. Samspillet mellem teori og praksis er centralt på uddannelsen og projektforløbet er med til at styrke den læring.

Her får du mulighed for i praksis at arbejde konkret med HRM, og derigennem får du også indblik i, hvor stor en betydning HRM har for en virksomhed. For at koble teori med den praksis, du arbejder med i en virksomhed i 12 uger, så skal der skrives en skriftlig rapport. Ved rent faktisk at prøve at arbejde med denne kobling mellem teori og praksis oplever mange at få en god fornemmelse for, hvordan også anden teori vil kunne omsættes til praksis.

Cand.merc. / Cand.soc. HRM – hvad er forskellen?
På cand. Merc. HRM har du to kurser, der adskiller sig fra Cand.soc. HRM. Det ene er Labour Economics, som handler om hvordan man kan analysere arbejdsorganiseringen med økonomiske begreber. Målet er at give dig mulighed for at tale med forretningen om HRM-aktiviteter og HRM-konsekvenser af forretningsbeslutninger på dens eget sprog, nemlig økonomi. Det andet er Human Capital Analytics, der giver dig redskaberne til at analysere HR-data for at forstå og dokumentere konsekvenserne af organisatoriske beslutninger. Kurset giver indsigt i de muligheder, der er for at udvikle evidens- og databaseret HRM og på den måde træffe bedre beslutninger, som det også er nemmere at argumentere for over for andre interessenter i organisationen. Cand.merc. HRM har en mere erhvervsøkonomisk toning og giver dig hermed bedre forudsætninger for at understøtte organisationens konkurrence- og forretningsmæssige behov, hvor Cand.soc. HRM-uddannelsen giver bedre mulighed for at analysere og understøtte de strategiske krav som samfundsmæssigt stilles til organisationen.

Cand.soc. HRM’erne har, imodsætning til ovenstående, et kursus om organisationsteori og et om arbejdsmarkedsteori. Det er bachelorbaggrunden, der afgør, om du kan blive optaget på cand.merc. eller Cand.soc. På Cand.merc. HRM kan det mærkes, at de studerende kommer fra CBS egne bacheloruddannelser og deler en fælles baggrund, mens det på Cand.soc. HRM er tydeligt, at de studerende kommer fra en lang række uddannelser som fx sociologi, jura eller psykologi. I fire ud af de seks obligatoriske kurser på HRM undervises Cand.merc. og Cand.soc. HRM’er sammen, da I som studerende skal lære samme grundkompetencer inden for HRM-området. Derudover består forskellen af de to ovenævnte kurser på 15 ECTS, hvor undervisningen på de to uddannelser er væsensforskellig, og fagligheden på de to uddannelser dermed differentieres. Det er således både bachelorbaggrunden og det differentierede faglige fokus, der er med til at skabe forskellige profiler for dig som hhv. Cand.merc. HRM- og Cand.soc. HRM-studerende.

Opbygning

HRM er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4 semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Muligheder undervejs i uddannelsen

På andet år af uddannelsen har du mulighed for at søge ind på CEMS-programmet og få en double degree.

Du kan også vælge at bruge en del af dit tredje semester på at få en minor i et af de specialiserede forløb der tilbydes.

Oversigt over uddannelsen

1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester
HRM i teori og praksis (7,5 ECTS) Strategisk HRM (7,5 ECTS)

Valgfag / Udveksling / CEMS (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

Speciale (30 ECTS)

 

 

 

 

 

 

Human Resource Development (7,5 ECTS) Human Capital Analytics (7,5 ECTS)
Performance Management (7,5 ECTS)

Projektorienteret forløb (15 ECTS)

 

 

Labour Economics (7,5 ECTS)

Du kan finde beskrivelser af de enkelte fag i kursusoversigten i studieordningen for Human Resource Management.

Sidst opdateret: Student Affairs // 18/03/2020